Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 69 (68) WOŁANIE O POMOC Z PRZEPAŚCI CIERPIENIA.
Ps69(68),1 1 1 In finem, pro iis qui commutabuntur. David. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 241.2
αλλοιωθησομένων
changings; 5568
ψαλμός
a psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 69:1 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me, 3588
ο
O 2316
θεός
God! 3754
ότι
for 1525
εισήλθοσαν
[2entered 5204
ύδατα
1 the waters] 2193
έως
into 5590-1473
ψυχής μου
my soul.
Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm Dawidowy. (69:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie...” Dawidowy. (69:1) Na koniec, za te, którzy będą odmienieni, Dawidowi. W koniec, o izmienszychsia , psałom Dawidu. Въ конeцъ, њ и3змёньшихсz , pал0мъ дв7ду Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся , псало́мъ Дави́ду. В конец, об имеющих измениться, псалом Давида, 68
Ps69(68),2 2 2 Salvum me fac, Deus,
quoniam intraverunt aquæ usque ad animam meam.
69:2 1704.1
ενεπάγην
I was stuck 1519
εις
in 2437.1
ιλύν
[2slime 1037
βυθού
1deep], 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 5287
υπόστασις
support. 2064
ήλθον
I came 1519
εις
to 3588
τα
the 899
βάθη
depths 3588
της
of the 2281
θαλάσσης
sea, 2532
και
and 2616.6
καταιγίς
the gale 2670
κατεπόντισέ
sank 1473
με
me.
(69:2) Wybaw mię, o Boże! boć przyszły wody aż do duszy mojej. (69:2) Wybaw mnie, Boże, Bo wody grożą duszy mojej! (69:2) Wybaw mię, Boże; boć weszły wody aż do duszy mojéj. Spasi mia, Boże, jako wnidosza wody do duszy mojeja. Сп7си1 мz, б9е, ћкw внид0ша в0ды до души2 моеS. Спаси́ мя, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ мо­ея́. Спаси меня, Боже, ибо воды скорбей настигли душу мою!
Ps69(68),3 3 3 Infixus sum in limo profundi et non est substantia.
Veni in altitudinem maris, et tempestas demersit me.
69:3 2872
εκοπίασα
I tired 2896
κράζων
crying out; 1018.1
εβραγχίασεν
[2is sore 3588
ο
2995-1473
λάρυγξ μου
1my throat]. 1587
εξέλιπον
[2failed 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί μου
1My eyes] 575
από
from 3588
του
1679-1473
ελπίζειν με
my hope 1909
επί
upon 3588
τον
2316-1473
θεόν μου
my God.
(69:3) Pogrążony jestem w głębokiem błocie, gdzie dna niemasz; przyszedłem w głębokości wód, a nawałność ich porwała mię. (69:3) Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. (69:3) Ulgnąłem w błocie głębokości, i dna niemasz: przyszedłem na głębokość morską: a nawałność mię ponurzyła. Uglieboch w timienii głubiny, i niest' postojanija: priidoch wo głubiny morskija, i buria potopi mia. Ўглэб0хъ въ тимёніи глубины2, и3 нёсть постоsніz: пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 бyрz потопи1 мz. Углѣбо́хъ въ тимѣ́нiи глубины́, и нѣ́сть постоя́нiя: прiидо́хъ во глубины́ морскі́я, и бу́ря потопи́ мя. Погряз я в тине глубокой, и нет у меня опоры; канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня.
Ps69(68),4 4 4 Laboravi clamans, raucæ factæ sunt fauces meæ;
defecerunt oculi mei, dum spero in Deum meum.
