Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma VIII
K8Ps 56 (55) W BOGU MAM NADZIEJĘ, CÓŻ MOŻE UCZYNIĆ MI CZŁOWIEK?
Ps56(55),1 1 1 In finem, pro populo qui a sanctis longe factus est. David in tituli inscriptionem, cum tenuerunt eum Allophyli in Geth. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
του
the 2992
λαού
people 3588
του
575
από
[2from 3588
των
3the 39
αγίων
4holy things 3118.2
μεμακρυμμένου
1being far]; 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 1519
εις
for 4739.2
στηλογραφίαν
an inscription on a monument; 3698
οπότε
when 2902
εκράτησαν
[3held 1473
αυτόν
4him 3588
οι
1the 246
αλλόφυλοι
2Philistines] 1722
εν
in *
Γεθ
Gath. 56:1 1653
ελέησόν
Show mercy 1473
με
on me, 3588
ο
O 2316
θεός
God! 3754
ότι
for 2662
κατεπάτησέ
[2trampled 1473
με
3me 444
άνθρωπος
1man]. 3650
όλην
The entire 3588
την
2250
ημέραν
day 4170
πολεμών
in waging war 2346
έθλιψέ
he afflicted 1473
με
me.
Przedniejszemu śpiewakowi o niemej gołębicy, na miejscach odległych, złoty psalm Dawidowy, gdy go w Gat Filistynowie pojmali. (56:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Niema gołębica w dali”. Miktam Dawidowy, Gdy Filistyni pojmali go w Gat. (56:1) Na koniec, za lud, który się stał od świętych oddalony, Dawidowi na napis tytułu, kiedy go Filistynowie poimali w Get. W koniec, o liudiech ot swiatych udaliennych, Dawidu w stołpopisanije, wniegda udierżasza i inopliemiennicy w giefie, psałom. Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с™hхъ ўдалeныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ Въ коне́цъ, о лю́дехъ от­ святы́хъ удале́н­ныхъ, Дави́ду въ столпописа́нiе, внегда́ удержа́ша и́ иноплеме́н­ницы въ ге́ѳѣ, псало́мъ. В конец, о людях, удаленных от святынь, Давида, для написания на столпе, когда удерживали его иноплеменники в Гефе, 55
Ps56(55),2 2 2 Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo;
tota die impugnans, tribulavit me.
56:2 2662
κατεπάτησάν
[2trampled 1473
με
3me 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1My enemies] 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day, 3754
ότι
for 4183
πολλοί
many 3588
οι
are the ones 4170
πολεμούντές
waging war against 1473
με
me 575
από
from 5311
ύψους
the height.
(56:2) Zmiłuj się nademną, o Boże!, bo mię chce pochłonąć człowiek; każdego dnia walcząc trapi mię. (56:2) Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają na mnie; Cały dzień wrogowie uciskają mnie! (56:2) Zmiłuj się nademną, Boże; boć mię podeptał człowiek: przez cały dzień najeżdżając, utrapił mię. Pomiłuj mia, Boże, jako popra mia cziełowiek: wies' dien' boria stuży mi. Поми1луй мS, б9е, ћкw попрa мz человёкъ: вeсь дeнь борS стужи1 ми. Поми́луй мя́, Бо́же, я́ко попра́ мя человѣ́къ: ве́сь де́нь боря́ стужи́ ми. Помилуй меня, Боже, ибо меня попирал человек; всяк день, нападая, преследовал меня.
Ps56(55),3 3 3 Conculcaverunt me inimici mei tota die,
quoniam multi bellantes adversum me.
56:3 2250
ημέρας
[3 the day 3756
ου
1I do not 5399
φοβηθήσομαι
2fear], 1473-1161
εγώ δε
and I 1679
ελπιώ
shall hope 1909
επί
upon 1473
σε
you.
(56:3) Chcą mię połknąć nieprzyjaciele moi na każdy dzień; zaprawdęć wiele jest walczących przeciwko mnie, o Najwyższy! (56:3) Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. (56:3) Podeptali mię nieprzyjaciele moi cały dzień; albowiem wiele walczących przeciwko mnie. Poprasza mia wrazi moi wies' dien': jako mnozi boriuszczyi mia s wysoty. Попрaша мS врази2 мои2 вeсь дeнь: ћкw мн0зи борю1щіи мS съ высоты2. Попра́ша мя́ врази́ мо­и́ ве́сь де́нь: я́ко мно́зи борю́щiи мя́ съ высоты́. Попирали меня враги всяк день, ибо много надменных, нападающих на меня.
Ps56(55),4 4 4 Ab altitudine diei timebo:
ego vero in te sperabo.
56:4 1722
εν
In 3588
τω
2316
θεώ
God 1867
επαινέσω
I will praise 3588
τους
3056-1473
λόγους μου
by my words. 1909
επί
Upon 3588
τω
2316
θεώ
God 1679
ήλπισα
I hoped. 3756
ου
I shall not 5399
φοβηθήσομαι
fear 5100
τι
what 4160
ποιήσει
[2shall do 1473
μοι
3to me 4561
σαρξ
1flesh].
(56:4) Któregokolwiek mię dnia strach ogarnia, ja w tobie ufam. (56:4) Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję. (56:4) Od wysokości dnia ulęknę się: ja lepak w tobie nadzieję mieć będę. W dien' nie ubojusia, az że upowaju na tia. Въ дeнь не ўбою1сz, ѓзъ же ўповaю на тS. Въ де́нь не убою́ся, а́зъ же упова́ю на тя́. Вовеки не убоюсь, ибо уповаю на Тебя!
Ps56(55),5 5 5 In Deo laudabo sermones meos;
in Deo speravi:
non timebo quid faciat mihi caro.
56:5 3650
όλην
The entire 3588
την
2250
ημέραν
day 3588
τους
3056-1473
λόγους μου
[2my words 948
εβδελύσσοντο
1they abhorred]; 2596
κατ'
[3 are against 1473
εμού
4me 3956
πάντες
1all 3588
οι
1261-1473
διαλογισμοί αυτών
2their thoughts] 1519
εις
for 2556
κακόν
bad.
(56:5) Boga wysławiać będę dla słowa jego; w Bogu nadzieję będę miał, ani się będę bał, żeby mi co ciało uczynić mogło. (56:5) Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek? (56:5) W Bogu wysławiać będę mowy moje, w Bogum nadzieję miał: nie będę się bał, co mi uczyni ciało. O Bozie pochwaliu słowiesa moja: na Boga upowach, nie ubojusia: czto sotworit mnieot'? Њ бз7э похвалю2 словесA мо‰: на бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ пл0ть; О Бо́зѣ похвалю́ словеса́ моя́: на Бо́га упова́хъ, не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ пло́ть? Бога восхвалю словами песнопений моих; на Бога уповал, не убоюсь: что сотворит мне плоть?
Ps56(55),6 6 6 Tota die verba mea execrabantur;
adversum me omnes cogitationes eorum in malum.
56:6 3939
παροικήσουσι
They will sojourn 2532
και
and 2633.1
κατακρύψουσιν
hide; 1473
αυτοί
they 3588
την
4418-1473
πτέρναν μου
[2my heel 5442
φυλάξουσι
1will guard], 2509
καθάπερ
just as 5278
υπέμειναν
they wait 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
for my life.
(56:6) Przez cały dzień słowa moje wykręcają, a przeciwko mnie są wszystkie myśli ich, na złe. (56:6) Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. (56:6) Cały dzień słowy memi brzydzili się: przeciwko mnie wszystkie myśli ich na złe. Wies' dien' słowies moich gnuszachusia: na mia wsia pomyszlienija ich na zło. Вeсь дeнь словeсъ мои1хъ гнушaхусz: на мS вс‰ помышлє1ніz и4хъ на ѕло2. Ве́сь де́нь слове́съ мо­и́хъ гнуша́хуся: на мя́ вся́ помышле́нiя и́хъ на зло́. Всяк день словами моими гнушаются враги; на меня замышляют они зло.
Ps56(55),7 7 7 Inhabitabunt, et abscondent;
ipsi calcaneum meum observabunt.
Sicut sustinuerunt animam meam,
56:7 5228
υπέρ
For 3588
του
3367
μηθενός
by no means 4982
σώσεις
will you deliver 1473
αυτούς
them; 1722
εν
[3in 3709
οργή
4anger 2992
λαούς
2peoples 2609
κατάξεις
1you will lead down].
(56:7) Zbierają się, i ukrywają się, i ślad mój upatrują, czyhając na duszę moję. (56:7) Schodzą się, czyhają, śledzą kroki moje, Ponieważ nastają na życie moje. (56:7) Będą mieszkać, i kryć się: sami stóp moich będą szlakować, jako czekali na duszę moję. Wsieliatsia i skryjut, tii piatu moju sochraniat, jakoże potierpiesza duszu moju . Вселsтсz и3 скрhютъ, тjи пsту мою2 сохранsтъ, ћкоже потерпёша дyшу мою2. Вселя́т­ся и скры́ютъ, ті́и пя́ту мою́ сохраня́тъ, я́коже потерпѣ́ша ду́шу мою́ . Соберутся они и притаятся; за моей стопой наблюдать будут, подстерегая душу мою.
Ps56(55),8 8 8 pro nihilo salvos facies illos;
in ira populos confringes.
56:8 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
την
2222-1473
ζωήν μου
my life 1804
εξήγγειλά
I declared 1473
σοι
to you; 5087
έθου
you put 3588
τα
1144-1473
δάκρυά μου
my tears 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you, 5613
ως
as 2532
και
even 1722
εν
according to 3588
τη
1860-1473
επαγγελία σου
your promise.
(56:8) Izali za nieprawość pomsty ujdą? strąć te narody, o Boże! w popędliwości twojej. (56:8) Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi! (56:8) Za nic je zbawisz? w gniewie narody pokruszysz, Boże. Ni o cziesomże otrinieszy ja, gniewom liudi nizwiedieszy. Ни њ чес0мже tри1неши |, гнёвомъ лю1ди низведeши. Ни о чесо́мже от­ри́неши я́, гнѣ́вомъ лю́ди низведе́ши. Но легко Ты отринешь их, во гневе низложишь народы!
Ps56(55),9 9 9 Deus, vitam meam annuntiavi tibi;
posuisti lacrimas meas in conspectu tuo,
sicut et in promissione tua:
56:9 1994
επιστρέψουσιν
[2shall turn 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1My enemies] 1519
εις
to 3588
τα
the 3694
οπίσω
rear, 1722
εν
in 3739
η
which 302
αν
ever 2250
ημέρα
day 1941
επικαλέσωμαι
I should call upon 1473
σε
you. 2400
ιδού
Behold, 1097
έγνων
I knew 3754
ότι
that 2316
θεός μου
[2my God 1510.2.2-1473
ει συ
1you are].
(56:9) Tyś tułanie moje policzył; zbierzże też łzy moje w wiadro twe; izaż nie są spisane w księgach twoich? (56:9) Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? (56:9) Żywot mój objawiłem tobie: położyłeś łzy moje przed oblicznością twoją, jakoś w obietnicy twojéj. Boże, żywot moj wozwiestich tiebie: położył jesi sliezy moja pried toboju, jako i wo obietowanii twojem. Б9е, жив0тъ м0й возвэсти1хъ тебЁ: положи1лъ є3си2 слeзы мо‰ пред8 тоб0ю, ћкw и3 во њбэтовaніи твоeмъ. Бо́же, живо́тъ мо́й воз­вѣсти́хъ тебѣ́: положи́лъ еси́ сле́зы моя́ предъ тобо́ю, я́ко и во обѣтова́нiи тво­е́мъ. Боже, поведал я жизнь мою Тебе; дороги Тебе слезы мои по обетованию Твоему.
Ps56(55),10 10 10 tunc convertentur inimici mei retrorsum.
In quacumque die invocavero te,
ecce cognovi quoniam Deus meus es.
56:10 1909
επί
Unto 3588
τω
2316
θεώ
God 134
αινέσω
I will praise 4487
ρήμα
by discourse; 1909
επί
unto 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord 134
αινέσω
I will praise 3056
λόγον
by word.
(56:10) Tedy się nazad cofną nieprzyjaciele moi, któregokolwiek dnia zawołam; bo to wiem, iż Bóg jest ze mną. (56:10) Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam:To wiem, że Bóg jest ze mną. (56:10) Tedy podadzą tył nieprzyjaciele moi: w którykolwiek dzień będę cię wzywał: otom poznał, że Bogiem moim jesteś. Da wozwratiatsia wrazi moi wspiat', w on'że aszcze dien' prizowu tia: sie, poznach, jako Bog moj jesi ty. Да возвратsтсz врази2 мои2 вспsть, в0ньже ѓще дeнь призовy тz: сE, познaхъ, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2. Да воз­вратя́т­ся врази́ мо­и́ вспя́ть, въ о́ньже а́ще де́нь при­­зову́ тя: се́, позна́хъ, я́ко Бо́гъ мо́й еси́ ты́. Да обратятся враги мои вспять в тот день, когда я призову Тебя! Вот познал я, что Ты Бог мой!
Ps56(55),11 11 11 In Deo laudabo verbum;
in Domino laudabo sermonem.
56:11 1909
επί
Unto 3588
τω
2316
θεώ
God 1679
ήλπισα
I hoped; 3756
ου
I will not 5399
φοβηθήσομαι
be afraid 5100
τι
in what 4160
ποιήσει
[2shall do 1473
μοι
3to me 444
άνθρωπος
1man].
(56:11) Boga wysławiać będę z słowa; Pana chwalić będę z słowa jego. (56:11) Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, (56:11) W Bogu będę chwalił słowo, w Panu będę chwalił mowę. O Bozie pochwaliu głagoł, o Gospodie pochwaliuowo. Њ бз7э похвалю2 гlг0лъ, њ гDэ похвалю2 сл0во. О Бо́зѣ похвалю́ глаго́лъ, о Го́сподѣ похвалю́ сло́во. Восхвалю Бога речами, восхвалю Господа словами песнопений моих.
Ps56(55),12 12 11 In Deo speravi:
non timebo quid faciat mihi homo.
56:12 1722
εν
In 1473
εμοί
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3588
αι
are the 2171
ευχαί
vows 3739
ας
which 591
αποδώσω
I shall give 133-1473
αινέσεώς σου
of your praise.
(56:12) W Bogu mam nadzieję, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. (56:12) Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek? (56:12) Miałem nadzieję w Bogu, nie będę się lękał: co mi uczyni człowiek? Na Boga upowach, nie ubojusia: czto sotworit mnie cziełowiek? На бGа ўповaхъ, не ўбою1сz: что2 сотвори1тъ мнЁ человёкъ; На Бо́га упова́хъ, не убою́ся: что́ сотвори́тъ мнѣ́ человѣ́къ? На Бога уповаю, не убоюсь: что сотворит мне человек?
Ps56(55),13 13 12 In me sunt, Deus, vota tua,
quæ reddam, laudationes tibi:
56:13 3754
ότι
For 4506
ερρύσω
you rescued 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 1537
εκ
from 2288
θανάτου
death, 3588
τους
3788
οφθαλμούς μου
my eyes 575
από
from 1144
δακρύων
tears, 2532
και
and 3588
τους
4228-1473
πόδας μου
my feet 575
από
from 3643.2
ολισθήματος
a slip. 2100
ευαρεστήσω
I shall be well-pleasing 1799
ενώπιον
before 2962
κυρίου
the lord 1722
εν
in 5457
φωτί
the light 2198
ζώντων
of the living.
(56:13) Tobiem, o Boże! śluby uczynił; przetoż też tobie chwały oddam. (56:13) Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, (56:13) We mnie są, Boże, śluby twoje, które oddam chwały tobie. Wo mnie, Boże, molitwy, jaże wozdam chwały twojeja: Во мнЁ, б9е, моли1твы, ±же воздaмъ хвалы2 твоеS: Во мнѣ́, Бо́же, моли́твы, я́же воз­да́мъ хвалы́ тво­ея́: На мне, Боже, обеты, и я исполню их во славу Твою;
Ps56(55),14 14 13 quoniam eripuisti animam meam de morte,
et pedes meos de lapsu,
ut placeam coram Deo in lumine viventium.
(56:14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abym statecznie chodził przed obliczem Bożem w światłości żyjących. (56:14) Boś od śmierci ocalił duszę moją, Nogi moje od upadku, Abym chodził przed Bogiem w światłości życia. (56:14) Albowiemeś wyrwał duszę moję od śmierci, a nogi moje od upadku, abych się podobał przed Bogiem w światłości żywiących. jako izbawił jesi duszu moju ot smierti, oczi moi ot sliez i nozie moi ot popołznowienija: błagougożdu pried Gospodiem wo swietie żywych. ћкw и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t смeрти, џчи мои2 t слeзъ и3 н0зэ мои2 t поползновeніz: благоугождY пред8 гDемъ во свётэ живhхъ. я́ко изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ от­ сме́рти, о́чи мо­и́ от­ сле́зъ и но́зѣ мо­и́ от­ поползнове́нiя: благо­угожду́ предъ Го́сподемъ во свѣ́тѣ живы́хъ. ибо избавил Ты душу мою от смерти, очи мои от слез и стопы мои от преткновения. Угождать буду Господу во свете Его среди живых!