Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 2 MESJASZ KRÓLEM NARODÓW.
Ps2,1 1 1 Quare fremuerunt gentes,
et populi meditati sunt inania?
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 2:1 2444
ινατί
Why did 5433
εφρύαξαν
[2neigh 1484
έθνη
1nations], 2532
και
and 2992
λαοί
peoples 3191
εμελέτησαν
meditate upon 2756
κενά
vain things?
Przeczże się poganie buntują, a narody przemyślają próżne rzeczy? Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy? Wskuju szataszasia jazycy, i liudije poucziszasia tszczetnym? Вскyю шатaшасz kзhцы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дiе по­учи́шася тще́тнымъ? Что возмутились народы и племена мыслили суетное?
Ps2,2 2 2 Astiterunt reges terræ,
et principes convenerunt in unum
adversus Dominum, et adversus christum ejus.
2:2 3936
παρέστησαν
[5stood by 3588
οι
1The 935
βασιλείς
2kings 3588
της
3of the 1093
γης
4earth], 2532
και
and 3588
οι
the 758
άρχοντες
rulers 4863
συνήχθησαν
gathered 2009.1
επιτοαυτό
together 2596
κατά
against 3588
του
the 2962
κυρίου
lord 2532
και
and 2596
κατά
against 3588
του
5547-1473
χριστού αυτού
his anointed one,
Schodzą się królowie ziemscy, a książęta radzą społem przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi jego, mówiąc: Powstają królowie ziemscyI książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi jego. Priedstasza carije ziemstii, i kniazi sobraszasia wkupie na Gospoda i na Christa jego. Предстaша цaріе зeмстіи, и3 кн‰зи собрaшасz вкyпэ на гDа и3 на хrтA є3гw2. Предста́ша ца́рiе зе́мстiи, и кня́зи собра́шася вку́пѣ на Го́спода и на Христа́ его́. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Помазанника Его. Говорят они:
Ps2,3 3 3 Dirumpamus vincula eorum,
et projiciamus a nobis jugum ipsorum.
2:3 1284
διαρρήξωμεν
We should tear up 3588
τους
1199-1473
δεσμούς αυτών
their bonds, 2532
και
and 641
απορρίψωμεν
we should throw away 575
αφ'
from 1473
ημών
us 3588
τον
2218-1473
ζυγόν αυτών
their yoke.
Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie powrozy ich. Zerwijmy ich więzyI zrzućmy z siebie ich pęta! Potargajmy {związki|więzy} ich: i zrzućmy z siebie jarzmo ich. Rastorgniem uzy ich i otwierżem ot nas igo ich. Раст0ргнемъ ќзы и4хъ и3 tвeржемъ t нaсъ и4го и4хъ. Расто́ргнемъ у́зы и́хъ и от­ве́ржемъ от­ на́съ и́го и́хъ. "Расторгнем узы, наложенные Ими, и свергнем с себя иго Их!".
Ps2,4 4 4 Qui habitat in cælis irridebit eos,
et Dominus subsannabit eos.
2:4 3588
ο
The 2730
κατοικών
one dwelling 1722
εν
in 3772
ουρανοίς
heavens 1548.1
εκγελάσεται
derides 1473
αυτούς
them, 2532
και
and 3588
ο
the 2962
κύριος
lord 1592
εκμυκτηριεί
ridicules 1473
αυτούς
them.
Ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się; Pan szydzi z nich. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga. Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: a Pan szydzić z nich będzie. Żywyj na niebiesiech posmiejetsia im, i Gospod' porugajetsia im. Живhй на нб7сёхъ посмэeтсz и5мъ, и3 гDь поругaетсz и5мъ. Живы́й на небесѣ́хъ посмѣе́т­ся и́мъ, и Госпо́дь поруга́ет­ся и́мъ. Но Живущий на Небесах посмеется над ними, Господь посрамит их;
Ps2,5 5 5 Tunc loquetur ad eos in ira sua,
et in furore suo conturbabit eos.
2:5 5119
τότε
Then 2980
λαλήσει
he shall speak 4314
προς
to 1473
αυτούς
them 1722
εν
in 3709-1473
οργή αυτού
his anger; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
2372-1473
θυμώ αυτού
his rage 5015
ταράξει
he will disturb 1473
αυτούς
them.
