Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 99 (98) KRÓLOWI CAŁEJ ZIEMI I ŚWIĘTEMU CZEŚĆ!
Ps99(98),1 1 1 Psalmus ipsi David. Dominus regnavit: irascantur populi;
qui sedet super cherubim: moveatur terra.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 99:1 3588
ο
The 2962
κύριος
lord 936
εβασίλευσεν
reigned. 3710
οργιζέσθωσαν
Let [2be angry 2992
λαοί
1peoples]! 3588
ο
He is the 2521
καθήμενος
one sitting 1909
επί
upon 3588
των
the 5502
χερουβίμ
cherubim. 4531
σαλευθήτω
Let [3be shaken 3588
η
1the 1093
γη
2earth]!
Pan króluje, niechże zadrżą narody; siedzi między Cherubinami, niechże się poruszy ziemia. Pan jest królem, drżą ludy, Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Psalm samemu Dawidowi. Pan królował, niech się gniewają narodowie: który siedzi na Cherubinach, niech się trzęsie ziemia. Gospod' wocarisia, da gniewajutsia liudije: siediaj na chieruwimiech, da podwiżytsia ziemlia. ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе: сэдsй на херувjмэхъ, да подви1житсz землS. Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́вают­ся лю́дiе: сѣдя́й на херуви́мѣхъ, да подви́жит­ся земля́. Господь воцарился; да трепещут пред Ним народы! Воцарился Парящий на Херувимах; да содрогнется земля!
Ps99(98),2 2 2 Dominus in Sion magnus,
et excelsus super omnes populos.
99:2 2962
κύριος
The lord 1722
εν
[2in *
Σιών
3Zion 3173
μέγας
1 is great], 2532
και
and 5308-1510.2.3
υψηλός εστιν
is high 1909
επί
above 3956
πάντας
all 3588
τους
the 2992
λαούς
peoples.
Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad wszystkie narody. Wielki jest Pan na SyjonieI wyniesiony nad wszystkie ludy. Pan wielki na Syonie, i wywyższony nad wszystkie narody. Gospod' w Sionie wielik, i wysok jest' nad wsiemi liud'mi. ГDь въ сіHнэ вели1къ, и3 выс0къ є4сть над8 всёми людьми2. Госпо́дь въ Сiо́нѣ вели́къ, и высо́къ е́сть надъ всѣ́ми людьми́. Велик Господь на Сионе, возвышен над всеми народами.
Ps99(98),3 3 3 Confiteantur nomini tuo magno,
quoniam terribile et sanctum est,
99:3 1843
εξομολογησάσθωσαν
Let them acknowledge 3588
τω
3686
ονόματί
[3name 1473
σου
1your 3588
τω
3173
μεγάλω
2great]! 3754
ότι
for 5398
φοβερόν
[2fearful 2532
και
3and 39
άγιόν
4holy 1510.2.3
εστι
1he is].
Niech wysławiają imię twoje wielkie i straszne; albowiem święte jest. Niech wielbią imię twoje wielkie i straszne; On jest święty! Niech wyznawają imieniowi twemu wielkiemu; albowiem straszne i święte jest. Da ispowiediatsia imieni twojemu wielikomu, jako straszno i swiato jest'. Да и3сповёдzтсz и4мени твоемY вели1кому, ћкw стрaшно и3 с™о є4сть. Да исповѣ́дят­ся и́мени тво­ему́ вели́кому, я́ко стра́шно и свято е́сть. Да восхвалят имя Твое великое, ибо грозно и свято оно!
Ps99(98),4 4 4 et honor regis judicium diligit.
Tu parasti directiones;
judicium et justitiam in Jacob tu fecisti.
99:4 2532
και
And 5092
τιμή
the honor 935
βασιλέως
of the king 2920
κρίσιν
[2equity 25
αγαπά
1loves]. 1473
συ
You 2090
ητοίμασας
prepared 2118
ευθύτητας
straight 2920
κρίσιν
judgment; 2532
και
and 1343
δικαιοσύνην
[3righteousness 1722
εν
4in *
Ιακώβ
5Jacob 1473
συ
1you 4160
εποίησας
2established].
