Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 39 (38) SKARGA CZŁOWIEKA UDRĘCZONEGO.
Ps39(38),1 1 1 In finem, ipsi Idithun. Canticum David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τω
to *
Ιδιθούμ
Jeduthun; 5603
ωδή
an ode 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 39:1 2036
είπα
I said, 5442
φυλάξω
I shall guard 3588
τας
3598-1473
οδούς μου
my ways 3588
του
3361-264
μη αμαρτάνειν
[2to not sin 1473
με
1for me] 1722
εν
with 1100-1473
γλώσση μου
my tongue. 5087
εθέμην
I put 3588
τω
4750-1473
στόματί μου
[2for my mouth 5438
φυλακήν
1a guard] 1722
εν
while 3588
τω
the 4921
συστήναι
[2stood 3588
τον
268
αμαρτωλόν
1sinner] 1726
εναντίον
before 1473
μου
me.
Przedniejszemu śpiewakowi Jedytunowi psalm Dawidowy. (39:1) Przewodnikowi chóru. Dla Jedutuna. Psalm Dawidowy. (39:1) Na koniec, samemu Idythun, pieśń Dawidowa. W koniec, Idifumu, piesn' Dawidu. Въ конeцъ, їдіfyму, пёснь дв7ду Въ коне́цъ, Идиѳу́му, пѣ́снь Дави́ду. В конец, Идифуму, песнь Давида, 38
Ps39(38),2 2 2 Dixi: Custodiam vias meas:
ut non delinquam in lingua mea.
Posui ori meo custodiam,
cum consisteret peccator adversum me.
39:2 2974.1
εκωφώθην
I was mute 2532
και
and 5013
εταπεινώθην
humbled 2532
και
and 4601
εσίγησα
quiet 1537
εξ
of 18
αγαθών
good words, 2532
και
and 3588
το
217.3-1473
άλγημά μου
my pain 340
ανεκαινίσθη
was renewed.
(39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym; włożę munsztuk w usta moje, póki niepobożny będzie przedemną. (39:2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, Bym nie zgrzeszył językiem, Będę trzymał na wodzy usta swoje, Póki bezbożny stoi przede mną. (39:2) Rzekłem: Będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem moim: założyłem straż ustom moim, gdy stał grzesznik przeciwko mnie. Riech: sochraniu puti moja, jeże nie sogrieszati mi jazykom moim: położych ustom moim chraniło, wniegda wostati griesznomu priedo mnoju. Рёхъ: сохраню2 пути6 мо‰, є4же не согрэшaти ми2 љзhкомъ мои1мъ: положи1хъ ўстHмъ мои6мъ храни1ло, внегдA востaти грёшному предо мн0ю. Рѣ́хъ: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согрѣша́ти ми́ язы́комъ мо­и́мъ: положи́хъ усто́мъ мо­и́мъ храни́ло, внегда́ воста́ти грѣ́шному предо мно́ю. Сказал я: "Буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим". Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною.
Ps39(38),3 3 3 Obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis;
et dolor meus renovatus est.
39:3 2328
εθερμάνθη
[2heated 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1My heart] 1787
εντός
within 1473
μου
me; 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τη
3191.1-1473
μελέτη μου
my meditation 1572
εκκαυθήσεται
[2would burn away 4442
πυρ
1a fire]; 2980
ελάλησα
I spoke 1722
εν
with 1100-1473
γλώσση μου
my tongue.
(39:3) Zaniemiałem milcząc; zamilknąłem i w dobrej sprawie; ale boleść moja bardziej się wzmagała. (39:3) Zaniemówiłem, zamilkłem, Pozbawiony szczęścia, Lecz ból mój się powiększył. (39:3) Zaniemiałem i uniżyłem się, i zamilczałem dobrych: i ból mój odnowił się. Oniemiech i smirichsia, i umołczach ot błag, i boliezn' moja obnowisia. Њнэмёхъ и3 смири1хсz, и3 ўмолчaхъ t бл†гъ, и3 болёзнь моS њбнови1сz. Онѣмѣ́хъ и смири́хся, и умолча́хъ от­ бла́гъ, и болѣ́знь моя́ обнови́ся. Онемел я, смирился, умолк, утратив блага, и снова скорбь овладела мной.
