Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 112 (111) SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK BOJĄCY SIĘ BOGA!
Ps112(111),1 1 1 Alleluja, reversionis Aggæi et Zachariæ. Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 112:1 3107
μακάριος
Happy 435
ανήρ
the man 3588
ο
5399
φοβούμενος
fearing 3588
τον
the 2962
κύριον
lord; 1722
εν
in 3588
ταις
1785-1473
εντολαίς αυτού
his commandments 2309
θελήσει
he will want 4970
σφόδρα
exceedingly.
Halleluja. Błogosławiony mąż, który się Pana boi, a w przykazaniach jego ma wielkie kochanie. Alleluja. Błogosławiony mąż, który boi się Pana I rozmiłował się w jego przykazaniach! Alleluja, nawrócenie Aggeusza i Zacharyasza. Błogosławiony mąż, który się boi Pana: w przykazaniu jego będzie się kochał wielce. Błażen muż bojajsia Gospoda, w zapowiediech jego woschoszczet zieło. Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2. Блаже́нъ му́жъ боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ его́ восхо́щетъ зѣло́. Блажен муж, боящийся Господа, возлюбил он заповеди Его.
Ps112(111),2 2 2 Potens in terra erit semen ejus;
generatio rectorum benedicetur.
112:2 1415
δυνατόν
[3mighty 1722
εν
4in 3588
τη
5the 1093
γη
6earth 1510.8.3
έσται
2will be 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτού
1His seed]; 1074
γενεά
a generation 2117
ευθέων
of the upright 2127
ευλογηθήσεται
shall be blessed.
Możne będzie na ziemi nasienie jego; rodzina szczerych błogosławiona będzie. Potomstwo jego będzie możne na ziemi, Pokolenie prawych będzie błogosławione. Możne na ziemi będzie nasienie jego: naród prawych będzie błogosławiony. Sil'no na ziemli budiet siemia jego, rod prawych błagosłowitsia: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2, р0дъ прaвыхъ благослови1тсz: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́, ро́дъ пра́выхъ благослови́т­ся: Сильны будут на земле потомки его, род праведных благословлен будет;
Ps112(111),3 3 3 Gloria et divitiæ in domo ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
112:3 1391
δόξα
Glory 2532
και
and 4149
πλούτος
riches 1722
εν
in 3588
τω
3624-1473
οίκω αυτού
his house; 2532
και
and 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη αυτού
his righteousness 3306
μένει
abides 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon.
Majętność i bogactwa są w domu jego, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. Dostatek i bogactwo są w domu jego, A sprawiedliwość jego trwa na wieki. Sława i bogactwa w domu jego: a sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków. awa i bogatstwo w domu jego, i prawda jego priebywajet w wiek wieka. слaва и3 богaтство въ домY є3гw2, и3 прaвда є3гw2 пребывaетъ въ вёкъ вёка. сла́ва и бога́т­ст­во въ дому́ его́, и пра́вда его́ пребыва́етъ въ вѣ́къ вѣ́ка. слава и богатство в доме его, и правда его пребывает из века в век.
Ps112(111),4 4 4 Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator, et justus.
112:4 1816
εξανέτειλεν
He caused to rise up 1722
εν
in 4655
σκότει
darkness 5457
φως
a light 3588
τοις
to the 2117
ευθέσιν
upright; 1655
ελεήμων
he is merciful 2532
και
and 3629
οικτίρμων
pitying 2532
και
and 1342
δίκαιος
just.
Szczerym w ciemnościach światłość wschodzi; łaskawy, miłosierny, i sprawiedliwy jest Bóg. Światło świeci prawym w ciemności, On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Weszła w ciemnościach światłość prawym: miłościwy, miłosierny i sprawiedliwy. Wozsija wo tmie swiet prawym: miłostiw i szczedr i prawiedien. ВозсіS во тьмЁ свётъ пр†вымъ: млcтивъ и3 щeдръ и3 првdнъ. Возсiя́ во тмѣ́ свѣ́тъ пра́вымъ: ми́лостивъ и ще́дръ и пра́веденъ. Воссиял во тьме свет праведным. Милостив и щедр праведник.
Ps112(111),5 5 5 Jucundus homo qui miseretur et commodat;
disponet sermones suos in judicio:
112:5 5543
χρηστός
A gracious 435
ανήρ
man 3588
ο
is the 3627
οικτείρων
one pitying 2532
και
and 2797.2
κιχρών
lending; 3621
οικονομήσει
he shall manage 3588
τους
3056-1473
λόγους αυτού
his matters 1722
εν
in 2920
κρίσει
equity.
Dobry człowiek litościwym jest, i pożycza, a rzeczy swe miarkuje rozsądkiem. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza, Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, Rozkoszny człowiek, który się zlituje i pożycza: będzie miarkował mowy swe z rozsądkiem. ag muż szczedria i daja: ustroit słowiesa swoja na sudie, jako w wiek nie podwiżytsia. Бlгъ мyжъ щeдрz и3 даS: ўстр0итъ словесA сво‰ на судЁ, ћкw въ вёкъ не подви1житсz. Бла́гъ му́жъ ще́дря и дая́: устро́итъ словеса́ своя́ на судѣ́, я́ко въ вѣ́къ не подви́жит­ся. Добрый щедро дает взаймы; будет оправдан он на Суде и вовеки не поколеблется.
Ps112(111),6 6 6 quia in æternum non commovebitur. 112:6 3754
ότι
For 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3756
ου
he shall not 4531
σαλευθήσεται
be shaken; 1519
εις
[3for 3422
μνημόσυνον
5memorial 166
αιώνιον
4an eternal 1510.8.3
έσται
2will be 1342
δίκαιος
1 the just].
Bo na wieki nie będzie poruszony; w pamięci wiecznej będzie sprawiedliwy. Bo nigdy się nie zachwieje; Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Bo na wieki nie będzie poruszon: w wiecznéj pamiątce będzie sprawiedliwy. W pamiat' wiecznuju budiet prawiednik. Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ. Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ. Навеки памятен будет праведник.
Ps112(111),7 7 7 In memoria æterna erit justus;
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino,
112:7 575
από
From 189
ακοής
hearing 4190
πονηράς
a wicked report 3756
ου
he shall not 5399
φοβηθήσεται
be afraid; 2092
ετοίμη
[2is prepared 3588
η
2588-1473
καρδία αυτού
1his heart] 1679
ελπίζειν
to hope 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord.
Słysząc złe nowiny, nie boi się; stateczne serce jego ufa w Panu. Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu. Nie będzie się bał posłuchu złego: gotowe serce jego nadzieję mieć w Panu. Ot słucha zła nie uboitsia: T слyха ѕлA не ўбои1тсz: От слу́ха зла́ не убо­и́т­ся: Дурной молвы не убоится он.
Ps112(111),8 8 8 confirmatum est cor ejus;
non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
112:8 4741
εστήρικται
[2is fixed firmly 3588
η
2588-1473
καρδία αυτού
1His heart]; 3766.2
ου μη
in no way 5399
φοβηθή
should he be fearful, 2193
έως
until 3739
ου
of which time 1896
επίδη
he should see his desires 1909
επί
upon 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
his enemies.
Umocnione serce jego nie boi się, aż ogląda pomstę nad nieprzyjaciołmi swymi. Spokojne jest serce jego, nie boi się, Aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Umocnione jest serce jego: nie poruszy się, aż wzgardzi nieprzyjacioły swymi. gotowo sierdce jego upowati na Gospoda: utwierdisia sierdce jego, nie uboitsia, dondieże wozzrit na wragi swoja. гот0во сeрдце є3гw2 ўповaти на гDа: ўтверди1сz сeрдце є3гw2, не ўбои1тсz, д0ндеже воззри1тъ на враги2 сво‰. гото́во се́рдце его́ упова́ти на Го́спода: утверди́ся се́рдце его́, не убо­и́т­ся, до́ндеже воз­зри́тъ на враги́ своя́. Готово сердце его уповать на Господа; непоколебимо сердце его, не устрашится он, взирая на врагов своих.
Ps112(111),9 9 9 Dispersit, dedit pauperibus;
justitia ejus manet in sæculum sæculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.
112:9 4650
εσκόρπισεν
He dispersed; 1325
έδωκε
he gave 3588
τοις
to the 3993
πένησιν
needy; 3588
η
1343-1473
δικαιοσύνη αυτού
his righteousness 3306
μένει
abides 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon 3588
του
of the 165
αιώνος
eon; 3588
το
2768-1473
κέρας αυτού
his horn 5312
υψωθήσεται
shall be raised up high 1722
εν
in 1391
δόξη
glory.
Rozprasza, i daje ubogim; sprawiedliwość jego trwa na wieki; róg jego wywyższy się w sławie. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki; Potęga jego przybiera na znaczeniu Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki wieków: róg jego wywyższy się w chwale. Rastoczi, dadie ubogim: prawda jego priebywajet wo wiek wieka: rog jego wozniesietsia w sławie. Расточи2, дадE ўбHгимъ: прaвда є3гw2 пребывaетъ во вёкъ вёка: р0гъ є3гw2 вознесeтсz въ слaвэ. Расточи́, даде́ убо́гимъ: пра́вда его́ пребыва́етъ во вѣ́къ вѣ́ка: ро́гъ его́ воз­несе́т­ся въ сла́вѣ. Расточил он имущество свое, раздал убогим; правда его пребудет из века в век; достоинство его вознесется в славе.
Ps112(111),10 10 10 Peccator videbit, et irascetur;
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.
112:10 268
αμαρτωλός
A sinner 3708
όψεται
shall see 2532
και
and 3710
οργισθήσεται
shall be provoked to anger; 3588
τους
3599-1473
οδόντας αυτού
[2his teeth 1031
βρύξει
1he shall gnash] 2532
και
and 5080
τακήσεται
melt away; 1939
επιθυμία
the desire 268
αμαρτωλού
of the sinner 622
απολείται
shall perish.
Widząc to niepobożny, będzie się gniewał, i zębami swemi zgrzytał, i schnąć będzie; żądość niepobożnych zginie. Bezbożny widzi to i gniewa się, Zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych wniwecz się obróci. Grzesznik ujrzy i będzie się gniewał: będzie zgrzytał zęboma swemi, a będzie schnął: żądza niezbożnych zaginie. Griesznik uzrit i progniewajetsia zuby swoimi poskrieżeszczet i rastajet: żełanije griesznika pogibniet. Грёшникъ ќзритъ и3 прогнёваетсz зубы2 свои1ми поскрежeщетъ и3 растaетъ: желaніе грёшника поги1бнетъ. Грѣ́шникъ у́зритъ и прогнѣ́вает­ся зубы́ сво­и́ми поскреже́щетъ и раста́етъ: жела́нiе грѣ́шника поги́бнетъ. Грешник увидит это и разгневается, зубами своими скрежетать будет он и чахнуть; надежды его погибнут.
Chwała