Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 139 (138) BOŻA OPATRZNOŚĆ.
Ps139(138),1 1 1 In finem, psalmus David. Domine, probasti me, et cognovisti me; 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τω
[2 to *
Δαυίδ
3David 5568
ψαλμος
1a psalm]. 139:1 2962
κύριε
O lord, 1381
εδοκίμασάς
you tried 1473
με
me, 2532
και
and 1097
έγνως
knew 1473
με
me.
Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! doświadczyłeś i doznałeś mię. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Na koniec, Psalm Dawidowi. Panie, doświadczyłeś mię, i doznałeś mię. Gospodi, iskusił mia jesi i poznał mia jesi: ty poznał jesi siedanije moje i wostanije moje. ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 востaніе моE. Го́споди, искуси́лъ мя́ еси́ и позна́лъ мя́ еси́: ты́ позна́лъ еси́ сѣда́нiе мое́ и воста́нiе мое́. Господи, испытал Ты меня и познал меня; Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих.
Ps139(138),2 2 2 tu cognovisti sessionem meam et resurrectionem meam. 139:2 1473
συ
You 1097
έγνως
knew 3588
την
2515-1473
καθέδραν μου
my sitting down 2532
και
and 3588
την
1454-1473
έγερσίν μου
my rising up; 1473
συ
you 4920
συνήκας
perceived 3588
τους
1261-1473
διαλογισμούς μου
my thoughts 575
από
from 3113
μακρόθεν
far off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka. Tyś doznał siedzenia mego i wstawania mego: wyrozumiałeś myśli moje z daleka. Ty razumieł jesi pomyszlienija moja izdaliecza: Ты2 разумёлъ є3си2 помышлє1ніz мо‰ и3здалeча: Ты́ разумѣ́лъ еси́ помышле́нiя моя́ издале́ча: Ты уразумел с высоты помыслы мои;
Ps139(138),3 3 3 Intellexisti cogitationes meas de longe;
semitam meam et funiculum meum investigasti:
139:3 3588
την
5147-1473
τρίβον μου
My path 2532
και
and 3588
την
4979.3-1473
σχοίνόν μου
my bent rush grass 1840.1
εξιχνίασας
you traced; 2532
και
and 3956
πάσας
all 3588
τας
3598-1473
οδούς μου
my ways 4275
προείδες
you looked out ahead.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Wyśladowałeś ścieżkę moję i sznur mój: i przewidziałeś wszystkie drogi moje. stieziu moju i uże moje ty jesi izsliedował i wsia puti moja prowidieł jesi. стезю2 мою2 и3 ќже моE ты2 є3си2 и3зслёдовалъ и3 вс‰ пути6 мо‰ прови1дэлъ є3си2. стезю́ мою́ и у́же мое́ ты́ еси́ изслѣ́довалъ и вся́ пути́ моя́ прови́дѣлъ еси́. стезю жизни моей и предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел.
Ps139(138),4 4 4 et omnes vias meas prævidisti,
quia non est sermo in lingua mea.
139:4 3754
ότι
For 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is no 1388
δόλος
deceit 1722
εν
in 1100-1473
γλώσση μου
my tongue. 2400
ιδού
Behold, 2962
κύριε
O lord, 1473
συ
you 1097
έγνως
knew 3956
πάντα
all things;
Nim przyjdzie słowo na język mój, oto Panie! ty to wszystko wiesz. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe. Bo niemasz mowy w języku moim: oto, Panie, tyś poznał wszystkie rzeczy. Jako niest' l'sti w jazyce mojem: sie, Gospodi, ty poznał jesi Ћкw нёсть льсти2 въ љзhцэ моeмъ: сE, гDи, ты2 познaлъ є3си2 Я́ко нѣ́сть льсти́ въ язы́цѣ мо­е́мъ: се́, Го́споди, ты́ позна́лъ еси́ Ибо нет лжи в устах моих, Господи, Ты познал
Ps139(138),5 5 5 Ecce, Domine, tu cognovisti omnia,
novissima et antiqua.
Tu formasti me, et posuisti super me manum tuam.
139:5 3588
τα
the 2078
έσχατα
last 2532
και
and 3588
τα
the 744
αρχαία
former. 1473
συ
You 4111
έπλασάς
shaped 1473
με
me 2532
και
and 5087
έθηκας
put 1909
επ'
[2upon 1473
εμέ
3me 3588
την
5495-1473
χείρά σου
1your hand].
Z tyłu i z przodku otoczyłeś mię, a położyłeś na mię rękę twoję. Ogarniasz mnie z tyłu i z przoduI kładziesz na mnie rękę swoją. Najpośledniejsze i dawne: tyś mię utworzył i położyłeś na mnie rękę swoję. wsia posliedniaja i driewniaja: ty sozdał jesi mia i położył jesi na mnie ruku twoju. вс‰ послBднzz и3 дрє1внzz: ты2 создaлъ є3си2 мS и3 положи1лъ є3си2 на мнЁ рyку твою2. вся́ послѣ́дняя и дре́вняя: ты́ созда́лъ еси́ мя́ и положи́лъ еси́ на мнѣ́ ру́ку твою́. начало всего и конец; Ты создал меня и возложил на меня руку Твою.
Ps139(138),6 6 6 Mirabilis facta est scientia tua ex me;
confortata est, et non potero ad eam.
139:6 2298.1
εθαυμαστώθη
[4causes wonder 3588
η
1The 1108
γνώσίς
2knowledge 1473
σου
3of you] 1537
εξ
in 1473
εμού
me; 2901
εκραταιώθη
it was strengthened; 3766.2
ου μη
in no way 1410
δύνωμαι
should I be able 4314
προς
to attain 1473
αυτήν
it.
Dziwniejsza umiejętność twoja nad dowcip mój; wysoka jest, nie mogę jej pojąć. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dziwną się stała znamioność twoja z strony mnie: zmocniła się, i nie będę mógł do niéj. Udiwisia razum twoj ot mienie, utwierdisia, nie wozmogu k niemu. Ўдиви1сz рaзумъ тв0й t менє2, ўтверди1сz, не возмогY къ немY. Удиви́ся ра́зумъ тво́й от­ мене́, утверди́ся, не воз­могу́ къ нему́. Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его!
Ps139(138),7 7 7 Quo ibo a spiritu tuo?
et quo a facie tua fugiam?
139:7 4226
που
Where 4198
πορευθώ
should I go 575
από
from 3588
του
4151-1473
πνεύματός σου
your spirit? 2532
και
And 575
από
from 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
your presence 4226
που
where 5343
φύγω
should I flee?
Dokąd ujdę przed duchem twoim? a dokąd przed obliczem twojem uciekę? Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Dokąd pójdę od ducha twego? a kędy uciekę od oblicza twego? Kamo pojdu ot Ducha twojego? i ot lica twojego kamo bieżu? Кaмw пойдY t д¦а твоегw2; и3 t лицA твоегw2 кaмw бэжY; Ка́мо пойду́ от­ Ду́ха тво­его́? и от­ лица́ тво­его́ ка́мо бѣжу́? Куда удалюсь от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу?
Ps139(138),8 8 8 Si ascendero in cælum, tu illic es;
si descendero in infernum, ades.
139:8 1437
εάν
If 305
αναβώ
I should ascend 1519
εις
into 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven, 1473
συ
you 1563-1510.2.2
εκεί ει
are there; 1437
εάν
if 2597
καταβώ
I should go down 1519
εις
into 3588
τον
86
άδην
Hades, 3918
πάρει
you are at hand.
Jeźlibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i jeźlibym sobie posłał w grobie, i tameś przytomny. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś. Jeźli wstąpię do nieba, tameś ty jest: jeźli zstąpię do piekła, tameś jest. Aszcze wzydu na niebo, ty tamo jesi: aszcze snidu wo ad, tamo jesi. Ѓще взhду на нб7о, ты2 тaмw є3си2: ѓще сни1ду во ѓдъ, тaмw є3си2. А́ще взы́ду на небо, ты́ та́мо еси́: а́ще сни́ду во а́дъ, та́мо еси́. Если взойду на Небо, Ты, Господи, там; если сойду во ад, Ты снова там;
Ps139(138),9 9 9 Si sumpsero pennas meas diluculo,
et habitavero in extremis maris,
139:9 1437
εάν
If 353
αναλάβοιμι
I may take up 3588
τας
4420-1473
πτέρυγάς μου
my wings 2596
κατ'
at 3722
όρθρον
dawn, 2532
και
and 2681
κατασκνηώσω
I should encamp 1519
εις
unto 3588
τα
the 2078
έσχατα
ends 3588
της
of the 2281
θαλάσσης
sea,
Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza, Gdybym wziął skrzydła rannej zorzyI chciał spocząć na krańcu morza, Jeźli wezmę skrzydła moje rano, a będę mieszkał na końcu morza: Aszcze wozmu krilie moi rano i wsieliusia w posliednich moria, Ѓще возмY крилB мои2 рaнw и3 вселю1сz въ послёднихъ м0рz, А́ще воз­му́ крилѣ́ мо­и́ ра́но и вселю́ся въ послѣ́днихъ мо́ря, если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря,
Ps139(138),10 10 10 etenim illuc manus tua deducet me,
et tenebit me dextera tua.
139:10 2532-1063
και γαρ
even 1563
εκεί
there 3588
η
5495-1473
χειρ σου
your hand 3594
οδηγήσει
shall guide 1473
με
me, 2532
και
and 2722
καθέξει
[2shall hold 1473
με
3me 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1your right hand].
I tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja. I tam mię doprowadzi ręka twoja, i trzymać mię będzie prawica twoja. i tamo bo ruka twoja nastawit mia, i udierżyt mia diesnica twoja. и3 тaмw бо рукA твоS настaвитъ мS, и3 ўдержи1тъ мS десни1ца твоS. и та́мо бо рука́ твоя́ наста́витъ мя́, и удержи́тъ мя́ десни́ца твоя́. и там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя.
Ps139(138),11 11 11 Et dixi: Forsitan tenebræ conculcabunt me;
et nox illuminatio mea in deliciis meis.
139:11 2532
και
And 2036
είπα
I said, 686
άρα
Surely 4655
σκότος
darkness 2662
καταπατήσει
shall trample 1473
με
me; 2532
και
even 3571
νυξ
the night 5462
φωτισμός
was illumination 1722
εν
for 3588
τη
5172-1473
τρυφή μου
my luxury;
Albo rzekłlibym: Wżdyć ciemności zakryją mię; aleć i noc jest światłem około mnie, A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryjeI nocą się stanie światło wokoło mnie, I rzekłem: Owa podobno ciemności zakryją mię: i noc oświecenie moje, w rozkoszach moich; I riech: jeda tma popieriet mia? i noszcz' proswieszczenije w sładosti mojej. И# рёхъ: є3дA тьмA поперeтъ мS; и3 н0щь просвэщeніе въ слaдости моeй. И рѣ́хъ: еда́ тма́ попере́тъ мя́? и но́щь просвѣще́нiе въ сла́дости мо­е́й. И сказал я: "Ужели тьма покроет меня?" Но, когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей.
Ps139(138),12 12 12 Quia tenebræ non obscurabuntur a te,
et nox sicut dies illuminabitur:
sicut tenebræ ejus, ita et lumen ejus.
139:12 3754
ότι
for 4655
σκότος
darkness 3756
ου
will not 4654
σκοτισθήσεται
be made darkness 575
από
with 1473
σου
you; 2532
και
and 3571
νυξ
night 5613
ως
as 2250
ημέρα
day 5461
φωτισθήσεται
shall be given light; 5613
ως
as 3588
το
4655-1473
σκότος αυτής
its darkness, 3779
ούτως
so 2532
και
also 3588
το
5457-1473
φως αυτής
its light.
Gdyż i ciemności nic nie zakryją przed tobą; owszem tobie noc jako dzień świeci; ciemnościć są jako światłość. To i ciemność nic nie ukryje przed tobą, A noc jest jasna jak dzień, Ciemność jest dla ciebie jak światło. Albowiem ciemność nie zaciemnia tobie: a noc jako dzień będzie oświecona: jako ciemność jéj, tak i światłość jego. Jako tma nie pomraczitsia ot tiebie, i noszcz' jako dien' proswietitsia: jako tma jeia, tako i swiet jeia. Ћкw тьмA не помрачи1тсz t тебє2, и3 н0щь ћкw дeнь просвэти1тсz: ћкw тьмA є3S, тaкw и3 свётъ є3S. Я́ко тма́ не помрачи́т­ся от­ тебе́, и но́щь я́ко де́нь просвѣти́т­ся: я́ко тма́ ея́, та́ко и свѣ́тъ ея́. Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день: и тьма и свет для Тебя равны.
Ps139(138),13 13 13 Quia tu possedisti renes meos;
suscepisti me de utero matris meæ.
139:13 3754
ότι
For 1473
συ
you 2932
εκτήσω
acquired 3588
τους
3510-1473
νεφρούς μου
of my kidneys; 482
αντελάβου
you took hold of 1473
μου
me 1537
εκ
from out of 1064
γαστρός
the womb 3384-1473
μητρός μου
of my mother.
Ty zaiste w nocy masz nerki moje; okryłeś mię w żywocie matki mojej. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Albowiem tyś posiadł nerki moje: przyjąłeś mię z żywota matki mojéj. Jako ty sozdał jesi utroby moja, wosprijał mia jesi iz czriewa matierie mojeja. Ћкw ты2 создaлъ є3си2 ўтрHбы мо‰, воспріsлъ мS є3си2 и3з8 чрeва мaтере моеS. Я́ко ты́ созда́лъ еси́ утро́бы моя́, воспрiя́лъ мя́ еси́ изъ чре́ва ма́тере мо­ея́. Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей.
Ps139(138),14 14 14 Confitebor tibi, quia terribiliter magnificatus es;
mirabilia opera tua, et anima mea cognoscit nimis.
139:14 1843
εξομολογήσομαί
I will make acknowledgment 1473
σοι
to you, 3754
ότι
for 5398.1
φοβερώς
fearfully 2298.1
εθαυμαστώθης
you caused wonder; 2297
θαυμάσια
the wonders 3588
τα
2041-1473
έργα σου
of your works; 2532
και
and 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
my soul 1097
γινώσκει
knows 4970
σφόδρα
exceedingly.
Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie. Wyznawać ci będę, iżeś się straszliwie uwielbił: dziwne sprawy twoje, a dusza moja zna bardzo. Ispowiemsia tiebie, jako straszno udiwiłsia jesi: czudna dieła twoja, i dusza moja znajet zieło. И#сповёмсz тебЁ, ћкw стрaшнw ўдиви1лсz є3си2: ч{дна дэлA тво‰, и3 душA моS знaетъ ѕэлw2. Исповѣ́мся тебѣ́, я́ко стра́шно удиви́л­ся еси́: чу́дна дѣла́ твоя́, и душа́ моя́ зна́етъ зѣло́. Прославлю Тебя, ибо Ты грозен и дивен; чудны дела Твои, и ведомо это душе моей.
Ps139(138),15 15 15 Non est occultatum os meum a te, quod fecisti in occulto;
et substantia mea in inferioribus terræ.
