Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XIII
K13Ps 92 (91) SPRAWIEDLIWE RZĄDY BOGA.
Ps92(91),1 1 1 Psalmus cantici, in die sabbati. 5568
ψαλμός
A psalm 5603
ωδής
of an ode 1519
εις
for 3588
την
the 2250
ημέραν
[2day 3588
του
4521
σαββάτου
1Sabbath]. 92:1 18
αγαθόν
It is good 3588
το
1843
εξομολογείσθαι
to make acknowledgment 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 2532
και
and 5567
ψάλλειν
to strum 3588
τω
to 3686-1473
ονόματί σου
your name, 5310
ύψιστε
O Highest One.
Psalm a pieśń na dzień sobotni. (92:1) Psalm. Pieśń na dzień sabatu. (92:1) Psalm pienia, na dzień Sobotni. Psałom piesni, w dien' subbotnyj. Pал0мъ пёсни, въ дeнь суббHтный Псало́мъ пѣ́сни, въ де́нь суббо́тный. Псалом, песнь, в день субботний, 91
Ps92(91),2 2 2 Bonum est confiteri Domino,
et psallere nomini tuo, Altissime:
92:2 3588
του
312
αναγγέλλειν
To announce 4404
τοπρωϊ
in the morning 3588
το
1656-1473
έλεός σου
of your mercy, 2532
και
and 3588
την
225-1473
αλήθειάν σου
of your truth 2596
κατά
at 3571
νύκτα
night,
(92:2) Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy. (92:2) Dobrze jest dziękować PanuI opiewać imię twe, o Najwyższy, (92:2) Dobrze jest wyznawać Panu: i śpiewać imieniowi twemu, Najwyższy. Błago jest' ispowiedatisia Gospodiewi i pieti imieni twojemu, wysznij: Бlго є4сть и3сповёдатисz гDеви и3 пёти и4мени твоемY, вhшній: Благо е́сть исповѣ́датися Го́сподеви и пѣ́ти и́мени тво­ему́, вы́шнiй: Благо мне – прославлять Тебя, Господи, воспевать имя Твое, Всевышний;
Ps92(91),3 3 3 ad annuntiandum mane misericordiam tuam,
et veritatem tuam per noctem,
92:3 1722
εν
on 1183.2
δεκαχόρδω
the ten-stringed 5568.1
ψαλτηρίω
psaltery, 3326
μετ'
with 5603
ωδής
an ode 1722
εν
on 2788
κιθάρα
the harp.
(92:3) Opowiadać z poranku miłosierdzie twoje, i prawdę twoję na każdą noc, (92:3) Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją, (92:3) Aby było opowiadane rano miłosierdzie twoje: i prawda twoja przez noc. wozwieszczati zautra miłost' twoju i istinu twoju na wsiaku noszcz', возвэщaти заyтра млcть твою2 и3 и4стину твою2 на всsку н0щь, воз­вѣща́ти зау́тра ми́лость твою́ и и́стину твою́ на вся́ку но́щь, возвещать поутру милость Твою, истину Твою –всякой ночью,
Ps92(91),4 4 4 in decachordo, psalterio;
cum cantico, in cithara.
92:4 3754
ότι
For 2165
εύφρανάς
you gladdened 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
by 3588
τω
4161-1473
ποιήματί σου
your action; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τοις
the 2041
έργοις
works 3588
των
5495-1473
χειρών σου
of your hands 21
αγαλλιάσομαι
I shall exult.
(92:4) Na instrumencie o dziesięciu strunach, na lutni, i na harfie z śpiewaniem. (92:4) Na lutni o dziesięciu strunachI na harfie przy dźwięku cytry. (92:4) Na instrumencie o dziesiąci stronach: na arfie, z śpiewaniem na cytrze. w diesiatostrunniem psałtiri s piesniju w gusliech. въ десzтострyннэмъ pалти1ри съ пёснію въ гyслехъ. въ десятостру́н­нѣмъ псалти́ри съ пѣ́снiю въ гу́слехъ. с песней, на десятиструнной псалтири и на гуслях!
Ps92(91),5 5 5 Quia delectasti me, Domine, in factura tua;
et in operibus manuum tuarum exsultabo.
92:5 5613
ως
O how 3170
εμεγαλύνθη
[2were magnified 3588
τα
2041-1473
έργα σου
1your works], 2962
κύριε
O lord; 4970
σφόδρα
[3exceedingly 900
εβαθύνθησαν
2deepen 3588
οι
1261-1473
διαλογισμοί σου
1your thoughts].
