Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 94 (93) BÓG OBROŃCĄ SWEGO LUDU.
Ps94(93),1 1 1 Psalmus ipsi David, quarta sabbati. Deus ultionum Dominus;
Deus ultionum libere egit.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 5076.1
τετράδι
fourth 4521
σαββάτου
of Sabbath. 94:1 2316
θεός
The God 1557
εκδικήσεων
of acts of vengeance. 2962
κύριος
The lord 3588
ο
2316
θεός
God 1557
εκδικήσεων
of acts of vengeance 3955
επαρρησιάσατο
spoke openly.
Boże pomst! Panie Boże pomst! rozjaśnij się! Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty, ukaż się! Psalm samemu Dawidowi, na czwarty dzień Szabatu. Bóg pomsty, Pan: Bóg pomsty wolno poczynał. Bog otmszczenij Gospod', Bog otmszczenij nie obinułsia jest'. БGъ tмщeній гDь, бGъ tмщeній не њбинyлсz є4сть. Бо́гъ от­мще́нiй Госпо́дь, Бо́гъ от­мще́нiй не обину́л­ся е́сть. Бог воздаяний, Господь, Бог воздаяний открылся нам.
Ps94(93),2 2 2 Exaltare, qui judicas terram;
redde retributionem superbis.
94:2 5312
υψώθητι
Rise up high, 3588
ο
O 2919
κρίνων
one judging 3588
την
the 1093
γην
earth! 591
απόδος
Render 469
ανταπόδοσιν
recompense 3588
τοις
to the 5244
υπερηφάνοις
proud!
Podnieś się, o Sędzio wszystkiej ziemi! a daj zapłatę pysznym. Powstań, Sędzio ziemi, Oddaj pysznym to, na co zasługują! Wywyższ się, który sądzisz ziemię: oddaj zapłatę pysznym. Wozniesisia, sudiaj ziemli, wozdażd' wozdajanije gordym. Вознеси1сz, судsй земли2, воздaждь воздаsніе гHрдымъ. Вознеси́ся, судя́й земли́, воз­да́ждь воз­дая́нiе го́рдымъ. Восстань, Судия земли, соверши возмездие гордым!
Ps94(93),3 3 3 Usquequo peccatores, Domine,
usquequo peccatores gloriabuntur;
94:3 2193
έως
For 4219
πότε
how long 268
αμαρτωλοί
sinners, 2962
κύριε
O lord, 2193
έως
how 4219
πότε
long 268
αμαρτωλοί
shall sinners 2744
καυχήσονται
boast?
Dokądże niepobożni, Panie! dokądże niepobożni radować się będą? Jak długo bezbożni, Panie, Jak długo bezbożni radować się będą? Dokądże grzesznicy, Panie? dokąd grzesznicy będą się chlubić? Dokolie griesznicy, Gospodi, dokolie griesznicy woschwaliatsia? Док0лэ грBшницы, гDи, док0лэ грBшницы восхвaлzтсz; Доко́лѣ грѣ́шницы, Го́споди, доко́лѣ грѣ́шницы восхва́лят­ся? Доколе грешники, Господи, доколе грешники будут хвалиться?
Ps94(93),4 4 4 effabuntur et loquentur iniquitatem;
loquentur omnes qui operantur injustitiam?
94:4 5350
φθέγξονται
They will utter 2532
και
and 2980
λαλήσουσιν
speak 93
αδικίαν
injustice; 2980
λαλήσουσι
[5shall speak 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2038
εργαζόμενοι
3practicing 3588
την
458
ανομίαν
4iniquity].
Długoż będą świegotać i hardzie mówić, chlubiąc się wszyscy, którzy czynią nieprawość? Z pianą na ustach mówią zuchwale, Przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Będą świegotać, i mówić nieprawości: będą mówić wszyscy, którzy broją niesprawiedliwość? Prowieszczajut i wozgłagoliut nieprawdu, wozgłagoliut wsi diełajuszczyi biezzakonije? Провэщaютъ и3 возглаг0лютъ непрaвду, возглаг0лютъ вси2 дёлающіи беззак0ніе; Провѣща́ютъ и воз­глаго́лютъ непра́вду, воз­глаго́лютъ вси́ дѣ́ла­ю­щiи беззако́нiе? Говорить будут и разглашать неправду, говорить будут творящие беззакония?
