Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 132 (131) WYBRANIE DAWIDA I SYJONU!
Ps132(131),1 1 1 Canticum graduum. Memento, Domine, David,
et omnis mansuetudinis ejus:
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 132:1 3403
μνήσθητι
Remember, 2962
κύριε
O lord, 3588
του
*
Δαυίδ
David 2532
και
and 3956
πάσης
all 3588
της
4236-1473
πραότητος αυτού
his gentleness!
Pieśń stopni. Na Dawida pomnij, Panie! na wszystkie utrapienia jego. Pieśń pielgrzymek. Pamiętaj, Panie, Dawidowi Wszystek trud jego! Pieśń stopniów. Pomnij, Panie, na Dawida i na wszystkę cichość jego. Pomiani, Gospodi, Dawida i wsiu krotost' jego: Помzни2, гDи, дв7да и3 всю2 кр0тость є3гw2: Помяни́, Го́споди, Дави́да и всю́ кро́тость его́: Помяни, Господи, Давида и всю кротость его!
Ps132(131),2 2 2 sicut juravit Domino;
votum vovit Deo Jacob:
132:2 5613
ως
As 3660
ώμοσε
he swore by an oath 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord; 2172
ηύξατο
he made a vow 3588
τω
to the 2316
θεώ
God *
Ιακώβ
of Jacob, saying,
Który przysiągł Panu, a ślub uczynił mocarzowi Jakóbowemu, mówiąc: On przysiągł Panu, Ślubował mocarzowi Jakuba: Jako przysiągł Panu, ślubował ślub Bogu Jakóbowemu: jako kliatsia Gospodiewi, obieszczasia Bogu Iakowliu: ћкw клsтсz гDеви, њбэщaсz бGу їaкwвлю: я́ко кля́т­ся Го́сподеви, обѣща́ся Бо́гу Иа́ковлю: Как давал он клятву Господу, давал обет Богу Иаковлеву.
Ps132(131),3 3 3 Si introiero in tabernaculum domus meæ;
si ascendero in lectum strati mei;
132:3 1487
ει
Shall 1525
εισελεύσομαι
I enter 1519
εις
into 4638
σκήνωμα
the tent 3624-1473
οίκου μου
of my house, no. 1487
ει
Shall 305
αναβήσομαι
I ascend 1909
επί
unto 2825
κλίνης
the bier 4765.7-1473
στρωμνής μου
of my stewn bed, no.
Zaiste nie wnijdę do przybytku domu mego, i nie wstąpię na posłanie łoża mego; Nie wejdę do mieszkania domu mego, Nie wstąpię na posłanie łoża mego. Jeźli wnidę do przybytku domu mego, jeźli wstąpię na łoże posłania mego: aszcze wnidu w sielienije domu mojego, ili wzydu na odr postieli mojeja: ѓще вни1ду въ селeніе д0му моегw2, и3ли2 взhду на џдръ постeли моеS: а́ще вни́ду въ селе́нiе до́му мо­его́, или́ взы́ду на о́дръ посте́ли мо­ея́: "Не войду под кровлю дома моего и не лягу на ложе мое,
Ps132(131),4 4 4 si dedero somnum oculis meis,
et palpebris meis dormitationem,
132:4 1487
ει
Shall 1325
δώσω
I give 5258
ύπνον
sleep 3588
τοις
to 3788-1473
οφθαλμοίς μου
my eyes, 2532
και
and 3588
τοις
[2 to 991.1-1473
βλεφάροις μου
3my eyelids 3572.2
νυσταγμόν
1slumber], 2532
και
and 372
ανάπαυσιν
rest 3588
τοις
to 2924.7-1473
κροτάφοις μου
my temples, no;
I nie pozwolę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, Nie użyczę snu oczom moimAni powiekom moim drzemania, Jeźli przypuszczę sen na oczy moje, i drzymanie na powieki moje: 5 I odpoczynek na skronie mojéj, aszcze dam son oczima moima, i wieżdoma moima driemanije, i pokoj skraniama moima: ѓще дaмъ с0нъ nчи1ма мои1ма, и3 вёждома мои1ма дремaніе, и3 пок0й скраніaма мои1ма: а́ще да́мъ со́нъ очи́ма мо­и́ма, и вѣ́ждома мо­и́ма дрема́нiе, и поко́й скранiа́ма мо­и́ма: не дам сна очам моим, векам моим дремоты и покоя вискам моим,
Ps132(131),5 5 5 et requiem temporibus meis,
donec inveniam locum Domino,
tabernaculum Deo Jacob.
