Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma II
K2Ps 9 DZIĘKCZYNIENIE I PROŚBA O POMOC PRZECIW BEZBOŻNYM.
↓JUTRZNIA katyzmy (z sob/niedź Kat.II i III) 
Ps9,1 1 1 In finem, pro occultis filii. Psalmus David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 2931.1
κρυφίων
private things 3588
του
of the 5207
υιόυ
son; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 9:1 1843
εξομολογήσομαί
I shall make acknowledgment 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
with 3650
όλη
[2entire 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my]. 1334
διηγήσομαι
I shall describe 3956
πάντα
all 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders.
Przedniejszemu śpiewakowi, na Halmutlabben pieśń Dawidowa. (9:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Umieraj za syna”. Psalm Dawidowy. (9:1) Na koniec za tajemnice synowskie, Psalm Dawidowi. W koniec, o tajnych syna, psałom Dawidu, 9. Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, о та́йныхъ сы́на, псало́мъ Дави́ду, 9. В конец, о тайнах сына, псалом Давида, 9
Ps9,2 2 2 Confitebor tibi, Domine, in toto corde meo;
narrabo omnia mirabilia tua.
9:2 2165
ευφρανθήσομαι
I will be glad 2532
και
and 21
αγαλλιάσομαι
exult 1722
εν
in 1473
σοι
you. 5567
ψάλω
I shall strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name, 5310
ύψιστε
O highest one.
(9:2) Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje. (9:2) Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje, (9:2) Będę wyznawał, Panie, ze wszystkiego serca mego: będę opowiadał wszystkie dziwy twoje. Ispowiemsia tiebie, Gospodi, wsiem sierdcem moim, powiem wsia czudiesa twoja. И#сповёмсz тебЁ, гDи, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ, повёмъ вс‰ чудесA тво‰. Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ, повѣ́мъ вся́ чудеса́ твоя́. Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, поведаю чудеса Твои.
Ps9,3 3 3 Lætabor et exsultabo in te;
psallam nomini tuo, Altissime.
9:3 1722
εν
In 3588
τω
the 654
αποστραφήναι
turning 3588
τον
2190-1473
εχθρόν μου
of my enemy 1519
εις
unto 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear, 770
ασθενήσουσι
they shall weaken 2532
και
and 622
απολούνται
be destroyed 575
από
from 4383-1473
προσώπου σου
your face.
(9:3) Rozweselę się, i rozraduję się w tobie; będę śpiewał imieniowi twemu, o Najwyższy! (9:3) Będę się weselił i radował w tobie, Będę opiewał imię twoje, Najwyższy! (9:3) Rozweselę się i rozraduję się w tobie: będę śpiewał imieniowi twemu, Najwyższy. Wozwiesieliusia i wozradujusia o tiebie, poju imieni twojemu, wysznij. Возвеселю1сz и3 возрaдуюсz њ тебЁ, пою2 и4мени твоемY, вhшній. Возвеселю́ся и воз­ра́дуюся о тебѣ́, пою́ и́мени тво­ему́, вы́шнiй. Возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе; воспою имя Твое, Всевышний!
Ps9,4 4 4 In convertendo inimicum meum retrorsum;
infirmabuntur, et peribunt a facie tua.
9:4 3754
ότι
For 4160
εποίησας
you made 3588
την
2920-1473
κρίσιν μου
my case 2532
και
and 3588
την
1349-1473
δίκην μου
my cause. 2523
εκάθισας
You sat 1909
επί
upon 2362
θρόνου
the throne — 3588
ο
the one 2919
κρίνων
judging 1343
δικαιοσύνην
righteousness.
(9:4) Że się obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginęli od obliczności twojej. (9:4) Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, Potknęli się i poginęli przed obliczem twoim, (9:4) Gdy nieprzyjaciel mój obróci się nawstecz: osłabieją i poginą przed oblicznością twoją. Wniegda wozwratitisia wragu mojemu wspiat', izniemogut i pogibnut ot lica twojego. ВнегдA возврати1тисz врагY моемY вспsть, и3знем0гутъ и3 поги1бнутъ t лицA твоегw2. Внегда́ воз­врати́тися врагу́ мо­ему́ вспя́ть, изнемо́гутъ и поги́бнутъ от­ лица́ тво­его́. Когда обратятся враги мои вспять, изнемогут и погибнут они по воле Твоей.
