Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 35 (34) MODLITWA PRZECIW NIEWDZIĘCZNYM OSZCZERCOM.
Ps35(34),1 1 1 Ipsi David. Judica, Domine, nocentes me;
expugna impugnantes me.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 35:1 1340.1
δίκασον
Adjudcate, 2962
κύριε
O lord, 3588
τους
the 91
αδικούντάς
ones wronging 1473
με
me! 4170
πολέμησον
Wage war against 3588
τους
the 4170
πολεμούντάς
ones waging war against 1473
με
me!
Psalm Dawidowy. Rozpieraj się, Panie! z tymi, którzy się ze mną spierają; a walcz przeciwko tym, którzy walczą przeciwko mnie. Dawidowy. Rozpraw się, Panie, z przeciwnikami moimi, Walcz z tymi, którzy walczą ze mną! Samemu Dawidowi. Osądź, Panie, szkodzące mnie, zwalcz walczące przeciwko mnie. Sudi, Gospodi, obidiaszczyja mia, pobori boriuszczyja mia. Суди2, гDи, њби1дzщыz мS, побори2 борю1щыz мS. Суди́, Го́споди, оби́дящыя мя́, побори́ борю́щыя мя́. Суди, Господи, тех, кто обижает меня, побори тех, кто борется со мною.
Ps35(34),2 2 2 Apprehende arma et scutum,
et exsurge in adjutorium mihi.
35:2 1949
επιλαβού
Take hold 3696
όπλου
of weapon 2532
και
and 2375
θυρεού
shield, 2532
και
and 450
ανάστηθι
rise up 1519
εις
to 996
βοήθειάν
help 1473
μου
me!
Porwij pukierz i tarczę, a powstań na ratunek mój. Chwyć tarczę i puklerz i powstań mi na pomoc! Porwij broń i tarczą, a powstań mi na pomoc. Priimi orużyje i szczyt i wostani w pomoszcz' moju: Пріими2 nрyжіе и3 щи1тъ и3 востaни въ п0мощь мою2: Прiими́ ору́жiе и щи́тъ и воста́ни въ по́мощь мою́: Возьми оружие и щит и восстань на помощь мне!
Ps35(34),3 3 3 Effunde frameam, et conclude adversus eos qui persequuntur me;
dic animæ meæ: Salus tua ego sum.
35:3 1632
έκχεον
Discharge 4501
ρομφαίαν
the broadsword, 2532
και
and 4788
σύγκλεισον
close up 1828.2
εξεναντίας
right opposite 3588
των
the ones 2614
καταδιωκόντων
pursuing 1473
με
me! 2036
είπον
Say 3588
τη
to 5590-1473
ψυχή μου
my soul, 4991-1473
σωτηρία σου
[2your deliverance 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am]!
Dobądź włóczni, a staw się na drodze przeciwko tym, którzy mię prześladują. Rzeczże duszy mojej: Jam jest zbawieniem twojem. Dobądź włóczni i zagrodź drogę prześladowcom moim, Powiedz duszy mojej: Jam zbawieniem twoim! Dobądź miecza i zawrzyj przeciwko tym, co mię prześladują. Rzecz duszy mojéj: Jam jest zbawieniem twojem. izsuni miecz' i zakliuczi soprotiw goniaszczych mia: rcy duszy mojej: spasienije twoje jesm' az. и3зсyни мeчь и3 заключи2 сопроти1въ гонsщихъ мS: рцы2 души2 моeй: спcніе твоE є4смь ѓзъ. изсу́ни ме́чь и заключи́ сопроти́въ гоня́щихъ мя́: рцы́ души́ мо­е́й: спасе́нiе твое́ е́смь а́зъ. Обнажи меч и прегради путь гонителям моим! Скажи душе моей: "Во Мне спасение твое!"
Ps35(34),4 4 4 Confundantur et revereantur quærentes animam meam;
avertantur retrorsum et confundantur cogitantes mihi mala.
35:4 153
αισχυνθήτωσαν
Let [4be ashamed 2532
και
5and 1788
εντραπήτωσαν
6feel remorse 3588
οι
1the 2212
ζητούντες
2ones seeking 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
3my soul]! 654
αποστραφήτωσαν
Let them be turned 1519
εις
to 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear, 2532
και
and 2617
καταισχυνθήτωσαν
let [4be disgraced 3588
οι
1the ones 3049
λογιζόμενοί
2considering 1473-2556
μοι κακά
3evils against me]!
Niech będą pohańbieni i zawstydzeni, którzy szukają duszy mojej; niech tył podadzą, i niech będą zawstydzeni, którzy mi źle myślą. Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy nastają na życie moje! Niech cofną się i zawstydzą Ci, którzy myślą o zgubie mojej! Niech będą zawstydzeni i zesromoceni szukający dusze mojéj: niech się cofną nazad, i niech będą zelżeni, myślący mi złe. Da postydiatsia i posramiatsia iszczuszczyi duszu moju, da wozwratiatsia wspiat' i postydiatsia mysliaszczyi miaja. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz и4щущіи дyшу мою2, да возвратsтсz вспsть и3 постыдsтсz мhслzщіи ми2 ѕл†z. Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся и́щущiи ду́шу мою́, да воз­вратя́т­ся вспя́ть и постыдя́т­ся мы́слящiи ми́ зла́я. Да постыдятся и посрамятся ищущие смерти моей, да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла!
Ps35(34),5 5 5 Fiant tamquam pulvis ante faciem venti,
et angelus Domini coarctans eos.
35:5 1096
γενηθήτωσαν
Let them become 5616
ωσεί
as 5522
χνους
dust 2596
κατά
according to 4383
πρόσωπον
the face 417
ανέμου
of the wind! 2532
και
and 32
άγγελος
an angel 2962
κυρίου
of the lord 1570.2
εκθλίβων
squeezing 1473
αυτούς
them.
Niech będą jako plewy przed wiatrem, a Anioł Pański niechaj ich rozproszy. Niech będą jak plewa na wietrzeI anioł Pański niech ich rozproszy! Niechaj będą jako proch przed wiatrem: a Aniół Pański niechaj je uciśnie. Da budut jako prach pried licem wietra, i angieł Gospodien' oskorbliaja ich: Да бyдутъ ћкw прaхъ пред8 лицeмъ вётра, и3 ѓгGлъ гDень њскорблsz и5хъ: Да бу́дутъ я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, и а́нгелъ Госпо́день оскорбля́я и́хъ: Да будут они, как прах, взметаемый ветром, и Ангел Господень да изгонит их!
Ps35(34),6 6 6 Fiat via illorum tenebræ et lubricum,
et angelus Domini persequens eos.
35:6 1096
γενηθήτω
Let [2become 3588
η
3598-1473
οδός αυτών
1their way] 4655
σκότος
darkness 2532
και
and 3643.2
ολίσθημα
slippery! 2532
και
and 32
άγγελος
an angel 2962
κυρίου
of the lord 2614
καταδιώκων
pursuing 1473
αυτούς
them.
Niech będzie droga ich ciemna i śliska, Anioł Pański niech ich goni. Niech droga ich będzie ciemna i śliskaI anioł Pański niech ich ściga! Niech będzie droga ich ciemnością i ślizawką: a Aniół Pański niechaj ich goni. da budiet put' ich tma i połzok, i angieł Gospodien' pogoniajaj ich: да бyдетъ пyть и4хъ тьмA и3 п0лзокъ, и3 ѓгGлъ гDень погонszй и5хъ: да бу́детъ пу́ть и́хъ тма́ и по́лзокъ, и а́нгелъ Госпо́день погоня́яй и́хъ: Да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их!
Ps35(34),7 7 7 Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui; supervacue exprobraverunt animam meam. 35:7 3754
ότι
For 1431
δωρεάν
without cause 2928
έκρυψάν
they hid 1473
μοι
[3against me 1312
διαφθοράν
2of corruption 3803-1473
παγίδος αυτών
1their snare]; 3155
μάτην
in folly 3679
ωνείδισαν
they berate 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
Albowiem bez przyczyny zastawili na mię w dole sieci swoje, i bez przyczyny ukopali dół duszy mojej. Gdyż bez przyczyny zastawili na mnie zgubne sidła swoje, Bez przyczyny wykopali dla mnie dół. Albowiem bez przyczyny kryli na mię zatracenie sidła swego: niesłusznie urągali duszy mojéj. jako tunie skrysza mi pagubu sieti swojeja, wsuje ponosisza duszy mojej. ћкw тyне скрhша ми2 пaгубу сёти своеS, всyе поноси1ша души2 моeй. я́ко ту́не скры́ша ми́ па́губу сѣ́ти сво­ея́, всу́е поноси́ша души́ мо­е́й. Ибо они без вины моей расставили мне пагубные сети свои, напрасно поносили душу мою.
Ps35(34),8 8 8 Veniat illi laqueus quem ignorat,
et captio quam abscondit apprehendat eum,
et in laqueum cadat in ipsum.
35:8 2064
ελθέτω
Let there come 1473
αυτώ
to him 3803
παγίς
a snare 3739
ην
which 3756-1097
ου γινώσκει
he knows not! 2532
και
And 3588
η
the 2339
θήρα
snare of the hunt 3739
ην
which 2928
έκρυψε
he hid, 4815
συλλαβέτω
let it seize 1473
αυτόν
him! 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τη
the 3803
παγίδι
same snare 4098
πεσείται
he shall fall 1722
εν
in 1473
αυτή
it.
Niechaj na nich przyjdzie spustoszenie, którego się nie spodziewali; a sieć ich, którą zastawili, niech ich ułowi na zginienie, a niech w nią wpadną. Niechaj spadnie na niego niespodzianie zguba! Niech złowi się w sidła, które zastawiał! Niechaj w nie wpadnie i zginie! Niechajże nań przyjdzie sidło, o którem nie wie: a ułowienie, które zakrył, niechaj go poima, i niechaj w onóż sidło wpadnie. Da priidiet jemu siet', juże nie wiest', i łowitwa, juże skry, da obymiet i, i w siet' da wpadiet w niu. Да пріи1детъ є3мY сёть, ю4же не вёсть, и3 лови1тва, ю4же скры2, да њбhметъ и5, и3 въ сёть да впадeтъ въ ню2. Да прiи́детъ ему́ сѣ́ть, ю́же не вѣ́сть, и лови́тва, ю́же скры́, да обы́метъ и́, и въ сѣ́ть да впаде́тъ въ ню́. Да опутает каждого из них сеть, которой он не ждет, а западня, поставленная им, да уловит его самого, и в сеть да впадет он!
Ps35(34),9 9 9 Anima autem mea exsultabit in Domino,
et delectabitur super salutari suo.
35:9 3588
η
1161
δε
But 5590-1473
ψυχή μου
my soul 21
αγαλλιάσεται
shall exult 1909
επί
over 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord; 5059.6
τερφθήσεται
it shall be made happy 1909
επί
over 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω αυτού
his deliverance.
Ale dusza moja niech się rozraduje w Panu, niech się rozweseli w zbawieniu jego. Wtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, Będzie radować się ze zbawienia jego. A dusza moja rozraduje się w Panu: i ukocha się w zbawieniu jego. Dusza że moja wozradujetsia o Gospodie, wozwiesielitsia o spasienii jego. Душa же моS возрaдуетсz њ гDэ, возвесели1тсz њ спcніи є3гw2. Душа́ же моя́ воз­ра́дует­ся о Го́сподѣ, воз­весели́т­ся о спасе́нiи его́. А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится, спасенная Им.
Ps35(34),10 10 10 Omnia ossa mea dicent:
Domine, quis similis tibi?
eripiens inopem de manu fortiorum ejus;
egenum et pauperem a diripientibus eum.
35:10 3956
πάντα
All 3588
τα
3747-1473
οστά μου
my bones 2046
ερούσι
shall say, 2962
κύριε
O lord, 2962
κύριε
O lord, 5100
τις
who 3664
όμοιός
is likened 1473
σοι
to you? 4506
ρυόμενος
rescuing 4434
πτωχόν
the poor 1537
εκ
from 5495
χειρός
the hand 4731
στερεωτέρων
of the one more solid than 1473
αυτού
he, 2532
και
and 4434
πτωχόν
the poor 2532
και
and 3993
πένητα
needy one 575
από
from 3588
των
the ones 1283-1473
διαρπαζόντων αυτόν
tearing him in pieces.
Tedy wszystkie kości moje rzeką: Panie! któż podobny tobie? który wyrywasz utrapionego od mocniejszego nadeń, a nędznego i ubogiego od drapieżcy jego. Wszystkie kości moje powiedzą: Panie, któż jest tobie równy? Ratujesz ubogiego przed silniejszym, A ubogiego i biednego przed łupieżcą jego. Wszystkie kości moje rzekną: Panie, któż podobien tobie? wyrywając chudzinę z ręki mocniejszych nadeń: niedostatecznego i ubogiego od drapieżców jego. Wsia kosti moja riekut: Gospodi, Gospodi, kto podobien tiebie? izbawliajaj niszcza iz ruki kriepl'szych jego, i niszcza, i uboga ot raschiszczajuszczych jego. Вс‰ кHсти мо‰ рекyтъ: гDи, гDи, кто2 под0бенъ тебЁ; и3збавлszй ни1ща и3з8 руки2 крёпльшихъ є3гw2, и3 ни1ща, и3 ўб0га t расхищaющихъ є3го2. Вся́ ко́сти моя́ реку́тъ: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бенъ тебѣ́? избавля́яй ни́ща изъ руки́ крѣ́пльшихъ его́, и ни́ща, и убо́га от­ расхища́ющихъ его́. Кости мои взывают: "Господи, Господи, кто подобен Тебе?" Избавляешь Ты слабого от руки сильных, нищего и убогого от расхитителей добра его.
Ps35(34),11 11 11 Surgentes testes iniqui,
quæ ignorabam interrogabant me.
35:11 450
αναστάντες
Rising up 1473
μοι
against me 3144
μάρτυρες
[2witnesses 94
άδικοι
1 are unjust], 3739
α
[3of things which 3756
ουκ
4I did not 1097
εγίνωσκον
5know 2065
ερώτων
1asking 1473
με
2me].
Powstawają świadkowie fałszywi, a o czem nie wiem, pytają mię. Powstają złośliwi świadkowie, Pytają mnie o to, czego nie wiem. Powstawszy świadkowie fałszywi, pytali mię, czegom nie wiedział. Wostawsze na mia swidietielie nieprawiednii, jaże nie wiediach, woproszachu mia. Востaвше на мS свидётелє непрaведніи, ±же не вёдzхъ, вопрошaху мS. Воста́в­ше на мя́ свидѣ́теле непра́веднiи, я́же не вѣ́дяхъ, вопроша́ху мя́. Восстали на меня свидетели неправедные, о том, чего не знал я, вопрошали меня.
Ps35(34),12 12 12 Retribuebant mihi mala pro bonis,
sterilitatem animæ meæ.
35:12 467
ανταπεδίδοσάν
They recompensed 1473
μοι
to me 4190
πονηρά
evil 473
αντί
for 18
αγαθών
good, 2532
και
and 814.3
ατεκνίαν
childlessness 3588
τη
to 5590-1473
ψυχή μου
my soul.
Oddawają mi złem za dobre, chcąc mię pozbawić duszy mojej, Odpłacają mi złem za dobre; Jestem opuszczony. Oddawali mi złe za dobre, niepłodność duszy mojéj. Wozdasza mi łukawaja woz błagaja, i biezczadije duszy mojej. Воздaша ми2 лук†ваz воз8 бlг†z, и3 безчaдіе души2 моeй. Возда́ша ми́ лука́вая воз­ъ блага́я, и безча́дiе души́ мо­е́й. Воздали мне злом за добро и обрекли на забвение душу мою.
Ps35(34),13 13 13 Ego autem, cum mihi molesti essent, induebar cilicio;
humiliabam in jejunio animam meam,
et oratio mea in sinu meo convertetur.
35:13 1473-1161
εγώ δε
But I, 1722
εν
in 3588
τω
1473
αυτούς
their 3926
παρενοχλείν
troubling 1473
μοι
me, 1746
ενεδυόμην
put on 4526
σάκκον
sackcloth. 2532
και
And 5013
εταπείνουν
I humbled 1722
εν
[2in 3521
νηστεία
3fasting 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul]; 2532
και
and 3588
η
4335-1473
προσευχή μου
my prayer 1519
εις
[2unto 2859-1473
κόλπον μου
3my bosom 654
αποστραφήσεται
1shall be returned].
Chociażem się ja w wór obłóczył, gdy oni chorowali; trapiłem postem duszę moję, i modliłem się często sam u siebie za nimi. Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, Umartwiałem się postem I modlitwa moja wracała mi na usta. A ja, gdy mi się przykrzyli, obłóczyłem się w włosiennicę: korzyłem postem duszę moję: a modlitwa moja do nadra mego się nawróci. Az że, wniegda oni stużachu mi, obłaczachsia wo wrietiszcze i smiriach postom duszu moju, i molitwa moja w niedro moje wozwratitsia. Ѓзъ же, внегдA nни2 стужaху ми2, њблачaхсz во врeтище и3 смирsхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 моли1тва моS въ нёдро моE возврати1тсz. А́зъ же, внегда́ они́ стужа́ху ми́, облача́хся во вре́тище и смиря́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и моли́тва моя́ въ нѣ́дро мое́ воз­врати́т­ся. А я, когда они преследовали меня, облекался в рубище и смирял постом душу мою, и молитва моя в сердце мое возвращалась.
Ps35(34),14 14 14 Quasi proximum et quasi fratrem nostrum sic complacebam;
quasi lugens et contristatus sic humiliabar.
35:14 5613
ως
As 4139
πλησίον
a neighbor, 5613
ως
as 80
αδελφώ
[2brother 2251
ημετέρω
1to our], 3779
ούτως
so 2100
ευηρέστουν
they were well-pleasing. 5613
ως
As 3996
πενθών
mourning 2532
και
and 4658.1
σκυθρωπάζων
looking downcast 3779
ούτως
so 5013
εταπεινούμην
I humbled myself.
Jako do przyjaciela, jako do brata mego, ustawiczniem chadzał; poniżałem się jako ten, który się smuci, chodząc po matce w żałobie. Postępowałem jak przyjaciel, jak brat; Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie. Jako bliźniemu i jako bratu naszemu, takem dogadzał: jako żałujący i smęcący się, takem się korzył. Jako bliżniemu, jako bratu naszemu, tako ugożdach: jako płaczia i sietuja, tako smiriachsia. Ћкw бли1жнему, ћкw брaту нaшему, тaкw ўгождaхъ: ћкw плaчz и3 сётуz, тaкw смирsхсz. Я́ко бли́жнему, я́ко бра́ту на́­шему, та́ко угожда́хъ: я́ко пла́чя и сѣ́туя, та́ко смиря́хся. Точно ближнему, точно брату своему, угождал я врагам моим; плача и сетуя, смирялся.
Ps35(34),15 15 15 Et adversum me lætati sunt, et convenerunt;
congregata sunt super me flagella, et ignoravi.
35:15 2532
και
And 2596
κατ'
against 1473
εμού
me 2165
ευφράνθησαν
they were glad 2532
και
and 4863
συνήχθησαν
they gathered together; 4863
συνήχθησαν
they gathered together 1909
επ'
[2against 1473
εμέ
3me 3148
μάστιγες
1whips], 2532
και
and 3756
ουκ
I did not 1097
έγνων
know; 1294.4
διεσχίσθησαν
they were cut asunder 2532
και
and 3756
ου
were not 2660
κατενύγησαν
vexed.
Lecz oni, gdym ja chorował, weselili się, i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie, jakoby byli dla mnie utrapieni, czegom ja nie spostrzegł; szczypali mię, a nie milczeli. Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się. I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, Szarpią mnie nieustannie. I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się: zgromadziły się na mię bicze, a nie wiedziałem. 16 Rozerwali się, a nie żałowali: I na mia wozwiesieliszasia i sobraszasia: sobraszasia na mia rany, i nie poznach: razdieliszasia, i nie umiliszasia. И# на мS возвесели1шасz и3 собрaшасz: собрaшасz на мS р†ны, и3 не познaхъ: раздэли1шасz, и3 не ўмили1шасz. И на мя́ воз­весели́шася и собра́шася: собра́шася на мя́ ра́ны, и не позна́хъ: раздѣли́шася, и не умили́шася. Но против меня собрались они торжествуя. Собрались нанести мне раны, а я и не ведал того; впали они в раздор и не смягчились.
Ps35(34),16 16 16 Dissipati sunt, nec compuncti;
tentaverunt me, subsannaverunt me subsannatione;
frenduerunt super me dentibus suis.
35:16 3985
επείρασάν
They tested 1473
με
me; 1592
εξεμυκτήρισάν
they derided 1473
με
me 3456.1
μυκτηρισμώ
in sneering; 1031
έβρυξαν
they gnashed 1909
επ'
against 1473
εμέ
me 3588
τους
3599-1473
οδόντας αυτών
with their teeth.
Z obłudnikami, z naśmiewcami, z pochlebcami zgrzytali na mię zębami swemi. Jak obłudnicy wyśmiewają się, Zgrzytają na mnie zębami swymi. kusili mię, szydzili ze mnie szyderstwem, zgrzytali na mię zębami swymi. Iskusisza mia, podrażnisza mia podrażnienijem, poskrieżetasza na mia zuby swoimi. И#скуси1ша мS, подражни1ша мS подражнeніемъ, поскрежетaша на мS зубы2 свои1ми. Искуси́ша мя́, подражни́ша мя́ подражне́нiемъ, поскрежета́ша на мя́ зубы́ сво­и́ми. Искушали меня, насмехались, глумились надо мною, скрежетали зубами своими.
Ps35(34),17 17 17 Domine, quando respicies?
Restitue animam meam a malignitate eorum;
a leonibus unicam meam.
35:17 2962
κύριε
O lord, 4219
πότε
when 2029
επόψη
will you scrutinize? 600
αποκατάστησον
Restore 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 575
από
from 3588
της
2556.1-1473
κακουργίας αυτών
their evil actions; 575
από
[2from 3023
λεόντων
3lions 3588
την
3439-1473
μονογενή μου
1my only child].
Panie! długoż na to patrzeć będziesz? wyrwijże duszę moję od zguby ich, od lwiąt jedynaczkę moję. Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Wyzwól duszę moją od tych, co ryczą, Ocal życie moje od tych lwów! Panie, kiedyż wejrzysz? przywróć duszę moję od złości ich, ode lwów jedynaczkę moję. Gospodi, kogda uzriszy? ustroj duszu moju ot złodiejstwa ich, ot liew jedinorodnuju moju. ГDи, когдA ќзриши; ўстр0й дyшу мою2 t ѕлодёйства и4хъ, t лє1въ є3динор0дную мою2. Го́споди, когда́ у́зриши? устро́й ду́шу мою́ от­ злодѣ́й­ст­ва и́хъ, от­ ле́въ единоро́дную мою́. Господи, когда узришь это? Избавь душу мою от злодейства их, от львов единственную мою!
Ps35(34),18 18 18 Confitebor tibi in ecclesia magna; in populo gravi laudabo te. 35:18 1843
εξομολογήσομαί
I shall make acknowledgment 1473
σοι
to you 1722
εν
in 1577
εκκλησία
[2assembly 4183
πολλή
1 the vast]; 1722
εν
with 2992
λαώ
[2people 926
βαρεί
1grievous] 134
αινέσω
I shall praise 1473
σε
you.
Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił. Wysławiać cię będę w wielkim zgromadzeniu, Wobec licznego ludu chwalić cię będę. Będęć wyznawał w kościele wielkim: między ludem ogromnym będę cię wysławiał. Ispowiemsia tiebie w cerkwi mnozie, w liudiech tiażcech woschwaliu tia. И#сповёмсz тебЁ въ цRкви мн0зэ, въ лю1дехъ тsжцэхъ восхвалю1 тz. Исповѣ́мся тебѣ́ въ це́ркви мно́зѣ, въ лю́дехъ тя́жцѣхъ восхвалю́ тя. Прославлю Тебя в церкви великой, среди множества народа восхвалю Тебя.
Ps35(34),19 19 19 Non supergaudeant mihi qui adversantur mihi inique,
qui oderunt me gratis, et annuunt oculis.
35:19 3361
μη
May [5not 2020.1
επιχαρείησάν
6rejoice against 1473
μοι
7me 3588
οι
1the ones 2189.1
εχθραίνοντές
2hating 1473
μοι
3me 95
αδίκως
4unjustly]; 3588
οι
even the 3404
μισούντες
ones detesting 1473
με
me 1431
δωρεάν
without a charge, 2532
και
and 1269
διανεύοντες
shunning 3788
οφθαλμοίς
their eyes.
Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi są nieprzyjaciółmi bez przyczyny; którzy mię mają w nienawiści niesłusznie, niech nie mrugają okiem. Niech moi przewrotni wrogowie nie radują się z mojego powodu, Niech nie spoglądają szyderczo ci, co nienawidzą mnie bez przyczyny! Niech się nie weselą ze mnie, którzy mi się niesprawiedliwie sprzeciwiają: którzy mię darmo w nienawiści mają, a mrugają oczyma. Da nie wozradujutsia o mnie wrażdujuszczyi mi nieprawiedno, nienawidiaszczyi mia tunie i pomizajuszczyi oczima: Да не возрaдуютсz њ мнЁ враждyющіи ми2 непрaведнw, ненави1дzщіи мS тyне и3 помизaющіи nчи1ма: Да не воз­ра́дуют­ся о мнѣ́ вражду́ющiи ми́ непра́ведно, ненави́дящiи мя́ ту́не и помиза́ющiи очи́ма: Да не торжествуют надо мною враждующие со мной неправедно, ненавидящие меня напрасно и подмигивающие друг другу!
Ps35(34),20 20 20 Quoniam mihi quidem pacifice loquebantur;
et in iracundia terræ loquentes, dolos cogitabant.
35:20 3754
ότι
For 1473
εμοί
to me 3303
μεν
then 1516
ειρηνικά
[2peaceable 2980
ελάλουν
1they spoke], 2532
και
but 1909
επ'
in 3709
οργήν
anger 1388
δόλους
[2treachery 1260
διελογίζοντο
1they devised].
Albowiem nie mówią o pokoju; ale przeciwko spokojnym na ziemi zdradliwe słowa zmyślają. Nie mówią bowiem o pokoju, Lecz przeciw spokojnym w kraju zmyślają fałszywe słowa. Bo zemną wprawdzie spokojnie mówili: a w gniewie ziemskim mówiąc, zdrady myślili. jako mnie ubo mirnaja głagołachu, i na gniew liesti pomyszliachu. ћкw мнЁ ќбw ми6рнаz глаг0лаху, и3 на гнёвъ лє1сти помышлsху. я́ко мнѣ́ у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнѣ́въ ле́сти помышля́ху. Ибо со мною говорили они, но в гневе помышляли о коварстве.
Ps35(34),21 21 21 Et dilataverunt super me os suum;
dixerunt: Euge, euge! viderunt oculi nostri.
35:21 2532
και
And 4115
επλάτυναν
they widened 1909
επ'
[2against 1473
εμέ
3me 3588
το
4750-1473
στόμα αυτών
1their mouth]. 2036
είπον
They said, 2103.1
εύγε
Well done, 2103.1
εύγε
well done, 1492
είδον
[2saw 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί ημών
1our eyes]!
Owszem, rozdzierają na mię gębę swą, mówiąc: Ehej! ehej! widzić to oko nasze. Rozwierają na mnie usta swoje, Mówiąc: Ha! Ha! Nasze oczy to widziały. I rozdarli na mię gęby swoje, mówiąc: Ehej, Ehej, oglądałyć oczy nasze. Razszyrisza na mia usta swoja, riesza: błagoże, błagoże, widiesza oczi naszy. Разшири1ша на мS ўстA сво‰, рёша: блaгоже, блaгоже, ви1дэша џчи нaши. Разшири́ша на мя́ уста́ своя́, рѣ́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́дѣша о́чи на́ши. Отверзая на меня уста свои, говорили они: "Добро тебе, добро, все видели мы глазами своими!"
Ps35(34),22 22 22 Vidisti, Domine: ne sileas;
Domine, ne discedas a me.
35:22 1492
είδες
You beheld, 2962
κύριε
O lord. 3361
μη
You should not 3902.1
παρασιωπήσης
remain silent, 2962
κύριε
O lord. 3361
μη
You should not 868
αποστής
separate 575
απ'
from 1473
εμού
me.
Widzisz to, Panie! nie milczże Panie! nie oddalaj się odemnie. Widziałeś to, Panie! Nie milcz! Panie! Nie oddalaj się ode mnie! Widziałeś, Panie, nie milcz: Panie, nie odchódź odemnie. Widieł jesi, Gospodi, da nie priemołcziszy: Gospodi, nie otstupi ot mienie. Ви1дэлъ є3си2, гDи, да не премолчи1ши: гDи, не tступи2 t менє2. Ви́дѣлъ еси́, Го́споди, да не премолчи́ши: Го́споди, не от­ступи́ от­ мене́. Видел и Ты, Господи, да не умолчишь! Господи, не отступи от меня!
Ps35(34),23 23 23 Exsurge et intende judicio meo, Deus meus;
et Dominus meus, in causam meam.
35:23 1825
εξεγέρθητι
Awake, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 4337
πρόσχες
take heed 3588
τη
to 2920-1473
κρίσει μου
my case, 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 3588
ο
[3O 2962-1473
κυριός μου
4my lord 1519
εις
1to 3588
την
1349-1473
δίκην μου
2my cause]!
Obudźże się, a ocuć dla sądu mego, Boże mój i Panie mój! dla sprawy mojej. Ocknij i obudź się ku mojej obronie, Boże i Panie mój, by prowadzić sprawę moją! Powstań, a pilnuj sądu mego: Boże mój, i Panie mój, sprawy mojéj. Wostani, Gospodi, i wonmi sudu mojemu, Boże moj i Gospodi moj, na priu moju. Востaни, гDи, и3 вонми2 судY моемY, б9е м0й и3 гDи м0й, на прю2 мою2. Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ мо­ему́, Бо́же мо́й и Го́споди мо́й, на прю́ мою́. Восстань, Господи, и внемли правде моей; Господи, Боже мой заступи меня в тяжбе моей!
Ps35(34),24 24 24 Judica me secundum justitiam tuam, Domine Deus meus,
et non supergaudeant mihi.
35:24 2919
κρίνόν
Judge 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 2596
κατά
according to 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 2532
και
and 3361
μη
let them not 2020.1
επιχαρείησάν
rejoice against 1473
μοι
me!
Sądź mnie według sprawiedliwości twojej, Panie Boże mój! a niech się nie weselą nademną. Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój! Niech się nie śmieją z mojego powodu! Sądź mię według sprawiedliwości twojéj, Panie, Boże mój: a niech się nie weselą nademną. Sudi mi, Gospodi, po prawdie twojej, Gospodi Boże moj, i da nie wozradujutsia o mnie. Суди1 ми, гDи, по прaвдэ твоeй, гDи б9е м0й, и3 да не возрaдуютсz њ мнЁ. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ тво­е́й, Го́споди Бо́же мо́й, и да не воз­ра́дуют­ся о мнѣ́. Суди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной!
Ps35(34),25 25 25 Non dicant in cordibus suis: Euge, euge, animæ nostræ;
nec dicant: Devoravimus eum.
35:25 3361-2036
μη είποισαν
May they not say 1722
εν
in 2588-1473
καρδίαις αυτών
their heart, 2103.1
εύγε
Well done, 2103.1
εύγε
well done 3588
τη
to 5590-1473
ψυχή ημών
our soul. 3366
μηδέ
Nor 2036
είποιεν
may they say, 2666
κατεπίομεν
We swallowed 1473
αυτόν
him down.
Niech nie mówią w sercu swojem: Ehej, duszo masza! niech nie mówią: Pożarliśmy go. Niech nie mówią w sercu swoim: Ach, oto czego pragnęliśmy! Niech nie mówią: Pochłonęliśmy go. Niechaj nie mówią w sercach swoich: Ehej, Ehej, duszy naszéj! i niech nie mówią: Pożarliśmy go. Da nie riekut w sierdcach swoich: błagoże, błagoże duszy naszej: niże da riekut: pożrochom jego. Да не рекyтъ въ сердцaхъ свои1хъ: блaгоже, блaгоже души2 нaшей: нижE да рекyтъ: пожр0хомъ є3го2. Да не реку́тъ въ сердца́хъ сво­и́хъ: бла́гоже, бла́гоже души́ на́­шей: ниже́ да реку́тъ: пожро́хомъ его́. Да не скажут они в сердце своем: "Добро тебе, добро, все нам по душе!" И да не скажут: "Поглотили мы его!"
Ps35(34),26 26 26 Erubescant et revereantur simul qui gratulantur malis meis;
induantur confusione et reverentia qui magna loquuntur super me.
35:26 153
αισχυνθείησαν
May they be ashamed, 2532
και
and 1788
εντραπείησαν
may [4feel remorse 260
άμα
5together 3588
οι
1the ones 2020.1
επιχαίροντες
2rejoicing at 3588
τοις
2556-1473
κακοίς μου
3my hurts]. 1746
ενδυσάσθωσαν
Let [5be clothed in 152
αισχύνην
6shame 2532
και
7and 1791
εντροπήν
8remorse 3588
οι
1the ones 3169.2
μεγαλορρημονούντες
2speaking great words 1909
επ'
3against 1473
εμέ
4me]!
Niechajże będą pohańbieni, i zawstydzeni wszyscy weselący się ze złego mego; niech będą obleczeni w hańbę, i w sromotę, którzy się chlubią przeciwko mnie. Niech zarumienią się ze wstydu wszyscy, Którzy cieszą się z nieszczęścia mego! Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy wynoszą się nade mnie! Niech będą zawstydzeni i pohańbieni spółem ci, którzy się weselą ze złego mojego: niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę ci, którzy wielkie rzeczy mówią przeciwko mnie. Da postydiatsia i posramiatsia wkupie radujuszczyisia złom moim: da obliekutsia w stud i sram wielierieczujuszczyi na mia. Да постыдsтсz и3 посрaмzтсz вкyпэ рaдующіисz ѕлHмъ мои6мъ: да њблекyтсz въ стyдъ и3 срaмъ велерёчующіи на мS. Да постыдя́т­ся и посра́мят­ся вку́пѣ ра́ду­ю­щiися зло́мъ мо­и́мъ: да облеку́т­ся въ сту́дъ и сра́мъ велерѣ́чу­ю­щiи на мя́. Да постыдятся и посрамятся радующиеся бедам моим! Да облекутся стыдом и срамом превозносящиеся надо мной!
Ps35(34),27 27 27 Exsultent et lætentur qui volunt justitiam meam;
et dicant semper: Magnificetur Dominus, qui volunt pacem servi ejus.
35:27 21
αγαλλιάσθωσαν
Exult 2532
και
and 2165
ευφρανθήτωσαν
be glad, 3588
οι
O ones 2309
θέλοντες
wanting 3588
την
1343
δικαιοσύνην
righteousness 1473
μου
for me! 2532
και
And 2036
ειπάτωσαν
let say 1275
διαπαντός
always, 3170
μεγαλυνθήτω
[3be magnified 3588
ο
1The 2962
κύριος
2 lord]! 3588
οι
by the ones 2309
θέλοντες
wanting 3588
την
the 1515
ειρήνην
peace 3588
του
1401-1473
δούλου αυτού
of his servant.
Ale ci, którzy się kochają w sprawiedliwości mojej, niech śpiewają i radują się, a niech mówią ustawicznie: Niech będzie uwielbiony Pan, który życzy pokoju słudze swemu. Niech radują się i weselą Ci, którzy pragną uniewinnienia mojego! Niechaj mówią nieustannie: Wielki jest Pan, który pragnie pokoju sługi swego! Niech się radują i weselą, którzy chcą sprawiedliwości mojéj, i niech mówią zawżdy: Niechaj będzie uwielbiony Pan, którzy pragną pokoju słudze jego. Da wozradujutsia i wozwiesieliatsia chotiaszczyi prawdy mojeja: i da riekut wynu, da wozwieliczitsia Gospod', chotiaszczyi mira rabu jego. Да возрaдуютсz и3 возвеселsтсz хотsщіи прaвды моеS: и3 да рекyтъ вhну, да возвели1читсz гDь, хотsщіи ми1ра рабY є3гw2. Да воз­ра́дуют­ся и воз­веселя́т­ся хотя́щiи пра́вды мо­ея́: и да реку́тъ вы́ну, да воз­вели́чит­ся Госпо́дь, хотя́щiи ми́ра рабу́ его́. Да возрадуются и возвеселятся желающие мне оправдания, и говорят желающие мира рабу Его: "Да возвеличится Господь!"
Ps35(34),28 28 28 Et lingua mea meditabitur justitiam tuam;
tota die laudem tuam.
35:28 2532
και
And 3588
η
1100-1473
γλώσσά μου
my tongue 3191
μελετήσει
shall meditate upon 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην σου
your righteousness; 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day 3588
τον
1868-1473
έπαινόν σου
on your high praise.
A język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoję, i na każdy dzień chwałę twoję. Wtedy język mój będzie opowiadał sprawiedliwość twoją, Przez cały dzień głosił chwałę twoją. A język mój będzie rozmyślał sprawiedliwość twoję, cały dzień chwałę twoję. I jazyk moj pouczitsia prawdie twojej, wies' dien' chwalie twojej. И# љзhкъ м0й поучи1тсz прaвдэ твоeй, вeсь дeнь хвалЁ твоeй. И язы́къ мо́й по­учи́т­ся пра́вдѣ тво­е́й, ве́сь де́нь хвалѣ́ тво­е́й. Язык мой будет поучаться правде Твоей, всяк день восхвалять Тебя.