139:15 3756
ουκ
[2were not 2928
εκρύβη
3hidden 3588
το
3747-1473
οστούν μου
1My bones] 575
από
from 1473
σου
you, 3739
ο
which 4160
εποίησας
you made 1722
εν
in 2931
κρυφή
secret; 2532
και
and 3588
η
5287-1473
υπόστασίς μου
my essence 1722
εν
in 3588
τοις
the 2737
κατωτάτοις
lowermost parts 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, chociażem był uczyniony w skrytości, i misternie złożony w niskościach ziemi. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi. Nie zataiła się żadna kość moja przed tobą, którąś uczynił w skrytości: i istność moja w niskościach ziemie. Nie utaisia kost' moja ot tiebie, juże sotworił jesi w tajnie, i sostaw moj w prieispodnich ziemli. Не ўтаи1сz к0сть моS t тебє2, ю4же сотвори1лъ є3си2 въ тaйнэ, и3 состaвъ м0й въ преисп0днихъ земли2. Не утаи́ся ко́сть моя́ от­ тебе́, ю́же сотвори́лъ еси́ въ та́йнѣ, и соста́въ мо́й въ преиспо́днихъ земли́. Не утаились от Тебя кости мои, сотворенные Тобой втайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли;
Ps139(138),16 16 16 Imperfectum meum viderunt oculi tui,
et in libro tuo omnes scribentur.
Dies formabuntur, et nemo in eis.
139:16 183.1-1473
ακατέργαστόν μου
[3my unfinished state 1492
είδον
2saw 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί σου
1Your eyes]; 2532
και
and 1909
επί
on 3588
το
975-1473
βιβλίον σου
your scroll 3956
πάντες
all men 1125
γραφήσονται
shall be written. 2250
ημέραι
Days 4111
πλασθήσονται
were shaped, 2532
και
and 3762
ουθείς
no one 1722
εν
among 1473
αυτοίς
them.
Niedoskonały płód ciała mego widziały oczy twoje; w księgi twoje wszystkie członki moje wpisane są, i dni, w których kształtowane były, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Niedoskonałość moję widziały oczy twoje: i w księgach twoich wszystkie będą napisane, dni będą kształtowane, a żaden z nich. Niesodiełannoje moje widiestie oczi twoi, i w knizie twojej wsi napiszutsia: wo dniech soziżdutsia, i niktoże w nich. Несодёланное моE ви1дэстэ џчи твои2, и3 въ кни1зэ твоeй вси2 напи1шутсz: во днeхъ сози1ждутсz, и3 никт0же въ ни1хъ. Несодѣ́лан­ное мое́ ви́дѣстѣ о́чи тво­и́, и въ кни́зѣ тво­е́й вси́ напи́шут­ся: во дне́хъ сози́ждут­ся, и никто́же въ ни́хъ. зарождение мое видели очи Твои. Имена всех внесены в книгу Твою; и никто, даже во чреве матери, не забыт Тобой.
Ps139(138),17 17 17 Mihi autem nimis honorificati sunt amici tui, Deus;
nimis confortatus est principatus eorum.
139:17 1473
εμοί
[5by me 1161
δε
1But 3029
λίαν
3exceedingly 5091
ετιμήθησαν
4were esteemed 3588
οι
5384-1473
φίλοι σου
2your friends], 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3029
λίαν
[3exceedingly 2901
εκραταιώθησαν
2were 4strengthened 3588
αι
746-1473
αρχαί αυτών
1their beginnings].
Przetoż o jako drogie są u mnie myśli twoje, Boże! a jako ich jest wielka liczba. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! A u mnie w wielkiéj uczciwości są, Boże, przyjaciele twoi: bardzo się zmocniło ich panowanie. Mnie że zieło cziestni bysza druzi twoi, Boże, zieło utwierdiszasia władycziestwija ich: Мнё же ѕэлw2 чeстни бhша дрyзи твои2, б9е, ѕэлw2 ўтверди1шасz владhчєствіz и4хъ: Мнѣ́ же зѣло́ че́стни бы́ша дру́зи тво­и́, Бо́же, зѣло́ утверди́шася влады́че­ст­вiя и́хъ: А я высоко чту друзей Твоих, Боже, утвердилось владычество их;
Ps139(138),18 18 18 Dinumerabo eos, et super arenam multiplicabuntur.