Ps9,5 5 5 Quoniam fecisti judicium meum et causam meam;
sedisti super thronum, qui judicas justitiam.
9:5 2008
επετίμησας
You reproached 1484
έθνεσι
nations, 2532
και
and 622
απώλετο
[3perished 3588
ο
1the 765
ασεβής
2impious]. 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
[2his name 1813
εξήλειψας
1You wiped away] 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2532
και
and 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
(9:5) Boś ty odprawił sąd mój, i sprawę moję; zasiadłeś na stolicy, Sędzia sprawiedliwy. (9:5) Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie, Zasiadłeś na tronie sędziego sprawiedliwego. (9:5) Boś uczynił sąd mój i sprawę moję: zasiadłeś na stolicy, który sądzisz sprawiedliwość. Jako sotworił jesi sud moj i priu moju: sieł jesi na priestolie, sudiaj prawdu. Ћкw сотвори1лъ є3си2 сyдъ м0й и3 прю2 мою2: сёлъ є3си2 на пrт0лэ, судsй прaвду. Я́ко сотвори́лъ еси́ су́дъ мо́й и прю́ мою́: сѣ́лъ еси́ на престо́лѣ, судя́й пра́вду. Ибо сотворил Ты мне суд и разрешил тяжбу мою; воссел на Престоле, Судья праведный.
Ps9,6 6 6 Increpasti gentes, et periit impius:
nomen eorum delesti in æternum, et in sæculum sæculi.
9:6 3588
του
[3of the 2190
εχθρού
4enemy 1587
εξέλιπον
5failed 3588
αι
1The 4501
ρομφαίαι
2broadswords] 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end; 2532
και
and 4172
πόλεις
[2cities 2507
καθείλες
1you demolished]; 622
απώλετο
[2was destroyed 3588
το
3422-1473
μνημόσυνον αυτού
1his memorial] 3326
μετ'
with 2279
ήχου
noise.
(9:6) Rozgromiłeś pogan, zatraciłeś złośnika, imię ich wygładziłeś na wieki wieczne. (9:6) Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, Imię ich wymazałeś na wieki wieków. (9:6) Zgromiłeś narody, i zginął niezbożny: wygładziłeś imię ich na wieki, i na wieki wieków. Zaprietił jesi jazykom, i pogibie niecziestiwyj: imia jego potriebił jesi w wiek i w wiek wieka. Запрети1лъ є3си2 kзhкwмъ, и3 поги1бе нечести1вый: и4мz є3гw2 потреби1лъ є3си2 въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка. Запрети́лъ еси́ язы́комъ, и поги́бе нечести́вый: и́мя его́ потреби́лъ еси́ въ вѣ́къ и въ вѣ́къ вѣ́ка. Наказал народы, и погиб нечестивый; имя его истребил навеки.
Ps9,7 7 7 Inimici defecerunt frameæ in finem,
et civitates eorum destruxisti.
Periit memoria eorum cum sonitu;
9:7 2532
και
And 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1519
εις
[2into 3588
τον
3the 165
αιώνα
4eon 3306
μένει
1abides]. 2090
ητοίμασεν
He prepared 1722
εν
[2for 2920
κρίσει
3judgment 3588
τον
2362-1473
θρόνον αυτού
1his throne].
(9:7) O nieprzyjacielu! azaż wykonane są spustoszenia twoie na wieczność? Poburzyłżeś miasta? i owszem ich samych pamiątka zginęła z niemi. (9:7) Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą się z ruin... Miasta zburzyłeś, pamięć ich zaginęła... (9:7) Nieprzyjacielskie miecze ustały nakoniec: i zburzyłeś ich miasta: zginęła z trzaskiem pamiątka ich. Wragu oskudiesza orużyja w koniec, i grady razruszył jesi: pogibie pamiat' jego s szumom. ВрагY њскудёша nр{жіz въ конeцъ, и3 грaды разруши1лъ є3си2: поги1бе пaмzть є3гw2 съ шyмомъ. Врагу́ оскудѣ́ша ору́жiя въ коне́цъ, и гра́ды разруши́лъ еси́: поги́бе па́мять его́ съ шу́момъ. У врага истощилось оружие вконец, и города разрушил Ты; погибла память о нем с шумом.
Ps9,8 8 8 et Dominus in æternum permanet.
