Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 95 (94) WYCHWALAJ BOGA I BĄDŹ MU ULEGŁY.
Ps95(94),1 1 1 Laus cantici ipsi David. Venite, exsultemus Domino;
jubilemus Deo salutari nostro;
136
αίνος
A praise 5603
ωδής
of an ode 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 95:1 1205
δεύτε
Come, 21
αγαλλιασώμεθα
we should make exultation 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord; 214
αλαλάξωμεν
we should shout 3588
τω
to 2316
θεώ
God 3588
τω
4990-1473
σωτήρι ημών
our deliverer.
Pójdźcież, śpiewajmy Panu; wykrzykujmy skale zbawienia naszego. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego! Chwała pienia, samemu Dawidowi. Pójdźcie, radujmy się Panu: śpiewajmy Bogu, zbawicielowi naszemu. Priiditie, wozradujemsia Gospodiewi, wosklikniem Bogu spasitieliu naszemu: Пріиди1те, возрaдуемсz гDеви, воскли1кнемъ бGу сп7си1телю нaшему: Прiиди́те, воз­ра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнемъ Бо́гу спаси́телю на́­шему: Приидите, в радости воспоем Господа, воззовем к Богу, Спасителю нашему;
Ps95(94),2 2 2 præoccupemus faciem ejus in confessione,
et in psalmis jubilemus ei:
95:2 4399
προφθάσωμεν
We should go before 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his presence 1722
εν
with 1843.1
εξομολογήσει
acknowledgment; 2532
και
and 1722
εν
by 5568
ψαλμοίς
psalms 214
αλαλάξωμεν
we should sound aloud 1473
αυτώ
to him.
Uprzedźmy oblicze jego z chwałą; psalmy mu śpiewajmy. Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, Uprzedźmy oblicze jego z wyznawaniem: a Psalmami śpiewajmy mu. priedwarim lice jego wo ispowiedanii, i wo psałmiech wosklikniem jemu: предвари1мъ лицE є3гw2 во и3сповёданіи, и3 во pалмёхъ воскли1кнемъ є3мY: предвари́мъ лице́ его́ во исповѣ́данiи, и во псалмѣ́хъ воскли́кнемъ ему́: предстанем пред лицом Его со славословием и во псалмах воззовем к Нему!
Ps95(94),3 3 3 quoniam Deus magnus Dominus,
et rex magnus super omnes deos.
95:3 3754
ότι
For 2316
θεός
[3God 3173
μέγας
2 is a great 2962
κύριος
1 the lord], 2532
και
and 935
βασιλεύς
[2king 3173
μέγας
1a great] 1909
επί
above 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth.
Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów. Gdyż wielkim Bogiem jest PanI Królem wielkim nad wszystkich bogów. Albowiem Bóg wielki Pan: i król wielki nade wszymi bogi. jako Bog wielij Gospod', i Car' wielij po wsiej ziemli: ћкw бGъ вeлій гDь, и3 цRь вeлій по всeй земли2: я́ко Бо́гъ ве́лiй Госпо́дь, и Ца́рь ве́лiй по все́й земли́: Ибо велик Бог, Господь, Царь великий на всей земле;
Ps95(94),4 4 4 Quia in manu ejus sunt omnes fines terræ,
et altitudines montium ipsius sunt;
95:4 3754
ότι
For 1722
εν
in 3588
τη
5495-1473
χειρί αυτού
his hand 3588
τα
are the 4009
πέρατα
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth; 2532
και
and 3588
τα
the 5311
ύψη
heights 3588
των
of the 3735
ορέων
mountains 1473-1510.2.6
αυτού εισιν
are his.
W jegoż rękach są głębokości ziemi, i wierzchy gór jego są. W jego ręku są głębokości ziemiI jego są szczyty gór. Bo w ręce jego są wszystkie kraje ziemie: i gór wysokości jego są. jako w ruce jego wsi koncy ziemli, i wysoty gor togo sut'. ћкw въ руцЁ є3гw2 вси2 концы6 земли2, и3 высwты2 г0ръ тогw2 сyть. я́ко въ руцѣ́ его́ вси́ концы́ земли́, и высоты́ го́ръ того́ су́ть. ибо в руках Его пределы земли, и вершины гор подвластны Ему.
Ps95(94),5 5 5 quoniam ipsius est mare, et ipse fecit illud,
et siccam manus ejus formaverunt.
95:5 3754
ότι
For 1473
αυτού
his 1510.2.3
εστιν
is 3588
η
the 2281
θάλασσα
sea, 2532
και
and 1473
αυτός
he himself 4160
εποίησεν
made 1473
αυτήν
it; 2532
και
and 3588
την
[3the 3584
ξηράν
4dry land 5495-1473
χείρες αυτού
1his hands 4111
έπλασαν
2shaped].
Jegoż jest morze, bo je on uczynił; i ziemia, którą ręce jego ukształtowały. Jego jest morze i On je uczynił, I suchy ląd ręce jego ukształtowały. Bo jego jest morze, a on je uczynił: a suchą utworzyły ręce jego. Jako togo jest' morie, i toj sotwori je, i suszu ruce jego sozdastie. Ћкw тогw2 є4сть м0ре, и3 т0й сотвори2 є5, и3 сyшу рyцэ є3гw2 создaстэ. Я́ко того́ е́сть мо́ре, и то́й сотвори́ е́, и су́шу ру́цѣ его́ созда́стѣ. Ибо Ему подвластно море, и Он сотворил его, и сушу руки Его создали.
Ps95(94),6 6 6 Venite, adoremus, et procidamus,
et ploremus ante Dominum qui fecit nos:
95:6 1205
δεύτε
Come, 4352
προσκυνήσωμεν
we should do obeisance 2532
και
and 4363
προσπέσωμεν
fall before 1473
αυτώ
him; 2532
και
and 2799
κλαύσωμεν
weep 1726
εναντίον
before 2962
κυρίου
the lord, 3588
του
the one 4160
ποιήσαντος
making 1473
ημάς
us.
Pójdźcie, kłaniajmy się, a upadajmy przed nim; klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! Pójdźcie, pokłońmy się, i upadajmy, i płaczmy przed Panem, który nas stworzył. Priiditie, pokłonimsia i pripadiem jemu, i wospłacziemsia pried Gospodiem sotworszym nas: Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ є3мY, и3 восплaчемсz пред8 гDемъ сотв0ршимъ нaсъ: Прiиди́те, поклони́мся и при­­паде́мъ ему́, и воспла́чемся предъ Го́сподемъ сотво́ршимъ на́съ: Придите, поклонимся и припадем к Нему, и восплачем пред Господом, сотворившим нас!
Ps95(94),7 7 7 quia ipse est Dominus Deus noster,
et nos populus pascuæ ejus, et oves manus ejus.
95:7 3754
ότι
For 1473
αυτός
he 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God, 2532
και
and 1473
ημείς
we are 2992
λαός
the people 3542-1473
νομής αυτού
of his pasture, 2532
και
and 4263
πρόβατα
the sheep 5495-1473
χειρός αυτού
of his hand. 4594
σήμερον
Today, 1437
εάν
if 3588
της
5456-1473
φωνής αυτού
[2his voice 191
ακούσητε
1you should hear],
Onci jest zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego. Dziś, jeźli głos jego usłyszycie, On bowiem jest Bogiem naszym, A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos jego usłyszeli: Albowiem on jest Panem, Bogiem naszym: a my ludem pastwiska jego, i owcami ręki jego. 8 Dziś, jeźli głos jego usłyszycie, jako toj jest' Bog nasz, i my liudije pażyti jego i owcy ruki jego. Dnies' aszcze głas jego usłyszytie, ћкw т0й є4сть бGъ нaшъ, и3 мы2 лю1діе пaжити є3гw2 и3 џвцы руки2 є3гw2. Днeсь ѓще глaсъ є3гw2 ўслhшите, я́ко то́й е́сть Бо́гъ на́шъ, и мы́ лю́дiе па́жити его́ и о́вцы руки́ его́. Дне́сь а́ще гла́съ его́ услы́шите, Ибо Он Бог наш, и мы, как овцы на пастбище Его, овцы, которых пасет Он. И ныне, когда услышите глас Его,
Ps95(94),8 8 8 Hodie si vocem ejus audieritis,
nolite obdurare corda vestra 9 sicut in irritatione,
secundum diem tentationis in deserto,
95:8 3361
μη
you should not 4645
σκληρύνητε
harden 3588
τας
2588-1473
καρδίας υμών
your hearts 5613
ως
as 1722
εν
in 3588
τω
the 3894
παραπικρασμώ
embittering, 2596
κατά
according to 3588
την
the 2250
ημέραν
day 3588
του
of the 3986
πειρασμού
test 1722
εν
in 3588
τη
the 2048
ερήμω
wilderness,
Nie zatwardzajcież serca swego, jako w Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, Jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, nie zatwardzajcież serc waszych. 9 Jako w draźnieniu wedle dnia kuszenia na puszczy, nie ożestoczitie sierdiec waszych, jako w progniewanii, po dni iskuszenija w pustyni: не њжесточи1те сердeцъ вaшихъ, ћкw въ прогнёваніи, по дни2 и3скушeніz въ пустhни: не ожесточи́те серде́цъ ва́шихъ, я́ко въ прогнѣ́ванiи, по дни́ искуше́нiя въ пусты́ни: не ожесточайте сердец ваших, подобно тем, кто вызывал гнев Его во дни испытания в пустыне!
Ps95(94),9 9 9 ubi tentaverunt me patres vestri:
probaverunt me, et viderunt opera mea.
95:9 3739
ου
of which 3985
επείρασάν
[2tested 1473
με
3me 3588
οι
3962-1473
πατέρες υμών
1your fathers]; 1381
εδοκίμασάν
they tried 1473
με
me, 2532
και
and 1492
είδον
they beheld 3588
τα
2041-1473
έργα μου
my works.
Kiedy mię kusili ojcowie wasi, doświadczylić mię, i widzieli sprawy moje. Gdzie kusili mnie ojcowie wasi, Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. kędy mię kusili ojcowie wasi; doświadczali mię, i ujrzeli uczynki moje. w on'że iskusisza mia otcy waszy, iskusisza mia, i widiesza dieła moja. в0ньже и3скуси1ша мS nтцы2 вaши, и3скуси1ша мS, и3 ви1дэша дэлA мо‰. въ о́ньже искуси́ша мя́ отцы́ ва́ши, искуси́ша мя́, и ви́дѣша дѣла́ моя́. " Там искушали Меня отцы ваши, искушали Меня и видели деяния Мои.
Ps95(94),10 10 10 Quadraginta annis offensus fui generationi illi,
et dixi: Semper hi errant corde.
95:10 5062
τεσσαράκοντα
Forty 2094
έτη
years 4360
προσώχθισα
I loathed 3588
τη
1074-1565
γενεά εκείνη
that generation, 2532
και
and 2036
είπα
said, 104
αεί
They continually 4105
πλανώνται
wander 3588
τη
in the 2588
καρδία
heart, 1473-1161
αυτοί δε
and they 3756
ουκ
do not 1097
έγνωσαν
know 3588
τας
3598-1473
οδούς μου
my ways.
Przez czterdzieści lat miałem spór z tym narodem, i rzekłem: Lud ten błądzi sercem, a nie poznali dróg moich; Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego roduI rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich, Czterdzieści lat gniewałem się na ten naród, i rzekłem: Zawsze ci błądzą sercem: a ci nie poznali dróg moich. Czietyriediesiat' liet niegodowach roda togo, i riech: prisno zabłużdajut sierdcem, tii że nie poznasza putij moich: Четhредесzть лётъ негодовaхъ р0да тогw2, и3 рёхъ: пrнw заблуждaютъ сeрдцемъ, тjи же не познaша путjй мои1хъ: Четы́редесять лѣ́тъ негодова́хъ ро́да того́, и рѣ́хъ: при́сно заблужда́ютъ се́рдцемъ, ті́и же не позна́ша путі́й мо­и́хъ: Сорок лет негодовал Я на этот народ и сказал: непрестанно заблуждаются они сердцем, и не познали путей Моих;
Ps95(94),11 11 11 Et isti non cognoverunt vias meas:
ut juravi in ira mea:
Si introibunt in requiem meam.
95:11 5613
ως
So 3660
ώμοσα
I swore by an oath 1722
εν
in 3588
τη
3709-1473
οργή μου
my anger, 1487-1525
ει εισελεύσονται
Shall they enter 1519
εις
into 3588
την
2663-1473
κατάπαυσίν μου
my rest, no.
Którymem przysiągł w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim:Nie wejdą do odpocznienia mego. Jakom przysiągł w gniewie moim, jeźli wnidą do pokoju mego. jako kliachsia wo gniewie mojem, aszcze wnidut w pokoj moj. ћкw клsхсz во гнёвэ моeмъ, ѓще вни1дутъ въ пок0й м0й. я́ко кля́хся во гнѣ́вѣ мо­е́мъ, а́ще вни́дутъ въ поко́й мо́й. посему поклялся Я в гневе Моем, что не войдут они в покой Мой".