Ps94(93),5 5 5 Populum tuum, Domine, humiliaverunt,
et hæreditatem tuam vexaverunt.
94:5 3588
τον
2992-1473
λαόν σου
Your people, 2962
κύριε
O lord, 5013
εταπείνωσαν
they humbled; 2532
και
and 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν σου
[2your inheritance 2559
εκάκωσαν
1they inflicted evil on].
Lud twój, Panie! trzeć, a dziedzictwo twoje trapić? Lud twój, Panie, depczą, A dziedzictwo twoje gnębią. Lud twój, Panie, poniżyli, i dziedzictwo twoje utrapili. Ljudi twoja, Gospodi, smirisza, i dostojanije twoje ozłobisza: Лю1ди тво‰, гDи, смири1ша, и3 достоsніе твоE њѕл0биша: Лю́ди твоя́, Го́споди, смири́ша, и достоя́нiе твое́ озло́биша: Народ Твой, Господи, унизили они, достоянию Твоему причинили зло;
Ps94(93),6 6 6 Viduam et advenam interfecerunt,
et pupillos occiderunt.
94:6 5503
χήραν
The widow 2532
και
and 3737
ορφανόν
orphan 615
απέκτειναν
they killed; 2532
και
and 4339
προσήλυτον
the foreigner 5407
εφόνευσαν
they murdered.
Wdowy i przychodniów mordować? a sierotki zabijać? Zabijają wdowę i przybyszaI mordują sieroty Wdowę i przychodnia zabili: i sieroty pomordowali. wdowicu i sira umorisza, i priszełca ubisza, вдови1цу и3 си1ра ўмори1ша, и3 пришeльца ўби1ша, вдови́цу и си́ра умори́ша, и при­­ше́лца уби́ша, вдову и сироту умертвили, и пришельца убили они.
Ps94(93),7 7 7 Et dixerunt: Non videbit Dominus,
nec intelliget Deus Jacob.
94:7 2532
και
And 2036
είπαν
they said, 3756
ουκ
[2shall not 3708
όψεται
3see 2962
κύριος
1 the lord], 3761
ουδέ
nor 4920
συνήσει
shall [4perceive 3588
ο
1the 2316
θεός
2God 3588
του
*
Ιακώβ
3of Jacob].
Mówiąc: Nie widzi tego Pan, ani tego rozumie Bóg Jakóbowy. Mówiąc: Pan nie widzi tego. I nie zważa na to Bóg Jakuba. I mówili: Nie ujrzy Pan, ani zrozumie Bóg Jakób. i riesza: nie uzrit Gospod', niże urazumiejet Bog Iakowl'. и3 рёша: не ќзритъ гDь, нижE ўразумёетъ бGъ їaкwвль. и рѣ́ша: не у́зритъ Госпо́дь, ниже́ уразумѣ́етъ Бо́гъ Иа́ковль. И сказали: "Не узрит Господь, не уразумеет Бог Иаковлев".
Ps94(93),8 8 8 Intelligite, insipientes in populo;
et stulti, aliquando sapite.
94:8 4920
σύνετε
Perceive 1211
δη
indeed 878
άφρονες
foolish 1722
εν
among 3588
τω
the 2992
λαώ
people! 2532
και
and 3474
μωροί
O moron, 4218
ποτέ
[2at some time or other 5426
φρονήσατε
1think]!
Zrozumicież, o wy bydlęcy między ludźmi! a wy szaleni kiedyż zrozumiecie? Zrozumcie, o nierozumni wśród ludu, A wy, głupcy, kiedyż zmądrzejecie? Zrozumiejcież, głupi między ludźmi: a bezrozumni miejcie kiedy rozum. Razumiejtie że, biezumnii w liudiech, i buii niekogda, umudritiesia: Разумёйте же, безyмніи въ лю1дехъ, и3 бyіи нёкогда, ўмудри1тесz: Разумѣ́йте же, безу́мнiи въ лю́дехъ, и бу́iи нѣ́когда, умудри́теся: Образумьтесь же, безумные люди, несмысленные, умудритесь!
Ps94(93),9 9 9 Qui plantavit aurem non audiet?
aut qui finxit oculum non considerat?