Paravit in judicio thronum suum,
9:8 2532
και
And 1473
αυτός
he 2919
κρινεί
will judge 3588
την
the 3611
οικουμένην
inhabitable world 1722
εν
in 1343
δικαιοσύνη
righteousness. 2919
κρινεί
He shall judge 2992
λαούς
peoples 1722
εν
with 2118
ευθύτητι
uprightness.
(9:8) Ale Pan na wieki trwa; zgotował stolicę swoję na sąd. (9:8) Lecz Pan trwa na wieki, Ustawia na sąd tron swój. (9:8) A Pan trwa na wieki: nagotował na sąd stolicę swą. I Gospod' wo wiek priebywajet, ugotowa na sud priestoł swoj: И# гDь во вёкъ пребывaетъ, ўгот0ва на сyдъ пrт0лъ св0й: И Госпо́дь во вѣ́къ пребыва́етъ, угото́ва на су́дъ престо́лъ сво́й: А Господь вовеки пребывает, уготовил для суда Престол Свой.
Ps9,9 9 9 et ipse judicabit orbem terræ in æquitate:
judicabit populos in justitia.
9:9 2532
και
And 1096-2962
εγένετο κύριος
the lord became 2707.1
καταφυγή
a refuge 3588
τω
to the 3993
πένητι
needy; 998
βοηθός
a helper 1722
εν
at 2120
ευκαιρίαις
an opportune time 1722
εν
in 2347
θλίψεσι
afflictions.
(9:9) On będzie sądził okrąg ziemi w sprawiedliwości, i osądzi narody w prawości. (9:9) Sądzić będzie świat sprawiedliwie, Bezstronnie osądzać ludy. (9:9) I on będzie sądził okrąg ziemie w prawości, osądzi narody w sprawiedliwości. i toj suditi imat' wsielienniej w prawdu, suditi imat' liudiem w prawotie. и3 т0й суди1ти и4мать вселeннэй въ прaвду, суди1ти и4мать лю1демъ въ правотЁ. и то́й суди́ти и́мать вселе́н­нѣй въ пра́вду, суди́ти и́мать лю́демъ въ правотѣ́. И судить будет Он вселенную по правде, судить будет народы праведно.
Ps9,10 10 10 Et factus est Dominus refugium pauperi;
adjutor in opportunitatibus, in tribulatione.
9:10 2532
και
And 1679
ελπισάτωσαν
[4hope 1909
επί
5upon 1473
σοι
6you 3588
οι
1the ones 1097
γινώσκοντες
2knowing 3588
το
3686-1473
όνομά σου
3your name], 3754
ότι
for 3756-1459
ουκ εγκατέλιπες
you abandoned not 3588
τους
the ones 1567
εκζητούντάς
seeking after 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord.
(9:10) I będzie Pan ucieczką ubogiemu, ucieczką czasu ucisku. (9:10) Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli. (9:10) I stał się Pan ucieczką ubogiemu: pomocnikiem w potrzebach, w ucisku. I byst' Gospod' pribieżyszcze ubogomu, pomoszcznik wo błagowriemieniich, w skorbiech. И# бhсть гDь прибёжище ўб0гому, пом0щникъ во бlговрeменіихъ, въ ск0рбехъ. И бы́сть Госпо́дь при­­бѣ́жище убо́гому, помо́щникъ во благовре́менiихъ, въ ско́рбехъ. И стал Господь прибежищем убогому, Подателем помощи в благоденствии и в скорбях.
Ps9,11 11 11 Et sperent in te qui noverunt nomen tuum,
quoniam non dereliquisti quærentes te, Domine.
9:11 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord! 3588
τω
to the one 2730
κατοικούντι
dwelling 1722
εν
in *
Σιών
Zion. 312
αναγγείλατε
Announce 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations 3588
τα
2006.1-1473
επιτηδεύματα αυτού
his practices!
(9:11) I będą ufać w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuszczasz tych, Panie! którzy cię szukają. (9:11) Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają. (9:11) I niech ufają w tobie, którzy znają imię twoje; albowiem nie opuściłeś szukających cię, Panie. I da upowajut na tia znajuszczyi imia twoje, jako nie ostawił jesi wzyskajuszczych tia, Gospodi. И# да ўповaютъ на тS знaющіи и4мz твоE, ћкw не њстaвилъ є3си2 взыскaющихъ тS, гDи. И да упова́ютъ на тя́ зна́ющiи и́мя твое́, я́ко не оста́вилъ еси́ взыска́ющихъ тя́, Го́споди. И да уповают на Тебя знающие имя Твое, ибо не Ты оставил ищущих Тебя, Господи.
