Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 147B (147) OPATRZNOŚĆ NAD LUDEM BOŻYM.
Ps147,12(1) 1 1 Alleluja. Lauda, Jerusalem, Dominum;
lauda Deum tuum, Sion.
147:12 1867
επαίνει
Applaud, *
Ιερουσαλήμ
O Jerusalem, 3588
τον
the 2962
κύριον
lord! 134
αίνει
Praise 3588
τον
2316-1473
θεόν σου
your God, *
Σιών
O Zion!
Chwalże, Jeruzalemie! Pana; chwalże, Syonie! Boga twego. Chwal, Jeruzalem, Pana; Sław, Syjonie, Boga swego! Alleluja. Chwal, Jeruzalem, Pana: chwal, Syonie, Boga twego. Pochwali, Iierusalimie, Gospoda, chwali Boga twojego, Sionie: Похвали2, їеrли1ме, гDа, хвали2 бGа твоего2, сіHне: Похвали́, Иерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га тво­его́, Сiо́не: Восхваляй, Иерусалим, Господа, восхваляй Бога твоего, Сион!
Ps147,13(2) 2 2 Quoniam confortavit seras portarum tuarum;
benedixit filiis tuis in te.
147:13 3754
ότι
For 1765
ενίσχυσε
he strengthened 3588
τους
the 3449.2
μοχλούς
bars 3588
των
4439-1473
πυλών σου
of your gates; 2127
ευλόγησε
he blessed 3588
τους
5207-1473
υιούς σου
your sons 1722
εν
by 1473
σοι
you.
Albowiem on umacnia zawory bram twoich, a błogosławi synów twoich w pośrodku ciebie. Bo On umocnił zasuwy bram twoich, Błogosławił synom twoim wśród ciebie. Albowiem umocnił zawory bram twoich: błogosławił synom twym w tobie. jako ukriepi wieriei wrat twoich, błagosłowi syny twoja w tiebie. ћкw ўкрэпи2 верєи2 врaтъ твои1хъ, блгcви2 сhны тво‰ въ тебЁ. я́ко укрѣпи́ вереи́ вра́тъ тво­и́хъ, благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ́. Ибо укрепил Он запоры ворот твоих, благословил сыновей твоих.
Ps147,14(3) 3 3 Qui posuit fines tuos pacem,
et adipe frumenti satiat te.
147:14 3588
ο
The 5087
τιθείς
one putting 3588
τα
3725-1473
όριά σου
your borders 1515
ειρήνην
at peace; 2532
και
and 4720.1
στέαρ
with fatness 4447.1
πυρού
of wheat 1705-1473
εμπιπλών σε
filling you up.
On czyni pokój w granicach twoich, a najwyborniejszą pszenicą nasyca cię. On zapewnia pokój granicom twoim, Karmi cię najlepszą pszenicą. Który uczynił granice twoje pokój: i nasyca cię najwyborniejszem zbożem. Połagajaj priedieły twoja mir, i tuka pszeniczna nasyszczajaj tia: Полагazй предёлы тво‰ ми1ръ, и3 тyка пшени1чна насыщazй тS: Полага́яй предѣ́лы твоя́ ми́ръ, и ту́ка пшени́чна насыща́яй тя́: Утверждает Он в пределах твоих мир и тучной пшеницею насыщает тебя;
Ps147,15(4) 4 4 Qui emittit eloquium suum terræ:
velociter currit sermo ejus.
147:15 3588
ο
The 649
αποστέλλων
one sending 3588
το
3051-1473
λόγιον αυτού
his oracle 3588
τη
to the 1093
γη
earth; 2193
έως
5034
τάχους
quickly 5143
δραμείται
[2shall run 3588
ο
3056-1473
λόγος αυτού
1his word];
On wysyła słowo swe na ziemię; bardzo prędko bieży wyrok jego. On posyła swój rozkaz na ziemię, Szybko biegnie słowo jego. Który puszcza słowo swe na ziemię: bardzo prędko bieży mowa jego. posyłajaj słowo swoje ziemli, do skorosti tiecziet słowo jego, посылazй сл0во своE земли2, до ск0рости течeтъ сл0во є3гw2, посыла́яй сло́во свое́ земли́, до ско́рости тече́тъ сло́во его́, посылает слово Свое на землю, быстро течет слово Его;
Ps147,16(5) 5 5 Qui dat nivem sicut lanam;
nebulam sicut cinerem spargit.
147:16 1325
διδόντος
yielding up 5510-1473
χιόνα αυτού
his snow 5616
ωσεί
as 2053
έριον
wool; 3658.1
ομίχλην
[2fog 5616
ωσεί
3as 4700
σποδόν
4ashes 3956.2
πάσσοντος
1strewing];
On daje śnieg jako wełnę, szron jako popiół rozsypuje. On daje śnieg jak wełnę, Szron jak popiół rozsypuje. Który dawa śnieg jako wełnę: a mgłę rozsypuje jako popiół. dajuszczago snieg swoj jako wołnu, mgłu jako piepieł posypajuszczago, даю1щагw снёгъ св0й ћкw в0лну, мглY ћкw пeпелъ посыпaющагw, даю́щаго снѣ́гъ сво́й я́ко во́лну, мглу́ я́ко пе́пелъ посыпа́ющаго, расстилает Он по земле снег, будто пряжу, мглу рассыпает, словно пепел;
Ps147,17(6) 6 6 Mittit crystallum suam sicut buccellas:
ante faciem frigoris ejus quis sustinebit?
