Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 42 (41) TĘSKNOTA WYGNAŃCA ZA DOMEM BOŻYM.
Ps42(41),1 1 1 In finem. Intellectus filiis Core. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 1519
εις
for 4907
σύνεσιν
contemplation 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah. 42:1 3739
ον
In which 5158
τρόπον
manner 1971
επιποθεί
[3longs 3588
η
1the 1643.1
έλαφος
2stag] 1909
επί
after 3588
τας
the 4077
πηγάς
springs 3588
των
of the 5204
υδάτων
waters, 3779
ούτως
so 1971
επιποθεί
[2longs 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 4314
προς
after 1473
σε
you, 3588
ο
O 2316
θεός
God.
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń ćwicząca. (42:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczająca synów Koracha. (42:1) Na koniec, wyrozumienie synom Kore. W koniec, w razum synow Korieowych, psałom Dawidu. Въ конeцъ, въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ, pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, въ ра́зумъ сыно́въ Коре́овыхъ, псало́мъ Дави́ду. В конец, в поучение сынам Кореевым, псалом Давида, не надписан у евреев, 41
Ps42(41),2 2 2 Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum,
ita desiderat anima mea ad te, Deus.
42:2 1372
εδίψησεν
[2thirsted 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 4314
προς
for 3588
τον
2316
θεόν
[4God 3588
τον
1the 2478
ισχυρόν
2mighty 3588
τον
2198
ζώντα
3living]. 4219
πότε
When 2240
ήξω
shall I come 2532
και
and 3708
οφθήσομαι
appear 3588
τω
4383
προσώπω
in front 3588
του
2316
θεού
of God?
(42:2) Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże! (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! (42:2) Jako pragnie jeleń do źródeł wodnych, tak pragnie dusza moja do ciebie, Boże. Imże obrazom żełajet jelien' na istoczniki wodnyja, sice żełajet dusza moja k tiebie, Boże. И$мже w4бразомъ желaетъ є3лeнь на и3ст0чники водны6z, си1це желaетъ душA моS къ тебЁ, б9е. И́мже о́бразомъ жела́етъ еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́етъ душа́ моя́ къ тебѣ́, Бо́же. Как стремится олень к источникам водным, так стремится душа моя к Тебе, Боже!
Ps42(41),3 3 3 Sitivit anima mea ad Deum fortem, vivum;
quando veniam, et apparebo ante faciem Dei?
42:3 1096
εγενήθη
[2became 3588
τα
1144-1473
δακρυά μου
1My tears] 1473-740
εμοί άρτος
bread for me 2250
ημέρας
day 2532
και
and 3571
νυκτός
night, 1722
εν
while 3588
τω
3004
λέγεσθαί
saying 1473
μοι
to me 2596-1538
καθ' εκάστην
each 2250
ημέραν
day, 4226
που
Where 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
2316-1473
θεός σου
your God?
(42:3) Pragnie dusza moja do Boga, do Boga żywego, mówiąc: Kiedyż przyjdę, a okażę się przed obliczem Bożem? (42:3) Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (42:3) Pragnęła dusza moja do Boga, mocnego, żywego: Kiedyż przyjdę, a okażę się przed obliczem Bożem? Wozżada dusza moja k Bogu kriepkomu, żywomu: kogda priidu i jawliusia licu Bożyju? ВозжадA душA моS къ бGу крёпкому, жив0му: когдA пріидY и3 kвлю1сz лицY б9ію; Возжада́ душа́ моя́ къ Бо́гу крѣ́пкому, живо́му: когда́ прiиду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жiю? Возжаждала душа моя Бога Крепкого, Живого: когда приду в обитель Его и встану пред лицом Божиим?
Ps42(41),4 4 4 Fuerunt mihi lacrimæ meæ panes die ac nocte,
dum dicitur mihi quotidie: Ubi est Deus tuus?