Ps9,12 12 12 Psallite Domino qui habitat in Sion;
annuntiate inter gentes studia ejus:
9:12 3754
ότι
For 3588
ο
the one 1567
εκζητών
requiring 3588
τα
129-1473
αίματα αυτών
their blood 3403
εμνήσθη
he remembered. 3756-1950
ουκ επελάθετο
He did not forget 3588
της
the 2906
κραυγής
cry 3588
των
of the 3993
πενήτων
needy.
(9:12) Śpiewajcież Panu, który mieszka na Syonie; opowiadajcie między narodami sprawy jego. (9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, Opowiadajcie pośród ludów dzieła jego! (9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syonie: opowiadajcie między narody sprawy jego. Pojtie Gospodiewi, żywuszczemu w Sionie, wozwiestitie wo jazycech naczinanija jego: П0йте гDеви, живyщему въ сіHнэ, возвэсти1те во kзhцэхъ начин†ніz є3гw2: По́йте Го́сподеви, живу́щему въ Сiо́нѣ, воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ начина́нiя его́: Пойте Господу, живущему в Сионе, возвестите народам деяния Его!
Ps9,13 13 13 quoniam requirens sanguinem eorum recordatus est;
non est oblitus clamorem pauperum.
9:13 1653
ελέησόν
Show mercy on 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 1492
ίδε
Behold 3588
την
5014-1473
ταπείνωσίν μου
my humiliation 1537
εκ
from 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
my enemies! 3588
ο
O one 5312
υψών
raising 1473
με
me 1537
εκ
from 3588
των
the 4439
πυλών
gates 3588
του
2288
θανάτου
of death.
(9:13) Boć on szuka krwi, i mają w pamięci, a nie zapomina wołania utrapionych. (9:13) Bo mściciel krwi pamiętał o nich, Nie zapomniał wołania ubogich. (9:13) Albowiem mszczący się krwie ich wspominał: nie zapomniał ubogich wołania. jako wzyskajaj krowi ich pomianu, nie zaby zwanija ubogich. ћкw взыскazй крHви и4хъ помzнY, не забы2 звaніz ўб0гихъ. я́ко взыска́яй кро́ви и́хъ помяну́, не забы́ зва́нiя убо́гихъ. Ибо, взыскав за кровь, помянул Он убогих, не забыл вопля их.
Ps9,14 14 14 Miserere mei, Domine:
vide humilitatem meam de inimicis meis,
9:14 3704
όπως
so that 302
αν
I should 1804
εξαγγείλω
publish 3956
πάσας
all 3588
τας
133-1473
αινέσεις σου
your praise 1722
εν
at 3588
ταις
the 4439
πύλαις
gates 3588
της
of the 2364
θυγατρός
daughter *
Σιών
of Zion. 21
αγαλλιασόμεθα
We will exult 1909
επί
over 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω σου
your deliverance.
(9:14) Zmiłuj się nademną, Panie! obacz utrapienie moje od tych, którzy mię mają w nienawiści, ty, co mię wyrywasz z bram śmierci. (9:14) Zmiłuj się nade mną, Panie, Spojrzyj na utrapienie moje Spowodowane przez tych, którzy mnie nienawidzą! Ty, który mnie podnosisz z bram śmierci, (9:14) Zmiłuj się nademną, Panie! wejrzyj na uniżenie moje od nieprzyjaciół moich, który mię podwyższasz od bram śmierci. Pomiłuj mia, Gospodi, wiżd' smirienije moje ot wrag moich, woznosiaj mia ot wrat smiertnych: Поми1луй мS, гDи, ви1ждь смирeніе моE t вр†гъ мои1хъ, возносsй мS t врaтъ смeртныхъ: Поми́луй мя́, Го́споди, ви́ждь смире́нiе мое́ от­ вра́гъ мо­и́хъ, воз­нося́й мя́ от­ вра́тъ сме́ртныхъ: Помилуй меня, Господи! Воззри, сколь унижен я врагами моими, Ты, возносящий меня от врат смерти,
Ps9,15 15 15 qui exaltas me de portis mortis,
ut annuntiem omnes laudationes tuas in portis filiæ Sion:
9:15 1704.1
ενεπάγησαν
[2were stuck 1484
έθνη
1 The nations] 1722
εν
in 1312
διαφθορά
corruption 3739
η
which 4160
εποίησαν
they produced; 1722
εν
by 3803-3778
παγίδι ταύτη
this snare 3739
η
which 2928
έκρυψαν
they hid 4815
συνελήφθη
[2was seized 3588
ο
4228-1473
πους αυτών
1their own foot].