(92:5) Albowiemeś mię rozweselił, Panie! sprawami twemi; o sprawach rąk twoich śpiewać będę. (92:5) Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich. (92:5) Boś mię ucieszył, Panie, w stworzeniu twojem: i będę się radował w uczynkach rąk twoich. Jako wozwiesielił mia jesi, Gospodi, w tworienii twojem, i w dieliech ruku twojeiu wozradujusia. Ћкw возвесели1лъ мS є3си2, гDи, въ творeніи твоeмъ, и3 въ дёлэхъ рукY твоє1ю возрaдуюсz. Я́ко воз­весели́лъ мя́ еси́, Го́споди, въ творе́нiи тво­е́мъ, и въ дѣ́лѣхъ руку́ твое́ю воз­ра́дуюся. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, всем творением Твоим, и о делах рук Твоих я возрадуюсь.
Ps92(91),6 6 6 Quam magnificata sunt opera tua, Domine!
nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ.
92:6 435
ανήρ
[2man 878
άφρων
1A foolish] 3756
ου
will not 1097
γνώσεται
know, 2532
και
and 801
ασύνετος
the senseless 3756
ου
shall not 4920
συνήσει
perceive 3778
ταύτα
these things.
(92:6) O jako wielmożne są sprawy twoje, Panie! bardzo głębokie są myśli twoje. (92:6) Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje! (92:6) O jako wielmożne są, Panie, sprawy twoje! nazbyt głębokie stały się myśli twoje. Jako wozwielicziszasia dieła twoja, Gospodi: zieło ugłubiszasia pomyszlienija twoja. Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: ѕэлw2 ўглуби1шасz помышлє1ніz тво‰. Я́ко воз­вели́чишася дѣла́ твоя́, Го́споди: зѣло́ углуби́шася помышле́нiя твоя́. Ибо исполнены величия дела Твои, Господи, глубоки помышления Твои.
Ps92(91),7 7 7 Vir insipiens non cognoscet,
et stultus non intelliget hæc.
92:7 1722
εν
In 3588
τω
the 393
ανατείλαι
rising up 3588
τους
of the 268
αμαρτωλούς
sinners 5616
ωσεί
as 5528
χόρτον
grass, 2532
και
and 1253.1
διέκυψαν
[5look on 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 2038
εργαζόμενοι
3ones working 3588
την
458
ανομίαν
4lawlessness], 3704-302
όπως αν
that thus 1842
εξολοθρευθώσιν
they shall be utterly destroyed 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
(92:7) Człowiek bydlęcy nie zna, a głupi nie zrozumiewa tego, (92:7) Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego. (92:7) Mąż bezrozumny nie pozna: a głupi nie zrozumie tego. Muż biezumien nie poznajet, i nierazumiw nie razumiejet sich. Мyжъ безyменъ не познaетъ, и3 неразуми1въ не разумёетъ си1хъ. Му́жъ безу́менъ не позна́етъ, и неразуми́въ не разумѣ́етъ си́хъ. Муж безумный не познает их, неразумный не уразумеет.
Ps92(91),8 8 8 Cum exorti fuerint peccatores sicut fœnum,
et apparuerint omnes qui operantur iniquitatem,
ut intereant in sæculum sæculi:
92:8 1473-1161
συ δε
But you 5310
ύψιστος
are the highest 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 2962
κύριε
O lord.
(92:8) Iż wyrastają niezbożnicy jako ziele, a kwitną wszyscy, którzy czynią nieprawość, aby byli wykorzenieni aż na wieki; (92:8) Choć wyrastają bezbożni jak zieleI kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze. (92:8) Gdy grzesznicy wyrosną jako trawa: i okażą się wszyscy, którzy nieprawość czynią, aby zginęli na wieki wieków. Wniegda proziabosza griesznicy jako trawa, i pronikosza wsi diełajuszczyi biezzakonije, jako da potriebiatsia w wiek wieka: ВнегдA прозzб0ша грBшницы ћкw травA, и3 проник0ша вси2 дёлающіи беззак0ніе, ћкw да потребsтсz въ вёкъ вёка: Внегда́ прозябо́ша грѣ́шницы я́ко трава́, и пронико́ша вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе, я́ко да потребя́т­ся въ вѣ́къ вѣ́ка: Хотя грешники растут, как трава, и умножились делающие беззаконие, они будут истреблены навеки.