42:4 3778
ταύτα
These things 3403
εμνήσθην
I remembered, 2532
και
and 1632
εξέχεα
[2poured out 1909
επ'
3upon 1473
εμέ
4me 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul], 3754
ότι
for 1330
διελεύσομαι
I shall go through 1722
εν
to 5117
τόπω
the place 4633
σκη΄νς
[2tent 2298
θαυμαστής
1of the wonderful], 2193
έως
unto 3588
του
the 3624
οίκου
house 3588
του
2316
θεού
of God, 1722
εν
with 5456
φωνή
a voice 20
αγαλλιάσεως
of exultation, 2532
και
and 1843.1
εξομολογήσεως
acknowledgment 2279
ήχου
of the sound 1858
εορτάζοντος
of the solemnizing a holiday.
(42:4) Łzy moje są mi miasto chleba we dnie i w nocy, gdy mi mówią co dzień: Kędyż jest Bóg twój? (42:4) Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój? (42:4) Były mi łzy moje za chleb we dnie i w nocy: gdy mi mówią co dzień: Kędyż jest Bóg twój? Bysza sliezy moja mnie chlieb dien' i noszcz', wniegda głagołatisia mnie na wsiak dien': gdie jest' Bog twoj? Бhша слeзы мо‰ мнЁ хлёбъ дeнь и3 н0щь, внегдA глаг0латисz мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й; Бы́ша сле́зы моя́ мнѣ́ хлѣ́бъ де́нь и но́щь, внегда́ глаго́латися мнѣ́ на вся́къ де́нь: гдѣ́ е́сть Бо́гъ тво́й? Были слезы мои хлебом мне день и ночь, когда говорили мне всяк день, насмехаясь: "Где Бог твой?"
Ps42(41),5 5 5 Hæc recordatus sum, et effudi in me animam meam,
quoniam transibo in locum tabernaculi admirabilis, usque ad domum Dei,
in voce exsultationis et confessionis, sonus epulantis.
42:5 2444
ινατί
Why 4036-1510.2.2
περίλυπος ει
are you dejected, 3588
η
O 5590-1473
ψυχή μου
my soul? 2532
και
and 2444
ινατί
why 4928.4-1473
συνταράσσεις με
do you disturb me? 1679
έλπισον
Hope 1909
επί
upon 3588
τον
2316
θεόν
God! 3754
ότι
for 1843
εξομολογήσομαι
I shall acknowledge 1473
αυτώ
to him 4992
σωτήριον
the deliverance 3588
του
4383-1473
προσώπου μου
of my person.
(42:5) Na to wspominając wylewam sam sobie duszę moję, żem bywał w poczcie innych, i chadzałem z nimi do domu Bożego, z wesołym głosem, i z chwałą, w mnóstwie weselących się. (42:5) Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. (42:5) Na tom wspominał i wylałem na się duszę moją: że przyjdę na miejsce przybytku dziwnego, aż do domu Bożego, z głosem wesela i wyznawania głosu godującego. Sija pomianuch, i izlijach na mia duszu moju: jako projdu w miesto sielienija diwna, daże do domu Bożyja, wo głasie radowanija i ispowiedanija, szuma prazdnujuszczago. Сі‰ помzнyхъ, и3 и3зліsхъ на мS дyшу мою2: ћкw пройдY въ мёсто селeніz ди1вна, дaже до д0му б9іz, во глaсэ рaдованіz и3 и3сповёданіz, шyма прaзднующагw. Сiя́ помяну́хъ, и излiя́хъ на мя́ ду́шу мою́: я́ко пройду́ въ мѣ́сто селе́нiя ди́вна, да́же до до́му Бо́жiя, во гла́сѣ ра́дованiя и исповѣ́данiя, шу́ма пра́здну­ю­щаго. Вспомнил я это и излил пред самим собою душу свою; вот пройду я к месту обители дивной, до самого дома Божия, при криках радости и прославления, звуках праздничных!
Ps42(41),6 6 6 Quare tristis es, anima mea?
et quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi,
salutare vultus mei,
42:6 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God, 4314
προς
to 1683
εμαυτόν
myself 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
my soul 5015
εταράχθη
was disturbed; 1223
διά
on account of 3778
τούτο
this 3403
μνησθήσομαί
I will remember 1473
σου
you 1537
εκ
from 1093
γης
the land *
Ιορδάνου
of Jordan, 2532
και
and *
Ερμωνιείμ
Hermons, 575
από
from 3735
όρους
[2mountain 3397
μικρού
1 the small].
(42:6) Przeczże się smucisz, duszo moja! a przecz sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go jeszcze będę wysławiał za wielkie wybawienie twarzy jego. (42:6) Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! (42:6) Czemużeś smutna, duszo moja? i czemu mię trwożysz? Miéj nadzieję w Bogu; bo mu jeszcze wyznawać będę: zbawienie twarzy mojéj, Wskuju priskorbna jesi, dusze moja? i wskuju smuszczajeszy mia? upowaj na Boga, jako ispowiemsia jemu, spasienije lica mojego i Bog moj. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. Вску́ю при­­ско́рбна еси́, душе́ моя́? и вску́ю смуща́еши мя́? упова́й на Бо́га, я́ко исповѣ́мся ему́, спасе́нiе лица́ мо­его́ и Бо́гъ мо́й. Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!"
Ps42(41),7 7 7 et Deus meus.
Ad meipsum anima mea conturbata est:
propterea memor ero tui de terra Jordanis et Hermoniim a monte modico.
42:7 12
άβυσσος
The deep 12
άβυσσον
[2 the deep 1941
επικαλείται
1calls] 1519
εις
at 5456
φωνήν
the sound 3588
των
2674.1-1473
καταρρακτών σου
of your torrents; 3956
πάντες
all 3588
οι
3349.1-1473
μετεωρισμοί σου
your crests 2532
και
and 3588
τα
2949-1473
κύματά σου
your waves 1909
επ'
[2over 1473
εμέ
3me 1330
διήλθον
1went].
(42:7) Boże mój! dusza moja tęskni sobie we mnie; przetoż na cię wspominam w ziemi Jordańskiej i Hermońskiej, na górze Mizar. (42:7) Dusza moja smuci się we mnie, Dlatego wspominam cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, Z gór Misar. (42:7) I Bóg mój. We mnie samym zatrwożyła się dusza moja: przeto będę na cię pamiętał z ziemie Jordanu i Hermonim, od góry maluczkiéj. Ko mnie samomu dusza moja smiatiesia: siego radi pomianuch tia ot ziemli Iordanski i jermoniimski, ot gory małyja. Ко мнЁ самомY душA моS смzтeсz: сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски, t горы2 мaлыz. Ко мнѣ́ самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́хъ тя́ от­ земли́ Иорда́нски и ермонiи́мски, от­ горы́ ма́лыя. В смятение пришла душа моя, и я воспоминаю Тебя на земле Иорданской и Ермониимской, на горе Малой.
Ps42(41),8 8 8 Abyssus abyssum invocat, in voce cataractarum tuarum;
omnia excelsa tua, et fluctus tui super me transierunt.
42:8 2250
ημέρας
By day 1781-2962
εντελείται κύριος
the lord gives charge to 3588
το
1656-1473
έλεος αυτού
his mercy, 2532
και
and 3571
νυκτός
at night 5603-1473
ωδή αυτού
his ode 3844
παρ'
shall be with 1473
εμοί
me — 4335
προσευχή
a prayer 3588
τω
to the 2316
θεώ
God 3588
της
2222-1473
ζωής μου
of my life.
