Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 23 (22) BÓG – DOBRY PASTERZ.
Ps23(22),1 1 1 Psalmus David. Dominus regit me, et nihil mihi deerit: 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 23:1 2962
κύριος
The lord 4165
ποιμαίνει
tends 1473
με
me, 2532
και
and 3762
ουδέν
not one thing 1473-5302
με υστερήσει
lacks for me.
Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie. Psalm Dawidowi. Pan mię rządzi, a ninaczem mi schodzić nie będzie. Gospod' pasiet mia, i nicztoże mia liszyt. ГDь пасeтъ мS, и3 ничт0же мS лиши1тъ. Госпо́дь пасе́тъ мя́, и ничто́же мя́ лиши́тъ. Господь Пастырь мой, ничего не лишит Он меня.
Ps23(22),2 2 2 in loco pascuæ, ibi me collocavit.
Super aquam refectionis educavit me;
23:2 1519
εις
In 5117
τόπον
the place 5514
χλόης
of tender shoots, 1563
εκεί
there 1473-2681
με κατεσκήνωσεν
he encamped me. 1909
επί
At 5204
ύδατος
the water 372
αναπαύσεως
of rest, 1625
εξέθρεψέ
he nourished 1473
με
me.
Na paszach zielonych postawił mię; a do wód cichych prowadzi mię. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Na miejscu paszy tam mię posadził: nad wodą posilenia wychował mię. Na miestie złacznie, tamo wsieli mia, na wodie pokojnie wospita mia. На мёстэ ѕлaчнэ, тaмw всели1 мz, на водЁ пок0йнэ воспитa мz. На мѣ́сте зла́чнѣ, та́мо всели́ мя, на водѣ́ поко́йнѣ воспита́ мя. На нивах обильных поселил Он меня. У тихих вод воспитал меня.
Ps23(22),3 3 3 animam meam convertit.
Deduxit me super semitas justitiæ
propter nomen suum.
23:3 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
[2my life 1994
επέστρεψεν
1He returned]; 3594
ωδήγησέ
he guided 1473
με
me 1909
επί
upon 5147
τρίβους
roads 1343
δικαιοσύνης
of righteousness 1752
ένεκεν
because of 3588
του
3686-1473
ονόματος αυτού
his name.
Duszę moję posila: prowadzi mię ścieszkami sprawiedliwości dla imienia swego. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości Ze względu na imię swoje. Duszę moję nawrócił: prowadził mię ścieżkami sprawiedliwości dla imienia swego. Duszu moju obrati, nastawi mia na stiezi prawdy, imienie radi swojego. Дyшу мою2 њбрати2, настaви мS на стєзи2 прaвды, и4мене рaди своегw2. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя́ на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди сво­его́. Душу мою обратил к добру, наставил меня на стези правды во славу имени Своего.
Ps23(22),4 4 4 Nam etsi ambulavero in medio umbræ mortis,
non timebo mala, quoniam tu mecum es.
Virga tua, et baculus tuus,
ipsa me consolata sunt.
23:4 1437-1063
εάν γαρ
For if 2532
και
even 4198
πορευθώ
I should go 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 4639
σκιάς
of the shadow 2288
θανάτου
of death, 3756
ου
I shall not 5399
φοβηθήσομαι
be afraid 2556
κακά
of evils, 3754
ότι
for 1473
συ
you 3326
μετ'
[2with 1473
εμού
3me 1510.2.2
ει
1are]. 3588
η
4464-1473
ράβδος σου
Your rod 2532
και
and 3588
η
902.1-1473
βακτηρία σου
your staff, 1473
αύταί
they 1473-3870
με παρεκάλεσαν
comfort me.
Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię cieszą. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. Bo choćbym téż chodził w pośród cienia śmierci, nie będę się bał złego; bowiemeś ty jest zemną: laska twoja, i kij twój, te mię cieszyły. Aszcze bo i pojdu posriedie sieni smiertnyja, nie ubojusia zła, jako ty so mnoju jesi: żezł twoj i palica twoja, ta mia utieszysta. Ѓще бо и3 пойдY посредЁ сёни смeртныz, не ўбою1сz ѕлA, ћкw ты2 со мн0ю є3си2: жeзлъ тв0й и3 пaлица твоS, т† мS ўтёшиста. А́ще бо и пойду́ посредѣ́ сѣ́ни сме́ртныя, не убою́ся зла́, я́ко ты́ со мно́ю еси́: же́злъ тво́й и па́лица твоя́, та́ мя́ утѣ́шиста. Если и пойду я во мраке, грозящем смертью, не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Жезл Твой и посох Твой были поддержкою мне.
Ps23(22),5 5 5 Parasti in conspectu meo mensam
adversus eos qui tribulant me;
impinguasti in oleo caput meum:
et calix meus inebrians, quam præclarus est!
23:5 2090
ητοίμασας
You prepared 1799
ενώπιόν
before 1473
μου
me 5132
τράπεζαν
a table, 1828.2
εξεναντίας
right opposite 3588
των
the ones 2346
θλιβόντων
afflicting 1473
με
me. 3044.1
ελίπανας
You anointed 1722
εν
[2with 1637
ελαίω
3oil 3588
την
2776-1473
κεφαλήν μου
1my head], 2532
και
and 3588
το
4221-1473
ποτήριόν σου
your cup 3182
μεθύσκον
is intoxicating 1473
με
me 5616
ωσεί
as 2903
κράτιστον
most excellent.
Przed obliczem mojem gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim; pomazałeś olejkiem głowę moję, kubek mój jest opływający. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Nagotowałeś przed oczyma memi stół na przeciwko tym, którzy mię trapią: utłuściłeś olejkiem głowę moję: a kielich mój upojający jak kosztowny jest. Ugotował jesi priedo mnoju trapiezu soprotiw stużajuszczym mnie: umastił jesi jelieom gławu moju, i czasza twoja upojawajuszczy mia, jako dierżawna. Ўгот0валъ є3си2 предо мн0ю трапeзу сопроти1въ стужaющымъ мнЁ: ўмaстилъ є3си2 є3лeомъ главY мою2, и3 чaша твоS ўпоzвaющи мS, ћкw держaвна. Угото́валъ еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́въ стужа́ющымъ мнѣ́: ума́стилъ еси́ еле́омъ главу́ мою́, и ча́ша твоя́ упоява́ющи мя́, я́ко держа́вна. Сотворил Ты мне трапезу пред лицом гонителей моих; помазал елеем главу мою, и чаша Твоя, напояет меня, ибо велика ее сила.
Ps23(22),6 6 6 Et misericordia tua subsequetur me
omnibus diebus vitæ meæ;
et ut inhabitem in domo Domini
in longitudinem dierum.
23:6 2532
και
And 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 2614
καταδιώξει
pursues 1473
με
me 3956
πάσας
all 3588
τας
the 2250
ημέρας
days 3588
της
2222-1473
ζωής μου
of my life; 2532
και
and 3588
το
2730-1473
κατοικείν με
my dwelling 1722
εν
is in 3624
οίκω
the house 2962
κυρίου
of the lord 1519
εις
for 3117.1
μακρότητα
duration 2250
ημερών
of days.
Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy. Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą Przez wszystkie dni życia mego. I zamieszkam w domu Pana przez długie dni. I miłosierdzie twoje pójdzie za mną po wszystkie dni żywota mojego: i abym mieszkał w domu Pańskim na przedłużenie dni. I miłost' twoja pożeniet mia wsia dni żywota mojego, i jeże wsielitimisia w dom Gospodien' w dołgotu dnij. И# млcть твоS поженeтъ мS вс‰ дни6 животA моегw2, и3 є4же всели1тимисz въ д0мъ гDень въ долготY днjй. И ми́лость твоя́ пожене́тъ мя́ вся́ дни́ живота́ мо­его́, и е́же всели́тимися въ до́мъ Госпо́день въ долготу́ дні́й. И милость Твоя да сопутствует мне во все дни жизни моей, и да вселюсь в дом Господень на вечные дни!