94:9 3588
ο
The 5452
φυτεύσας
one planting 3588
το
the 3775
ους
ear, 3780
ουχί
does he not 191
ακούει
hear? 2228
η
or 3588
ο
the 4111
πλάσας
one shaping 3588
τον
the 3788
οφθαλμόν
eye, 3780
ουχί
does he not 2657
κατανοεί
contemplate?
Izali ten, który szczepił ucho, nie słyszy? i który ukształtował oko, izali nie widzi? Czy Ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Czy nie widzi Ten, kto ukształtował oko? Który wszczepił ucho, nie usłyszy? albo który uformował oko, nie ujrzy? nasażdiej ucho, nie słyszyt li? ili sozdawyj oko, nie smatriajet li? насаждeй ќхо, не слhшитъ ли; и3ли2 создaвый џко, не сматрsетъ ли; насажде́й у́хо, не слы́шитъ ли? или́ созда́вый о́ко, не сматря́етъ ли? Ужели не слышит Сотворивший ухо? И не видит злодеяний ваших Создавший око?
Ps94(93),10 10 10 Qui corripit gentes non arguet,
qui docet hominem scientiam?
94:10 3588
ο
The 3811
παιδεύων
one correcting 1484
έθνη
nations, 3780
ουχί
shall he not 1651
ελέγξει
reprove? 3588
ο
The 1321
διδάσκων
one teaching 444
άνθρωπον
man 1108
γνώσιν
knowledge;
Izali ten, który ćwiczy narody, nie będzie karał? który uczy człowieka umiejętności. Czy Ten, co wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania? Który strofuje narody, zaż nie będzie karał? który uczy człowieka mądrości. nakazujaj jazyki, nie obliczit li, uczaj cziełowieka razumu? наказyzй kзhки, не њбличи1тъ ли, ўчaй человёка рaзуму; наказу́яй язы́ки, не обличи́тъ ли, уча́й человѣ́ка ра́зуму? Ужели не обличит вас Наставник народов, поучающий человека разуму?
Ps94(93),11 11 11 Dominus scit cogitationes hominum,
quoniam vanæ sunt.
94:11 2962
κύριος
the lord, 1097
γινώσκει
he knows 3588
τους
the 1261
διαλογισμούς
thoughts 3588
των
444
ανθρώπων
of men, 3754
ότι
for 1510.2.6
εισί
they are 3152
μάταιοι
vain.
Pan zna myśli ludzkie, iż są szczerą marnością. Pan zna myśli ludzi, Bo są marnością. Pan zna myśli człowiecze, że są marne. Gospod' wiest' pomyszlienija cziełowieczieskaja, jako sut' sujetna. ГDь вёсть помышлє1ніz человёчєскаz, ћкw сyть сyєтна. Госпо́дь вѣ́сть помышле́нiя человѣ́ческая, я́ко су́ть су́етна. Господь знает помышления человеческие, видит, что суетны они.
Ps94(93),12 12 12 Beatus homo quem tu erudieris, Domine,
et de lege tua docueris eum:
94:12 3107
μακάριος
Blessed is 444
άνθρωπος
a man 3739
ον
whom 302
αν
ever 3811
παιδεύσης
you should correct, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 1537
εκ
from out of 3588
του
3551-1473
νόμου σου
your law 1321
διδάξης
you should teach 1473
αυτόν
him;
Błogosławiony jest mąż, którego ty ćwiczysz, Panie! a zakonu twego uczysz go. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, Którego uczysz zakonu swego, Błogosławiony człowiek, którego ty, Panie, wyćwiczysz: a nauczysz go zakonu swego. Błażen cziełowiek, jegoże aszcze nakażeszy, Gospodi, i ot zakona twojego naucziszy jego: Бlжeнъ человёкъ, є3г0же ѓще накaжеши, гDи, и3 t зак0на твоегw2 научи1ши є3го2: Блаже́нъ человѣ́къ, его́же а́ще нака́жеши, Го́споди, и от­ зако́на тво­его́ научи́ши его́: Блажен человек, которого наставишь Ты, Господи, и научишь закону Твоему.
Ps94(93),13 13 13 ut mitiges ei a diebus malis,
donec fodiatur peccatori fovea.
94:13 3588
του
4238.2
πραύναι
to calm 1473
αυτόν
him 575
αφ'
from 2250
ημερών
[2days 4190
πονηρών
1evil], 2193
έως
until 3739
ου
of which time 3736
ορυγή
he should have dug 3588
τω
[2for the 268
αμαρτωλώ
3sinner 998.1
βόθρος
1 the pit].
Abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi. Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, Aż wykopią dół bezbożnemu. Abyś mu ulżył ode złych dni, aż wykopają dół grzesznikowi. ukrotiti jego ot dnij liutych, dondieże izryjetsia griesznomu jama. ўкроти1ти є3го2 t днjй лю1тыхъ, д0ндеже и3зрhетсz грёшному ћма. укроти́ти его́ от­ дні́й лю́тыхъ, до́ндеже изры́ет­ся грѣ́шному я́ма. Да сохранит он кротость во дни бедствий, доколе грешник не падет в яму.
Ps94(93),14 14 14 Quia non repellet Dominus plebem suam,
et hæreditatem suam non derelinquet,
94:14 3754
ότι
For 3756
ουκ
[2shall not 683
απώσεται
3thrust away 2962
κύριος
1 the lord] 3588
τον
2992-1473
λαόν αυτού
his people, 2532
και
and 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν αυτού
[3his inheritance 3756
ουκ
1he shall not 1459
εγκαταλείψει
2abandon];
Albowiem, nie opuści Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie zaniecha. Bo nie odrzuci Pan ludu swego, A dziedzictwa swego nie opuści, Boć nie odruci Pan ludu swego: a dziedzictwa swego nie opuści. Jako nie otriniet Gospod' liudij swoich, i dostojanija swojego nie ostawit: Ћкw не tри1нетъ гDь людjй свои1хъ, и3 достоsніz своегw2 не њстaвитъ: Я́ко не от­ри́нетъ Госпо́дь люді́й сво­и́хъ, и достоя́нiя сво­его́ не оста́витъ: Ибо не отринет Господь народ Свой, достояние Свое не оставит,
Ps94(93),15 15 15 quoadusque justitia convertatur in judicium:
et qui juxta illam, omnes qui recto sunt corde.
94:15 2193
έως
until 3739
ου
of which time 1343
δικαιοσύνη
righteousness 1994
επιστρέψει
returns 1519
εις
for 2920
κρίσιν
judgment, 2532
και
and 2192
εχόμενοι
having 1473
αυτής
it 3956
πάντες
are all 3588
οι
the 2117
ευθείς
straight 3588
τη
2588
καρδία
in heart. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Ale aż ku sprawiedliwości obróci się sąd, a za nim wszyscy serca uprzejmego. Gdyż prawo musi pozostać prawemI za nim opowiedzą się wszyscy prawego serca. Aż się sprawiedliwość w sąd obróci: a którzy przy niéj, wszyscy, którzy są serca prawego. dondieże prawda obratitsia na sud, i dierżaszczyisia jeia wsi prawii sierdcem. д0ндеже прaвда њбрати1тсz на сyдъ, и3 держaщіисz є3S вси2 прaвіи срdцемъ. до́ндеже пра́вда обрати́т­ся на су́дъ, и держа́щiися ея́ вси́ пра́вiи се́рдцемъ. доколе правда не восторжествует на суде и те, что привержены ей и праведны сердцем.
Ps94(93),16 16 16 Quis consurget mihi adversus malignantes?
aut quis stabit mecum adversus operantes iniquitatem?
94:16 5100
τις
Who 450
αναστήσεταί
shall rise up 1473
μοι
to me 1909
επί
against 4188.2
πονηρευομένοις
the ones acting wickedly? 2228
η
or 5100
τις
who 4840.1
συμπαραστήσεταί
shall stand up with 1473
μοι
me 1909
επί
against 3588
τοις
the 2038
εργαζομένοις
ones working 3588
την
458
ανομίαν
lawlessness?
Któżby się był zastawił za mną przeciwko złośnikom? ktoby się był ujął o mnie przeciwko tym, którzy czynią nieprawość? Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom, Kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom? Któż mi powstanie przeciw złośnikom? albo kto przy mnie stanie przeciw czyniącym nieprawość? Kto wostaniet mi na łukawnujuszczyja? ili kto spriedstaniet mi na diełajuszczyja biezzakonije? Кто2 востaнетъ ми2 на лукaвнующыz; и3ли2 кто2 спредстaнетъ ми2 на дёлающыz беззак0ніе; Кто́ воста́нетъ ми́ на лука́вну­ю­щыя? или́ кто́ спредста́нетъ ми́ на дѣ́ла­ю­щыя беззако́нiе? Кто ополчится со мной на коварных? И кто восстанет со мною на делающих беззакония?
Ps94(93),17 17 17 Nisi quia Dominus adjuvit me,
paulominus habitasset in inferno anima mea.
94:17 1508
ει μη
Unless 3754
ότι
that 2962
κύριος
the lord 997
εβοήθησέ
helped 1473
μοι
me, 3844
παρά
[2would 1024
βραχύ
3shortly 3939
παρώκησε
4have sojourned 3588
τω
86
άδη
5in Hades 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul].
By mi był Pan nie przybył na pomoc, małoby była nie mieszkała dusza moja w milczeniu. Gdyby Pan nie był mi pomocą, Dawno leżałbym w krainie milczenia. Jedno, że mię Pan wspomógł: mało by była dusza moja nie mieszkała w piekle. Aszcze nie Gospod' pomogł by mi, wmalie wsieliłasia by wo ad dusza moja. Ѓще не гDь пом0глъ бы ми2, вмaлэ всели1ласz бы во ѓдъ душA моS. А́ще не Госпо́дь помо́глъ бы ми́, вма́лѣ всели́лася бы во а́дъ душа́ моя́. Если бы Господь не помог мне, уже вселилась бы во ад душа моя.
Ps94(93),18 18 18 Si dicebam: Motus est pes meus:
misericordia tua, Domine, adjuvabat me.
94:18 1487
ει
If 3004
έλεγον
I said, 4531
σεσάλευται
[2shakes 3588
ο
4228-1473
πους μου
1My foot]; 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy, 2962
κύριε
O lord, 997
εβοήθει
helps 1473
μοι
me.
Jużem był rzekł: Zachwiała się noga moja; ale miłosierdzie twoje, o Panie! zatrzymało mię. Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja – Łaska twoja, Panie, wsparła mnie. Jeźlim mówił: Zachwiała się noga moja: miłosierdzie twoje, Panie, wspomagało mię. Aszcze głagołach: podwiżesia noga moja, miłost' twoja, Gospodi, pomogasze mi: Ѓще глаг0лахъ: подви1жесz ногA моS, млcть твоS, гDи, помогaше ми2: А́ще глаго́лахъ: подви́жеся нога́ моя́, ми́лость твоя́, Го́споди, помога́­ше ми́: Когда говорил я: "Поколебалась стопа моя", милость Твоя, Господи, помогала мне;
Ps94(93),19 19 19 Secundum multitudinem dolorum meorum in corde meo,
consolationes tuæ lætificaverunt animam meam.
94:19 2596
κατά
According to 3588
το
the 4128
πλήθος
multitude 3588
των
3601-1473
οδυνών μου
of my griefs 1722
εν
in 3588
τη
2588-1473
καρδία μου
my heart, 3588
αι
so 3874-1473
παρακλήσεις σου
your comforts 2165
εύφραναν
made glad 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
W wielkości utrapienia mego, we wnętrznościach moich, pociechy twoje rozweselały duszę moję. Pociechy twoje rozweselają duszę moją W licznych utrapieniach serca mego. Według mnóstwa boleści moich w sercu mojem, twoje pociechy uweseliły duszę moję. po mnożestwu boliezniej moich w sierdcy mojem, utieszenija twoja wozwiesielisza duszu moju. по мн0жеству болёзней мои1хъ въ сeрдцы моeмъ, ўтэшє1ніz тво‰ возвесели1ша дyшу мою2. по мно́же­ст­ву болѣ́зней мо­и́хъ въ се́рдцы мо­е́мъ, утѣше́нiя твоя́ воз­весели́ша ду́шу мою́. когда скорби терзали сердце мое, утешения Твои радовали душу мою.
Ps94(93),20 20 20 Numquid adhæret tibi sedes iniquitatis,
qui fingis laborem in præcepto?
94:20 3361
μη
Shall 4850.2
συμπροσέσται
[3adhere with 1473
σοι
4you 2362
θρόνος
1 the throne 458
ανομίας
2of lawlessness], 3588
ο
the one 4111
πλάσσων
shaping 2873
κόπον
trouble 1909
επί
out of 4366.2
πρόσταγμα
order?