(9:15) Abym opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiej, weseląc się w zbawieniu twojem. (9:15) Abym głosił wszelką chwałę twoją w bramach córki Syjonu, Radować się będę wybawieniem twoim. (9:15) Abych opowiadał wszystkie chwały twoje w bramach córki Syońskiéj: będę się weselił w zbawieniu twojem. jako da wozwieszczu wsia chwały twoja wo wratiech dszczerie Sioni: wozradujemsia o spasienii twojem. ћкw да возвэщY вс‰ хвалы6 тво‰ во вратёхъ дщeре сіHни: возрaдуемсz њ спcніи твоeмъ. я́ко да воз­вѣщу́ вся́ хвалы́ твоя́ во вратѣ́хъ дще́ре Сiо́ни: воз­ра́дуемся о спасе́нiи тво­е́мъ. чтоб возвещал я славу Твою у врат дочери Сиона; и мы возрадуемся, спасенные тобою.
Ps9,16 16 16 exultabo in salutari tuo.
Infixæ sunt gentes in interitu quem fecerunt;
in laqueo isto quem absconderunt
comprehensus est pes eorum.
9:16 1097-2962
γινώσκεται κύριος
The lord is known 2917
κρίματα
[2judgments 4160
ποιών
1by executing]; 1722
εν
[4by 3588
τοις
5the 2041
έργοις
6works 3588
των
5495-1473
χειρών αυτού
7of his hands 4815
συνελήφθη
3is seized 3588
ο
1the 268
αμαρτωλός
2sinner]. 5603
ωδή
AN ODE.
(9:16) Zanurzeni są poganie w dole, który uczynili; w sieci, którą skrycie zastawili, uwięzła noga ich. (9:16) Pogrążyły się narody w dole, który wykopały, W sieci, którą zastawiły, uwięzła noga ich. (9:16) Powięźli poganie w zatraceniu, które przyprawili: w sidle tem, które byli skrycie zastawili, uwięzła noga ich. Ugliebosza jazycy w pagubie, juże sotworisza: w sieti siej, juże skrysza, uwiazie noga ich. Ўглэб0ша kзhцы въ пaгубэ, ю4же сотвори1ша: въ сёти сeй, ю4же скрhша, ўвzзE ногA и4хъ. Углѣбо́ша язы́цы въ па́губѣ, ю́же сотвори́ша: въ сѣ́ти се́й, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ и́хъ. Погрязли народы в злодействе, ими сотворенном; в сети, расставленной ими, увязли ноги их.
Ps9,17 17 17 Cognoscetur Dominus judicia faciens;
in operibus manuum suarum comprehensus est peccator.
9:17 654
αποστραφήτωσαν
Let [3be turned 3588
οι
1the 268
αμαρτωλοί
2sinners] 1519
εις
to 3588
τον
86
άδην
Hades! 3956
πάντα
even all 3588
τα
the 1484
έθνη
nations 3588
τα
1950
επιλανθανόμενα
forgetting 3588
του
2316
θεού
God.
(9:17) Oznajmił się Pan, gdy uczynił sąd; w sprawie rąk swoich się złośnik usidlił. Rzecz godna rozmyślania! Sela. (9:17) Objawił się Pan, odbył sąd; W dziełach rąk swoich uwikłał się bezbożny. Sela. (9:17) Poznany będzie Pan, sądy czyniący: w uczynkach rąk swoich poimany jest grzesznik. Znajem' jest' Gospod' sud'by tworiaj: w dieliech ruku swojeiu uwiazie griesznik. Знaемь є4сть гDь, судьбы6 творsй: въ дёлэхъ рукY своє1ю ўвzзE грёшникъ. Зна́емь е́сть Госпо́дь судьбы́ творя́й: въ дѣ́лѣхъ руку́ свое́ю увязе́ грѣ́шникъ. Совершая суды, открывается людям Господь; в делах рук своих увяз грешник.
Ps9,18 18 18 Convertantur peccatores in infernum,
omnes gentes quæ obliviscuntur Deum.