Ps39(38),4 4 4 Concaluit cor meum intra me;
et in meditatione mea exardescet ignis.
39:4 1107
γνώρισόν
Make known 1473
μοι
to me, 2962
κύριε
O lord, 3588
το
4009-1473
πέρας μου
my limit! 2532
και
and 3588
τον
the 706
αριθμόν
number 3588
των
2250-1473
ημερών μου
of my days, 5100
τις
what 1510.2.3
εστιν
it is, 2443
ίνα
that 1097
γνώ
I should know 5100
τι
what 5302-1473
υστερώ εγω
I lack.
(39:4) Rozpaliło się serce moje we wnętrznościach moich; w rozmyślaniu mojem rozżarzył się ogień, ażem tak rzekł językiem swoim: (39:4) Rozpaliło się serce moje we mnie, Gdy rozmyślałem, zapłonął ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim: (39:4) Zagrzało się serce moje we mnie: a w rozmyślaniu mojem rozpalił się ogień. 5 (39:5a) Rzekłem językiem moim: Sogriejasia sierdce moje wo mnie, i w pouczienii mojem razgoritsia ogn': głagołach jazykom moim: Согрёzсz сeрдце моE во мнЁ, и3 въ поучeніи моeмъ разгори1тсz џгнь: глаг0лахъ љзhкомъ мои1мъ: Согрѣ́яся се́рдце мое́ во мнѣ́, и въ по­уче́нiи мо­е́мъ разгори́т­ся о́гнь: глаго́лахъ язы́комъ мо­и́мъ: Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим:
Ps39(38),5 5 5 Locutus sum in lingua mea:
Notum fac mihi, Domine, finem meum,
et numerum dierum meorum quis est,
ut sciam quid desit mihi.
39:5 2400
ιδού
Behold, 3822.1
παλαιστάς
[2a palm 5087
έθου
1you established] 3588
τας
2250-1473
ημέρας μου
for my days; 2532
και
and 5287-1473
υπόστασίς μου
my essence 5616
ωσεί
is as 3762
ουθέν
nothing 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you. 4133
πλην
Furthermore, 3588
τα
4840.2
σύμπαντα
[4all things 3153
ματαιότης
5 are folly 3956
πας
1for every 444
άνθρωπος
2man 2198
ζων
3living].
(39:5) Daj mi poznać, Panie! dokończenie moje, i wymiar dni moich jaki jest, abym wiedział, jak długo trwać będę. (39:5) Daj mi, Panie, poznać kres mójI jaka jest miara dni moich, Abym wiedział, jak jestem znikomy! (39:5b) Oznajmij mi, Panie, koniec mój: i liczbę dni moich, która jest, abym wiedział, czego mi niedostaje. skaży mi, Gospodi, konczinu moju i czisło dnij moich, koje jest', da razumieju, czto liszajusia az. скажи1 ми, гDи, кончи1ну мою2 и3 число2 днjй мои1хъ, к0е є4сть, да разумёю, что2 лишaюсz ѓзъ. скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою́ и число́ дні́й мо­и́хъ, ко́е е́сть, да разумѣ́ю, что́ лиша́юся а́зъ. открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно, да уразумею, что еще остается мне.
Ps39(38),6 6 6 Ecce mensurabiles posuisti dies meos,
et substantia mea tamquam nihilum ante te.
Verumtamen universa vanitas, omnis homo vivens.
39:6 3305.1
μέντοιγε
However, 1722
εν
[3with 1504
εικόνι
4an image 1279
διαπορεύεται
2travels 444
άνθρωπος
1a man], 4133
πλην
except, 3155
μάτην
[2in folly 5015
ταράσσεται
1he is disturbed]. 2343
θησαυρίζει
He treasures up, 2532
και
but 3756
ου
does not 1097
γινώσκει
know 5100
τίνι
why 4863
συνάξει
he shall gather 1473
αυτά
them.