132:5 2193
έως
not until 3739
ου
of which time 2147
εύρω
I shall find 5117
τόπον
a place 3588
τω
for the 2962
κυρίω
lord, 4638
σκήνωμα
a tent 3588
τω
for the 2316
θεώ
God *
Ιακώβ
of Jacob?
Dokąd nie znajdę miejsca dla Pana, na mieszkania mocarzowi Jakóbowemu. Póki nie znajdę miejsca dla Pana, Mieszkania dla mocarza Jakuba. aż najdę miejsce Panu, przybytek Bogu Jakób. dondieże obriaszczu miesto Gospodiewi, sielienije Bogu Iakowliu. д0ндеже њбрsщу мёсто гDеви, селeніе бGу їaкwвлю. до́ндеже обря́щу мѣ́сто Го́сподеви, селе́нiе Бо́гу Иа́ковлю. доколе не обрету места для обители Господней, для жилища Богу Иаковлеву!"
Ps132(131),6 6 6 Ecce audivimus eam in Ephrata;
invenimus eam in campis silvæ.
132:6 2400
ιδού
Behold, 191
ηκούσαμεν
we heard 1473
αυτήν
her 1722
εν
in *
Εφραθά
Ephratah; 2147
εύρομεν
we found 1473
αυτήν
her 1722
εν
in 3588
τοις
the 3977.1
πεδίοις
plains 3588
του
of the 1409.1
δρυμού
groves.
Oto usłyszawszy o niej w Efracie, znaleźliśmy ją na polach leśnych. Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata, Znaleźliśmy ją na polach Jaar. Otośmy o nim słyszeli w Ephracie: naleźliśmy go na polach leśnych. Sie, słyszachom ja wo Jewfrafie, obrietochom ja w poliach dubrawy: СE, слhшахомъ | во є3vфрafэ, њбрэт0хомъ | въ полsхъ дубрaвы: Се́, слы́шахомъ я́ во Евфра́ѳѣ, обрѣто́хомъ я́ въ поля́хъ дубра́вы: Слышали мы, что оно в Евфрате, обрели мы его на поляне в дубраве.
Ps132(131),7 7 7 Introibimus in tabernaculum ejus;
adorabimus in loco ubi steterunt pedes ejus.
132:7 1525
εισελευσώμεθα
We shall enter 1519
εις
into 3588
τα
4638-1473
σκηνώματα αυτού
his tents; 4352
προσκυνήσωμεν
we shall do obeisance 1519
εις
in 3588
τον
the 5117
τόπον
place 3739
ου
of which 2476
έστησαν
[2stood 3588
οι
4228-1473
πόδες αυτού
1his feet].
Wnijdźmyż do przybytków jego, a kłaniajmy się u podnóżka nóg jego. Wejdźmy do przybytków jego, Padnijmy na twarz u podnóżka stóp jego. Wnidziemy do przybytku jego: kłaniać się będziemy na miejscu, gdzie stały nogi jego. wnidiem w sielienija jego, pokłonimsia na miesto, idieże stojastie nozie jego. вни1демъ въ селє1ніz є3гw2, поклони1мсz на мёсто, и3дёже стоsстэ н0зэ є3гw2. вни́демъ въ селе́нiя его́, поклони́мся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ его́. Войдем в обители Его, поклонимся месту, где стояли стопы Его!
Ps132(131),8 8 8 Surge, Domine, in requiem tuam,
tu et arca sanctificationis tuæ.
132:8 450
ανάστηθι
Rise up, 2962
κύριε
O lord, 1519
εις
unto 3588
την
372-1473
ανάπαυσίν σου
your rest, 1473
συ
you 2532
και
and 3588
η
the 2787
κιβωτός
ark 3588
του
37.1-1473
αγιάσματός σου
of your sanctuary!