69:4 4129
επληθύνθησαν
[4multiplied 5228
υπέρ
5over 3588
τας
6the 2359
τρίχας
7hairs 3588
της
2776-1473
κεφαλής μου
8of my head 3588
οι
1The ones 3404
μισούντές
2detesting 1473
με
3me]. 1431
δωρεάν
Freely 2901
εκραταιώθησαν
[2were strengthened 3588
οι
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies], 3588
οι
the ones 1559-1473
εκδιώκοντές με
driving me out 95
αδίκως
unjustly; 3739
α
[3what 3756
ουχ
4I did not 726
ήρπαζον
5seize by force 5119
τότε
1then 660.1
απετίννυον
2I paid for].
(69:4) Spracowałem się wołając, wyschło gardło moje; ustały oczy moje, gdym oczekiwał Boga mojego. (69:4) Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje; Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. (69:4) Spracowałem się wołając, ochrapiało gardło moje: ustały oczy moje, gdy mam nadzieję w Bogu moim. Utrudichsia zowyj, izmołczie gortan' moj: iscziezostie oczi moi, ot jeże upowati mi na Boga mojego. Ўтруди1хсz зовhй, и3змолчE гортaнь м0й: и3счез0стэ џчи мои2, t є4же ўповaти ми2 на бGа моего2. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мо́й: исчезо́стѣ о́чи мо­и́, от­ е́же упова́ти ми́ на Бо́га мо­его́. Изнемог я, призывая Бога, охрипла гортань моя; истомились очи мои в ожидании помощи от Бога моего.
Ps69(68),5 5 5 Multiplicati sunt super capillos capitis mei
qui oderunt me gratis.
Confortati sunt qui persecuti sunt me
inimici mei injuste;
quæ non rapui, tunc exsolvebam.
69:5 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1473
συ
you 1097
έγνως
know 3588
την
877-1473
αφροσύνην μου
my folly, 2532
και
and 3588
αι
4131.1-1473
πλημμέλειαί μου
my trespasses, 575
από
[3from 1473
σου
4you 3756
ουκ
1they are not 613
απεκρύβησαν
2concealed].
(69:5) Więcej jest tych, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny, niż włosów na głowie mojej; zmocnili się ci, którzy mię wygubić usiłują, a są nieprzyjaciółmi mymi niesłusznie; czegom nie wydarł, musiałem nagradzać. (69:5) Więcej niż włosów na głowie mojejJest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, Silniejsi niż kości moje są ci, Którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? (69:5) Rozmnożyli się nad włosy głowy mojéj, którzy mię mają w nienawiści bez przyczyny: zmocnili się, którzy mię niesprawiedliwie prześladowali, nieprzyjaciele moi: czegom nie wydarł, tedym płacił. Umnożyszasia paczie włas gławy mojeja nienawidiaszczyi mia tunie: ukriepiszasia wrazi moi, izgoniaszczyi mia nieprawiedno: jaże nie woschiszczach, togda wozdajach. Ўмн0жишасz пaче вл†съ главы2 моеS ненави1дzщіи мS тyне: ўкрэпи1шасz врази2 мои2, и3згонsщіи мS непрaведнw: ±же не восхищaхъ, тогдA воздаsхъ. Умно́жишася па́че вла́съ главы́ мо­ея́ ненави́дящiи мя́ ту́не: укрѣпи́шася врази́ мо­и́, изгоня́щiи мя́ непра́ведно: я́же не восхища́хъ, тогда́ воз­дая́хъ. Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей; укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня.
Ps69(68),6 6 6 Deus, tu scis insipientiam meam;
et delicta mea a te non sunt abscondita.
69:6 3361
μη
[5not 153
αισχυνθείησαν
1May 6be ashamed 1909
επ'
7over 1473
εμέ
8me 3588
οι
2the ones 5278
υπομένοντές
3waiting upon 1473
σε
4you], 2962
κύριε
O lord, 2962
κύριε
O lord 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces. 3361
μη
[5not 1788
εντραπείησαν
1May 6feel shame 1909
επ'
7over 1473
εμέ
8me 3588
οι
2the ones 2212
ζητούντές
3seeking 1473
σε
4you], 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
του
*
Ισραήλ
of Israel.
