Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 91 (90) BÓG OBROŃCĄ UFAJĄCYCH MU.
↓WIELKA KOMPLETA cd, ↓GODZINA VI na koniec 
Ps91(90),1 1 1 Laus cantici David. Qui habitat in adjutorio Altissimi,
in protectione Dei cæli commorabitur.
136
αίνος
A praise 5603
ωδής
of an ode 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 91:1 3588
ο
The 2730
κατοικών
one dwelling 1722
εν
in 996
βοηθεία
the help 3588
του
of the 5310
υψίστου
highest, 1722
εν
[2in 4629.2
σκέπη
3 the protection 3588
του
4of the 2316
θεού
5God 3588
του
6of the 3772
ουρανού
7of heaven 835
αυλισθήσεται
1shall lodge].
Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie; Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, Chwała pienia Dawidowi. Kto mieszka w spomożeniu Najwyższego, w obronie Boga niebieskiego będzie przebywał: Żywyj w pomoszczy wyszniago, w krowie Boga niebiesnago wodworitsia, Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz, Живы́й въ по́мощи вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́т­ся, Живущий помощью Всевышнего, под кровом Бога Небесного водворится.
Ps91(90),2 2 2 Dicet Domino: Susceptor meus es tu, et refugium meum;
Deus meus, sperabo in eum.
91:2 2046
ερεί
He shall say 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 483.1
αντιλήπτωρ
[2shielder 1473-1510.2.2
μου ει
1You are my], 2532
και
and 2707.1-1473
καταφυγή μου
my refuge; 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 1679
ελπιώ
I will hope 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him.
Rzecze Panu: Nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Rzecze Panu: Obrońca mój, i ucieczka moja jesteś ty, Bóg mój; w nim będę miał nadzieję. riecziet Gospodiewi: zastupnik moj jesi i pribieżyszcze moje, Bog moj, i upowaju na niego. речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2. рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и при­­бѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на него́. Скажет он Господу: "Заступник мой, прибежище мое, Бог мой! Уповаю на Него!"
Ps91(90),3 3 3 Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium,
et a verbo aspero.
91:3 3754
ότι
For 1473
αυτός
he 4506
ρύσεταί
shall rescue 1473
σε
you 1537
εκ
from out of 3803
παγίδος
the snare 2339.2
θηρευτών
of hunters, 575
από
from 3056
λόγου
[2matter 5017.1
ταραχώδους
1a disturbing].
Onci zaiste wybawi cię z sidła łowczego, i z powietrza najjadowitszego. Bo On wybawi cię z sidła ptasznikaI od zgubnej zarazy. Albowiem on mię wyrwał z sidła łowiących, i od przykrego słowa. Jako toj izbawit tia ot sieti łowczi i ot słowiesie miatieżna: Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна: Я́ко то́й изба́витъ тя́ от­ сѣ́ти ло́вчи и от­ словесе́ мяте́жна: Ибо Он избавит тебя от сети ловцов и от слова мятежного;
Ps91(90),4 4 4 Scapulis suis obumbrabit tibi,
et sub pennis ejus sperabis.
91:4 1722
εν
With 3588
τοις
3346.11473
μεταφρένοις αυτού
his upper back 1982
επισκιάσει
he shall overshadow 1473
σοι
you, 2532
και
and 5259
υπό
under 3588
τας
4420-1473
πτέρυγας αυτού
his wings 1679
ελπιείς
you shall hope. 3696
όπλω
[3 with the shield 2944
κυκλώσει
1He shall encircle 1473
σε
2you] 3588
η
225-1473
αλήθεια αυτού
of his truth.
Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz; prawda jego tarczą i puklerzem. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Plecami swemi okryje cię: a pod skrzydłami jego nadzieję mieć będziesz: tarczą ogarnie cię prawda jego. plieszczma swoima osienit tia, i pod krilie jego nadiejeszysia: orużyjem obydiet tia istina jego. плещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2. плещма́ сво­и́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ его́ надѣ́ешися: ору́жiемъ обы́детъ тя́ и́стина его́. плечами Своими оградит Он тебя, под крылами Его безопасен будешь; щитом покроет тебя истина Его.
Ps91(90),5 5 5 Scuto circumdabit te veritas ejus:
non timebis a timore nocturno;
91:5 3756
ου
You shall not 5399
φοβηθήση
be afraid 575
από
from 5401
φόβου
fear 3563.1
νυκτερινού
by night, 575
από
nor from 956
βέλους
an arrow 4072
πετομένου
flying 2250
ημέρας
by day,
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały latającej we dnie; Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, Nie ulękniesz się od strachu nocnego: od strzały lecącéj we dnie. Nie uboiszysia ot stracha noszcznago, ot strieły lietiaszczyja wo dni, Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2, Не убо­и́шися от­ стра́ха нощна́го, от­ стрѣлы́ летя́щiя во дни́, Не убоишься страха ночного, стрелы, летящей днем,
Ps91(90),6 6 6 a sagitta volante in die,
a negotio perambulante in tenebris,
ab incursu, et dæmonio meridiano.
