Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 98 (97) BÓG ZBAWCĄ I SĘDZIĄ ŚWIATA.
Ps98(97),1 1 1 Psalmus ipsi David. Cantate Domino canticum novum,
quia mirabilia fecit.
Salvavit sibi dextera ejus,
et brachium sanctum ejus.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 98:1 103
άσατε
Sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 779.1
άσμα
[2song 2537
καινόν
1a new]! 3754
ότι
for 2298
θαυμαστά
[4wonderful things 4160
εποίησεν
3did 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord]. 4982
έσωσεν
He delivered 1473
αυτόν
him 3588
η
by 1188-1473
δεξιά αυτού
his right hand 2532
και
and 3588
ο
1023
βραχίων
[2arm 3588
ο
39-1473
άγιος αυτού
1his holy].
Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo. Psalm samemu Dawidowi. Śpiewajcie Panu pieśń nową; bo uczynił dziwy: zbawiła sobie prawica jego, i ramię święte jego. Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu, jako diwna sotwori Gospod': spasie jego diesnica jego i myszca swiataja jego. Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь: сп7сE є3го2 десни1ца є3гw2 и3 мhшца с™az є3гw2. Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, я́ко ди́вна сотвори́ Госпо́дь: спасе́ его́ десни́ца его́ и мы́шца свята́я его́. Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь. Спасла народ десница Его, рука святая Его.
Ps98(97),2 2 2 Notum fecit Dominus salutare suum;
in conspectu gentium revelavit justitiam suam.
98:2 1107-2962
εγνώρισε κύριος
The lord made known 3588
το
4992-1473
σωτήριον αυτού
his deliverance; 1726
εναντίον
before 3588
των
the 1484
εθνών
nations 601
απεκάλυψε
he revealed 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness.
Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoję. Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją. Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma poganów oznajmił sprawiedliwość swoję. Skaza Gospod' spasienije swoje, pried jazyki otkry prawdu swoju. СказA гDь спcніе своE, пред8 kзы6ки tкры2 прaвду свою2. Сказа́ Госпо́дь спасе́нiе свое́, предъ язы́ки от­кры́ пра́вду свою́. Поведал Господь нам путь спасения; открыл народам правду Свою.
Ps98(97),3 3 3 Recordatus est misericordiæ suæ,
et veritatis suæ domui Israël.
Viderunt omnes termini terræ
salutare Dei nostri.
98:3 3403
εμνήσθη
He remembered 3588
του
1656-1473
ελέους αυτού
his mercy 3588
τω
*
Ιακώβ
to Jacob, 2532
και
and 3588
της
225-1473
αληθείας αυτού
his truth 3588
τω
to the 3624
οίκω
house *
Ισραήλ
of Israel. 1492
είδοσαν
[6beheld 3956
πάντα
1All 3588
τα
2the 4009
πέρατα
3ends 3588
της
4of the 1093
γης
5earth] 3588
το
the 4992
σωτήριον
deliverance 3588
του
2316-1473
θεού ημών
of our God.
Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swoję przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swą domowi Izrael: oglądały wszystkie kraje ziemie zbawienie Boga naszego. Pomianu miłost' swoju Iakowu i istinu swoju domu Izrailiewu: widiesza wsi koncy ziemli spasienije Boga naszego. ПомzнY млcть свою2 їaкwву и3 и4стину свою2 д0му ї}леву: ви1дэша вси2 концы6 земли2 спcніе бGа нaшегw. Помяну́ ми́лость свою́ Иа́кову и и́стину свою́ до́му Изра́илеву: ви́дѣша вси́ концы́ земли́ спасе́нiе Бо́га на́­шего. Вспомнил милость, что оказал Он Иакову, истину, что поведал Он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасение, посланное Богом нашим.
Ps98(97),4 4 4 Jubilate Deo, omnis terra;
cantate, et exsultate, et psallite.
98:4 214
αλαλάξατε
Shout 3588
τω
2316
θεώ
to God 3956
πάσα
all 3588
η
the 1093
γη
earth! 103
άσατε
Sing 2532
και
and 21
αγαλλιάσθε
exult 2532
και
and 5567
ψάλατε
strum!
Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się, cieszcie się i grajcie! Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! śpiewajcie a weselcie się, i grajcie. Woskliknitie bogowi, wsia ziemlia, wospojtie i radujtiesia i pojtie. Воскли1кните бGови, всS землS, восп0йте и3 рaдуйтесz и3 п0йте. Воскли́кните богови, вся́ земля́, воспо́йте и ра́дуйтеся и по́йте. Воззови к Богу, вся земля, воспойте, и радуйтесь, и пойте!
Ps98(97),5 5 5 Psallite Domino in cithara;
in cithara et voce psalmi;
98:5 5567
ψάλατε
Strum 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
with 2788
κιθάρα
a harp; 1722
εν
with 2788
κιθάρα
a harp 2532
και
and 5456
φωνή
voice 5568
ψαλμού
of a psalm!
Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując. Grajcie Panu na cytrzeI głośno śpiewajcie! Grajcie Panu na cytrze, na cytrze i z głosem Psalmu. Pojtie Gospodiewi w gusliech, w gusliech i głasie psałomstie, П0йте гDеви въ гyслехъ, въ гyслехъ и3 глaсэ pал0мстэ, По́йте Го́сподеви въ гу́слехъ, въ гу́слехъ и гла́сѣ псало́мстѣ, Пойте Господу, играя на гуслях и воспевая псалмы!
Ps98(97),6 6 6 in tubis ductilibus, et voce tubæ corneæ.
Jubilate in conspectu regis Domini:
98:6 1722
εν
With 4536
σάλπιγξιν
[2trumpets 1640.3
ελαταίς
1hammered metal], 2532
και
and 5456
φωνή
the sound 4536
σάλπιγγος
of the trumpet 2768.4
κερατίνης
of the horn 214
αλαλάξατε
shout 1799
ενώπιον
before 3588
του
the 935
βασιλέως
king 2962
κυρίου
of the lord!
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem. Na trąbach i głośnych rogach, Grajcie przed Królem, Panem! Na puzanach i na kornetach głośnych: wykrzykajcie przed oblicznością króla Pana. w trubach kowanych i głasom truby rożany: wostrubitie pried Cariem Gospodiem. въ трубaхъ к0ваныхъ и3 глaсомъ трубы2 р0жаны: воструби1те пред8 цReмъ гDемъ. въ труба́хъ ко́ваныхъ и гла́сомъ трубы́ ро́жаны: воструби́те предъ Царе́мъ Го́сподемъ. Трубами коваными и роговыми вострубите пред Царем Господом!
Ps98(97),7 7 7 moveatur mare, et plenitudo ejus;
orbis terrarum, et qui habitant in eo.
98:7 4531
σαλευθήτω
Let [3shake 3588
η
1the 2281
θάλασσα
2sea], 2532
και
and 3588
το
the 4138
πλήρωμα
fullness 1473
αυτής
of it! 3588
η
the 3611
οικουμένη
inhabitable world 2532
και
and 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 2730
κατοικούντες
dwelling 1722
εν
in 1473
αυτή
it.
Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim. Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy! Niech się wzruszy morze, i pełność jego: okrąg ziemie, i mieszkający na nim. Da podwiżytsia morie i ispołnienije jego, wsieliennaja i wsi żywuszczyi na niej. Да подви1житсz м0ре и3 и3сполнeніе є3гw2, вселeннаz и3 вси2 живyщіи на нeй. Да подви́жит­ся мо́ре и исполне́нiе его́, вселе́н­ная и вси́ живу́щiи на не́й. Да поколеблется море и все сущее в нем, вселенная и все живущие в ней!
Ps98(97),8 8 8 Flumina plaudent manu;
simul montes exsultabunt
98:8 4215
ποταμοί
Rivers 2924.8
κροτήσουσι
shall clap 5495
χειρί
hand 2009.1
επιτοαυτό
together. 3588
τα
The 3735
όρη
mountains 21
αγαλλιάσονται
shall exult 575
απο
from 4383
προσώπου
the face 2962
κυρίου
of the lord, 3754
ότι
for 2064
έρχεται
he comes.
Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują, Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem Rzeki będą klaskać rękoma: góry społem będą się weselić przed oblicznością Pańską; Rieki wosplieszczut rukoju wkupie, gory wozradujutsia Рёки восплeщутъ рук0ю вкyпэ, г0ры возрaдуютсz Рѣ́ки воспле́щутъ руко́ю вку́пѣ, го́ры воз­ра́дуют­ся Реки да восплещут руками, горы да радуются пред лицом Господним,
Ps98(97),9 9 9 a conspectu Domini:
quoniam venit judicare terram.
Judicabit orbem terrarum in justitia,
et populos in æquitate.
98:9 3754
ότι
For 2240
ήκει
he comes 2919
κρίναι
to judge 3588
την
the 1093
γην
earth; 2919
κρινεί
he shall judge 3588
την
the 3611
οικουμένην
inhabitable world 1722
εν
in 1343
δικαιοσύνη
righteousness, 2532
και
and 2992
λαούς
peoples 1722
εν
in 2118
ευθύτητι
straightness.
Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności. Bo przyszedł sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w prawości. ot lica Gospodnia, jako griadiet, jako idiet suditi ziemli: suditi wsielienniej w prawdu, i liudiem prawostiju. t лицA гDнz, ћкw грzдeтъ, ћкw и4детъ суди1ти земли2: суди1ти вселeннэй въ прaвду, и3 лю1демъ прaвостію. от­ лица́ Госпо́дня, я́ко гряде́тъ, я́ко и́детъ суди́ти земли́: суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вду, и лю́демъ пра́востiю. ибо Он идет, ибо идет Он судить землю, судить вселенную праведно и народы – по правде Своей!