Izali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa? Czyż z tobą sprzymierzy się sędzia niesprawiedliwy, Który wyrządza krzywdę pod pozorem prawa? Izali dzierży się ciebie stolica nieprawości, który tworzysz pracą w przykazaniu? Da nie priebudiet tiebie priestoł biezzakonija, sozidajaj trud na powielienije. Да не пребyдетъ тебЁ прест0лъ беззак0ніz, созидazй трyдъ на повелёніе. Да не пребу́детъ тебѣ́ престо́лъ беззако́нiя, созида́яй тру́дъ на повелѣ́нiе. Да не устоит пред Тобой царство беззаконных, причиняющих людям скорбь, вопреки воле Твоей!
Ps94(93),21 21 21 Captabunt in animam justi,
et sanguinem innocentem condemnabunt.
94:21 2340
θηρεύσουσιν
They shall hunt 1909
επί
for 5590
ψυχήν
[2soul 1342
δικαίου
1a just], 2532
και
and 129
αίμα
[3blood 121
αθώον
2innocent 2613
καταδικάσονται
1condemn].
Którzy się zbierają przeciwko duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają? Nastają na sprawiedliwegoI krew niewinną potępiają. Zasadzą się na duszę sprawiedliwego: a krew niewinną potępią. Ułowiat na duszu prawiedniczu, i krow' niepowinnuju osudiat. Ўловsтъ на дyшу првdничу, и3 кр0вь непови1нную њсyдzтъ. Уловя́тъ на ду́шу пра́ведничу, и кро́вь непови́н­ную осу́дятъ. Преследовать будут они праведника и кровь неповинную осудят.
Ps94(93),22 22 22 Et factus est mihi Dominus in refugium,
et Deus meus in adjutorium spei meæ.
94:22 2532
και
But 1096
εγένετό
[2became 1473
μοι
3to me 2962
κύριος
1 the lord] 1519
εις
for 2707.1
καταφυγήν
a refuge; 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God 1519
εις
for 998
βοηθόν
a helper 1680-1473
ελπίδος μου
of my hope.
Ale Pan jest twierdzą moją, a Bóg mój skałą ufności mojej. Lecz Pan jest twierdzą moją I Bóg mój skałą schronienia mego. I stał mi się Pan ucieczką: a Bóg mój obroną nadzieje mojéj. I byst' mnie Gospod' w pribieżyszcze, i Bog moj w pomoszcz' upowanija mojego: И# бhсть мнЁ гDь въ прибёжище, и3 бGъ м0й въ п0мощь ўповaніz моегw2: И бы́сть мнѣ́ Госпо́дь въ при­­бѣ́жище, и Бо́гъ мо́й въ по́мощь упова́нiя мо­его́: Но был мне Господь прибежищем, помощь надежную явил мне Бог мой.
Ps94(93),23 23 23 Et reddet illis iniquitatem ipsorum,
et in malitia eorum disperdet eos:
disperdet illos Dominus Deus noster.
94:23 2532
και
And 591
αποδώσει
he shall recompense 1473
αυτοίς
to them 3588
την
458-1473
ανομίαν αυτών
their lawlessness; 2532
και
and 2596
κατά
according to 3588
την
4189-1473
πονηρίαν αυτών
their wickedness 853-1473
αφανιεί αυτούς
[3shall remove them from view 2962
κύριος
1 The lord 3588
ο
2316
θεός
2God].
Onci obróci na nich nieprawość ich, a dla złości ich wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz. On odpłaci im za niegodziwość, A z powodu złości wytraci ich; Wytraci ich Pan, Bóg nasz. I odda im nieprawość ich: a we złości wytraci je: wytraci je Pan, Bóg nasz. i wozdast im Gospod' biezzakonije ich, i po łukawstwiju ich pogubit ja Gospod' Bog . и3 воздaстъ и5мъ гDь беззак0ніе и4хъ, и3 по лукaвствію и4хъ погуби1тъ | гDь бGъ. и воз­да́стъ и́мъ Госпо́дь беззако́нiе и́хъ, и по лука́в­ст­вiю и́хъ погуби́тъ я́ Госпо́дь Бо́гъ . И воздаст им Господь за беззакония их, за лукавство их погубит их Господь Бог.
Chwała