(69:6) Boże! ty znasz głupstwo moje, a występki moje nie są tajne przed tobą. (69:6) Boże, Ty znasz głupotę moją, A winy moje nie są ci tajne. (69:6) Boże, ty znasz głupstwo moje: a występki moje nie są tobie tajne. Boże, ty uwiedieł jesi biezumije moje, i priegrieszenija moja ot tiebie nie utaiszasia. Б9е, ты2 ўвёдэлъ є3си2 безyміе моE, и3 прегрэшє1ніz мо‰ t тебє2 не ўтаи1шасz. Бо́же, ты́ увѣ́дѣлъ еси́ безу́мiе мое́, и прегрѣше́нiя моя́ от­ тебе́ не утаи́шася. Боже, Ты ведаешь безумие мое и прегрешения мои от Тебя не утаились.
Ps69(68),7 7 7 Non erubescant in me qui exspectant te, Domine, Domine virtutum;
non confundantur super me qui quærunt te, Deus Israël.
69:7 3754
ότι
For 1752
ένεκά
because of 1473
σου
you 5297
υπήνεγκα
I endured 3680
ονειδισμόν
scorning; 2572
εκάλυψεν
[2covered 1791
εντροπή
1shame] 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν μου
my face.
(69:7) Niechajże nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy na cię oczekują, Panie, Panie zastępów! niech nie przychodzą dla mnie do hańby ci, którzy cię szukają, o Boże Izraelski! (69:7) Niech się nie zawiodą z mego powoduCi, którzy cię oczekują, Boże, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie okryją się hańbą Ci, którzy cię szukają, Boże Izraela! (69:7) Niech nie będą zawstydzeni dla mnie ci, którzy cię oczekiwają, Panie, Panie zastępów: niech nie będą pohańbieni dla mnie, którzy cię szukają, Boże Izraelski. Da nie postydiatsia o mnie tierpiaszczyi tiebie, Gospodi, Gospodi sił: niże da posramiatsia o mnie iszczuszczyi tiebie, Boże Izrailiew. Да не постыдsтсz њ мнЁ терпsщіи тебE, гDи, гDи си1лъ: нижE да посрaмzтсz њ мнЁ и4щущіи тебE, б9е ї}левъ. Да не постыдя́т­ся о мнѣ́ терпя́щiи тебе́, Го́споди, Го́споди си́лъ: ниже́ да посра́мят­ся о мнѣ́ и́щущiи тебе́, Бо́же Изра́илевъ. Да не постыдятся из-за меня ищущие Тебя, Боже Израилев!
Ps69(68),8 8 8 Quoniam propter te sustinui opprobrium;
operuit confusio faciem meam.
69:8 526
απηλλοτριωμένος
[2one being separated from 1096
εγενήθην
1I was] 3588
τοις
80-1473
αδελφοίς μου
my brethren, 2532
και
and 3581
ξένος
a stranger 3588
τοις
to the 5207
υιοίς
sons 3588
της
3384-1473
μητρός μου
of my mother.
(69:8) Bo dla ciebie ponoszę urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje. (69:8) Bo to dla ciebie znoszę hańbę, Wstyd okrywa oblicze moje. (69:8) Bom dla ciebie znaszał urąganie: zelżywość okrywała oblicze moje. Jako tiebie radi prietierpiech ponoszenije, pokry sramota lice moje. Ћкw тебє2 рaди претерпёхъ поношeніе, покры2 срамотA лицE моE. Я́ко тебе́ ра́ди претерпѣ́хъ поноше́нiе, покры́ срамота́ лице́ мое́. Ибо ради Тебя я претерпел позор, бесчестие легло на лицо мое.
Ps69(68),9 9 9 Extraneus factus sum fratribus meis,
et peregrinus filiis matris meæ.