(39:6) Otoś na dłoni wymierzył dni moje, a wiek mój jest jako nic przed tobą; zaprawdę szczerą marnością jest wszelki człowiek, choć najduższy. Sela. (39:6) Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni mojeA okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. (39:6) Otoś pomierne uczynił dni moje, a bytność moja, jako nic przed tobą: zaprawdę, wszystka marność, wszelki człowiek żywiący. Sie, piadi położył jesi dni moja, i sostaw moj jako nicztoże pried toboju: obaczie wsiaczieskaja sujeta wsiak cziełowiek żywyj. СE, п‰ди положи1лъ є3си2 дни6 мо‰, и3 состaвъ м0й ћкw ничт0же пред8 тоб0ю: nбaче всsчєскаz суетA всsкъ человёкъ живhй. Се́, пя́ди положи́лъ еси́ дни́ моя́, и соста́въ мо́й я́ко ничто́же предъ тобо́ю: оба́че вся́ческая суета́ вся́къ человѣ́къ живы́й. Словно пядью, измерил Ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред Тобою. Впрочем, все суета, всяк человек живущий!
Ps39(38),7 7 7 Verumtamen in imagine pertransit homo;
sed et frustra conturbatur:
thesaurizat, et ignorat cui congregabit ea.
39:7 2532
και
And 3568
νυν
now, 5100
τις
what 3588
η
5281-1473
υπομονή μου
of my endurance — 3780
ουχί
is it not 3588
ο
the 2962
κύριος
lord? 2532
και
Even 3588
η
5287-1473
υπόστασίς μου
my support 3844
παρά
[2from 1473
σου
3you 1510.2.3
εστιν
1is].
(39:7) Zaprawdę pomija człowiek jako cień; zaprawdę próżno się kłopocze, zgromadza, a nie wie, kto to pobierze. (39:7) Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, Zaprawdę, na próżno się miota. Gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. (39:7) Zaiste, w obrazie przechodzi człowiek, ale próżno trwoży sobą: skarbi, a nie wie, komu to zbierze. Ubo obrazom chodit cziełowiek, obaczie wsuje miatietsia: sokrowiszczstwujet, i nie wiest', komu sobieriet ja. U%бо w4бразомъ х0дитъ человёкъ, nбaче всyе мzтeтсz: сокр0вищствуетъ, и3 не вёсть, комY соберeтъ |. У́бо о́бразомъ хо́дитъ человѣ́къ, оба́че всу́е мяте́т­ся: сокро́вищ­ст­вуетъ, и не вѣ́сть, кому́ собере́тъ я́. Подобно призраку, ходит человек, но напрасно суетится, собирает сокровища и не знает, кому достанутся они.
Ps39(38),8 8 8 Et nunc quæ est exspectatio mea: nonne Dominus?
et substantia mea apud te est.
39:8 575
από
From 3956
πασών
all 3588
των
458-1473
ανομιών μου
my lawless deeds 4506
ρύσαί
rescue 1473
με
me! 3681
όνειδος
[3for scorn 878
άφρονι
4to the fool 1325
έδωκάς
1You gave 1473
με
2me].
(39:8) A teraz na cóż oczekuję, Panie? Tyś jest sam oczekiwaniem mojem. (39:8) A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? W tobie jest nadzieja moja. (39:8) A teraz, któreż jest oczekiwanie moje? izali nie Pan? i bytność moja u ciebie jest. I nynie kto tierpienije moje? nie Gospod' li? i sostaw moj ot tiebie jest'. И# нн7э кто2 терпёніе моE; не гDь ли; и3 состaвъ м0й t тебє2 є4сть. И ны́нѣ кто́ терпѣ́нiе мое́? не Госпо́дь ли? и соста́въ мо́й от­ тебе́ е́сть. А ныне кто надежда моя? Не Ты ли, Господи? И Тобою создано естество мое.
Ps39(38),9 9 9 Ab omnibus iniquitatibus meis erue me:
opprobrium insipienti dedisti me.
39:9 2974.1
εκωφώθην
I was made mute, 2532
και
and 3756
ουκ
I did not 455
ήνοιξα
open 3588
το
4750-1473
στόμα μου
my mouth, 3754
ότι
for 1473
συ
you 4160
εποίησας
did it.
(39:9) Przetoż od wszystkich przestępstw moich wybaw mię; na pośmiech głupiemu nie dawaj mię. (39:9) Ratuj mnie od wszelkich występków moich! Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika! (39:9) Od wszystkich nieprawości moich wyrwij mię; na pośmiech głupiemu dałeś mię. Ot wsiech biezzakonij moich izbawi mia: ponoszenije biezumnomu dał mia jesi. T всёхъ беззак0ній мои1хъ и3збaви мS: поношeніе безyмному дaлъ мS є3си2. От всѣ́хъ беззако́нiй мо­и́хъ изба́ви мя́: поноше́нiе безу́мному да́лъ мя́ еси́. От беззаконий моих избавь меня! На поношение безумцу Ты отдал меня.
Ps39(38),10 10 10 Obmutui, et non aperui os meum,
quoniam tu fecisti;
39:10 868
απόστησον
Abstain 575
απ'
[2from 1473
εμού
3me 3588
τας
3148-1473
μαστιγάς σου
1your whips]; 575
από
from 3588
της
the 2479
ισχύος
strength 3588
της
5495-1473
χειρός σου
of your hand 1473
εγώ
I 1587
εξέλιπον
failed.
(39:10) Zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto, żeś to ty uczynił. (39:10) Zamilkłem, nie otwieram ust swoich, Bo Ty to uczyniłeś. (39:10) Zaniemiałem i nie otworzyłem ust moich; boś ty uczynił. Oniemiech i nie otwierzoch ust moich, jako ty sotworił jesi. Њнэмёхъ и3 не tверз0хъ ќстъ мои1хъ, ћкw ты2 сотвори1лъ є3си2. Онѣмѣ́хъ и не от­верзо́хъ у́стъ мо­и́хъ, я́ко ты́ сотвори́лъ еси́. Онемел я и не отверзал уст своих, ибо Ты этого возжелал.
Ps39(38),11 11 11 amove a me plagas tuas. 39:11 1722
εν
With 1648.1
ελεγμοίς
rebukes 5228
υπέρ
for 458
ανομίας
lawlessness 3811
επαίδευσας
you corrected 444
άνθρωπον
man; 2532
και
and 1619.1
εξέτηξας
[2wastes away 5613
ως
3as 689.2
αράχνην
4a spider's 3588
την
5590-1473
ψυχήν αυτού
1his life]; 4133
πλήν
besides — 3155
μάτην
[3is folly 3956
πας
1every 444
άνθρωπος
2man]. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
(39:11) Odejmij odemnie karanie twoje; bom od smagania ręki twojej ustał. (39:11) Odwróć ode mnie cios swój; Ginę pod razami ręki twojej. (39:11) Odejmij odemnie plagi twoje: od mocy ręki twojéj jam ustał w strofowaniu. Otstawi ot mienie rany twoja: ot krieposti bo ruki twojeja az izcziezoch. Tстaви t менє2 р†ны тво‰: t крёпости бо руки2 твоеS ѓзъ и3счез0хъ. Отста́ви от­ мене́ ра́ны твоя́: от­ крѣ́пости бо руки́ тво­ея́ а́зъ изчезо́хъ. Отведи от меня удары Твои, ибо от крепкой руки Твоей я изнемог.
Ps39(38),12 12 12 A fortitudine manus tuæ ego defeci in increpationibus:
propter iniquitatem corripuisti hominem.
Et tabescere fecisti sicut araneam animam ejus:
verumtamen vane conturbatur omnis homo.
39:12 1522
εισάκουσον
Hear 3588
της
4335-1473
προσευχής μου
my prayer, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
my supplication! 1801
ενώτισαι
Give ear to 3588
των
1144-1473
δακρύων μου
my tears! 3361
μη
Be not 3902.1
παρασιωπήσης
silent! 3754
ότι
for 3941
πάροικος
[3a sojourner 1473
εγώ
1I 1510.2.1
ειμι
2am] 3844-1473
παρά σοι
with you, 2532
και
and 3927
παρεπίδημος
an immigrant, 2531
καθώς
as 3956
πάντες
all 3588
οι
3962-1473
πατέρες μου
my fathers.
(39:12) Gdy ty gromiąc karzesz człowieka dla nieprawości, wnet niszczysz jako mól grzeczność jego; zaisteć marnością jest wszelki człowiek. Sela. (39:12) Karami za winę karcisz człowiekaI niweczysz jak mól urok jego. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest każdy człowiek. Sela. (39:12) Dla nieprawości karałeś człowieka: i uczyniłeś, że wyschła jako pająk dusza jego; zaiste, próżno się trwoży wszelki człowiek. Wo obliczieniich o biezzakonii nakazał jesi cziełowieka, i istajał jesi jako pauczinu duszu jego: obaczie wsuje wsiak cziełowiek. Во њбличeніихъ њ беззак0ніи наказaлъ є3си2 человёка, и3 и3стazлъ є3си2 ћкw паучи1ну дyшу є3гw2: nбaче всyе всsкъ человёкъ. Во обличе́нiихъ о беззако́нiи наказа́лъ еси́ человѣ́ка, и иста́ялъ еси́ я́ко паучи́ну ду́шу его́: оба́че всу́е вся́къ человѣ́къ. Обличая беззакония, поучал Ты человека и непрочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем суетен всяк человек.
Ps39(38),13 13 13 Exaudi orationem meam, Domine, et deprecationem meam;
auribus percipe lacrimas meas.
Ne sileas, quoniam advena ego sum apud te,
et peregrinus sicut omnes patres mei.
39:13 447
άνες
Spare 1473
μοι
me! 2443
ίνα
that 404
αναψύξω
I shall refresh 4253
προ
before 3588
του
1473
με
my 565
απελθείν
going forth, 2532
και
and 3765
ουκέτι
should no longer 3766.2
ου μη
in any way 5224
υπάρξω
exist.
(39:13) Wysłuchajże modlitwę moję, Panie! a wołanie moje przyjmij w uszy swoje, nie milcz na łzy moje; bomci ja przychodniem u ciebie, i komornikiem, jako wszyscy ojcowie moi. (39:13) Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, I nastaw uszu na wołanie moje! Nie milcz na łzy moje! Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie, Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi. (39:13) Wysłuchaj modlitwę moję, Panie, i prośbę moję, przyjmij w uszy łzy moje: nie milcz; bom ja jest przychodzień u ciebie i podróżny, jako wszyscy ojcowie moi. Usłyszy molitwu moju, Gospodi, i molienije moje wnuszy, sliez moich nie priemołczi: jako priesiełnik az jesm' u tiebie i priszliec, jakoże wsi otcy moi. Ўслhши моли1тву мою2, гDи, и3 молeніе моE внуши2, слeзъ мои1хъ не премолчи2: ћкw пресeльникъ ѓзъ є4смь ў тебє2 и3 пришлeцъ, ћкоже вси2 nтцы2 мои2. Услы́ши моли́тву мою́, Го́споди, и моле́нiе мое́ внуши́, сле́зъ мо­и́хъ не премолчи́: я́ко пресе́лникъ а́зъ е́смь у тебе́ и при­­шле́цъ, я́коже вси́ отцы́ мо­и́. Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему! Не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у Тебя и пришлец, подобно отцам моим.
Ps39(38),14 14 14 Remitte mihi, ut refrigerer
priusquam abeam et amplius non ero.
(39:14) Sfolguj mi, abym się posilił, pierwej niżeli odejdę, a nie będzie mię. (39:14) Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje, Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie! (39:14) Zfolguj mi, abym się ochłodził, pierwéj niźli odejdę, a więcéj nie będę. Osłabi mi, da pocziju, prieżdie daże nie otidu, i ktomu nie budu. Њслaби ми2, да почjю, прeжде дaже не tидY, и3 ктомY не бyду. Осла́би ми́, да почі́ю, пре́жде да́же не от­иду́, и ктому́ не бу́ду. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру и не станет меня.