9:18 3754
ότι
For 3756
ουκ
[4not 1519
εις
6at 5056
τέλος
7 the end 1950
επιλησθήσεται
3shall 5be forgotten 3588
ο
1the 4434
πτωχός
2poor]; 3588
η
the 5281
υπομονή
patience 3588
των
of the 3993
πενήτων
needy ones 3756
ουκ
shall not 622
απολείται
perish 1519
εις
to 5056
τέλος
the end.
(9:18) Niepobożni się obrócą do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. (9:18) Niech wrócą bezbożni do podziemi, Wszystkie narody, które zapominają Boga. (9:18) Niech się grzesznicy obrócą do piekła: wszyscy narodowie, którzy zapominają Boga. Da wozwratiatsia griesznicy wo ad, wsi jazycy zabywajuszczyi Boga. Да возвратsтсz грBшницы во ѓдъ, вси2 kзhцы забывaющіи бGа. Да воз­вратя́т­ся грѣ́шницы во а́дъ, вси́ язы́цы забыва́ющiи Бо́га. Да сойдут грешники в ад, все народы, забывающие Бога!
Ps9,19 19 19 Quoniam non in finem oblivio erit pauperis;
patientia pauperum non peribit in finem.
9:19 450
ανάστηθι
Rise up, 2962
κύριε
O lord, 3361
μη
do not 2901
κραταιούσθω
let [2overpower 444
άνθρωπος
1man]! 2919
κριθήτωσαν
Let [2be judged 1484
έθνη
1 the nations] 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you!
(9:19) Bo nie będzie na wieki zapamiętany ubogi; oczekiwanie nędznych nie zginie na wieki. (9:19) Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie na wieki. (9:19) Bo nie do końca będzie zapomnion ubogi: cierpliwość ubogich nie zginie do końca. Jako nie do konca zabwien budiet niszczyj, tierpienije ubogich nie pogibniet do konca. Ћкw не до концA забвeнъ бyдетъ ни1щій, терпёніе ўб0гихъ не поги1бнетъ до концA. Я́ко не до конца́ забве́нъ бу́детъ ни́щiй, терпѣ́нiе убо́гихъ не поги́бнетъ до конца́. Ибо не до конца забыт будет нищий, надежда убогих не погибнет до конца.
Ps9,20 20 20 Exsurge, Domine; non confortetur homo:
judicentur gentes in conspectu tuo.
9:20 2525
κατάστησον
Place, 2962
κύριε
O lord, 3550
νομοθέτην
a lawgiver 1909
επ'
over 1473
αυτούς
them! 1097
γνώτωσαν
Let [2know 1484
έθνη
1 the nations] 3754
ότι
that 444-1510.2.6
άνθρωποί εισι
they are men!
(9:20) Powstańże, Panie! niech się nie zmacnia śmiertelny człowiek; a niech narody osądzone będą przed tobą. (9:20) Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone przed tobą narody! (9:20) Powstań, Panie, niech się nie zmacnia człowiek: niech będą sądzeni narodowie przed oblicznością twoją. Woskriesni, Gospodi, da nie kriepitsia cziełowiek, da sudiatsia jazycy pried toboju. Воскrни2, гDи, да не крэпи1тсz человёкъ, да сyдzтсz kзhцы пред8 тоб0ю. Воскре́сни́, Го́споди, да не крѣпи́т­ся человѣ́къ, да су́дят­ся язы́цы предъ тобо́ю. Восстань, Господи! Да не торжествует нечестивый человек; да совершится суд Твой над народами.
Ps9,21 21 21 Constitue, Domine, legislatorem super eos,
ut sciant gentes quoniam homines sunt.
(9:21) Panie! puść na nie strach, aby poznały narody, iż są ludźmi śmiertelnymi.Sela. (9:21) Rzuć, Panie, postrach na nie, Niech widzą narody, że są tylko ludźmi. Sela. (9:21) Postaw, Panie, zakonodawcę nad nimi, aby wiedzieli narodowie, iż ludźmi są. Postawi, Gospodi, zakonopołożytielia nad nimi, da razumiejut jazycy, jako cziełowiecy sut'. Постaви, гDи, законоположи1телz над8 ни1ми, да разумёютъ kзhцы, ћкw человёцы сyть. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля надъ ни́ми, да разумѣ́ютъ язы́цы, я́ко человѣ́цы су́ть. Поставь, Господи, законодателя над ними, да уразумеют народы, что они только люди!