69:9 3754
ότι
For 3588
ο
the 2205
ζήλος
zeal 3588
του
3624-1473
οίκου σου
of your house 2719-1473
κατέφαγέ με
devoured me, 2532
και
and 3588
οι
the 3680
ονειδισμοί
scornings 3588
των
of the 3679
ονειδιζόντων
ones berating 1473
σε
you 1968
επέπεσον
fell 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me.
(69:9) Stałem się obcym braciom moim, a cudzoziemcem synom matki mojej, (69:9) Stałem się obcy braciom moimI nieznany synom matki mojej, (69:9) Stałem się obcym braciéj mojéj, i cudzoziemcem synom matki mojéj. Czużd' bych bratii mojej i stranien synowom matierie mojeja: Чyждь бhхъ брaтіи моeй и3 стрaненъ сыновHмъ мaтере моеS: Чу́ждь бы́хъ бра́тiи мо­е́й и стра́ненъ сыново́мъ ма́тере мо­ея́: Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей;
Ps69(68),10 10 10 Quoniam zelus domus tuæ comedit me,
et opprobria exprobrantium tibi ceciderunt super me.
69:10 2532
και
And 4780
συνεκάλυψα
I covered 1722
εν
[2in 3521
νηστεία
3fasting 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul], 2532
και
and 1096
εγενήθη
it became 1519
εις
for 3680
ονειδισμούς
scornings 1473
εμοί
to me.
(69:10) Przeto, że gorliwość domu twego zżarła mię, a urąganie urągających tobie przypadło na mię. (69:10) Bo gorliwość o dom twój pożera mnie, A zniewagi urągających tobie spadły na mnie. (69:10) Bo mię zawisna miłość domu twego gryzła: a urągania urągających tobie spadły na mię. jako riewnost' domu twojego sniedie mia, i ponoszenija ponosiaszczych ti napadosza na mia. ћкw рeвность д0му твоегw2 снэдe мz, и3 поношє1ніz поносsщихъ ти2 напад0ша на мS. я́ко ре́вность до́му тво­его́ снѣде́ мя, и поноше́нiя понося́щихъ ти́ нападо́ша на мя́. ибо снедает меня ревность о доме Твоем, и поношения поносящих Тебя пали на меня.
Ps69(68),11 11 11 Et operui in jejunio animam meam,
et factum est in opprobrium mihi.
69:11 2532
και
And 5087
εθέμην
I put on 3588
το
1742-1473
ενδυμά μου
[2for my garment 4526
σάκκον
1sackcloth], 2532
και
and 1096
εγενόμην
I became 1473
αυτοίς
to them 1519
εις
as a 3850
παραβολήν
parable.
(69:11) Gdym płakał i trapił postem duszę moję, stało mi się to pohańbienie. (69:11) Umartwiałem się postem, A stało się to hańbą dla mnie. (69:11) I okryłem w poście duszę moję, i stało mi się urąganiem. I pokrych postom duszu moju, i byst' w ponoszenije mnie: И# покрhхъ пост0мъ дyшу мою2, и3 бhсть въ поношeніе мнЁ: И покры́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и бы́сть въ поноше́нiе мнѣ́: И облек я постом душу мою, и стал терпеть поругания;
Ps69(68),12 12 12 Et posui vestimentum meum cilicium;
et factus sum illis in parabolam.
69:12 2596
κατ'
[6against 1473
εμού
7me 96.1
ηδολέσχουν
5meditated 3588
οι
1The ones 2521
καθήμενοι
2sitting down 1722
εν
3at 4439
πύλαις
4 the gates]; 2532
και
and 1519
εις
against 1473
εμέ
me 5567
έψαλλον
they strummed, 3588
οι
even the 4095
πίνοντες
ones drinking 3588
τον
3631
οίνον
wine.