Ps92(91),9 9 9 tu autem Altissimus in æternum, Domine. 92:9 3754
ότι
For 2400
ιδού
behold, 3588
οι
2190-1473
εχθροί σου
your enemies, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
for 2400
ιδού
behold, 3588
οι
2190-1473
εχθροί σου
your enemies 622
απολούνται
shall perish, 2532
και
and 1287
διασκορπισθήσονται
[5shall be dispersed 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2038
εργαζόμενοι
3working 3588
την
458
ανομίαν
4lawlessness].
(92:9) Ale ty, o Najwyższy! jesteś Panem na wieki. (92:9) Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. (92:9) A ty, Najwyższy, na wieki Panie. ty że wysznij wo wiek, Gospodi. тh же вhшній во вёкъ, гDи. ты́ же вы́шнiй во вѣ́къ, Го́споди. А Ты, Всевышний, Господи вовеки живешь!
Ps92(91),10 10 10 Quoniam ecce inimici tui, Domine,
quoniam ecce inimici tui peribunt;
et dispergentur omnes qui operantur iniquitatem.
92:10 2532
και
And 5312
υψωθήσεται
[2shall be raised up high 5613
ως
3as 3439.2
μονοκέρωτος
4a unicorn 3588
το
2768-1473
κέρας μου
1my horn]; 2532
και
and 3588
το
1094-1473
γήράς μου
my old age 1722
εν
with 1637
ελαίω
[2oil 4104.2
πίονι
1plentiful].
(92:10) Albowiem, oto nieprzyjaciele twoi, Panie! albowiem oto nieprzyjaciele twoi zginą; rozproszeni będą wszyscy, którzy czynią nieprawość. (92:10) Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. (92:10) Albowiem oto nieprzyjaciele twoi, Panie; bo oto nieprzyjaciele twoi zginą: i będą rozproszeni wszyscy, którzy czynią nieprawość. Jako sie, wrazi twoi, Gospodi, jako sie, wrazi twoi pogibnut, i razydutsia wsi diełajuszczyi biezzakonije. Ћкw сE, врази2 твои2, гDи, ћкw сE, врази2 твои2 поги1бнутъ, и3 разhдутсz вси2 дёлающіи беззак0ніе. Я́ко се́, врази́ тво­и́, Го́споди, я́ко се́, врази́ тво­и́ поги́бнутъ, и разы́дут­ся вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе. Ибо все враги Твои, Господи, все враги Твои погибнут, и рассеются делающие беззакония!
Ps92(91),11 11 11 Et exaltabitur sicut unicornis cornu meum,
et senectus mea in misericordia uberi.
92:11 2532
και
And 1896
επείδεν
[2looked 3588
ο
3788-1473
οφθαλμός μου
1my eye] 1722
εν
on 3588
τοις
2190-1473
εχθροίς μου
my enemies, 2532
και
and 1722
εν
[4among 3588
τοις
5the ones 1881
επανισταμένοις
6rising up 1909
επ'
7against 1473
εμέ
8me 4188.2
πονηρευομένοις
3 the ones acting wickedly 191
ακούσεται
2shall hear 3588
το
3775-1473
ους μου
1my ear].
(92:11) Ale róg mój wywyższysz jako jednorożców; pokropiony będę olejkiem świeżym. (92:11) Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. (92:11) I będzie wywyższon róg mój jako jednorożców: a starość moja obfitem miłosierdziem. I wozniesietsia jako jedinoroga rog moj, i starost' moja w jeliei mastitie: И# вознесeтсz ћкw є3динор0га р0гъ м0й, и3 стaрость моS въ є3лeи масти1тэ: И воз­несе́т­ся я́ко единоро́га ро́гъ мо́й, и ста́рость моя́ въ еле́и масти́тѣ: И вознесется, словно рог единорога, достоинство мое, и в старости моей буду помазан елеем;
Ps92(91),12 12 12 Et despexit oculus meus inimicos meos,
et in insurgentibus in me malignantibus audiet auris mea.
92:12 1342
δίκαιος
The just one 5613
ως
[2as 5404
φοίνιξ
3a palm tree 435.2
ανθήσει
1shall bloom]; 5616
ωσεί
as 2748
κέδρος
a cedar 3588
η
1722
εν
in 3588
τω
*
Λιβάνω
Lebanon 4129
πληθυνθήσεται
he shall be multiplied.
