Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma I
K1Ps 1 DWIE DROGI ŻYCIA
↓NIESZPORY jedna katyzma (z sob. na niedź. katyzma I.) 
Ps1,1 1 1 Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum,
et in via peccatorum non stetit,
et in cathedra pestilentiæ non sedit;
1:1 3107
μακάριος
Blessed 435
ανήρ
is a man 3739
ος
who 3756-4198
ουκ επορεύθη
went not 1722
εν
in 1012
βουλή
counsel 765
ασεβών
of impious ones, 2532
και
and 1722
εν
[2in 3598
οδώ
3 the way 268
αμαρτωλών
4of sinners 3756-2476
ουκ έστη
1stood not], 2532
και
and 1909
επί
[2upon 2515
καθέδρα
3a chair 3061
λοιμών
4of mischievous ones 3756-2523
ουκ εκάθισεν
1sat not].
Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców nie siedzi; Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnychAni nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Błogosławiony mąż, który nie chodził w radzie niezbożnych, i na drodze grzesznych nie stał, i na stolicy zaraźliwości nie siedział. Błażen muż, iże nie idie na sowiet niecziestiwych, i na puti griesznych nie sta, i na siedaliszczy gubitieliej nie siedie: Бlжeнъ мyжъ, и4же не и4де на совётъ нечести1выхъ, и3 на пути2 грёшныхъ не стA, и3 на сэдaлищи губи1телей не сёде: Блаже́нъ му́жъ, и́же не и́де на совѣ́тъ нечести́выхъ, и на пути́ грѣ́шныхъ не ста́, и на сѣда́лищи губи́телей не сѣ́де: Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых, и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей;
Ps1,2 2 2 sed in lege Domini voluntas ejus,
et in lege ejus meditabitur die ac nocte.
1:2 237.1
αλλ' η
But 1722
εν
[2 is in 3588
τω
3the 3551
νόμω
4law 2962
κυρίου
5 of the lord 3588
το
2307-1473
θέλημα αυτού
1his will]; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
3551-1473
νόμω αυτού
his law 3191
μελετήσει
he shall meditate 2250
ημέρας
day 2532
και
and 3571
νυκτός
night.
Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Lecz ma upodobanie w zakonie PanaI zakon jego rozważa dniem i nocą. Ale w zakonie Pańskim wola jego, a w zakonie jego będzie rozmyślał we dnie i w nocy. no w zakonie Gospodni wolia jego, i w zakonie jego pouczitsia dien' i noszcz'. но въ зак0нэ гDни в0лz є3гw2, и3 въ зак0нэ є3гw2 поучи1тсz дeнь и3 н0щь. но въ зако́нѣ Госпо́дни во́ля его́, и въ зако́нѣ его́ по­учи́т­ся де́нь и но́щь. но в законе Господнем воля его, и закону его будет поучаться он день и ночь.
Ps1,3 3 3 Et erit tamquam lignum quod plantatum est secus decursus aquarum,
quod fructum suum dabit in tempore suo:
et folium ejus non defluet;
et omnia quæcumque faciet prosperabuntur.
1:3 2532
και
And 1510.8.3
έσται
he will be 5613
ως
as 3588
το
the 3586
ξύλον
tree 3588
το
5452
πεφυτευμένον
being planted 3844
παρά
by 3588
τας
the 1327
διεξόδους
outlet 3588
των
of the 5204
υδάτων
waters, 3739
ο
which 3588
τον
2590-1473
καρπόν αυτού
[2his fruit 1325
δώσει
1gives] 1722
εν
in 2540-1473
καιρώ αυτού
his season, 2532
και
and 3588
το
5444-1473
φύλλον αυτού
his leaf 3756
ουκ
shall not 640.1
απορρυήσεται
drop down; 2532
και
and 3956
πάντα
all 3745
όσα
as much as 302
αν
he should 4160
ποιή
do 2720.1
κατευοδωθήσεται
will greatly prosper.
Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód w sadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. I będzie jako drzewo, które wsadzone jest nad ściekaniem wód, które swój owoc da czasu swego: a {liście|liść} jego nie opadnie: i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się. I budiet jako driewo nasażdienoje pri ischodiszczych wod, jeże płod swoj dast wo wriemia swoje, i list jego nie otpadiet: i wsia, jelika aszcze tworit, uspiejet. И# бyдетъ ћкw дрeво насаждeное при и3сх0дищихъ в0дъ, є4же пл0дъ св0й дaстъ во врeмz своE, и3 ли1стъ є3гw2 не tпадeтъ: и3 вс‰, є3ли6ка ѓще твори1тъ, ўспёетъ. И бу́детъ я́ко дре́во насажде́ное при­ исхо́дищихъ во́дъ, е́же пло́дъ сво́й да́стъ во вре́мя свое́, и ли́стъ его́ не от­паде́тъ: и вся́, ели́ка а́ще твори́тъ, успѣ́етъ. И будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое; и лист его не отпадет, и во всем, что творит, преуспеет.
Ps1,4 4 4 Non sic impii, non sic;
sed tamquam pulvis quem projicit ventus a facie terræ.
1:4 3756
ουχ
Not 3779
ούτως
so 3588
οι
the 765
ασεβείς
impious, 3756
ουχ
not 3779
ούτως
so; 237.1
αλλ' η
but 5616
ωσεί
is as 5515.2
χνούς
dust 3739
ον
which 1610.1
εκρίπτει
[3casts forth 3588
ο
1the 417
άνεμος
2wind] 575
από
from 4383
προσώπου
the face 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata. Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. Nie tak niezbożni, nie tak; ale jako proch, który rozmiata wiatr z {wierzchu ziemie|lica ziemi}. Nie tako niecziestiwii, nie tako: no jako prach, jegoże wozmietajet wietr ot lica ziemli. Не тaкw нечести1віи, не тaкw: но ћкw прaхъ, є3г0же возметaетъ вётръ t лицA земли2. Не та́ко нечести́вiи, не та́ко: но я́ко пра́хъ, его́же воз­мета́етъ вѣ́тръ от­ лица́ земли́. Не так будет с нечестивыми, не так! Но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли.
Ps1,5 5 5 Ideo non resurgent impii in judicio,
neque peccatores in concilio justorum:
1:5 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 3756
ουκ
[3shall not 450
αναστήσονται
4rise up 3588
οι
1the 765
ασεβείς
2impious] 1722
εν
in 2920
κρίσει
judgment, 3761
ουδέ
nor 268
αμαρτωλοί
the sinners 1722
εν
in 1012
βουλή
the counsel 1342
δικαίων
of the just.
Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzieAni grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Przetóż nie powstaną niezbożnicy na sądzie: ani grzesznicy w zebraniu sprawiedliwych. Siego radi nie woskriesnut niecziestiwii na sud, niże griesznicy w sowiet prawiednych. Сегw2 рaди не воскрeснутъ нечести1віи на сyдъ, нижE грBшницы въ совётъ првdныхъ. Сего́ ра́ди не воскре́снутъ нечести́вiи на су́дъ, ниже́ грѣ́шницы въ совѣ́тъ пра́ведныхъ. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники - в совет праведных.
Ps1,6 6 6 quoniam novit Dominus viam justorum,
et iter impiorum peribit.
1:6 3754
ότι
For 1097-2962
γινώσκει κύριος
the lord knows 3598
οδόν
the way 1342
δικαίων
of the just, 2532
και
but 3598
οδός
the way 765
ασεβών
of impious ones 622
απολείται
shall perish.
Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga niepobożnych zginie. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych: a droga niezbożnych zginie. Jako wiest' Gospod' put' prawiednych, i put' niecziestiwych pogibniet. Ћкw вёсть гDь пyть првdныхъ, и3 пyть нечести1выхъ поги1бнетъ. Я́ко вѣ́сть Госпо́дь пу́ть пра́ведныхъ, и пу́ть нечести́выхъ поги́бнетъ. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет.