Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 49 (48) ZAGADKA SZCZĘŚCIA BEZBOŻNYCH.
Ps49(48),1 1 1 In finem, filiis Core. Psalmus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 3588
τοις
[2to the 5207
υιοίς
3sons *
Κορέ
4of Korah 5568
ψαλμός
1a psalm]. 49:1 191
ακούσατε
Hear 3778
ταύτα
these things 3956
πάντα
all 3588
τα
1484
έθνη
nations! 1801
ενωτίσασθε
Give ear 3956
πάντες
all 3588
οι
the ones 2730
κατοικούντες
dwelling 3588
την
in the 3611
οικουμένην
inhabitable world —
Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego psalm. (49:1) Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha. (49:1) Na koniec, synom Kore, Psalm. W koniec, synom Korieowym, psałom. Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ Въ коне́цъ, сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ. В конец, сынов Кореевых, псалом 48
Ps49(48),2 2 2 Audite hæc, omnes gentes;
auribus percipite, omnes qui habitatis orbem:
49:2 3739-5037
οι τε
both the 1093.1
γηγενείς
earth-born, 2532
και
and 3588
οι
the 5207
υιοί
sons 3588
των
444
ανθρώπων
of men 2009.1
επιτοαυτό
together, 4145
πλούσιος
rich 2532
και
and 3993
πένης
needy!
(49:2) Słuchajcie tego wszystkie narody; bierzcie to w uszy wszyscy mieszkający na okręgu ziemi! (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie ludy; Nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy świata! (49:2) Słuchajcie tego wszyscy narodowie: bierzcie w uszy, którzy mieszkacie na świecie. Usłyszytie sija, wsi jazycy, wnuszytie, wsi żywuszczyi po wsielienniej, Ўслhшите сі‰, вси2 kзhцы, внуши1те, вси2 живyщіи по вселeннэй, Услы́шите сiя́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́ живу́щiи по вселе́н­нѣй, Услышьте слово мое, все народы, внемлите, все живущие во вселенной,
Ps49(48),3 3 3 quique terrigenæ et filii hominum,
simul in unum dives et pauper.
49:3 3588
το
4750-1473
στόμα μου
My mouth 2980
λαλήσει
speaks 4678
σοφίαν
wisdom, 2532
και
and 3588
η
the 3191.1
μελέτη
meditation 3588
της
2588-1473
καρδίας μου
of my heart 4907
σύνεσιν
understanding.
(49:3) Tak z ludu pospolitego, jako z ludzi zacnych, tak bogaty jako ubogi! (49:3) Zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, Zarówno bogaty, jak i ubogi! (49:3) Wszyscy synowie ziemie, i synowie człowieczy, pospołu w jedno, bogaty i ubogi. ziemnorodnii że i synowie cziełowiecziestii, wkupie bogat i ubog. земнор0дніи же и3 сhнове человёчестіи, вкyпэ богaтъ и3 ўб0гъ. земноро́днiи же и сы́нове человѣ́честiи, вку́пѣ бога́тъ и убо́гъ. земнородные и сыны человеческие, богатый вместе с убогим!
Ps49(48),4 4 4 Os meum loquetur sapientiam,
et meditatio cordis mei prudentiam.
49:4 2827
κλινώ
I will lean 1519
εις
[2to 3850
παραβολήν
3a parable 3588
το
3775-1473
ους μου
1my ear]; 455
ανοίξω
I will open 1722
εν
[2with 5568.1
ψαλτηρίω
3a psaltery 3588
το
4265.1-1473
πρόβλημά μου
1my riddle].
(49:4) Usta moje będą opowiadały mądrość, a myśl serca mego roztropność. (49:4) Usta moje będą wypowiadać słowa mądre; A rozmyślanie serca mego będzie rozsądne. (49:4) Usta moje będą mówiły mądrość: a rozmyślanie serca mego roztropność. Usta moja wozgłagoliut priemudrost', i pouczienije sierdca mojego razum. ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ. Уста́ моя́ воз­глаго́лютъ прему́дрость, и по­уче́нiе се́рдца мо­его́ ра́зумъ. Уста мои изрекут премудрость и поучение сердца моего – разум.
Ps49(48),5 5 5 Inclinabo in parabolam aurem meam;
aperiam in psalterio propositionem meam.
49:5 2444
ινατί
Why 5399
φοβούμαι
do I fear 1722
εν
in 2250
ημέρα
[2day 4190
πονηρά
1 the wicked]? 3588
η
The 458
ανομία
lawlessness 3588
της
4418-1473
πτέρνης μου
at my heel 2944
κυκλώσει
shall encircle 1473
με
me —
(49:5) Nakłonię do przypowieści ucha mego, wyłożę przy harfie zagadkę moję. (49:5) Nakłonię do przypowieści ucho swoje, Rozwiążę przy cytrze zagadkę swoją: (49:5) Nakłonię do przypowieści ucha mego: otworzę na arfie gadkę moję. Prikłoniu w pritczu ucho moje, otwierzu wo psałtiri gananije moje. Приклоню2 въ при1тчу ќхо моE, tвeрзу во pалти1ри ганaніе моE. Приклоню́ въ при́тчу у́хо мое́, от­ве́рзу во псалти́ри гана́нiе мое́. Приклоню к притче ухо мое, открою в псалтири прорицание мое.
Ps49(48),6 6 6 Cur timebo in die mala?
iniquitas calcanei mei circumdabit me.
49:6 3588
οι
the ones 3982
πεποιθότες
yielding 1909
επί
upon 3588
τη
1411-1473
δυνάμει αυτών
their power, 2532
και
even 1909
επί
[2upon 3588
τω
3the 4128
πλήθει
4multitude 3588
του
4149-1473
πλούτου αυτών
5of their riches 2744
καυχώμενοι
1 the ones boasting].
(49:6) Przeczże się mam bać we złe dni, aby mię nieprawość tych, którzy mię depczą, miała ogarnąć? (49:6) Czemu mam się bać w dniach złych, Gdy osacza mnie złość moich napastników, (49:6) Czemu się mam bać we zły dzień? nieprawość pięty mojéj ogarnie mię. Wskuju bojusia w dien' liut? biezzakonije piaty mojeja obydiet mia. Вскyю бою1сz въ дeнь лю1тъ; беззак0ніе пzты2 моеS њбhдетъ мS. Вску́ю бою́ся въ де́нь лю́тъ? беззако́нiе пяты́ мо­ея́ обы́детъ мя́. Почему убоюсь я в день судный? Беззакония путей моих обступят меня.
Ps49(48),7 7 7 Qui confidunt in virtute sua,
et in multitudine divitiarum suarum, gloriantur.
49:7 80
αδελφός
A brother 3756
ου
does not 3084
λυτρούται
ransom. 3084
λυτρώσεται
Shall [2ransom 444
άνθρωπος
1a man]? 3756
ου
He shall not 1325
δώσει
give 3588
τω
to 2316
θεώ
God 1837.3
εξίλασμα
an appeasement 1438
εαυτού
for himself.
(49:7) Którzy ufają bogactwom swoim, a w mnóstwie dostatków swoich chlubią się. (49:7) Którzy polegają na dostatkach swoichI chlubią się mnóstwem bogactw swoich? (49:7) Którzy ufają w mocy swojéj, i chlubią się w mnóstwie bogactw swoich. Nadiejuszczyisia na siłu swoju i o mnożestwie bogatstwa swojego chwaliaszczyisia: Надёющіисz на си1лу свою2 и3 њ мн0жествэ богaтства своегw2 хвaлzщіисz: Надѣ́ющiися на си́лу свою́ и о мно́же­ст­вѣ бога́т­ст­ва сво­его́ хва́лящiися: Вы, что надеетесь на силу свою и великим богатством своим кичитесь!
Ps49(48),8 8 8 Frater non redimit, redimet homo:
non dabit Deo placationem suam,
49:8 2532
και
(Even 3588
την
the 5092
τιμήν
value 3588
της
of the 3085
λυτρώσεως
ransoming 3588
της
5590-1473
ψυχής αυτού
his soul, 2532
και
even if 2872
εκοπίασεν
he labored 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.)
(49:8) Gdyż brata swego nikt żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań. (49:8) Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiekAni też nie da Bogu za niego okupu, (49:8) Brat nie odkupuje, odkupi człowiek: nie da Bogu ubłagania swego: brat nie izbawit, izbawit li cziełowiek? nie dast Bogu izmieny za sia, брaтъ не и3збaвитъ, и3збaвитъ ли человёкъ; не дaстъ бGу и3змёны за сS, бра́тъ не изба́витъ, изба́витъ ли человѣ́къ? не да́стъ Бо́гу измѣ́ны за ся́, Брат не избавит вас, так избавит ли человек? Не может он дать Богу выкуп за себя,
Ps49(48),9 9 9 et pretium redemptionis animæ suæ.