Moc zaiste królewska miłuje sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz. Potężny jest król, który miłuje prawo; Tyś ustanowił, co prawe, Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie. A cześć królewska sąd miłuje: tyś nagotował prostowania: tyś uczynił sąd i sprawiedliwość w Jakób. I cziest' cariewa sud liubit: ty ugotował jesi prawoty, sud i prawdu wo Iakowie ty sotworił jesi. И# чeсть царeва сyдъ лю1битъ: ты2 ўгот0валъ є3си2 правоты6, сyдъ и3 прaвду во їaкwвэ ты2 сотвори1лъ є3си2. И че́сть царе́ва су́дъ лю́битъ: ты́ угото́валъ еси́ правоты́, су́дъ и пра́вду во Иа́ковѣ ты́ сотвори́лъ еси́. Слава Царя Его суд правый. Ты утвердил правоту, суд и правду Иакову Ты сотворил.
Ps99(98),5 5 5 Exaltate Dominum Deum nostrum,
et adorate scabellum pedum ejus,
quoniam sanctum est.
99:5 5312
υψούτε
Raise up high 2962
κύριον
the lord 3588
τον
2316-1473
θεόν ημών
our God, 2532
και
and 4352
προσκυνείτε
do obeisance 3588
τω
at the 5286
υποποδίω
footstool 3588
των
4228-1473
ποδών αυτού
of his feet! 3754
ότι
for 39-1510.2.3
άγιός εστι
he is holy.
Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się u podnóżka nóg jego; bo święty jest. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, I oddajcie pokłon u podnóżka stóp jego! On jest święty! Wywyższajcie Pana, Boga naszego: a kłaniajcie się podnóżkowi nóg jego; bo święty jest. Woznositie Gospoda Boga naszego i pokłaniajtiesia podnożyju nogu jego, jako swiato jest'. Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw с™о є4сть. Возноси́те Го́спода Бо́га на́­шего и покланя́йтеся подно́жiю но́гу его́, я́ко свято е́сть. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ног Его, ибо свято оно!
Ps99(98),6 6 6 Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus,
et Samuel inter eos qui invocant nomen ejus:
invocabant Dominum, et ipse exaudiebat eos;
99:6 *
Μωυσής
Moses 2532
και
and *
Ααρών
Aaron 1722
εν
are among 3588
τοις
2409-1473
ιερεύσιν αυτού
his priests, 2532
και
and *
Σαμουήλ
Samuel 1722
εν
is among 3588
τοις
the ones 1941
επικαλουμένοις
calling upon 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name. 1941
επεκαλούντο
They called upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 1473
αυτός
he 1522
εισήκουεν
listened to 1473
αυτών
them.
Mojżesz i Aaron między kapłanami jego, a Samuel między wzywającymi imienia jego, wołali do Pana, a on ich wysłuchał. Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, A Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego; Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. Mojżesz i Aaron między kapłany jego: a Samuel między tymi, którzy wzywają imienia jego: wzywali Pana, a on ich wysłuchywał. Moisiej i Aaron wo ijeriejech jego, i samuił w prizywajuszczych imia jego: prizywachu Gospoda, i toj posłuszasze ich. Мwmсeй и3 ґарHнъ во їерeехъ є3гw2, и3 самуи1лъ въ призывaющихъ и4мz є3гw2: призывaху гDа, и3 т0й послyшаше и5хъ. Моисе́й и Ааро́нъ во иере́ехъ его́, и самуи́лъ въ при­­зыва́ющихъ и́мя его́: при­­зыва́ху Го́спода, и то́й послу́шаше и́хъ. Моисей и Аарон в сонме священников Его, и Самуил среди призывающих имя Его; призывали они Господа, и внимал Он им.
Ps99(98),7 7 7 in columna nubis loquebatur ad eos.
Custodiebant testimonia ejus,
et præceptum quod dedit illis.
99:7 1722
εν
In 4769
στύλω
a column 3507
νεφέλης
of cloud 2980
ελάλει
he spoke 4314
προς
to 1473
αυτούς
them; 3754
ότι
for 5442
εφύλασσον
they guarded 3588
τα
3142-1473
μαρτύρια αυτού
his testimony, 2532
και
and 3588
τα
4366.2-1473
προστάγματα αυτού
his orders 3739
α
which 1325
έδωκεν
he gave 1473
αυτοίς
to them.