Powstańże Panie! a wnijdź do odpocznienia twego, ty, i skrzynia możności twojej. Wyrusz, Panie, na miejsce odpocznienia twego, Ty i arka twej mocy! Powstań, Panie, do odpoczynienia twego, ty, i skrzynia poświęcenia twego. Woskriesni, Gospodi, w pokoj twoj, ty i kiwot swiatyni twojeja. Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ с™hни твоеS. Воскре́сни́, Го́споди, въ поко́й тво́й, ты́ и киво́тъ святы́ни тво­ея́. Восстань, Господи, и пребудь в покое Твоем, Ты и Ковчег святыни Твоей!
Ps132(131),9 9 9 Sacerdotes tui induantur justitiam,
et sancti tui exsultent.
132:9 3588
οι
2409-1473
ιερείς σου
Your priests 1746
ενδύσονται
shall put on 1343
δικαιοσύνην
righteousness, 2532
και
and 3588
οι
3741-1473
όσιοί σου
your sacred ones 21
αγαλλιάσονται
shall exult.
Kapłani twoi niech się obloką w sprawiedliwość, a święci twoi nie się rozradują. Kapłani twoi niech obloką się w sprawiedliwość, A wierni twoi niech śpiewają radośnie! Kapłani twoi niech się obloką w sprawiedliwość: a święci twoi niechaj się weselą. Swiaszczennicy twoi obliekutsia prawdoju, i priepodobnii twoi wozradujutsia. Сщ7eнницы твои2 њблекyтсz прaвдою, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz. Свяще́н­ницы тво­и́ облеку́т­ся пра́вдою, и преподо́бнiи тво­и́ воз­ра́дуют­ся. Священники Твои облекутся правдою, и праведники Твои возрадуются.
Ps132(131),10 10 10 Propter David servum tuum
non avertas faciem christi tui.
132:10 1752
ένεκεν
Because of *
Δαυίδ
David 3588
του
1401-1473
δούλου σου
your servant 3361
μη
you should not 654
αποστρέψης
turn away 3588
το
the 4383
πρόσωπον
face 3588
του
5547-1473
χριστού σου
of your anointed one .
Dla Dawida, sługi twego, nie odwracaj oblicza pomazańca twego. Ze względu na sługę twego, Dawida, Nie odrzucaj pomazańca twego! Dla Dawida, sługi twego, nie odwracaj oblicza Chrystusa twojego. Dawida radi raba twojego, nie otwrati lice pomazannago twojego. Дв7да рaди рабA твоегw2, не tврати2 лицE помaзаннагw твоегw2. Дави́да ра́ди раба́ тво­его́, не от­врати́ лице́ пома́зан­наго тво­его́. Ради Давида, раба Твоего, не отвергни помазанника Твоего!
Ps132(131),11 11 11 Juravit Dominus David veritatem,
et non frustrabitur eam:
De fructu ventris tui
ponam super sedem tuam.
132:11 3660-2962
ώμοσε κύριος
The lord swore by an oath 3588
τω
to *
Δαυίδ
David 225
αλήθειαν
in truth, 2532
και
and 3766.2
ου μη
in no way 114
αθετήσει
shall he annul 1473
αυτήν
it, saying, 1537
εκ
[4from 2590
καρπού
5 the fruit 3588
της
2836-1473
κοιλίας σου
6of your belly 5087
θήσομαι
1I will establish 1909
επί
2upon 3588
του
2362-1473
θρόνου σου
3your throne].
Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie uchyli się od niej, mówiąc: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojej. Złożył Pan Dawidowi niezłomną przysięgę, Której nie cofnie: Jednego z potomków twoich Osadzę na tronie twoim! Przysiągł Pan Dawidowi prawdę, a nie odmieni jéj: Z owocu żywota twego posadzę na stolicy twojéj. Kliatsia Gospod' Dawidu istinoju, i nie otwierżetsia jeia: ot płoda czriewa twojego posażdu na priestolie twojem. Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S: t плодA чрeва твоегw2 посаждY на прест0лэ твоeмъ. Кля́т­ся Госпо́дь Дави́ду и́стиною, и не от­ве́ржет­ся ея́: от­ плода́ чре́ва тво­его́ посажду́ на престо́лѣ тво­е́мъ. Клялся Господь Давиду истиною, и не отречется от нее: "Потомков твоих посажу на престоле твоем!
Ps132(131),12 12 12 Si custodierint filii tui testamentum meum,
et testimonia mea hæc quæ docebo eos,
et filii eorum usque in sæculum
sedebunt super sedem tuam.