(92:12) I ujrzy oko moje nieszczęście tych, co na mię czyhają; o złośnikach, którzy powstawają przeciwko mnie, usłyszą uszy moje. (92:12) Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie. (92:12) I wzgardziło oko moje nieprzyjacioły moje: a o powstających na mię złośnikach usłyszy ucho moje. i wozzrie oko moje na wragi moja, i wostajuszczyja na mia łukawnujuszczyja usłyszyt ucho moje. и3 воззрЁ џко моE на враги2 мо‰, и3 востаю1щыz на мS лукaвнующыz ўслhшитъ ќхо моE. и воз­зрѣ́ о́ко мое́ на враги́ моя́, и востаю́щыя на мя́ лука́вну­ю­щыя услы́шитъ у́хо мое́. и воззрит око мое на врагов моих, и о гибели коварных, восставших на меня, услышит ухо мое.
Ps92(91),13 13 13 Justus ut palma florebit;
sicut cedrus Libani multiplicabitur.
92:13 5452
πεφυτευμένοι
The ones being planted 1722
εν
in 3588
τω
the 3624
οίκω
house 2962
κυρίου
of the lord, 1722
εν
in 3588
ταις
the 833
αυλαίς
courtyards 3588
του
2316-1473
θεού ημών
of our God, 1816.1
εξανθήσουσιν
shall blossom.
(92:13) Sprawiedliwy jako palma zakwitnie, jako cedra na Libanie rozmnoży się. (92:13) Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu. (92:13) Sprawiedliwy jako palma rozkwitnie: jako drzewo Cedrowe na Libanie rozmnoży się. Prawiednik jako finiks procwietiet: jako kiedr, iże w Liwanie, umnożytsia. Првdникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ: ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz. Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ: я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жит­ся. Праведники, как финиковая пальма, цвести будут; будто кедры Ливанские, умножатся.
Ps92(91),14 14 14 Plantati in domo Domini,
in atriis domus Dei nostri florebunt.
92:14 2089
έτι
Still 4129
πληθυνθήσονται
they shall be multiplied 1722
εν
in 1094
γήρει
[2old age 4104.2
πίονι
1plentiful]; 2532
και
and 2137.2
ευπαθούντες
[2enjoying pleasure 1510.8.6
έσονται
1they will be]; 3588
του
312
αναγγείλαι
to announce
(92:14) Wszczepieni w domu Pańskim, w sieniach Boga naszego zakwitną. (92:14) Zasadzeni w domu PańskimWyrastają w dziedzińcach Boga naszego. (92:14) Wsadzeni w domu Pańskim, rozkwitną się w ziemiach domu Boga naszego. Nasażdieni w domu Gospodni wo dworiech Boga naszego procwietut: Насаждeни въ домY гDни во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ Бо́га на́­шего процвѣту́тъ: Те, что укоренились в доме Господнем, во дворах Бога нашего, цвести будут;
Ps92(91),15 15 15 Adhuc multiplicabuntur in senecta uberi,
et bene patientes erunt:
92:15 3754
ότι
that 2112.3
ευθής
[3 is upright 2962
κύριος
1 the lord 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
2our God], 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 93
αδικία
injustice 1722
εν
in 1473
αυτώ
him.
(92:15) Nawet i w sędziwości przyniosą owoc, czerstwymi i zielonymi będą; (92:15) Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości, (92:15) Jeszcze się rozmnożą w kwitnącéj starości: i dobrze zdrowi będą, jeszcze umnożatsia w starosti mastitie, i błagoprijemliuszcze budut. є3щE ўмн0жатсz въ стaрости масти1тэ, и3 благопріeмлюще бyдутъ. еще́ умно́жат­ся въ ста́рости масти́тѣ, и благопрiе́млюще бу́дутъ. и много их будет, достигших старости маститой и благоденствующих.
Ps92(91),16 16 16 ut annuntient quoniam rectus Dominus Deus noster,
et non est iniquitas in eo.
(92:16) Aby to opowiadano, że uprzejmym jest Pan, skała moja, a że w nim nie masz żadnej nieprawości. (92:16) Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. (92:16) Aby opowiadali, iż prawy Pan, Bóg nasz, a nieprawości w nim niemasz. Da wozwiestiat, jako praw Gospod' Bog nasz, i niest' nieprawdy w niem. Да возвэстsтъ, ћкw прaвъ гDь бGъ нaшъ, и3 нёсть непрaвды въ нeмъ. Да воз­вѣстя́тъ, я́ко пра́въ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть непра́вды въ не́мъ. Да возвестят они людям величие правды Господа Бога нашего, и что нет неправды в Нем!