(42:8) Przepaść przepaści przyzywa, na szum upustów twoich: wszystkie powodzi twoje i nawałności twoje na mię się zwaliły. (42:8) Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich:Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. (42:8) Przepaść przepaści przyzywa, na głos upustów twoich: wszystkie wysokie wały twoje, i nawałności twoje na mię się stoczyły. Biezdna biezdnu prizywajet wo głasie chliabij twoich: wsia wysoty twoja i wołny twoja na mnie prieidosza. Бeздна бeздну призывaетъ во глaсэ хлsбій твои1хъ: вс‰ высоты6 тво‰ и3 вHлны тво‰ на мнЁ преид0ша. Бе́здна бе́здну при­­зыва́етъ во гла́сѣ хля́бiй тво­и́хъ: вся́ высоты́ твоя́ и во́лны твоя́ на мнѣ́ преидо́ша. Бездна бездну призывает гласом пучин Твоих. Высокие воды Твои и волны Твои прошли надо мною.
Ps42(41),9 9 9 In die mandavit Dominus misericordiam suam,
et nocte canticum ejus;
apud me oratio Deo vitæ meæ.
42:9 2046
ερώ
I will say 3588
τω
2316
θεώ
to God, 483.1
αντιλήπτωρ
[2shielder 1473-1510.2.2
μου ει
1You are my]; 1302
διατί
why did 1473-1950
μου επελάθου
you forget me? 2444
ινατί
Why 4658.1
σκυθρωπάζων
[2looking downcast 4198
πορεύομαι
1do I go] 1722
εν
at 3588
τω
the 1570.2
εκθλίβειν
squeezing 3588
τον
by the 2190
εχθρόν
enemy?
(42:9) Wszakże we dnie udzieli mi Pan miłosierdzia swego, a w nocy piosnka jego będzie ze mną, i modlitwa do Boga żywota mego. (42:9) Za dnia wyznacza Pan łąskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. (42:9) We dnie Pan rozkazał miłosierdzie swoje: a w nocy pieśń jego: przy mnie modlitwa Bogu żywota mego. W dien' zapowiest' Gospod' miłost' swoju, i noszczyju piesn' jego ot mienie , molitwa Bogu żywota mojego. Въ дeнь заповёсть гDь млcть свою2, и3 н0щію пёснь є3гw2 t менє2, моли1тва бGу животA моегw2. Въ де́нь заповѣ́сть Госпо́дь ми́лость свою́, и но́щiю пѣ́снь его́ от­ мене́ , моли́тва Бо́гу живота́ мо­его́. Днем ниспошлет мне Господь милость Свою, и ночью вознесется к Нему песнь моя, молитва Богу, Владыки жизни моей.
Ps42(41),10 10 10 Dicam Deo: Susceptor meus es;
quare oblitus es mei?
et quare contristatus incedo, dum affligit me inimicus?
42:10 1722
εν
In 3588
τω
the 2616.4
καταθλάσθαι
breaking in pieces 3588
τα
3747-1473
οστά μου
of my bones, 3679
ωνείδισάν
[4berated 1473
με
5me 3588
οι
1the ones 2346
θλίβοντές
2afflicting 1473
με
3me]; 1722
εν
while 3588
τω
3004-1473
λέγειν αυτούς
in their saying 1473
μοι
to me 2596
καθ'
accordingly 1538
εκάστην
each 2250
ημέραν
day, 4226
που
Where 1510.2.3
εστιν
is 3588
ο
2316-1473
θεός σου
your God?
(42:10) Rzekę Bogu, skale mojej: Przeczżeś mię zapomniał? I czemu smutno chodzę dla uciśnienia od nieprzyjaciela? (42:10) Mówię do Boga: Skało moja, Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, Gdy trapi mnie nieprzyjaciel? (42:10) Rzekę Bogu: Jesteś mój obrońca: przeczżeś mię zapomniał? i czemu smutno chodzę, gdy mię trapi nieprzyjaciel? Rieku Bogu: zastupnik moj jesi, poczto mia zabył jesi? i wskuju sietuja chożdu, wniegda oskorbliajet wrag? РекY бGу: застyпникъ м0й є3си2, почто2 мS забhлъ є3си2; и3 вскyю сётуz хождY, внегдA њскорблsетъ врaгъ; Реку́ Бо́гу: засту́пникъ мо́й еси́, почто́ мя́ забы́лъ еси́? и вску́ю сѣ́туя хожду́, внегда́ оскорбля́етъ вра́гъ? Скажу Богу: "Ты Заступник мой, что забыл Ты меня? И что я хожу сетуя, когда оскорбляет меня враг?"