Et laborabit in æternum;
49:9 2532
και
And 2198
ζήσεται
he shall live 1519
εις
till 5056
τέλος
the end, 3754
οτι
for 3756
ουκ
he should not 3708
όψεται
see 2704.1
καταφθοράν
corruption.
(49:9) (Albowiem drogi jest okup duszy ich, i nie może się ostać na wieki.) (49:9) Bo okup za duszę jest zbyt drogiI nie wystarczy nigdy, (49:9) I zapłaty odkupienia dusze swojéj: i będzie pracował na wieki. i cenu izbawlienija duszy swojeja: i utrudisia w wiek, и3 цёну и3збавлeніz души2 своеS: и3 ўтруди1сz въ вёкъ, и цѣ́ну избавле́нiя души́ сво­ея́: и утруди́ся въ вѣ́къ, и цену искупления души своей, хотя бы и трудился вечно.
Ps49(48),10 10 10 et vivet adhuc in finem. 49:10 3752
όταν
Whenever 1492
ίδη
he should behold 4680
σοφούς
wise men 599
αποθνήσκοντας
dying, 2009.1
επιτοαυτό
[5together 878
άφρων
1 the fool 2532
και
2and 462.1
άνους
3 the mindless one 622
απολούνται
4shall perish]; 2532
και
and 2641
καταλείψουσιν
they shall leave behind 245
αλλοτρίοις
[2to strangers 3588
τον
4149-1473
πλούτον αυτών
1their riches].
(49:10) Aby żył na wieki, a nie oglądał grobu. (49:10) By mógł żyć dalej na zawszeI nie oglądał grobu. (49:10) I będzie żył jeszcze do końca: nie ogląda zginienia. i żyw budiet do konca, nie uzrit paguby. и3 жи1въ бyдетъ до концA, не ќзритъ пaгубы. и жи́въ бу́детъ до конца́, не у́зритъ па́губы. Кто проживет до конца своего и не узрит погибели?
Ps49(48),11 11 11 Non videbit interitum,
cum viderit sapientes morientes:
simul insipiens et stultus peribunt.
Et relinquent alienis divitias suas,
49:11 2532
και
And 3588
οι
5028-1473
τάφοι αυτών
their tombs 3614-1473
οικίαι αυτών
are their houses 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon, 4638-1473
σκηνώματα αυτών
and their tents 1519
εις
unto 1074
γενεάν
generation 2532
και
and 1074
γενεάν
generation. 1941
επεκαλέσαντο
They call 3588
τα
3686-1473
ονόματα αυτών
[3their names 1909
επί
2after 3588
των
1049.2
γαιών
1lands].
(49:11) Bo widzimy, iż i mądrzy umierają, głupi i szalony zarówno giną, a zostawiają, obcym bogactwa swoje. (49:11) Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, Głupi i prostak pospołu giną I zostawiają obcym bogactwo swoje. (49:11) Gdy ujrzy mądre umierające: pospołu niemądry i głupi zginą: i zostawią obcym majętności swoje. Iegda uwidit priemudryja umirajuszczyja, wkupie biezumien i niesmyslien pogibnut, i ostawiat czużdim bogatstwo swoje. є3гдA ўви1дитъ прем{дрыz ўмирaющыz, вкyпэ безyменъ и3 несмhсленъ поги1бнутъ, и3 њстaвzтъ чужди6мъ богaтство своE. Егда́ уви́дитъ прему́дрыя умира́ющыя, вку́пѣ безу́менъ и несмы́сленъ поги́бнутъ, и оста́вятъ чужди́мъ бога́т­ст­во свое́. Ибо видит он, мудрые умирают, вместе с ними безумный и несмысленный гибнут, оставляя чужим богатство свое.
Ps49(48),12 12 12 et sepulchra eorum domus illorum in æternum;
tabernacula eorum in progenie et progenie:
vocaverunt nomina sua in terris suis.
49:12 2532
και
And 444
άνθρωπος
a man 1722
εν
[2in 5092
τιμή
3honor 1510.6
ων
1being] 3756-4920
ου συνήκε
perceived not; 3904.2
παρασυνεβλήθη
he resembles 3588
τοις
the 2934
κτήνεσι
[2cattle 3588
τοις
453
ανοήτοις
1unthinking], 2532
και
and 3666
ωμοιώθη
is like 1473
αυτοίς
them.
(49:12) Myślą, że domy ich są wieczne, a przybytki ich trwają od narodu do narodu; przetoż je nazywają od imion swych na ziemi. (49:12) Domy ich są grobami na wieki, Mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, Chociaż imionami swymi nazwali kraje. (49:12) A groby ich domami ich na wieki: przybytkami ich od narodu do narodu: nazywali imiona swe w ziemiach swoich. I grobi ich żyliszcza ich wo wiek, sielienija ich w rod i rod, nariekosza imiena swoja na ziemliach. И# гр0би и4хъ жили6ща и4хъ во вёкъ, селє1ніz и4хъ въ р0дъ и3 р0дъ, нарек0ша и3менA сво‰ на землsхъ. И гро́би и́хъ жили́ща и́хъ во вѣ́къ, селе́нiя и́хъ въ ро́дъ и ро́дъ, нареко́ша имена́ своя́ на земля́хъ. Их гробы – жилища их навеки, обиталища их из рода в род, хоть и нарекли они земли именами своими.
Ps49(48),13 13 13 Et homo, cum in honore esset, non intellexit.
Comparatus est jumentis insipientibus,
et similis factus est illis.
49:13 3778
αύτη
This 3588
η
3598-1473
οδός αυτών
their way 4625
σκάνδαλον
is an obstacle 1473
αυτοίς
to them; 2532
και
yet 3326
μετά
after 3778
ταύτα
these things 1722
εν
[2with 3588
τω
4750-1473
στόματι αυτών
3their mouths 2106
ευδοκήσουσιν
1they take pleasure].
(49:13) Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną. (49:13) Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, Podobny jest do bydląt, które giną. (49:13) A człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał: przyrównany jest bydlętom bezrozumnym, i stał sie im podobny. I cziełowiek w cziesti syj nie razumie, priłożysia skotom niesmysliennym i upodobisia im. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ. И человѣ́къ въ че́сти сы́й не разумѣ́, при­­ложи́ся ското́мъ несмы́слен­нымъ и уподо́бися и́мъ. Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним.
Ps49(48),14 14 14 Hæc via illorum scandalum ipsis;
et postea in ore suo complacebunt.
49:14 5613
ως
[2as 4263
πρόβατα
3sheep 1722
εν
4in 86
άδη
5Hades 5087
έθεντο
1They placed them]; 2288
θάνατος
death 4165
ποιμανεί
tends 1473
αυτούς
them; 2532
και
and 2634
κατακυριεύσουσιν
[3shall dominate 1473
αυτών
4them 3588
οι
1the 2117
ευθείς
2upright] 4404
τοπρωϊ
in the morning; 2532
και
and 3588
η
996-1473
βοήθεια αυτών
their help 3822
παλαιωθήσεται
shall grow old 1722
εν
in 3588
τω
86
άδη
Hades; 1537
εκ
[2from 3588
της
1391-1473
δόξης αυτών
3their glory 1856
εξώσθησαν
1they were banished].
(49:14) Takowa myśl ich głupstwem ich jest, a przecież potomkowie ich pochwalają to usty swemi. Sela. (49:14) Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. (49:14) Ta droga ich pogorszenie im: a potem w uściech swych będą mieć upodobanie. Siej put' ich sobłazn im, i po sich wo ustiech swoich błagowoliat. Сeй пyть и4хъ соблaзнъ и5мъ, и3 по си1хъ во ўстёхъ свои1хъ благоволsтъ. Се́й пу́ть и́хъ собла́знъ и́мъ, и по си́хъ во устѣ́хъ сво­и́хъ благоволя́тъ. Этот путь соблазняет многих, но и после них другие устами своими одобрят его.
Ps49(48),15 15 15 Sicut oves in inferno positi sunt:
mors depascet eos.
Et dominabuntur eorum justi in matutino;
et auxilium eorum veterascet in inferno a gloria eorum.
49:15 4133
πλην
Except 3588
ο
2316
θεός
God 3084
λυτρώσεται
shall ransom 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 1537
εκ
from out of 5495
χειρός
the hand 86
άδου
of Hades, 3752
όταν
whenever 2983
λαμβάνη
he should take 1473
με
me.
(49:15) Jako owce w grobie złożeni będą, śmierć ich strawi; ale sprawiedliwi panować będą nad nimi z poranku, a kształt ich zniszczony będzie w grobie, gdy ustąpią z mieszkania swego. (49:15) Pędzą jak owce do otchłani, Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; Otchłań będzie ich mieszkaniem. (49:15) Jako owce, w piekle są położeni: śmierć je trawić będzie: i będą panować śprawiedliwi nad nimi rano: a ratunek ich starzeje się w piekle, po sławie ich. Jako owcy wo adie położeni sut', smiert' upasiet ja: i obładajut imi prawii zautra, i pomoszcz' ich obietszajet wo adie: ot sławy swojeja izrinowieni bysza. Ћкw џвцы во ѓдэ положeни сyть, смeрть ўпасeтъ |: и3 њбладaютъ и4ми прaвіи заyтра, и3 п0мощь и4хъ њбетшaетъ во ѓдэ: t слaвы своеS и3зриновeни бhша. Я́ко о́вцы во а́дѣ положе́ни су́ть, сме́рть упасе́тъ я́: и облада́ютъ и́ми пра́вiи зау́тра, и по́мощь и́хъ обетша́етъ во а́дѣ: от­ сла́вы сво­ея́ изринове́ни бы́ша. Словно овцы в загоне, во аде водворились они, смерть пасти будет их; и возобладают над ними праведники утром ранним; и не будет помощи им во аде. С вершины славы своей низринуты они.
Ps49(48),16 16 16 Verumtamen Deus redimet animam meam de manu inferi,
cum acceperit me.
49:16 3361
μη
Do not 5399
φοβού
fear 3752
όταν
whenever 4147
πλουτήση
[2should be enriched 444
άνθρωπος
1a man], 2228
η
or 3752
όταν
whenever 4129
πληθυνθή
[4should be multiplied 3588
η
1the 1391
δόξα
2glory 3588
του
3624-1473
οίκου αυτού
3of his house],
(49:16) Ale Bóg wykupi duszę moję z mocy grobu, gdy mię przyjmie. Sela. (49:16) Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, Ponieważ weźmie mnie do siebie. Sela. (49:16) Wszakóż Bóg odkupi duszę moję z ręki piekielnéj, gdy mię przyjmie. Obaczie Bog izbawit duszu moju iz ruki adowy, jegda prijemliet mia. Nбaче бGъ и3збaвитъ дyшу мою2 и3з8 руки2 ѓдовы, є3гдA пріeмлетъ мS. Оба́че Бо́гъ изба́витъ ду́шу мою́ изъ руки́ а́довы, егда́ прiе́млетъ мя́. Но Бог избавит душу мою от власти ада и примет меня.
Ps49(48),17 17 17 Ne timueris cum dives factus fuerit homo,
et cum multiplicata fuerit gloria domus ejus:
49:17 3754
ότι
for 3756
ουκ
[2not 1722
εν
5in 3588
τω
599-1473
αποθνήσκειν αυτόν
6his dying 2983
λήψεται
1he shall 3take 3588
τα
3956
πάντα
4anything], 3761
ουδέ
nor 4782
συγκαταβήσεται
will [2go down with 1473
αυτώ
3him 3588
η
1391-1473
δόξα αυτού
1his glory]!
(49:17) Nie bójże się, gdy się kto zbogaci, a gdy się rozmnoży sława domu jego. (49:17) Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, Gdy rośnie chwała domu jego, (49:17) Nie bój się, gdy się zbogaci człowiek, i gdy się rozmnoży sława domu jego. Nie ubojsia, jegda razbogatiejet cziełowiek, ili jegda umnożytsia sława domu jego: Не ўб0йсz, є3гдA разбогатёетъ человёкъ, и3ли2 є3гдA ўмн0житсz слaва д0му є3гw2: Не убо́йся, егда́ разбогатѣ́етъ человѣ́къ, или́ егда́ умно́жит­ся сла́ва до́му его́: Не огорчайся, когда разбогатеет человек, или когда умножится слава дома его;
Ps49(48),18 18 18 quoniam, cum interierit, non sumet omnia,
neque descendet cum eo gloria ejus.
49:18 3754
ότι
For 3588
η
5590-1473
ψυχή αυτού
his soul 1722
εν
[2in 3588
τη
2222-1473
ζωή αυτού
3his life 2127
ευλογηθήσεται
1shall be blessed]. 1843
εξομολογήσεταί
He shall make acknowledgment 1473
σοι
to you 3752
όταν
whenever 18.2
αγαθύνης
you should do good 1473
αυτώ
to him.
(49:18) Bo umierając nie weźmie nic z sobą, ani za nim zstąpi sława jego. (49:18) Bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmieI nie pójdzie za nim chwała jego. (49:18) Albowiem gdy zginie, nie weźmie wszystkiego: ani zstąpi z nim sława jego. jako wniegda umrieti jemu, nie wozmiet wsia, niże snidiet s nim sława jego. ћкw внегдA ўмрeти є3мY, не в0зметъ вс‰, нижE сни1детъ съ ни1мъ слaва є3гw2. я́ко внегда́ умре́ти ему́, не во́зметъ вся́, ниже́ сни́детъ съ ни́мъ сла́ва его́. ибо, умирая, ничего не возьмет он с собой, и не сойдет с ним в землю слава его.
Ps49(48),19 19 19 Quia anima ejus in vita ipsius benedicetur;
confitebitur tibi cum benefeceris ei.
49:19 1525
εισελεύσεται
He shall enter 2193
έως
unto 1074
γενεάς
the generation 3962-1473
πατέρων αυτού
of his fathers; 2193
έως
unto 165
αιώνος
the eon 3756
ουκ
he shall not 3708
όψεται
see 5457
φως
light.
(49:19) A choć duszy swej za żywota swego pobłaża i chwalono go, gdy sobie dobrze czynił: (49:19) Choćby za życia swego mienił się szczęśliwym; Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, (49:19) Bo dusza jego będzie za żywota jego błogosławiona: będzieć wyznawał, gdy mu dobrze uczynisz. Jako dusza jego w żywotie jego błagosłowitsia, ispowiestsia tiebie, jegda błagosotworiszy jemu. Ћкw душA є3гw2 въ животЁ є3гw2 благослови1тсz, и3сповёстсz тебЁ, є3гдA благосотвори1ши є3мY. Я́ко душа́ его́ въ животѣ́ его́ благослови́т­ся, исповѣ́ст­ся тебѣ́, егда́ благосотвори́ши ему́. Хотя при жизни благословляют его, и благодарит он тебя, когда делаешь ему добро,
Ps49(48),20 20 20 Introibit usque in progenies patrum suorum;
et usque in æternum non videbit lumen.
49:20 2532
και
And 444
άνθρωπος
a man 1722
εν
[2in 5092
τιμή
3honor 1510.6
ων
1being] 3756-4920
ου συνήκε
perceived not; 3904.2
παρασυνεβλήθη
he resembles 3588
τοις
the 2934
κτήνεσι
[2cattle 3588
τοις
453
ανοήτοις
1unthinking] 2532
και
and 3666
ωμοιώθη
is like 1473
αυτοίς
them.
(49:20) Przecież musi iść za rodziną ojców swych, a na wieki nie ogląda światłości. (49:20) Pójdzie do pokolenia ojców swoich, Którzy już nigdy nie ujrzą światłości. (49:20) Wnidzie aż do rodzaju ojców swoich, i aż na wieki nie ujrzy światłości. Wnidiet daże do roda otiec swoich, daże do wieka nie uzrit swieta. Вни1детъ дaже до р0да nтє1цъ свои1хъ, дaже до вёка не ќзритъ свёта. Вни́детъ да́же до ро́да оте́цъ сво­и́хъ, да́же до вѣ́ка не у́зритъ свѣ́та. сойдет он туда, где род отцов его, и вовеки не узрит света.
Ps49(48),21 21 21 Homo, cum in honore esset, non intellexit.
Comparatus est jumentis insipientibus,
et similis factus est illis.
(49:21) Owóż człowiek, który jest we czci, a nie zrozumiewa tego, podobny jest bydlętom, które giną. (49:21) Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie, Podobny jest do bydląt, które giną. (49:21) Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał: przyrównan jest bydlętom nierozumnym, i stał się im podobny. I cziełowiek w cziesti syj nie razumie, priłożysia skotom niesmysliennym i upodobisia im. И# человёкъ въ чeсти сhй не разумЁ, приложи1сz скотHмъ несмhслєннымъ и3 ўпод0бисz и5мъ. И человѣ́къ въ че́сти сы́й не разумѣ́, при­­ложи́ся ското́мъ несмы́слен­нымъ и уподо́бися и́мъ. Но человек, достигший почета, не вразумился, уподобился он скоту несмысленному и сравнялся с ним.
Chwała