132:12 1437
εάν
If 5442
φυλάξωνται
[3shall guard 3588
οι
5207
υιοί
2sons 1473
σου
1your] 3588
την
1242-1473
διαθήκην μου
my covenant, 2532
και
and 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά μου
[2my testimonies 3778
ταύτα
1these] 3739
α
which 1321
διδάξω
I shall teach 1473
αυτούς
them, 2532
και
then 3588
οι
5207-1473
υιοί αυτών
their sons 2193
έως
[4unto 3588
του
5the 165
αιώνος
6eon 2523
καθιούνται
1shall sit 1909
επί
2upon 3588
του
2362-1473
θρόνου σου
3your throne].
Będąli strzegli synowie twoi przymierza mojego, i świadectw moich, których ich nauczę: tedy i synowie ich aż na wieki będą siedzieli na stolicy twojej Jeżeli synowie twoi strzec będą przymierza megoI świadectwa mego, którego ich nauczę, Wtedy i synowie ich na zawsze Zasiadać będą na tronie twoim. Jeźli synowie twoi strzedz będą Testamentu mego i świadectw moich tych, których ich nauczę: i synowie ich aż na wieki będą siedzieć na stolicy twojéj. Aszcze sochraniat synowie twoi zawiet moj i swidienija moja sija, imże nauczu ja, i synowie ich do wieka siadut na priestolie twojem. Ѓще сохранsтъ сhнове твои2 завётъ м0й и3 свидBніz мо‰ сі‰, и5мже научY |, и3 сhнове и4хъ до вёка сsдутъ на прест0лэ твоeмъ. А́ще сохраня́тъ сы́нове тво­и́ завѣ́тъ мо́й и свидѣ́нiя моя́ сiя́, и́мже научу́ я́, и сы́нове и́хъ до вѣ́ка ся́дутъ на престо́лѣ тво­е́мъ. Если сохранят сыны твои завет Мой и откровения Мои, которым научу их, то сыновья их навеки воссядут на престоле твоем"!
Ps132(131),13 13 13 Quoniam elegit Dominus Sion:
elegit eam in habitationem sibi.
132:13 3754
ότι
For 1586-2962
εξελέξατο κύριος
the lord chose 3588
την
*
Σιών
Zion; 140
ηρετίσατο
he took 1473
αυτήν
it 1519
εις
for 2733
κατοικίαν
a dwelling 1438
εαυτώ
to himself, saying,
Albowiem obrał Pan Syon, i upodobał go sobie na mieszkanie, mówiąc: Albowiem Pan wybrał SyjonI chciał go na swoje mieszkanie. Albowiem Pan obrał Syon: obrał je na mieszkanie sobie: Jako izbra Gospod' Siona, izwoli i w żyliszcze siebie. Ћкw и3збрA гDь сіHна, и3зв0ли и5 въ жили1ще себЁ. Я́ко избра́ Госпо́дь Сiо́на, изво́ли и́ въ жили́ще себѣ́. Ибо Господь избрал Сион, благоволил соделать его жилищем Своим.
Ps132(131),14 14 14 Hæc requies mea in sæculum sæculi;
hic habitabo, quoniam elegi eam.
132:14 3778
αύτη
This 3588
η
is 2663-1473
κατάπαυσίς μου
my rest 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon; 5602
ώδε
here 2730
κατοικήσω
I shall dwell, 3754
ότι
for 140
ηρετισάμην
I took 1473
αυτήν
her.
Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu będę mieszkał, bom go siebie upodobał. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki; Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. To odpoczynienie moje na wieki wieków: tu mieszkać będę; bom je obrał. Siej pokoj moj wo wiek wieka, zdie wsieliusia, jako izwolich i. Сeй пок0й м0й во вёкъ вёка, здЁ вселю1сz, ћкw и3зв0лихъ и5. Се́й поко́й мо́й во вѣ́къ вѣ́ка, здѣ́ вселю́ся, я́ко изво́лихъ и́. "Здесь Мой покой навеки, здесь буду Я обитать, ибо Сион угоден Мне!
Ps132(131),15 15 15 Viduam ejus benedicens benedicam;
pauperes ejus saturabo panibus.
