Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 26 (25) MODLITWA SPRAWIEDLIWEGO.
Ps26(25),1 1 1 In finem. Psalmus David. Judica me, Domine, quoniam ego in innocentia mea ingressus sum,
et in Domino sperans non infirmabor.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 26:1 2919
κρίνόν
Judge 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 1473
εγώ
I 1722
εν
[2in 171.1-1473
ακακία μου
3my innocence 4198
επορεύθην
1went], 2532
και
and 1909
επί
[2upon 3588
τω
3the 2962
κυρίω
4 lord 1679
ελπίζων
1hoping]. 3766.2
ου μη
In no way 770
ασθενήσω
should I weaken.
Psalm Dawidowy. Sądź mię, Panie! Boć ja w niewinności mojej chodzę, a w Panu ufając, nie zachwieję się. Dawidowy. Bądź mi sędzią, Panie, bo chodziłem w niewinności I zaufałem Panu. Nie zachwieję się! Na koniec, Psalm Dawidowi. Osądź mnie, Panie, ponieważem ja chodził w niewinności mojéj: a w Panu nadzieję mając, nie osłabieję. Sudi mi, Gospodi, jako az niezłoboju mojeiu chodich: i na Gospoda upowaja nie izniemogu. Суди1 ми, гDи, ћкw ѓзъ неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3 на гDа ўповaz не и3знемогY. Суди́ ми, Го́споди, я́ко а́зъ незло́бою мо­е́ю ходи́хъ: и на Го́спода упова́я не изнемогу́. Суди меня, Господи, по правде Твоей, ибо живу я в незлобии и, на Господа уповая, не изнемогу.
Ps26(25),2 2 2 Proba me, Domine, et tenta me;
ure renes meos et cor meum.
26:2 1381
δοκίμασόν
Try 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3985
πείρασόν
test 1473
με
me! 4448
πύρωσον
Set on fire 3588
τους
3510-1473
νεφρούς μου
my kidneys 2532
και
and 3588
την
2588-1473
καρδίαν μου
my heart!
Spróbuj mię, Panie! i doświadcz mię: wypław ogniem nerki moje i serce moje. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! Próbuj mię, Panie, i doświadcz mię: wypal nerki moje i serce moje. Iskusi mia, Gospodi, i ispytaj mia, razżży utroby moja i sierdce moje. И#скуси1 мz, гDи, и3 и3спытaй мS, разжжи2 ўтрHбы мо‰ и3 сeрдце моE. Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя́, разжжи́ утро́бы моя́ и се́рдце мое́. Искуси меня, Господи, испытай меня, разожги утробу мою и сердце мое!
Ps26(25),3 3 3 Quoniam misericordia tua ante oculos meos est,
et complacui in veritate tua.
26:3 3754
ότι
For 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 2713
κατέναντι
[2before 3588
των
3788-1473
οφθαλμών μου
3my eyes 1510.2.3
εστί
1is]; 2532
και
and 2100
ευηρέστησα
I was well-pleased 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth.
Albowiem miłosierdzie twoje jest przed oczyma mojemi, a będę chodził w prawdzie twojej. Bo mam przed oczyma łaskę twoją I postępuję w prawdzie twojej. Albowiem miłosierdzie twoje przed oczyma memi jest: i ukochałem się w prawdzie twojéj. Jako miłost' twoja pried oczima moima jest', i błagougodich wo istinie twojej. Ћкw млcть твоS пред8 nчи1ма мои1ма є4сть, и3 благоугоди1хъ во и4стинэ твоeй. Я́ко ми́лость твоя́ предъ очи́ма мо­и́ма е́сть, и благо­угоди́хъ во и́стинѣ тво­е́й. Милость Твоя пред очами моими, и угождал я Тебе, соблюдая истину Твою.
Ps26(25),4 4 4 Non sedi cum concilio vanitatis,
et cum iniqua gerentibus non introibo.
26:4 3756-2523
ουκ εκάθισα
I sat not 3326
μετά
with 4892
συνεδρίου
the sanhedrin 3153
ματαιότητος
of folly; 2532
και
and 3326
μετά
with 3891
παρανομούντων
ones acting unlawfully 3766.2
ου μη
in no way 1525
εισέλθω
shall I enter.
Nie zasiadałem z ludźmi kłamliwymi a z obłudnikami nie kumałem się. Nie zasiadałem z ludźmi fałszywymi, I nie chodzę z podstępnymi. Nie siedziałem ze zborem marności: a z czyniącymi bezprawia wchodzić nie będę. Nie siedoch s sonmom sujetnym, i so zakonopriestupnymi nie wnidu. Не сэд0хъ съ с0нмомъ сyетнымъ, и3 со законопрестyпными не вни1ду. Не сѣдо́хъ съ со́нмомъ су́етнымъ, и со законопресту́пными не вни́ду. Не сидел я в совете суетных и к беззаконным не войду.
Ps26(25),5 5 5 Odivi ecclesiam malignantium,
et cum impiis non sedebo.
26:5 3404
εμίσησα
I detested 1577
εκκλησίαν
the assembly 4188.2
πονηρευομένων
of ones doing wickedness; 2532
και
and 3326
μετά
with 765
ασεβών
the impious 3766.2
ου μη
in no way 2523
καθίσω
shall I sit.
Nienawidziałem zgromadzenia złośników, a z niepobożnymi nie zasiadałem. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńcówI nie zasiadam z bezbożnymi. Miałem w nienawiści zbór złośliwych, a z niepobożnymi nie zasiędę. Woznienawidiech cerkow' łukawnujuszczych, i s niecziestiwymi nie siadu. Возненави1дэхъ цeрковь лукaвнующихъ, и3 съ нечести1выми не сsду. Возненави́дѣхъ це́рковь лука́вну­ю­щихъ, и съ нечести́выми не ся́ду. Возненавидел я сборище лукавых и с нечестивыми не сяду.
Ps26(25),6 6 6 Lavabo inter innocentes manus meas,
et circumdabo altare tuum, Domine:
26:6 3538
νίψομαι
I shall wash 1722
εν
[2in 121
αθώοις
3innocent things 3588
τας
5495-1473
χείράς μου
1my hands], 2532
και
and 2944
κυκλώσω
I shall encircle 3588
το
2379-1473
θυσιαστήριόν σου
your altar, 2962
κύριε
O lord,
Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę w około ołtarz twój, Panie! Umywam w niewinności ręce swojeI chodzę wokoło ołtarza twojego, Panie, Umyję między niewinnymi ręce moje: i obejdę ołtarz twój, Panie. Umyju w niepowinnych ruce moi, i obydu żertwiennik twoj, Gospodi, Ўмhю въ непови1нныхъ рyцэ мои2, и3 њбhду жeртвенникъ тв0й, гDи, Умы́ю въ непови́н­ныхъ ру́цѣ мо­и́, и обы́ду же́ртвен­никъ тво́й, Го́споди, Умою с невиновными руки мои и вокруг жертвенника Твоего пойду, Господи;
Ps26(25),7 7 7 ut audiam vocem laudis,
et enarrem universa mirabilia tua.
26:7 3588
του
191
ακούσαί
to hear 1473
με
my 5456
φωνής
voice 133
αινέσεώς
of praise 1473
σου
of you, 2532
και
and 1334
διηγήσασθαι
to describe 3956
πάντα
all 3588
τα
2297-1473
θαυμάσιά σου
your wonders.
Abym ci oddawał chwałę głośną, a opowiadał wszystkie cuda twoje. Aby głośno śpiewać dziękczynienieI opowiedzieć wszystkie cuda twoje. Abych słyszał głos chwały, a opowiadał wszystkie dziwy twoje. jeże usłyszati mias chwały twojeja i powiedati wsia czudiesa twoja. є4же ўслhшати ми2 глaсъ хвалы2 твоеS и3 повёдати вс‰ чудесA тво‰. е́же услы́шати ми́ гла́съ хвалы́ тво­ея́ и повѣ́дати вся́ чудеса́ твоя́. да услышу я песнь во славу Твою и поведаю чудеса Твои.
Ps26(25),8 8 8 Domine, dilexi decorem domus tuæ,
et locum habitationis gloriæ tuæ.
26:8 2962
κύριε
O lord, 25
ηγάπησα
I loved 2143
ευπρέπειαν
the beauty 3624-1473
οίκου σου
of your house, 2532
και
and 5117
τόπον
the place 4638
σκηνώματος
of the tent 1391-1473
δόξης σου
of your glory.
Panie! umiłowałem mieszkanie domu twego, i miejsce przybytku chwały twojej. Panie! Umiłowałem mieszkanie domu twegoI miejsce przebywania chwały twojej. Panie, umiłowałem ochędóstwo domu twego, i miejsce mieszkania chwały twojéj. Gospodi, wozliubich błagoliepije domu twojego i miesto sielienija sławy twojeja. ГDи, возлюби1хъ бlголёпіе д0му твоегw2 и3 мёсто селeніz слaвы твоеS. Го́споди, воз­люби́хъ благолѣ́пiе до́му тво­его́ и мѣ́сто селе́нiя сла́вы тво­ея́. Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место святое, где обитает слава Твоя.
Ps26(25),9 9 9 Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam,
et cum viris sanguinum vitam meam:
26:9 3361
μη
You should not 4881
συναπολέσης
destroy together 3326
μετά
[2with 765
ασεβών
3 the impious 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul], 2532
και
nor 3326
μετά
[2with 435
ανδρών
3 the men 129
αιμάτων
4of blood 3588
την
2222-1473
ζωήν μου
1my life],
Nie zagarniajże z grzesznikami duszy mojej, ani z mężami krwawymi żywota mojego. Nie zabieraj duszy mojej z grzesznikami, A życia mego ze zbrodniarzami! Nie zatracaj z niezbożnymi, Boże, duszy mojéj: a z mężmi krwawymi żywota mojego. Da nie pogubiszy s niecziestiwymi duszu moju i s muży krowiej żywot moj, Да не погуби1ши съ нечести1выми дyшу мою2 и3 съ м{жи кровeй жив0тъ м0й, Да не погуби́ши съ нечести́выми ду́шу мою́ и съ му́жи крове́й живо́тъ мо́й, Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужами, проливающими кровь, жизнь мою!
Ps26(25),10 10 10 in quorum manibus iniquitates sunt;
dextera eorum repleta est muneribus.
26:10 3739-1722
ων εν
in whose 5495
χερσίν
hands 3588
αι
458
ανομίαι
are lawless deeds, 3588
η
and 1188-1473
δεξιά αυτών
their right hand 4130
επλήσθη
was filled 1435
δώρων
of bribes.
W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków. Ręce ich splamione są zbrodnią, A prawica ich pełna jest przekupstwa. U których w ręku są nieprawości, prawica ich pełna jest podarków. ichże w ruku biezzakonija, diesnica ich ispołnisia mzdy. и4хже въ рукY беззакHніz, десни1ца и4хъ и3сп0лнисz мзды2. и́хже въ руку́ беззако́нiя, десни́ца и́хъ испо́лнися мзды́. В руках у них беззаконие, полны они корысти.
Ps26(25),11 11 11 Ego autem in innocentia mea ingressus sum;
redime me, et miserere mei.
26:11 1473-1161
εγώ δε
But I 1722
εν
[2in 171.1-1473
ακακία μου
3my innocence 4198
επορεύθην
1was gone]. 3084
λύτρωσαί
Ransom 1473
με
me, 2532
και
and 1653
ελέησόν
show mercy 1473
με
on me!
Ale ja w niewinności mojej chodzę: odkupże mię, a zmiłuj się nademną. Ale ja postępuję w niewinności, Wybaw mnie i bądź mi miłościw! A jam chodził w niewinności mojéj: odkup mię, a zmiłuj się nademną. Az że niezłoboju mojeiu chodich: izbawi mia, Gospodi, i pomiłuj mia. Ѓзъ же неѕл0бою моeю ходи1хъ: и3збaви мS, гDи, и3 поми1луй мS. А́зъ же незло́бою мо­е́ю ходи́хъ: изба́ви мя́, Го́споди, и поми́луй мя́. Я же в незлобии живу; избавь меня, Господи, и помилуй меня!
Ps26(25),12 12 12 Pes meus stetit in directo;
in ecclesiis benedicam te, Domine.
26:12 3588
ο
4228-1473
πους μου
My foot 2476
έστη
stands 1722
εν
in 2118
ευθύτητι
straightness. 1722
εν
In 1577
εκκλησίαις
the assemblies 2127
ευλογήσω
I shall bless 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord.
Noga moja stanęła na równinie; w zgromadzeniach będę błogosławił Pana. Noga moja stoi na prostej drodze, Błogosławić będę Pana w zgromadzeniach. Noga moja stała na drodze prostéj, w kościelech będę cię chwalił, Panie. Noga moja sta na prawotie: w cerkwach błagosłowliu tia, Gospodi. НогA моS стA на правотЁ: въ цRквахъ благословлю1 тz, гDи. Нога́ моя́ ста́ на правотѣ́: въ це́рквахъ благословлю́ тя, Го́споди. Стопы мои стоят на правом пути; в церквах благословлю Тебя, Господи!