Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 96 (95) NOWA PIEŚŃ CHWAŁY!
Ps96(95),1 1 1 Canticum ipsi David, quando domus ædificabatur post captivitatem. Cantate Domino canticum novum;
cantate Domino omnis terra.
3753
ότε
When 3588
ο
the 3624
οίκος
house 3618
ωκοδόμηται
was built 3326
μετά
after 3588
την
the 161
αιχμαλωσίαν
captivity; 5603
ωδή
an ode 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 96:1 103
άσατε
Sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 779.1
άσμα
[2song 2537
καινόν
1a new]! 103
άσατε
Sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 3956
πάσα
all 3588
η
the 1093
γη
earth!
Śpiewajcie Panu pieśń nową; śpiewajcie Panu wszystka ziemia! Śpiewajcie Panu pieśń nową, Śpiewaj Panu, cała ziemio! Pienie samemu Dawidowi: kiedy budowano dom po nawróceniu z niewoli. Śpiewajcie Panu pieśń nową: śpiewajcie Panu, wszystka ziemio! Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu, wospojtie Gospodiewi wsia ziemlia: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви всS землS: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся́ земля́: Воспойте Господу песнь новую! Воспой Господу, вся земля!
Ps96(95),2 2 2 Cantate Domino, et benedicite nomini ejus;
annuntiate de die in diem salutare ejus.
96:2 103
άσατε
Sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord! 2127
ευλογήσατε
Bless 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name! 2097
ευαγγελίζεσθε
Announce good news 2250
ημέραν
day 1537
εξ
by 2250
ημέρας
day 3588
το
4992-1473
σωτήριον αυτού
of his deliverance!
Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi jego, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego. Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, Zwiastujcie co dzień zbawienie jego! Śpiewajcie Panu, a błogosławcie imieniowi jego: opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienia jego. wospojtie Gospodiewi, błagosłowitie imia jego: błagowiestitie dien' ot dnie spasienije jego. восп0йте гDеви, благослови1те и4мz є3гw2: благовэсти1те дeнь t днE спcніе є3гw2. воспо́йте Го́сподеви, благослови́те и́мя его́: благовѣсти́те де́нь от­ дне́ спасе́нiе его́. Воспойте Господу, благословляйте имя Его, возглашайте всяк день, что в Нем спасение наше!
Ps96(95),3 3 3 Annuntiate inter gentes gloriam ejus;
in omnibus populis mirabilia ejus.
96:3 312
αναγγείλατε
Announce 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσι
nations 3588
την
1391-1473
δόξαν αυτού
of his glory, 1722
εν
and among 3956
πάσι
all 3588
τοις
the 2992
λαοίς
peoples 3588
τα
2297-1473
θαυμάσια αυτού
of his wonders!
Opowiadajcie między narodami chwałę jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego. Głoście wśród narodów chwałę jego, Wśród wszystkich ludów cuda jego! Opowiadajcie między narody chwałę jego; między wszystkimi ludźmi dziwy jego. Wozwiestitie wo jazycech sławu jego, wo wsiech liudiech czudiesa jego. Возвэсти1те во kзhцэхъ слaву є3гw2, во всёхъ лю1дехъ чудесA є3гw2. Возвѣсти́те во язы́цѣхъ сла́ву его́, во всѣ́хъ лю́дехъ чудеса́ его́. Возвещайте племенам славу Его, всем народам чудеса Его!
Ps96(95),4 4 4 Quoniam magnus Dominus, et laudabilis nimis:
terribilis est super omnes deos.
96:4 3754
ότι
For 3173
μέγας
great 2962
κύριος
is the lord, 2532
και
and 133.1
αινετός
praiseworthy — 4970
σφόδρα
exceedingly. 5398-1510.2.3
φοβερός εστιν
He is fearful 5228
υπέρ
above 3956
πάντας
all 3588
τους
the 2316
θεούς
gods.
Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów. Gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, Godniejszy trwożnej czci niż wszyscy bogowie. Iż wielki Pan i bardzo chwalebny, straszliwy jest nade wszystkie bogi. Jako wielij Gospod' i chwalien zieło, straszen jest' nad wsiemi bogi. Ћкw вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2, стрaшенъ є4сть над8 всёми бHги. Я́ко ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми бо́ги. Ибо велик Господь и прославлен Он, грозен для всех богов.
Ps96(95),5 5 5 Quoniam omnes dii gentium dæmonia;
Dominus autem cælos fecit.
96:5 3754
ότι
For 3956
πάντες
all 3588
οι
the 2316
θεοί
gods 3588
των
of the 1484
εθνών
nations 1140
δαιμόνια
are demons; 3588-1161
ο δε
but the 2962
κύριος
lord 3588
τους
[2the 3772
ουρανούς
3heavens 4160
εποίησεν
1made].
Wszyscy bowiem bogowie narodów są bałwani; ale Pan niebiosa uczynił. Nicością są bowiem wszyscy bogowie ludów, Pan zaś uczynił niebiosa. Albowiem wszyscy bogowie pogańscy czarci; ale Pan niebiosa uczynił. Jako wsi bozi jazyk biesowie: Gospod' że niebiesa sotwori. Ћкw вси2 б0зи kзы6къ бёсове: гDь же небесA сотвори2. Я́ко вси́ бо́зи язы́къ бѣ́сове: Госпо́дь же небеса́ сотвори́. Ибо все боги язычников бесы; а Господь небеса сотворил.
Ps96(95),6 6 6 Confessio et pulchritudo in conspectu ejus;
sanctimonia et magnificentia in sanctificatione ejus.
96:6 1843.1
εξομολόγησις
Acknowledgment 2532
και
and 5611.1
ωραιότης
beauty 1799
ενώπιον
are before 1473
αυτού
him; 42
αγιωσύνη
holiness 2532
και
and 3168.1
μεγαλοπρέπεια
majesty 1722
εν
are in 3588
τω
37.1-1473
αγιάσματι αυτού
his sanctuary.
Zacność i ochędóstwo przed obliczem jego, moc i piękność w świątnicy jego. Majestat i blask przed obliczem jego, Moc i wspaniałość w świątyni jego. Wyznawanie i piękność przed oblicznością jego: świętość i wielmożność w świętobliwości jego. Ispowiedanije i krasota pried nim, swiatynia i wielikoliepije wo swiatilie jego. И#сповёданіе и3 красотA пред8 ни1мъ, с™hнz и3 великолёпіе во с™и1лэ є3гw2. Исповѣ́данiе и красота́ предъ ни́мъ, святы́ня и великолѣ́пiе во святи́лѣ его́. Славословие и красота пред Ним, святость и великолепие во святилище Его.
Ps96(95),7 7 7 Afferte Domino, patriæ gentium,
afferte Domino gloriam et honorem;
96:7 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 3588
αι
O 3965
πατριαί
families 3588
των
of the 1484
εθνών
nations! 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1391
δόξαν
glory 2532
και
and 5092
τιμήν
honor!
Oddajcie Panu, pokolenia narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. Oddajcie Panu, plemiona narodów, Oddajcie Panu chwałę i moc! Przynoście Panu pokolenia pogańskie, przynoście Panu cześć i chwałę. Priniesitie Gospodiewi, otiecziestwija jazyk, priniesitie Gospodiewi sławu i cziest'. Принеси1те гDеви, nтeчєствіz kзы6къ, принеси1те гDеви слaву и3 чeсть. Принеси́те Го́сподеви, оте́че­ст­вiя язы́къ, при­­неси́те Го́сподеви сла́ву и че́сть. Принесите Господу дары, отцы племен, воздайте Господу славу и честь!
Ps96(95),8 8 8 afferte Domino gloriam nomini ejus.
Tollite hostias, et introite in atria ejus;
96:8 5342
ενέγκατε
Bring 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1391
δόξαν
glory 3686-1473
ονόματι αυτού
for his name! 142
άρατε
Carry 2378
θυσίας
sacrifices, 2532
και
and 1531
εισπορεύεσθε
enter 1519
εις
into 3588
τας
833-1473
αυλάς αυτού
his courtyards!
Oddajcie Panu chwałę imienia jego; przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, Przynieście dary i wejdźcie do przedsionków jego! Przynoście Panu chwałę imieniowi jego: bierzcie ofiary, a wchodźcie do sieni jego. Priniesitie Gospodiewi sławu imieni jego: wozmitie żertwy i wchoditie wo dwory jego. Принеси1те гDеви слaву и4мени є3гw2: возми1те жє1ртвы и3 входи1те во дворы2 є3гw2. Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени его́: воз­ми́те же́ртвы и входи́те во дворы́ его́. Воздайте славу имени Господа! Возьмите жертвы и входите во дворы Его!
Ps96(95),9 9 9 adorate Dominum in atrio sancto ejus.
Commoveatur a facie ejus universa terra;
96:9 4352
προσκυνήσατε
Do obeisance 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
in 833
αυλή
[2courtyard 39-1473
άγια αυτού
1his holy]! 4531
σαλευθήτω
Let [4shake 575
από
5before 4383-1473
προσώπου αυτού
6his face 3956
πάσα
1all 3588
η
2the 1093
γη
3earth]!
Kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości; niech się lęka oblicza jego wszystka ziemia. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie! Drżyj przed nim, cała ziemio! Kłaniajcie się Panu w sieni świętéj jego: niech się wzruszy od obliczności jego wszystka ziemia. Pokłonitiesia Gospodiewi wo dworie swiatiem jego: da podwiżytsia ot lica jego wsia ziemlia. Поклони1тесz гDеви во дворЁ с™ёмъ є3гw2: да подви1житсz t лицA є3гw2 всS землS. Поклони́теся Го́сподеви во дворѣ́ святѣ́мъ его́: да подви́жит­ся от­ лица́ его́ вся́ земля́. Поклоняйтесь Господу во дворе святом Его! Да поколеблется пред лицом Его вся земля!
Ps96(95),10 10 10 dicite in gentibus, quia Dominus regnavit.
Etenim correxit orbem terræ, qui non commovebitur;
judicabit populos in æquitate.
96:10 2036
είπατε
Say 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσιν
nations 3754
ότι
that, 2962
κύριος
The lord 936
εβασίλευσε
reigns! 2532-1063
και γαρ
For even 2734.2
κατώρθωσε
he set up 3588
την
the 3611
οικουμένην
inhabitable world 3748
ήτις
which 3756
ου
will not 4531
σαλευθήσεται
be shaken. 2919
κρινεί
He shall judge 2992
λαούς
peoples 1722
εν
in 2118
ευθύτητι
straightness.
Powiadajcie między poganami: Pan króluje, a że i krąg świata utwierdzony będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż będzie sądził ludzi w sprawiedliwości. Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy! Powiadajcie między narody, iż Pan królował; albowiem naprawił okrąg ziemie, który się nie poruszy: będzie ludzie sądził w sprawiedliwości. Rcytie wo jazycech, jako Gospod' wocarisia: ibo isprawi wsieliennuju, jaże nie podwiżytsia: sudit liudiem prawostiju. Рцhте во kзhцэхъ, ћкw гDь воцRи1сz: и4бо и3спрaви вселeнную, ћже не подви1житсz: сyдитъ лю1демъ прaвостію. Рцы́те во язы́цѣхъ, я́ко Госпо́дь воцари́ся: и́бо испра́ви вселе́н­ную, я́же не подви́жит­ся: су́дитъ лю́демъ пра́востiю. Скажите народам, что Господь воцарился; ибо утвердил Он вселенную, и не поколеблется она; судить будет Он народы по правде Своей.