Tedy będzie mówił do nich w popędliwości swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich, Wtedy przemówi do nich w gniewie swoimI gwałtownością swoją przerazi ich: Tedy będzie mówił do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swéj {potrwoży|zatrworzy} je. Togda wozgłagoliet k nim gniewom swoim i jarostiju swojeiu smiatiet ja: ТогдA возгlетъ къ ни6мъ гнёвомъ свои1мъ и3 ћростію своeю смzтeтъ |: Тогда́ воз­глаго́летъ къ ни́мъ гнѣ́вомъ сво­и́мъ и я́ростiю сво­е́ю смяте́тъ я́: тогда изречет Он им в гневе волю Свою и яростью Своею ввергнет их в смятение.
Ps2,6 6 6 Ego autem constitutus sum rex ab eo
super Sion, montem sanctum ejus,
prædicans præceptum ejus.
2:6 1473-1161
εγώ δε
But I 2525
κατεστάθην
was placed 935
βασιλεύς
king 5259
υπ'
by 1473
αυτού
him 1909
επί
over *-3735
Σιών όρος
mount Zion, 3588
το
39-1473
άγιον αυτού
his holy place;
Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. A jam jest postanowion królem {od|przez} niego nad Syonem, górą świętą jego, az że postawlien jesm' Car' ot niego nad Sionom, goroju swiatoju jego, ѓзъ же постaвленъ є4смь цRь t негw2 над8 сіHномъ, гор0ю с™0ю є3гw2, а́зъ же поста́вленъ е́смь Ца́рь от­ него́ надъ Сiо́номъ, горо́ю свято́ю его́, А Я поставлен Им царем над Сионом, горою святою Его,
Ps2,7 7 7 Dominus dixit ad me: Filius meus es tu;
ego hodie genui te.
2:7 1229
διαγγέλλων
declaring 3588
το
the 4366.2
πρόσταγμα
order 2962
κυρίου
of the lord. 2962
κύριος
The lord 2036
είπε
said 4314
προς
to 1473
με
me, 5207-1473
υιός μου
[2my son 1510.2.2-1473
ει συ
1you are], 1473
εγώ
I 4594
σήμερον
today 1080
γεγέννηκά
engendered 1473
σε
you.
Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził. Ogłoszę zarządzenie Pana:Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. {6 opowiadając przykazanie jego.|Obwieszczę dekret jego:} 7 Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, Jam ciebie dziś zrodził. wozwieszczajaj powielienije Gospodnie. Gospod' rieczie ko mnie: Syn moj jesi ty, az dnies' rodich tia: возвэщazй повелёніе гDне. ГDь речE ко мнЁ: сн7ъ м0й є3си2 ты2, ѓзъ днeсь роди1хъ тS: воз­вѣща́яй повелѣ́нiе Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко мнѣ́: Сы́нъ мо́й еси́ ты́, а́зъ дне́сь роди́хъ тя́: возвещать повеление Господне. Господь сказал Мне: "Ты Сын Мой, Ты ныне рожден Мною.
Ps2,8 8 8 Postula a me, et dabo tibi gentes hæreditatem tuam,
et possessionem tuam terminos terræ.
2:8 154
αίτησαι
Ask 3844
παρ'
from 1473
εμού
me! 2532
και
and 1325
δώσω
I will give 1473
σοι
to you 1484
έθνη
nations 3588
την
2817-1473
κληρονομίαν σου
for your inheritance; 2532
και
and 3588
την
2697-1473
κατάσχεσίν σου
for your possession 3588
τα
the 4009
πέρατα
ends 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Żądaj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiadłość twoję, granice ziemi. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwoI krańce świata w posiadanie. Żądaj odemnie, i dam ci pogany dziedzictwo twoje, a {osiadłość twą kraje ziemie.|posiadłością twą krańce ziemi.} prosi ot mienie, i dam ti jazyki dostojanije twoje, i odierżanije twoje koncy ziemli: проси2 t менє2, и3 дaмъ ти2 kзhки достоsніе твоE, и3 њдержaніе твоE концы2 земли2: проси́ от­ мене́, и да́мъ ти́ язы́ки достоя́нiе твое́, и одержа́нiе твое́ концы́ земли́: Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и во владение Тебе – пределы земли.
Ps2,9 9 9 Reges eos in virga ferrea,
et tamquam vas figuli confringes eos.
2:9 4165
ποιμανείς
You shall tend 1473
αυτούς
them 1722
εν
with 4464
ράβδω
a rod 4603
σιδηρά
of iron; 5613
ως
as 4632
σκεύη
vessels 2763
κεραμέως
of a potter 4937
συντρίψεις
you shall break 1473
αυτούς
them.
Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. Rozgromisz je berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. Będziesz {je|nimi} rządził laską żelazną: a {jako|jak} naczynie garncarskie pokruszysz je. upasieszy ja żezłom żelieznym, jako sosudy skudiel'niczi sokruszyszy ja. ўпасeши | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокруши1ши |. упасе́ши я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. Пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их!".
Ps2,10 10 10 Et nunc, reges, intelligite;
erudimini, qui judicatis terram.
2:10 2532
και
And 3568
νυν
now, 935
βασιλείς
O kings, 4920
σύνετε
perceive! 3811
παιδεύθητε
Let [6be instructed 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 2919
κρίνοντες
3judging 3588
την
4the 1093
γην
5earth]!
Terazże tedy zrozumiejcie, królowie, nauczcie się sędziowie ziemi! Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! A teraz królowie rozumiejcie: ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię. I nynie, carije, razumiejtie, nakażytiesia wsi sudiaszczyi ziemli. И# нн7э, цaріе, разумёйте, накажи1тесz вси2 судsщіи земли2. И ны́нѣ, ца́рiе, разумѣ́йте, накажи́теся вси́ судя́щiи земли́. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли!
Ps2,11 11 11 Servite Domino in timore,
et exsultate ei cum tremore.
2:11 1398
δουλεύσατε
Serve 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 1722
εν
in 5401
φόβω
fear, 2532
και
and 21
αγαλλιάσθε
exult 1473
αυτώ
to him 1722
εν
with 5156
τρόμω
trembling!
Służcie Panu w bojaźni, a rozradujcie się ze drżeniem. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, Służcie Panu w bojaźni: a radujcie się mu ze drżeniem. Rabotajtie Gospodiewi so strachom, i radujtiesia jemu so triepietom. Раб0тайте гDеви со стрaхомъ, и3 рaдуйтесz є3мY со трeпетомъ. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хомъ, и ра́дуйтеся ему́ со тре́петомъ. Служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом!
Ps2,12 12 12 Apprehendite disciplinam, nequando irascatur Dominus,
et pereatis de via justa.13 Cum exarserit in brevi ira ejus,
beati omnes qui confidunt in eo.
2:12 1405
δράξασθε
Grab 3809
παιδείας
instruction! 3379
μήποτε
lest at any time 3710-2962
οργισθή κύριος
you should provoke the lord to anger, 2532
και
and 622
απολείσθε
you shall perish 1537
εξ
from 3598
οδού
[2way 1342
δικαίας
1 the just], 3752
όταν
whenever 1572
εκκαυθή
[2should be kindled 1722
εν
5034
τάχει
3quickly 3588
ο
2372-1473
θυμός αυτού
1his rage]. 3107
μακάριοι
Blessed are 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 3982
πεποιθότες
yielding 1909
επ'
upon 1473
αυτώ
him.
Pocałujcie syna, by się snać nie rozgniewał, i zginęlibyście w drodze, gdyby się najmniej zapaliła popędliwość jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie rozgniewał Pan: i nie poginęliście z drogi sprawiedliwéj: gdyby się w krótce zapalił gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają. Priimitie nakazanije, da nie kogda progniewajetsia Gospod', i pogibnietie ot puti prawiednago, jegda wozgoritsia wskorie jarost' jego: błażeni wsi nadiejuszczyisia nan'. Пріими1те наказaніе, да не когдA прогнёваетсz гDь, и3 поги1бнете t пути2 првdнагw, є3гдA возгори1тсz вск0рэ ћрость є3гw2: бlжeни вси2 надёющіисz нaнь. Прiими́те наказа́нiе, да не когда́ прогнѣ́вает­ся Госпо́дь, и поги́бнете от­ пути́ пра́веднаго, егда́ воз­гори́т­ся вско́рѣ я́рость его́: блаже́ни вси́ надѣ́ющiися на́нь. Примите наставление, да не прогневается Господь и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость Его! Блаженны все, надеющиеся на Него!