Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 122 (121) RADOŚĆ I ŻYCZENIA WOBEC MIASTA ŚWIĘTEGO.
Ps122(121),1 1 1 Canticum graduum. Lætatus sum in his quæ dicta sunt mihi:
In domum Domini ibimus.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 122:1 2165
ευφράνθην
I shall be glad 1909
επί
over 3588
τοις
the ones 2046
ειρηκόσι
saying 1473
μοι
to me, 1519
εις
[2into 3624
οίκον
3 the house 2962
κυρίου
4 of the lord 4198
πορευσόμεθα
1We shall go].
Pieśń stopni Dawidowa. Weselę się z tego, że mi powiedziano: Do domu Pańskiego pójdziemy. Pieśń pielgrzymek. Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy! Pieśń stopniów. Weseliłem się z tego, co mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Wozwiesielichsia o riekszych mnie: w dom Gospodien' pojdiem. Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDень п0йдемъ. Возвесели́хся о ре́кшихъ мнѣ́: въ до́мъ Госпо́день по́йдемъ. Возрадовался я, когда сказали мне: "Пойдем в дом Господень!"
Ps122(121),2 2 2 Stantes erant pedes nostri
in atriis tuis, Jerusalem.
122:2 2476-1510.7.6
εστώτες ήσαν
[2were standing 3588
οι
4228-1473
πόδες ημών
1Our feet] 1722
εν
in 3588
ταις
833-1473
αυλαίς σου
your courtyards, *
Ιερουσαλήμ
O Jerusalem.
Że stanęły nogi nasze w bramach twoich, o Jeruzalemie! Stanęły stopy naszeW bramach twych, o Jeruzalem! Stawały nogi nasze w sieniach twoich, Jeruzalem. Stojaszcze biachu nogi naszia wo dworiech twoich, Iierusalimie. Стоsще бsху н0ги нaшz во дв0рэхъ твои1хъ, їеrли1ме. Стоя́ще бя́ху но́ги на́шя во дво́рѣхъ тво­и́хъ, Иерусали́ме. Стояли стопы наши во дворах твоих, Иерусалим!
Ps122(121),3 3 3 Jerusalem, quæ ædificatur ut civitas,
cujus participatio ejus in idipsum.
122:3 *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 3618
οικοδομουμένη
being built 5613
ως
as 4172
πόλις
a city 3739
ης
of which 3588
η
the 3352
μετοχή
sharing 1473
αυτής
of it 2009.1
επιτοαυτό
is together.
O Jeruzalem pięknie pobudowane jako miasto w sobie wespół spojone! Jeruzalem! Zbudowane jak miasto, Całe w jedno zespolone, Jeruzalem, które się buduje jako miasto: którego uczęstnictwo spółeczne! Iierusalim ziżdiemyj jako grad, jemuże priczastije jego wkupie. Їеrли1мъ зи1ждемый ћкw грaдъ, є3мyже причaстіе є3гw2 вкyпэ. Иерусали́мъ зи́ждемый я́ко гра́дъ, ему́же при­­ча́стiе его́ вку́пѣ. Иерусалим строится вновь, и теснятся дома в городе.
Ps122(121),4 4 4 Illuc enim ascenderunt tribus, tribus Domini:
testimonium Israël,
ad confitendum nomini Domini.
122:4 1563-1063
εκεί γαρ
For there 305
ανέβησαν
[3ascend 3588
αι
1the 5443
φυλαί
2tribes], 5443
φυλαί
tribes 2962
κυρίου
of the lord, 3142
μαρτύριον
for a testimony 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel, 3588
του
1843
εξομολογήσασθαι
to confess 3588
τω
to the 3686
ονόματι
name 2962
κυρίου
of the lord.
Bo tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, do świadectwa Izraelowego, aby wysławiały imię Pańskie. Do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, Według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana! Bo tam wstępowały pokolenia, pokolenia Pańskie: świadectwo Izrael, ku wyznawaniu imieniu Pańskiemu. Tamo bo wzydosza koliena, koliena Gospodnia, swidienije Izrailiewo, ispowiedatisia imieni Gospodniu: Тaмw бо взыд0ша кwлёна, кwлёна гDнz, свидёніе ї}лево, и3сповёдатисz и4мени гDню: Та́мо бо взыдо́ша колѣ́на, колѣ́на Госпо́дня, свидѣ́нiе Изра́илево, исповѣ́датися и́мени Госпо́дню: Ибо туда, по откровению, полученному Израилем, вошли племена колена народа Господня, прославлять имя Его.
Ps122(121),5 5 5 Quia illic sederunt sedes in judicio,
sedes super domum David.
122:5 3754
ότι
For 1563
εκεί
there 2523
εκάθισαν
[2sit 2362
θρόνοι
1thrones] 1519
εις
in 2920
κρίσιν
judgment; 2362
θρόνοι
thrones 1909
επί
for 3624
οίκον
the house *
Δαυίδ
of David.