Ps42(41),11 11 11 Dum confringuntur ossa mea,
exprobraverunt mihi qui tribulant me inimici mei,
dum dicunt mihi per singulos dies: Ubi est Deus tuus?
42:11 2444
ινατί
Why 4036-1510.2.2
περίλυπος ει
are you dejected, 3588
η
O 5590-1473
ψυχή μου
my soul? 2532
και
and 2444
ινατί
why 4928.4-1473
συνταράσσεις με
do you disturb me? 1679
έλπισον
Hope 1909
επί
upon 3588
τον
2316
θεόν
God! 3754
ότι
for 1843
εξομολογήσομαι
I shall acknowledge 1473
αυτώ
to him 4991
σωτήριον
the deliverance 3588
του
4383-1473
προσώπου μου
of my person, 2532
και
and 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God.
(42:11) Jest jako rana w kościach moich, gdy mi urągają nieprzyjaciele moi, mówiąc do mnie na każdy dzień: Kędy jest Bóg twój? (42:11) Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, Gdy mnie lżą wrogowie moi, Mówiąc do mnie co dzień: Gdzież jest Bóg twój? (42:11) Gdy się łamią kości moje, urągali mi, którzy mię dręczą, nieprzyjaciele moi, gdy mi mówią na każdy dzień: Kędyż jest Bóg twój? Wniegda sokruszatisia kostiem moim, ponoszachu mi wrazi moi, wniegda głagołati im mnie na wsiak dien': gdie jest' Bog twoj? ВнегдA сокрушaтисz костeмъ мои6мъ, поношaху ми2 врази2 мои2, внегдA глаг0лати и5мъ мнЁ на всsкъ дeнь: гдЁ є4сть бGъ тв0й; Внегда́ сокруша́тися косте́мъ мо­и́мъ, поноша́ху ми́ врази́ мо­и́, внегда́ глаго́лати и́мъ мнѣ́ на вся́къ де́нь: гдѣ́ е́сть Бо́гъ тво́й? Когда содрогались кости мои, враги мои поносили меня, говоря мне всяк день: "Где Бог твой?"
Ps42(41),12 12 12 Quare tristis es, anima mea?
et quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi,
salutare vultus mei, et Deus meus.
(42:12) Przeczże się smucisz, duszo moja? a przecz sobą trwożysz we mnie? Czekaj na Boga; albowiem go jeszcze będę wysławiał, gdyż on jest wielkiem zbawieniem twarzy mojej, i Bogiem moim. (42:12) Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim! (42:12) Czemuś jest smutna, duszo moja? i czemu mię trwożysz? Miej nadzieję w Bogu; bo mu jeszcze wyznawać będę: zbawienie twarzy mojéj, i Bóg mój. Wskuju priskorbna jesi, dusze moja? i wskuju smuszczajeszy mia? upowaj na Boga, jako ispowiemsia jemu, spasienije lica mojego i Bog moj. Вскyю приск0рбна є3си2, душE моS; и3 вскyю смущaеши мS; ўповaй на бGа, ћкw и3сповёмсz є3мY, сп7сeніе лицA моегw2 и3 бGъ м0й. Вску́ю при­­ско́рбна еси́, душе́ моя́? и вску́ю смуща́еши мя́? упова́й на Бо́га, я́ко исповѣ́мся ему́, спасе́нiе лица́ мо­его́ и Бо́гъ мо́й. Что прискорбна ты, душа моя? И что смущаешь меня? Уповай на Бога, ибо я прославляю Его: "В Тебе спасение мое, Ты Бог мой!"