(69:12) Gdym wziął na się wór miasto szaty, byłem u nich przypowieścią. (69:12) Wziąłem jako szatę swą wór pokutnyI stałem się dla nich pośmiewiskiem. (69:12) I oblokłem miasto szaty włosień: i stałem się im przypowieścią. i położych odiejanije moje wrietiszcze, i bych im w pritczu. и3 положи1хъ њдэsніе моE врeтище, и3 бhхъ и5мъ въ при1тчу. и положи́хъ одѣя́нiе мое́ вре́тище, и бы́хъ и́мъ въ при́тчу. и оделся я в рубище, и стал для всех притчей:
Ps69(68),13 13 13 Adversum me loquebantur qui sedebant in porta,
et in me psallebant qui bibebant vinum.
69:13 1473-1161
εγώ δε
But I will cry 3588
τη
in 4335-1473
προσευχή μου
my prayer 4314
προς
to 1473
σε
you, 2962
κύριε
O lord, 2540
καιρός
at a time 2107
ευδοκίας
of benevolence. 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1722
εν
in 3588
τω
the 4128
πλήθει
multitude 3588
του
1656-1473
ελέους σου
of your mercies 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me 1722
εν
in 225
αληθεία
the truth 3588
της
4991-1473
σωτηρίας σου
of your deliverance!
(69:13) Mówili o mnie ci, którzy siedzieli w bramie, a byłem piosnką u tych, którzy pili mocny napój. (69:13) Rozmawiają o mnie siedzący w bramieI do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. (69:13) Mówili przeciwko mnie, którzy siedzieli w bramie: i śpiewali przeciw mnie, którzy pili wino. O mnie głumliachusia siediaszczyi wo wratiech, i o mnie pojachu pijuszczyi wino. Њ мнЁ глумлsхусz сэдsщіи во вратёхъ, и3 њ мнЁ поsху пію1щіи віно2. О мнѣ́ глумля́хуся сѣдя́щiи во вратѣ́хъ, и о мнѣ́ поя́ху пiю́щiи вино́. надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни пьющие вино.
Ps69(68),14 14 14 Ego vero orationem meam ad te, Domine;
tempus beneplaciti, Deus.
In multitudine misericordiæ tuæ,
exaudi me in veritate salutis tuæ.
69:14 4982
σώσόν
Deliver 1473
με
me 575
από
from 4081
πηλού
mud! 2443
ίνα
that 3361
μη
I should not 1704.1
εμπαγώ
be stuck. 4506
ρυσθείην
May I be rescued 1537
εκ
from 3588
των
the ones 3404
μισούντων
detesting 1473
με
me, 2532
και
and 1537
εκ
from 3588
των
the 899
βαθέων
depths 3588
των
of the 5204
υδάτων
waters.
(69:14) Ale ja obracam modlitwę moję do ciebie, Panie! czas jest upodobania twego; o Boże! według wielkości miłosierdzia twego wysłuchajże mię, dla prawdy zbawienia twego. (69:14) Ale ja modlę się do ciebie, Panie, czasu łaski; Boże, wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, W prawdzie zbawienia twojego! (69:14) Ale ja modlitwę moję do ciebie, Panie: czas upodobania, Boże, w wielkości miłosierdzia twego: wysłuchaj mię w prawdzie zbawienia twego. Az że molitwoju mojeiu k tiebie, Boże: wriemia błagowolienija, Boże: wo mnożestwie miłosti twojeja usłyszy mia, wo istinie spasienija twojego. Ѓзъ же моли1твою моeю къ тебЁ, б9е: врeмz бlговолeніz, б9е: во мн0жествэ млcти твоеS ўслhши мS, во и4стинэ спcніz твоегw2. А́зъ же моли́твою мо­е́ю къ тебѣ́, Бо́же: вре́мя благоволе́нiя, Бо́же: во мно́же­ст­вѣ ми́лости тво­ея́ услы́ши мя́, во и́стинѣ спасе́нiя тво­его́. А я возношу молитву к Тебе, Боже! Пришло время благоволения, Боже! По великой милости Твоей, услышь меня, ибо Ты воистину спасаешь нас!