Ps96(95),11 11 11 Lætentur cæli, et exsultet terra;
commoveatur mare et plenitudo ejus;
96:11 2165
ευφραινέσθωσαν
Let [3be glad 3588
οι
1the 3772
ουρανοί
2heavens], 2532
και
and 21
αγαλλιάσθω
let [3exult 3588
η
1the 1093
γη
2earth]! 4531
σαλευθήτω
Let [3be shaken 3588
η
1the 2281
θάλασσα
2sea], 2532
και
and 3588
το
the 4138
πλήρωμα
fullness 1473
αυτής
of it!
Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem jest. Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia: niech się wzruszy morze i pełność jego. Da wozwiesieliatsia niebiesa, i radujetsia ziemlia: da podwiżytsia morie i ispołnienije jego: Да возвеселsтсz нб7сA, и3 рaдуетсz землS: да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2: Да воз­веселя́т­ся небеса́, и ра́дует­ся земля́: да подви́жит­ся мо́ре и исполне́нiе его́: Да возвеселятся небеса, и да радуется земля! Да поколеблется море и все сущее в нем!
Ps96(95),12 12 12 gaudebunt campi, et omnia quæ in eis sunt.
Tunc exsultabunt omnia ligna silvarum
96:12 5463
χαρήσεται
[3shall rejoice 3588
τα
1The 3977.1
πεδία
2plains], 2532
και
and 3956
πάντα
all 3588
τα
the things 1722
εν
in 1473
αυτοίς
them. 5119
τότε
Then 21
αγαλλιάσονται
[6shall exult 3956
πάντα
1all 3588
τα
2the 3586
ξύλα
3trees 3588
του
4of the 1409.1
δρυμού
5forest]
Niech pląsają pola, i wszystko co jest na nich; tedy niech wykrzykają wszystkie drzewa leśne, Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; Niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne Rozradują się pola i wszystko, co jest na nich: tedy skakać będą wszystkie drzewa leśne, wozradujutsia polia, i wsia jaże na nich: togda wozradujutsia wsia driewa dubrawnaja возрaдуютсz полS, и3 вс‰ ±же на ни1хъ: тогдA возрaдуютсz вс‰ древA дубр†внаz воз­ра́дуют­ся поля́, и вся́ я́же на ни́хъ: тогда́ воз­ра́дуют­ся вся́ древа́ дубра́вная Возрадуются поля и все живущие на них; тогда возрадуются все деревья дубравные пред лицом Господним;
Ps96(95),13 13 13 a facie Domini, quia venit,
quoniam venit judicare terram.
Judicabit orbem terræ in æquitate,
et populos in veritate sua.
96:13 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
του
of the 2962
κυρίου
lord, 3754
ότι
for 2064
έρχεται
he comes; 3754
ότι
for 2064
έρχεται
he comes 2919
κρίναι
to judge 3588
την
the 1093
γην
earth. 2919
κρινεί
He shall judge 3588
την
the 3611
οικουμένην
inhabitable world 1722
εν
in 1343
δικαιοσύνη
righteousness, 2532
και
and 2992
λαούς
peoples 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία αυτού
his truth.
Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej. Przed obliczem Pana, bo idzie! Zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, A ludy według swej wierności. Przed Panem, że przyszedł; bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody według prawdy swojéj. ot lica Gospodnia, jako griadiet, jako griadiet suditi ziemli: suditi wsielienniej w prawdu, i liudiem istinoju swojeiu. t лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw грzдeтъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ и4стиною своeю. от­ лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́тъ, я́ко гряде́тъ суди́ти земли́: суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вду, и лю́демъ и́стиною сво­е́ю. ибо Он идет, идет судить землю, судить вселенную праведно и народы – по истине Своей.