Exsurrexi, et adhuc sum tecum.
139:18 1821.2
εξαριθμήσομαι
I shall count 1473
αυτούς
them out, 2532
και
and 5228
υπέρ
above 285
άμμον
the sand 4129
πληθυνθήσονται
they shall be multiplied; 1825
εξηγέρθην
I awake, 2532
και
and 2089
έτι
still 1510.2.1
ειμί
I am 3326
μετά
with 1473
σου
you.
Jeźlibym je chciał zliczyć, nad piasek rozmnożyły się; ocucęli się, jeszczem ci ja z tobą. Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą. Będę je liczył, i rozmnożą się nad piasek: powstałem, a jeszczem jest z tobą. izocztu ich, i paczie pieska umnożatsia: wostach, i jeszcze jesm' s toboju. и3зочтY и5хъ, и3 пaче пескA ўмн0жатсz: востaхъ, и3 є3щE є4смь съ тоб0ю. изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жат­ся: воста́хъ, и еще́ е́смь съ тобо́ю. Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и Ты не оставил меня.
Ps139(138),19 19 19 Si occideris, Deus, peccatores,
viri sanguinum, declinate a me:
139:19 1437
εάν
O that you should 615
αποκτείνης
kill 268
αμαρτωλούς
sinners, 3588
ο
O 2316
θεός
God. 435
άνδρες
O men 129
αιμάτων
of blood, 1578
εκκλίνατε
turn aside 575
απ'
from 1473
εμού
me!
Zabiłlibyś, o Boże! niezbożnika, tedyćby mężowie krwawi odstąpili odemnie; O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi! Jeźli, Boże, pobijesz grzeszniki: mężowie krwawi odstąpcie odemnie. Aszcze izbijeszy grieszniki, Boże: mużyje krowiej, ukłonitiesia ot mienie. Ѓще и3збіeши грёшники, б9е: мyжіе кровeй, ўклони1тесz t менє2. А́ще избiе́ши грѣ́шники, Бо́же: му́жiе крове́й, уклони́теся от­ мене́. Да истребишь Ты грешников, Боже! Мужи проливающие кровь, отойдите от меня!
Ps139(138),20 20 20 quia dicitis in cogitatione:
Accipient in vanitate civitates tuas.
139:20 3754
ότι
For 2046
ερείς
you will say 1519
εις
concerning their 1261
διαλογισμούς
thoughts, 2983
λήψονται
that they shall take 1519
εις
[2in 3153
ματαιότητα
3folly 3588
τας
4172-1473
πόλεις σου
1your cities].
Którzy mówią przeciwko tobie obrzydłości, którzy próżno wynoszą nieprzyjaciół twoich. Mówią o tobie zdradliwie, Nadużywają imienia twego. Bo mówicie w myśli: wezmą próżno miasta twoje. Jako riewniwi jestie w pomyszlieniich, priimut w sujetu grady twoja. Ћкw ревни1ви є3стE въ помышлeніихъ, пріи1мутъ въ суетY грaды тво‰. Я́ко ревни́ви есте́ въ помышле́нiихъ, прiи́мутъ въ суету́ гра́ды твоя́. Ибо дерзостны замыслы ваши! Но не долго владеть грешникам городами Твоими.
Ps139(138),21 21 21 Nonne qui oderunt te, Domine, oderam,
et super inimicos tuos tabescebam?
139:21 3780
ουχί
Is it not 3588
τους
the 3404
μισούντάς
ones detesting 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 3404
εμίσησα
that I detested? 2532
και
and 1909
επί
against 3588
τους
2190-1473
εχθρούς σου
your enemies 1619.1
εξετηκόμην
I wasted?