132:15 3588
την
2339-1473
θήραν αυτής
Her game 2127
ευλογών
being a blessing, 2127
ευλογήσω
I shall bless; 3588
τους
4434-1473
πτωχούς αυτής
her poor 5526
χορτάσω
I will fill 740
άρτων
with bread loaves;
Żywność jego będę obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę chlebem. Zasoby jego hojne pobłogosławię, Ubogich jego nakarmię chlebem. Wdowę jego błogosławiąc ubłogosławię: ubogie jego nasycę chlebem. Łowitwu jego błagosłowliajaj błagosłowliu, niszczyja jego nasyszczu chlieby: Лови1тву є3гw2 блгcвлszй блгcвлю2, ни1щыz є3гw2 насhщу хлBбы: Лови́тву его́ благословля́яй благословлю́, ни́щыя его́ насы́щу хлѣ́бы: Трапезу Израиля благословлю благословением Моим, нищих его насыщу хлебом;
Ps132(131),16 16 16 Sacerdotes ejus induam salutari,
et sancti ejus exsultatione exsultabunt.
132:16 3588
τους
2409-1473
ιερείς αυτής
Her priests 1746
ενδύσω
I will clothe 4991
σωτηρίαν
with deliverance; 2532
και
and 3588
οι
3741-1473
όσιοι αυτής
her sacred ones 20
αγαλλιάσει
[2in exultation 21
αγαλλιάσονται
1shall exult].
Kapłanów jego przyoblokę zbawieniem, a święci jego weseląc się, radować się będą. I kapłanów jego przyodzieję zbawieniem, A jego wierni wielce radować się będą, Kapłany jego przyoblokę zbawieniem: a święci jego weselem weselić się będą. swiaszczenniki jego oblieku wo spasienije, i priepodobnii jego radostiju wozradujutsia. сщ7eнники є3гw2 њблекY во спcніе, и3 прпdбніи є3гw2 рaдостію возрaдуютсz. свяще́н­ники его́ облеку́ во спасе́нiе, и преподо́бнiи его́ ра́достiю воз­ра́дуют­ся. священников его облеку ризой спасения, и праведники его радостью великой возрадуются.
Ps132(131),17 17 17 Illuc producam cornu David;
paravi lucernam christo meo.
132:17 1563
εκεί
There 1816
εξανατελώ
I will cause [2to rise up 2768
κέρας
1 the horn] 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 2090
ητοίμασα
I prepared 3088
λύχνον
a lamp 3588
τω
for 5547-1473
χριστώ μου
my anointed one .
Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję pochodnię pomazańcowi memu. Sprawię, że tam wyrośnie Dawidowi potomek, Zgotuję pochodnię pomazańcowi mojemu. Tam wyniosę róg Dawidowi: zgotowałem pochodnią Chrystusowi memu. Tamo wozraszczu rog Dawidowi, ugotowach swietiłnik pomazannomu mojemu. Тaмw возращY р0гъ дв7дови, ўгот0вахъ свэти1льникъ помaзанному моемY. Та́мо воз­ращу́ ро́гъ Дави́дови, угото́вахъ свѣти́лникъ пома́зан­ному мо­ему́. Там возрастет слава Давида, там готовлю светильник помазаннику Моему.
Ps132(131),18 18 18 Inimicos ejus induam confusione;
super ipsum autem efflorebit sanctificatio mea.
132:18 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
His enemies 1746
ενδύσω
I will clothe 152
αισχύνην
with shame; 1909-1161
επί δε
but upon 1473
αυτόν
him 1816.1
εξανθήσει
[2shall blossom 3588
το
37.1-1473
αγίασμά μου
1my sanctification].
Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale nad nim rozkwitnie się korona jego. Nieprzyjaciół jego okryję wstydem, Ale nad nim zajaśnieje korona jego. Nieprzyjacioły jego przyoblokę wstydem: a nad nim się rozkwitnie poświęcenie moje. Wragi jego oblieku studom, na niem że procwietiet swiatynia moja. Враги2 є3гw2 њблекY студ0мъ, на нeмже процвэтeтъ с™hнz моS. Враги́ его́ облеку́ студо́мъ, на не́мъ же процвѣте́тъ святы́ня моя́. Врагов его облеку стыдом, а он процветет, исполненный святости Моей!".