147:17 906
βάλλοντος
throwing 2930-1473
κρύσταλλον αυτού
his ice 5616
ωσεί
as 5596.1
ψωμούς
morsels. 2596
κατά
Before 4383
πρόσωπον
the presence 5592-1473
ψύχους αυτού
of his chilliness 5100
τις
who 5307.2
υποστήσεται
shall stand?
Rzuca lód swój jako bryły; przed zimnem jego któż się ostoi? Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem? Spuszcza lód swój jako bryły: kto się ostoi przed zimnem jego? mietajuszczago gołot' swoj jako chlieby: protiwu lica mraza jego kto postoit? метaющагw г0лоть св0й ћкw хлёбы: проти1ву лицA мрaза є3гw2 кто2 постои1тъ; мета́ющаго го́лоть сво́й я́ко хлѣ́бы: проти́ву лица́ мра́за его́ кто́ посто­и́тъ? мечет град, словно, зерно; пред морозом Его кто устоит?
Ps147,18(7) 7 7 Emittet verbum suum, et liquefaciet ea;
flabit spiritus ejus, et fluent aquæ.
147:18 1821
εξαποστελεί
He shall send out 3588
τον
3056-1473
λόγον αυτού
his word, 2532
και
and 5080
τήξει
melt 1473
αυτά
them. 4154
πνεύσει
He shall breathe 3588
το
4151-1473
πνεύμα αυτού
his breath 2532
και
and 4482
ρυήσεται
[2shall flow 5204
ύδατα
1waters].
Posyła słowo swoje, i roztapia je; powienie wiatrem swym, a rozlewają wody. Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, Wionie swym wiatrem i ciekną wody. Pośle słowo swoje a roztopi je: wionie wiatr jego, a pocieką wody. Posliet słowo swoje, i istajet ja: dchniet duch jego, i potiekut wody. П0слетъ сл0во своE, и3 и3стaетъ |: дхнeтъ дyхъ є3гw2, и3 потекyтъ в0ды. По́слетъ сло́во свое́, и иста́етъ я́: дхне́тъ ду́хъ его́, и потеку́тъ во́ды. Пошлет Он слово Свое, и растает снег; дохнет ветер, и потекут воды.
Ps147,19(8) 8 8 Qui annuntiat verbum suum Jacob,
justitias et judicia sua Israël.
147:19 3588
ο
The one 518
απαγγέλλων
reporting 3588
το
3051-1473
λόγιον αυτού
his oracle 3588
τω
to *
Ιακώβ
Jacob; 1345
δικαιώματα
[2ordinances 2532
και
3and 2917
κρίματα
4judgments 1473
αυτού
1his] 3588
τω
to *
Ισραήλ
Israel.
Oznajmuje słowo swe Jakóbowi, ustawy swe i sądy swe Izraelowi. Oznajmił swe słowo Jakubowi, Ustawy swe i prawa Izraelowi. Który oznajmuje słowo swe Jakóbowi: sprawiedliwości i sądy swoje Izraelowi. Wozwieszczajaj słowo swoje Iakowu, oprawdanija i sud'by swoja Izrailiewi: Возвэщazй сл0во своE їaкwву, њправд†ніz и3 судьбы6 сво‰ ї}леви: Возвѣща́яй сло́во свое́ Иа́кову, оправда́нiя и судьбы́ своя́ Изра́илеви: Возвестил Он слово Свое Иакову, повеления и суды Свои Израилю.
Ps147,20(9) 9 9 Non fecit taliter omni nationi,
et judicia sua non manifestavit eis.
Alleluja.
147:20 3756-4160
ουκ εποίησεν
He did not do 3779
ούτως
thus 3956
παντί
to every 1484
έθνει
nation, 2532
και
and 3588
τα
2917-1473
κρίματα αυτού
his judgments 3756-1213
ουκ εδήλωσεν
he manifested not 1473
αυτοίς
to them.
Nie uczynił tak żadnemu narodowi; przetoż nie poznali sądów jego. Halleluja. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, Dlatego nie znają jego praw. Alleluja. Nie uczynił tak żadnemu narodowi: i nie objawił im sądów swoich. Alleluja. nie sotwori tako wsiakomu jazyku, i sud'by swoja nie jawi im. не сотвори2 тaкw всsкому kзhку, и3 судьбы6 сво‰ не kви2 и5мъ. не сотвори́ та́ко вся́кому язы́ку, и судьбы́ своя́ не яви́ и́мъ. Не сотворил Он этого другим народам и суда Своего не явил им.
Chwała