Albowiem tam są postawione stolice na sąd, stolice domu Dawidowego. Wszak tam postawione są trony sądu, Trony domu Dawidowego. Bo tam postawione są stolice na sąd: stolice w domu Dawidowym. jako tamo siedosza priestoli na sud, priestoli w domu Dawidowie. ћкw тaмw сэд0ша прест0ли на сyдъ, прест0ли въ домY дв7довэ. я́ко та́мо сѣдо́ша престо́ли на су́дъ, престо́ли въ дому́ Дави́довѣ. Ибо там воздвигнуты престолы для суда, престолы в доме Давидовом.
Ps122(121),6 6 6 Rogate quæ ad pacem sunt Jerusalem,
et abundantia diligentibus te.
122:6 2065
ερωτήσατε
Ask 1211
δη
indeed 3588
τα
the things 1519
εις
for 1515
ειρήνην
peace 3588
την
to *
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 2532
και
and 2112.2
ευθηνία
prosperity 3588
τοις
to the 25
αγαπώσί
ones loving 1473
σε
you!
Żądajcież pokoju Jeruzalemowi, mówiąc: Niech się szczęści tym, którzy cię miłują. Proście o pokój dla Jeruzalemu! Niech żyją w spokoju ci, którzy cię miłują! Proście o to, co jest ku pokojowi dla Jeruzalem, a dostatek niech będzie dla tych, którzy cię miłują! Woprositie że jaże o mirie Iierusalima: i obilije liubiaszczym tia. Вопроси1те же ±же њ ми1рэ їеrли1ма: и3 nби1ліе лю1бzщымъ тS. Вопроси́те же я́же о ми́рѣ Иерусали́ма: и оби́лiе лю́бящымъ тя́. Просите о мире Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих Тебя, Боже!
Ps122(121),7 7 7 Fiat pax in virtute tua,
et abundantia in turribus tuis.
122:7 1096
γενέσθω
Let there be 1515
ειρήνη
peace 1722
εν
with 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
your force, 2532
και
and 2112.2
ευθηνία
prosperity 1722
εν
in 3588
ταις
4443.1-1473
πυργοβάρεσί σου
your towered fortifications!
Niech będzie pokój w basztach twoich, a uspokojenie w pałacach twoich. Pokój niech panuje w murach twoich, A spokój w twoich pałacach! Niechaj będzie pokój w mocy twojéj: a dostatek w basztach twoich. Budi że mir w silie twojej, i obilije w stołpostienach twoich. Бyди же ми1ръ въ си1лэ твоeй, и3 nби1ліе въ столпостэнaхъ твои1хъ. Бу́ди же ми́ръ въ си́лѣ тво­е́й, и оби́лiе въ столпостѣна́хъ тво­и́хъ. Да будет мир в твердыне твоей, изобилие в чертогах твоих!
Ps122(121),8 8 8 Propter fratres meos et proximos meos,
loquebar pacem de te.
122:8 1752
ένεκα
Because of 3588
των
80-1473
αδελφών μου
my brethren 2532
και
and 3588
των
4139-1473
πλησίον μου
my neighbors 2980
ελάλουν
I spoke 1211
δη
indeed 1515
ειρήνην
peace 4012
περί
concerning 1473
σου
you.
Dla braci moich i dla przyjaciół moich teraz ci będę żądał pokoju. Ze względu na braci moich i przyjaciół Będę ci życzył pokoju. Dla braci mojéj i bliźnich moich mówiłem pokoju pokój o tobie. Radi bratij moich i bliżnich moich głagołach ubo mir o tiebie. Рaди брaтій мои1хъ и3 бли1жнихъ мои1хъ глаг0лахъ ќбw ми1ръ њ тебЁ. Ра́ди бра́тiй мо­и́хъ и бли́жнихъ мо­и́хъ глаго́лахъ у́бо ми́ръ о тебѣ́. Ради братьев моих и ближних моих говорил я: "Мир тебе!"
Ps122(121),9 9 9 Propter domum Domini Dei nostri,
quæsivi bona tibi.
122:9 1752
ένεκα
Because of 3588
του
the 3624
οίκου
house 2962
κυρίου
of the lord 3588
του
2316-1473
θεού ημών
our God, 1567
εξεζήτησα
I sought 18
αγαθά
good 1473
σοι
for you.
Dla domu Pana, Boga naszego, będę szukał twego dobrego. Ze względu na Pana, Boga naszego, Będę szukał dobra twego. Dla domu Pana, Boga naszego, szukałem dobra tobie. Domu radi Gospoda Boga naszego wzyskach błagaja tiebie. Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ. До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́­шего взыска́хъ блага́я тебѣ́. Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ тебе.