W słupie obłokowym mówił do nich; a gdy strzegli świadectw jego i ustaw, które im podał, W słupie obłoku mówił do nich; Strzegli świadectw jego I prawa, które im dał. W słupie obłokowym mawiał do nich. Strzegli świadectw jego, i przykazania, które im podał. W stołpie obłacznie głagołasze k nim: jako chraniachu swidienija jego i powielienija jego, jaże dadie im. Въ столпЁ w4блачнэ гlаше къ ни6мъ: ћкw хранsху свидBніz є3гw2 и3 повелBніz є3гw2, ±же дадE и5мъ. Въ столпѣ́ о́блачнѣ глаго́лаше къ ни́мъ: я́ко храня́ху свидѣ́нiя его́ и повелѣ́нiя его́, я́же даде́ и́мъ. В столпе облачном говорил Он им, ибо хранили они откровения Его и повеления Его, которые Он им даровал.
Ps99(98),8 8 8 Domine Deus noster, tu exaudiebas eos;
Deus, tu propitius fuisti eis,
et ulciscens in omnes adinventiones eorum.
99:8 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
our God, 1473
συ
you 1873
επήκουες
heeded 1473
αυτών
them. 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1473
συ
you 2118.2
ευίλατος
[2propitious 1096
εγίνου
1became] 1473
αυτοίς
to them, 2532
και
yet 1556
εκδικών
punishing 1909
επί
over 3956
πάντα
all 3588
τα
2006.1-1473
επιτηδεύματα αυτών
their practices.
Panie, Boże nasz! tyś ich wysłuchiwał; Boże!bywałeś im miłościwym, i gdyś ich karał dla występków ich. Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał, Byłeś im Bogiem, który przebacza, Lecz karze ich występki. Panie, Boże nasz, tyś je wysłuchywał: Boże, tyś im był miłościw, i mszczący się wszystkich wynalazków ich. Gospodi Boże nasz, ty posłuszał jesi ich: Boże, ty miłostiw bywał jesi im, i mszczaja na wsia naczinanija ich. ГDи б9е нaшъ, ты2 послyшалъ є3си2 и5хъ: б9е, ты2 млcтивъ бывaлъ є3си2 и5мъ, и3 мщaz на вс‰ начин†ніz и4хъ. Го́споди Бо́же на́шъ, ты́ послу́шалъ еси́ и́хъ: Бо́же, ты́ ми́лостивъ быва́лъ еси́ и́мъ, и мща́я на вся́ начина́нiя и́хъ. Господи, Боже наш, Ты внимал им; Боже, Ты милостив был к ним, а противников их подвергал каре.
Ps99(98),9 9 9 Exaltate Dominum Deum nostrum,
et adorate in monte sancto ejus,
quoniam sanctus Dominus Deus noster.
99:9 5312
υψούτε
Raise up high 2962
κύριον
the lord 3588
τον
2316-1473
θεόν ημών
our God, 2532
και
and 4352
προσκυνείτε
do obeisance 1519
εις
at 3735
όρος
[2mountain 39-1473
άγιον αυτού
1his holy]! 3754
ότι
for 39
άγιος
[3 is holy 2962
κύριος
1 the lord 3588
ο
2316-1473
θεός ημών
2our God].
Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się na górze świętej jego; albowiem święty jest Pan, Bóg nasz. Wysławiajcie Pana, Boga naszegoI oddajcie pokłon na świętej górze jego, Bo święty jest Pan, Bóg nasz! Wywyższajcie Pana, Boga naszego, i kłaniajcie się górze świętéj jego; albowiem święty Pan, Bóg nasz. Woznositie Gospoda Boga naszego i pokłaniajtiesia w gorie swiatiej jego: jako swiat Gospod' Bog nasz. Возноси1те гDа бGа нaшего и3 покланsйтесz въ горЁ с™ёй є3гw2: ћкw с™ъ гDь бGъ нaшъ. Возноси́те Го́спода Бо́га на́­шего и покланя́йтеся въ горѣ́ святѣ́й его́: я́ко свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь Ему на горе святой Его; ибо свят Господь Бог наш!