Izali tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie! niemam w nienawiści? a ci, którzy przeciwko tobie powstawają, izaż mi nie omierzli? Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, Nie mam w nienawiści I nie brzydzę się tymi, Którzy powstają przeciwko tobie? Izalim nie miał w nienawiści tych, którzy cię nienawidzą, Panie? i nieschnąłem nad nieprzyjacioły twymi? Nie nienawidiaszczyja li tia, Gospodi, woznienawidiech, i o wraziech twoich istajach? Не ненави1дzщыz ли тS, гDи, возненави1дэхъ, и3 њ вразёхъ твои1хъ и3стazхъ; Не ненави́дящыя ли тя́, Го́споди, воз­ненави́дѣхъ, и о вразѣ́хъ тво­и́хъ иста́яхъ? Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников Твоих и не сокрушался ли о врагах Твоих?
Ps139(138),22 22 22 Perfecto odio oderam illos,
et inimici facti sunt mihi.
139:22 5046
τέλειον
In perfect 3411.1
μίσος
hatred 3404
εμίσουν
I detested 1473
αυτούς
them; 1519
εις
[2as 2190
εχθρούς
3enemies 1096
εγένοντό
1they became] 1473
μοι
to me.
Główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół. Nienawidzę ich całą duszą, Stali się wrogami moimi. Doskonałą nienawiścią nienawidziałem ich, i stali mi się nieprzyjacioły. Sowierszennoju nienawistiju woznienawidiech ja: wo wragi bysza mi. Совершeнною нeнавистію возненави1дэхъ |: во враги2 бhша ми2. Соверше́н­ною не́навистiю воз­ненави́дѣхъ я́: во враги́ бы́ша ми́. Великой ненавистью возненавидел я их; врагами стали они моими.
Ps139(138),23 23 23 Proba me, Deus, et scito cor meum;
interroga me, et cognosce semitas meas.
139:23 1381
δοκίμασόν
Try 1473
με
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2532
και
and 1097
γνώθι
know 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart! 2082.1
ετασόν
Examine 1473
με
me, 2532
και
and 1097
γνώθι
know 3588
τας
5147-1473
τρίβους μου
my paths!
Wyszpieguj mię, Boże! a poznaj serce moje; doświadcz mię, a poznaj myśli moje, Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje! Doświadcz mię, Boże, a znaj serce moje: próbuj mię, a poznaj ścieżki moje. Iskusi mia, Boże, i uwieżd' sierdce moje: istiaży mia i razumiej stiezi moja: И#скуси1 мz, б9е, и3 ўвёждь сeрдце моE: и3стzжи1 мz и3 разумёй стєзи2 мо‰: Искуси́ мя, Бо́же, и увѣ́ждь се́рдце мое́: истяжи́ мя и разумѣ́й стези́ моя́: Испытай меня, Боже, познай сердце мое! Изведай меня и уразумей стези мои,
Ps139(138),24 24 24 Et vide si via iniquitatis in me est,
et deduc me in via æterna.
139:24 2532
και
and 1492
ίδε
see 1487
ει
if 3598
οδός
the way 458
ανομίας
of lawlessness 1722
εν
is in 1473
εμοί
me, 2532
και
and 3594
οδήγησόν
guide 1473
με
me 1722
εν
in 3598
οδώ
[2way 166
αιωνία
1 the eternal]!
I obacz, jeźli droga odporności jest we mnie, a prowadź mię drogą wieczną. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną! A obacz, jeźli droga nieprawości we mnie jest: i prowadź mię drogą wiekuistą. i wiżd', aszcze put' biezzakonija wo mnie, i nastawi mia na put' wieczien. и3 ви1ждь, ѓще пyть беззак0ніz во мнЁ, и3 настaви мS на пyть вёченъ. и ви́ждь, а́ще пу́ть беззако́нiя во мнѣ́, и наста́ви мя́ на пу́ть вѣ́ченъ. и увидишь, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный!