Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 16 (15) SZCZĘŚCIE SPRAWIEDLIWEGO Z POSIADANIA BOGA.
Ps16(15),1 1 1 Tituli inscriptio, ipsi David. 1 Conserva me, Domine, quoniam speravi in te. 4739.2
στηλογραφία
An inscription on a monument; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 16:1 5442
φύλαξόν
Guard 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
for 1909
επί
upon 1473
σοι
you 1679
ήλπισα
I hoped!
(16:1) Złota pieśń Dawidowa. (16:2a) Strzeż mię, o Boże! bo w tobie ufam. Miktam Dawidowy. Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! (16:1) Tytułu napis samemu Dawidowi. 2 (16:2a) Zachowaj mię, Panie; bom nadzieję miał w tobie. Sochrani mia, Gospodi, jako na tia upowach. Сохрани1 мz, гDи, ћкw на тS ўповaхъ. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на тя́ упова́хъ. Сохрани меня, Господи, ибо я на Тебя я уповаю.
Ps16(15),2 2 2 Dixi Domino: Deus meus es tu,
quoniam bonorum meorum non eges.
16:2 2036
είπα
I said 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord, 2962-1473
κύριός μου
[2my lord 1510.2.2-1473
ει συ
1You are], 3754
ότι
for 3588
των
18-1473
αγαθών μου
[4of my goodness 3756
ου
2no 5532
χρείαν
3need 2192
έχεις
1you have].
(16:2b) Rzecz, duszo moja! Panu: Tyś Pan mój, a dobroć moja nic ci nie pomoże, Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, Nie ma dla mnie dobra poza tobą. (16:2b) Rzekłem Panu: Tyś jest Bogiem moim; albowiem dóbr moich nie potrzebujesz. Riech Gospodiewi: Gospod' moj jesi ty, jako błagich moich nie triebujeszy. Рёхъ гDеви: гDь м0й є3си2 ты2, ћкw благи1хъ мои1хъ не трeбуеши. Рѣ́хъ Го́сподеви: Госпо́дь мо́й еси́ ты́, я́ко благи́хъ мо­и́хъ не тре́буеши. Сказал я Господу: "Ты Господь мой, и в дарах моих не нуждаешься".
Ps16(15),3 3 3 Sanctis qui sunt in terra ejus,
mirificavit omnes voluntates meas in eis.
16:3 3588
τοις
[4the 39
αγίοις
5holy ones 3588
τοις
1722
εν
6in 3588
τη
1093-1473
γη αυτού
7his land 2298.1
εθαυμάστωσεν
3wondered 3588
ο
1The 2962
κύριος
2 lord], 3956
πάντα
all 3588
τα
2307-1473
θελήματα αυτού
his willing ones 1722
εν
among 1473
αυτοίς
them.
Ale świętym, którzy są na ziemi, i zacnym, w których wszystko kochanie moje. Do świętych zaś, którzy są na ziemi:To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. Świętym, którzy są na ziemi jego, dziwne uczynił wszystkie chęci moje ku nim. Swiatym, iże sut' na ziemli jego, udiwi Gospod' wsia chotienija swoja w nich. С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ. Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нiя своя́ въ ни́хъ. Святым, живущим на земле Его, дивно открыл Господь волю Свою.
Ps16(15),4 4 4 Multiplicatæ sunt infirmitates eorum:
postea acceleraverunt.
Non congregabo conventicula eorum de sanguinibus,
nec memor ero nominum eorum per labia mea.
16:4 4129
επληθύνθησαν
[2were multiplied 3588
αι
769-1473
ασθένειαι αυτών
1Their weaknesses] — 3326
μετά
[2after 3778
ταύτα
3these gods 5035.1
ετάχυναν
1they that hastened]. 3766.2
ου μη
In no way 4863
συναγάγω
shall I bring together 3588
τας
the ones 4864-1473
συναγωγάς αυτών
of their gathering 1537
εξ
for 129
αιμάτων
blood, 3761
ουδ'
nor 3766.2
ου μη
in any way 3403
μνησθώ
shall I mention 3588
των
3686-1473
ονομάτων αυτών
their names 1223
διά
through 5491-1473
χειλέων μου
my lips.
Rozmnożą się boleści tych, którzy się za cudzym bogiem kwapią; nie ukuszę ze krwi mokrych ofiar ich, ani wezmę imion ich w usta moje. Rozmnożą się boleści tych, Którzy chodzą za cudzymi bogami; Nie złożę im ofiar z krwi I nie wezwę imion ich wargami swoimi. Rozmnożyły się niemocy ich, potem się kwapili: nie będę zgromadzał schadzek ich ze krwi: i nie będę wspominał imion ich usty memi. Umnożyszasia niemoszczy ich, po sich uskorisza: nie sobieru sobory ich ot krowiej, ni pomianu że imien ich ustnama moima. Ўмн0жишасz нeмwщи и4хъ, по си1хъ ўскори1ша: не соберY соб0ры и4хъ t кровeй, ни помzнy же и3мeнъ и4хъ ўстнaма мои1ма. Умно́жишася не́мощи и́хъ, по си́хъ ускори́ша: не соберу́ собо́ры и́хъ от­ крове́й, ни помяну́ же име́нъ и́хъ устна́ма мо­и́ма. Умножились немощи их, но вскоре миновали. Не созову людей проливать кровь жертвенную, не произнесу имен их устами моими.
Ps16(15),5 5 5 Dominus pars hæreditatis meæ, et calicis mei:
tu es qui restitues hæreditatem meam mihi.
16:5 2962
κύριος
The lord 3310
μερίς
is the portion 3588
της
2817-1473
κληρονομίας μου
of my inheritance 2532
και
and 3588
του
4221-1473
ποτηρίου μου
of my cup. 1473
συ
You 1510.2.2
ει
are 3588
ο
the 600
αποκαθιστών
one restoring 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν μου
my inheritance 1473
εμοί
to me.
Pan jest cząstką dziedzictwa mego, i kielicha mego, ty zatrzymujesz los mój. Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. Pan cząstka dziedzictwa mego i kielicha mego: tyś jest, który mi przywrócisz dziedzictwo moje. Gospod' czast' dostojanija mojego i czaszy mojeja: ty jesi ustrojaiaj dostojanije moje mnie. ГDь чaсть достоsніz моегw2 и3 чaши моеS: ты2 є3си2 ўстроszй достоsніе моE мнЁ. Госпо́дь ча́сть достоя́нiя мо­его́ и ча́ши мо­ея́: ты́ еси́ устроя́яй достоя́нiе мое́ мнѣ́. Господь – основа достояния моего, в Нем участь моя. Ты даруешь мне достояние мое.
Ps16(15),6 6 6 Funes ceciderunt mihi in præclaris;
etenim hæreditas mea præclara est mihi.
16:6 4979
σχοινία
The measuring lines 1968
επεπεσάν
fallen 1473
μοι
to me 1722
εν
in 3588
τοις
the 2903
κρατίστοις
most excellent places. 2532
και
Yes, 1063
γαρ
for 3588
η
2817-1473
κληρονομία μου
my inheritance 2903
κρατίστη
[2most excellent 1473-1510.2.3
μοι εστίν
1is to me].
Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię. Część moja przypadła w miejscach uroczych, Także dziedzictwo moje podoba mi się... Sznury przypadły mi na osobliwych; albowiem dziedzictwo moje jest mi znamienite. Użia napadosza mi w dierżawnych moich: ibo dostojanije moje dierżawno jest' mnie. Ќжz напад0ша ми2 въ держaвныхъ мои1хъ: и4бо достоsніе моE держaвно є4сть мнЁ. У́жя нападо́ша ми́ въ держа́вныхъ мо­и́хъ: и́бо достоя́нiе мое́ держа́вно е́сть мнѣ́. Межи мои проходили по прекрасным местам; достояние мое желанно мне.
Ps16(15),7 7 7 Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum;
insuper et usque ad noctem increpuerunt me renes mei.
16:7 2127
ευλογήσω
I will bless 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 3588
τον
the 4907.3
συνετίσαντά
one bringing understanding to 1473
με
me; 2089-1161
έτι δε
but still 2532
και
also 2193
έως
until 3571
νυκτός
night 3811
επαίδευσάν
[2corrected 1473
με
3me 3588
οι
3510-1473
νεφροί μου
1my kidneys ].
Będę błogosławił Pana, który mi dał radę, gdyż i w nocy ćwiczą mię nerki moje. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Będę błogosławił Pana, który mi dał rozum: ktemu aż do nocy ćwiczyły mię nerki moje. Błagosłowliu Gospoda wrazumiwszago mia: jeszcze że i do noszczy nakazasza mia utroby moja. Благословлю2 гDа вразуми1вшаго мS: є3щe же и3 до н0щи наказaша мS ўтрHбы мо‰. Благословлю́ Го́спода вразуми́в­шаго мя́: еще́ же и до но́щи наказа́ша мя́ утро́бы моя́. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже ночью наставляло меня сердце мое.
Ps16(15),8 8 8 Providebam Dominum in conspectu meo semper:
quoniam a dextris est mihi, ne commovear.
16:8 4308
προωρώμην
I foresaw 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 1799
ενώπιόν
before 1473
μου
me 1275
διαπαντός
always; 3754
ότι
for 1537
εκ
[2on 1188-1473
δεξιών μου
3my right 1510.2.3
εστίν
1he is] 2443
ίνα
that 3361
μη
I should not 4531
σαλευθώ
be shaken.
Stawiałem Pana zawsze przed oczyma swemi; a iż on jest po prawicy mojej, nie będę wzruszony. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Miałem Pana zawsze przed oczyma swemi; bo mi jest po prawicy, abych nie był poruszony. Priedzriech Gospoda priedo mnoju wynu, jako odiesnuju mienie jest', da nie podwiżusia. Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну, ћкw њдеснyю менє2 є4сть, да не подви1жусz. Предзрѣ́хъ Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ е́сть, да не подви́жуся. Вижу Господа всегда предо мною, ибо Он возле меня, да не поколеблюсь.
Ps16(15),9 9 9 Propter hoc lætatum est cor meum, et exsultavit lingua mea;
insuper et caro mea requiescet in spe.
16:9 1223
διά
On account of 3778
τούτο
this 2165
ηυφράνθη
[2was glad 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 2532
και
and 21
ηγαλλιάσατο
[2exulted 3588
η
1100-1473
γλώσσά μου
1my tongue]; 2089-1161
έτι δε
and still 2532
και
also 3588
η
4561-1473
σαρξ μου
my flesh 2681
κατασκηνώσει
shall encamp 1909
επ'
in 1680
ελπίδι
hope.
Przetoż uweseliło się serce moje, a rozradowała się chwała moja; dotego ciało moje mieszkać będzie bezpiecznie. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, Przetóż się uweseliło serce moje, i rozradował się język mój: nadto i ciało moje w nadziei odpoczywać będzie. Siego radi wozwiesielisia sierdce moje, i wozradowasia jazyk moj: jeszcze że i płot' moja wsielitsia na upowanii. Сегw2 рaди возвесели1сz сeрдце моE, и3 возрaдовасz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўповaніи. Сего́ ра́ди воз­весели́ся се́рдце мое́, и воз­ра́довася язы́къ мо́й: еще́ же и пло́ть моя́ всели́т­ся на упова́нiи. И вот возвеселилось сердце мое, и возрадовался язык мой; даже плоть моя вселится в землю с упованием:
Ps16(15),10 10 10 Quoniam non derelinques animam meam in inferno,
nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.
16:10 3754
ότι
For 3756-1459
ουκ εγκαταλείψεις
you shall not abandon 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 1519
εις
in 86
άδην
Hades, 3761
ουδέ
nor 1325
δώσεις
shall you give 3588
τον
3741-1473
όσιόν σου
your sacred one 1492
ιδείν
to see 1312
διαφθοράν
corruption.
Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu twemu oglądać skażenia. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. Albowiem nie zostawisz dusze mojéj w piekle: ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia. Jako nie ostawiszy duszu moju wo adie, niże dasi priepodobnomu twojemu widieti istlienija. Ћкw не њстaвиши дyшу мою2 во ѓдэ, нижE дaси прпdбному твоемY ви1дэти и3стлёніz. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́дѣ, ниже́ да́си преподобному тво­ему́ ви́дѣти истлѣ́нiя. ибо не оставишь Ты души моей во аде и не дашь праведнику Твоему познать тление.
Ps16(15),11 11 10 Notas mihi fecisti vias vitæ;
adimplebis me lætitia cum vultu tuo:
delectationes in dextera tua usque in finem.
16:11 1107
εγνώρισάς
You made known 1473
μοι
to me 3598
οδούς
the ways 2222
ζωής
of life. 4137
πληρώσεις
You shall fill 1473
με
me 2167
ευφροσύνης
of gladness 3326
μετά
with 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
your face. 5059.5
τερπνότητες
Delightfulness 1722
εν
is at 3588
τη
1188-1473
δεξία σου
your right 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end.
Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki. Dasz mi poznać drogę życia, Obfitość radości w obliczu twoim, Rozkosz po prawicy twojej na wieki. Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię weselem z obliczem twojem, rozkoszy na prawicy twéj aż do końca. Skazał mi jesi puti żywota: ispołniszy mia wiesielija s licem twoim: krasota w diesnice twojej w koniec. Сказaлъ ми2 є3си2 пути6 животA: и3сп0лниши мS весeліz съ лицeмъ твои1мъ: красотA въ десни1цэ твоeй въ конeцъ. Сказа́лъ ми́ еси́ пути́ живота́: испо́лниши мя́ весе́лiя съ лице́мъ тво­и́мъ: красота́ въ десни́цѣ тво­е́й въ коне́цъ. Поведал Ты мне пути жизни; исполнишь меня веселия пред лицом Твоим: блаженство в деснице Твоей вовеки.