91:6 575
από
nor from 4229
πράγματος
a thing 1722
εν
[2in 4655
σκότει
3darkness 1279
διαπορευομένου
1going], 575
από
nor from 4850.4
συμπτώματος
an adverse incident, 2532
και
and 1140
δαιμονίου
the demon 3314.1
μεσημβρινού
at midday.
Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, które zatraca w południe. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Od sprawy chodzącéj w ciemności; od najazdu i od czarta południowego. ot wieszczy wo tmie priechodiaszczyja, ot sriaszcza i biesa połudiennago. t вeщи во тьмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw. от­ ве́щи во тмѣ́ преходя́щiя, от­ сря́ща и бѣ́са полу́ден­наго. беды, во тьме приходящей, недуга и беса полуденного.
Ps91(90),7 7 7 Cadent a latere tuo mille, et decem millia a dextris tuis;
ad te autem non appropinquabit.
91:7 4098
πεσείται
[2shall fall 1537
εκ
3at 3588
του
2827.1-1473
κλίτους σου
4your side 5505
χιλιάς
1A thousand], 2532
και
and 3461
μυριάς
myriads 1537
εκ
at 1188-1473
δεξιών σου
your right hand; 4314
προς
[3unto 1473
σε
4you 1161
δε
1but 3756-1448
ουκ εγγιεί
2it shall not approach].
Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie przybliży. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Padnie po boku twoim tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawéj stronie twojéj: a ku tobie się nie przybliży. Padiet ot strany twojeja tysiaszcza, i tma odiesnuju tiebie, k tiebie że nie pribliżytsia: Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тьмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не прибли1житсz: Паде́тъ от­ страны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не при­­бли́жит­ся: Падет возле тебя тысяча, и много тысяч вокруг тебя, тебя же ничто не коснется;
Ps91(90),8 8 8 Verumtamen oculis tuis considerabis,
et retributionem peccatorum videbis.
91:8 4133
πλην
Only 3588
τοις
with 3788-1473
οφθαλμοίς σου
your eyes 2657
κατανοήσεις
you shall contemplate; 2532
και
and 469
ανταπόδοσιν
[2 the recompense 268
αμαρτωλών
3of sinners 3708
όψει
1you shall see].
Tylko to oczyma twemi obaczysz, a nagrodę niepobożnych oglądasz. Owszem, na własne oczy ujrzyszI będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Zaiste oczyma twemi oglądasz: a ujrzysz odpłatę grzeszników. obaczie oczima twoima smotriszy i wozdajanije griesznikow uzriszy. nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши. оба́че очи́ма тво­и́ма смо́триши и воз­дая́нiе грѣ́шниковъ у́зриши. но ты будешь смотреть очами твоими и воздаяние грешникам узришь.
Ps91(90),9 9 9 Quoniam tu es, Domine, spes mea;
Altissimum posuisti refugium tuum.
91:9 3754
ότι
For 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 3588
η
the one 1680-1473
ελπίς μου
of my hope; 3588
τον
[2the 5310
ύψιστον
3highest 5087
έθου
1you made] 2707.1-1473
καταφυγήν σου
your refuge.
Ponieważeś ty Pana, który jest nadzieją moją, i Najwyższego, za przybytek swój położył: Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją, Albowiem ty, Panie, jesteś nadzieja moja: postawiłeś Najwyższego ucieczką twoją. Jako ty, Gospodi, upowanije moje: wyszniago położył jesi pribieżyszcze twoje. Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE. Я́ко ты́, Го́споди, упова́нiе мое́: вы́шняго положи́лъ еси́ при­­бѣ́жище твое́. Ибо ты сказал: "Господи, Ты упование мое!" Всевышнего избрал ты прибежищем своим.
Ps91(90),10 10 10 Non accedet ad te malum,
et flagellum non appropinquabit tabernaculo tuo.
91:10 3756
ου
There shall not 4334
προσελεύσεται
come near 4314
προς
to 1473
σε
you 2556
κακά
bad things; 2532
και
and 3148
μάστιξ
the whip 3756
ουκ
shall not 1448
εγγιεί
approach 1722
εν
in 3588
τω
4638-1473
σκηνώματί σου
your tent.
Nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, Nie przystąpi do ciebie złe: i nie przybliży się bicz do przybytku twego. Nie priidiet k tiebieo, i rana nie pribliżytsia tieliesi twojemu : Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY: Не прiи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не при­­бли́жит­ся тѣлеси́ тво­ему́ : Не постигнет тебя зло, и язва не приблизится к шатру твоему;
Ps91(90),11 11 11 Quoniam angelis suis mandavit de te,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.
91:11 3754
ότι
For 3588
τοις
to 32-1473
αγγέλοις αυτού
his angels 1781
εντελείται
he gives charge 4012
περί
concerning 1473
σου
you, 3588
του
1314
διαφυλάξαι
to guard 1473
σε
you 1722
εν
in 3956
πάσαις
all 3588
ταις
3598-1473
οδοίς σου
your ways.
Albowiem Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Albowiem Aniołom swoim rozkazał o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. jako angiełom swoim zapowiest' o tiebie, sochraniti tia wo wsiech putiech twoich. ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. я́ко а́нгеломъ сво­и́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ. ибо Ангелам Своим заповедает Он о тебе, охранять тебя на путях твоих.
Ps91(90),12 12 12 In manibus portabunt te,
ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.
91:12 1909
επί
By 5495
χειρών
hands 142
αρούσί
they will lift 1473
σε
you, 3379
μήποτε
lest at any time 4350
προσκόψης
you should stumble 4314
προς
[2against 3037
λίθον
3a stone 3588
τον
4228-1473
πόδα σου
1your foot].
Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twojej. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej, Na ręku będą cię nosić, byś snadź nie obraził o kamień nogi twojéj. Na rukach wozmut tia, da nie kogda prietknieszy o kamien' nogu twoju: На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2: На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́: На руках понесут тебя, да не преткнется о камень нога твоя.
Ps91(90),13 13 13 Super aspidem et basiliscum ambulabis,
et conculcabis leonem et draconem.
91:13 1909
επί
[2upon 785
ασπίδα
3 the asp 2532
και
4and 937.1
βασιλίσκον
5cobra 1910
επιβήση
1You shall set foot]; 2532
και
and 2662
καταπατήσεις
you shall trample on 3023
λέοντα
the lion 2532
και
and 1404
δράκοντα
dragon.
Po lwie, i po bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka podepczesz. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdepczesz. Po źmii i po bazyliszku chodzić będziesz: i podepczesz lwa i smoka. na aspida i wasiliska nastupiszy, i popierieszy l'wa i zmija. на ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz. на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змі́я. На аспида и василиска наступишь, и попирать будешь льва и змея.
Ps91(90),14 14 14 Quoniam in me speravit, liberabo eum;
protegam eum, quoniam cognovit nomen meum.
91:14 3754
ότι
For 1909
επ'
[2upon 1473
εμέ
3me 1679
ήλπισε
1he hoped], 2532
και
and 4506
ρύσομαι
I shall rescue 1473
αυτόν
him. 4628.1
σκεπάσω
I will shelter 1473
αυτόν
him, 3754
ότι
for 1097
έγνω
he knew 3588
το
3686-1473
όνομά μου
my name.
Iż się we mnie, mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, i wywyższę go, przeto, iż poznał imię moje. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Iż we mnie nadzieję miał, wybawię go: obronię go, że poznał imię moje. Jako na mia upowa, i izbawliu i: pokryju i, jako pozna imia moje. Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE. Я́ко на мя́ упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя мое́. "На Меня (Господа) уповал он, и Я избавлю его; осеню его, ибо он познал имя Мое.
Ps91(90),15 15 15 Clamabit ad me, et ego exaudiam eum;
cum ipso sum in tribulatione:
eripiam eum, et glorificabo eum.
91:15 2896
κεκράξεται
He shall cry out 4314
προς
to 1473
με
me, 2532
και
and 1873
επακούσομαι
I shall heed 1473
αυτού
him. 3326
μετ'
[2with 1473
αυτού
3him 1510.2.1
ειμί
1I am] 1722
εν
in 2347
θλίψει
affliction. 1807
εξελούμαι
I will rescue 1473
αυτόν
him 2532
και
and 1392
δοξάσω
glorify 1473
αυτόν
him.
Będzie mię wzywał, a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go, i uwielbię go. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę, Będzie wołał ku mnie, a ja go wysłucham: z nim jestem w ucisku: wyrwę go i uwielbię go. Wozzowiet ko mnie, i usłyszu jego: s nim jesm' w skorbi, izmu jego i prosławliu jego: Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2: Воззове́тъ ко мнѣ́, и услы́шу его́: съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́: Воззовет ко Мне и услышу его; посещу его в скорби, извлеку его из бед и прославлю его;
Ps91(90),16 16 16 Longitudine dierum replebo eum,
et ostendam illi salutare meum.
91:16 3117.1
μακρότητα
[3with duration 2250
ημερών
4of days 1705
εμπλήσω
1I will fill 1473
αυτόν
2him], 2532
και
and 1166
δείξω
I will show 1473
αυτώ
to him 3588
το
4992-1473
σωτήριόν μου
my deliverance.
Długością dni nasycę go, i okażę mu zbawienie moje. Długim życiem nasycę goI ukażę mu zbawienie moje. Długością dni napełnię go: a okażę mu zbawienie moje. dołgotoju dnij ispołniu jego i jawliu jemu spasienije moje. долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE. долгото́ю дні́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́нiе мое́. долголетием одарю его и явлю ему спасение Мое!"
← dalej WIELKA KOMPLETA cd. Ps 51(50)  ← po GODZINIE VI: BOSKA LITURGIA Ps 103(102) 
Chwała