Ps69(68),15 15 15 Eripe me de luto, ut non infigar;
libera me ab iis qui oderunt me, et de profundis aquarum.
69:15 3361
μη
[2not 1473
με
6me 2670
καταποντισάτω
1Let 5sink 2616.6
καταιγίς
3 the gale 5204
ύδατος
4of water], 3366
μηδέ
nor 2666
καταπιέτω
let [2swallow 1473
με
3me 1037
βυθός
1 the deep], 3366
μηδέ
nor 4912
συσχέτω
let [2constrain 1909
επ'
4over 1473
εμέ
5me 5421
φρέαρ
1 the well 3588
το
4750-1473
στόμα αυτού
3its mouth]!
(69:15) Wyrwij mię z błota, abym nie był pogrążony; niech będę wyrwany od tych, którzy mię nienawidzą, jako z głębokości wód; (69:15) Wyrwij mię z błota, abym nie ugrzązł, Wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód! (69:15) Wyrwij mię z błota, abych nie ulgnął: wybaw mię od tych, którzy mię nienawidzą, i z głębokości wód. Spasi mia ot brienija, da nie ugliebnu: da izbawliusia ot nienawidiaszczych mia i ot głubokich wod. Сп7си1 мz t брeніz, да не ўглёбну: да и3збaвлюсz t ненави1дzщихъ мS и3 t глуб0кихъ в0дъ. Спаси́ мя от­ бре́нiя, да не углѣ́бну: да изба́влюся от­ ненави́дящихъ мя́ и от­ глубо́кихъ во́дъ. Извлеки меня из тины, да не погрязну; да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод!
Ps69(68),16 16 16 Non me demergat tempestas aquæ,
neque absorbeat me profundum,
neque urgeat super me puteus os suum.
69:16 1522
εισάκουσόν
Listen to 1473
μου
me, 2962
κύριε
O lord, 3754
ότι
for 5543
χρηστόν
[2 is gracious 3588
το
1656-1473
έλεός σου
1your mercy]! 2596
κατά
According to 3588
το
the 4128
πλήθος
multitude 3588
των
3628-1473
οικτιρμών σου
of your compassions 1914
επίβλεψον
look 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me!
(69:16) Aby mię nie zatopiły strumienie wód, i nie pożarła głębia i nie zawarła nademną studnia wierzchu swego. (69:16) Niech nie zaleją mnie fale, Niech nie pochłonie mnie głębina I czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy! (69:16) Niech mię nie zatapia nawałność wody: ani mię niech nie pożera głębokość: ani niech nie zawiera nademną studnia wierzchu swego. Da nie potopit mienie buria wodnaja, niże da pożriet mienie głubina, niże swiediet o mnie rowiennik ust swoich. Да не потопи1тъ менE бyрz воднaz, нижE да пожрeтъ менE глубинA, нижE сведeтъ њ мнЁ ровeнникъ ќстъ свои1хъ. Да не потопи́тъ мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́тъ мене́ глубина́, ниже́ сведе́тъ о мнѣ́ рове́н­никъ у́стъ сво­и́хъ. Да не потопят меня бурные воды, да не поглотит меня пучина, и да не уловят меня уста колодца!
Ps69(68),17 17 17 Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia tua;
secundum multitudinem miserationum tuarum respice in me.
69:17 3361
μη
You should not 654
αποστρέψης
turn 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
your face 575
από
from 3588
του
3816-1473
παιδός σου
your servant, 3754
ότι
for 2346
θλίβομαι
I am afflicted. 5036
ταχύ
Quickly 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me!
(69:17) Wysłuchajże mię, Panie! boć dobre jest miłosierdzie twoje; według wielkiej litości twojej wejrzyj na mię. (69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska twoja, Według wielkiego miłosierdzia twego wejrzyj na mnie! (69:17) Wysłuchaj mię, Panie; bo łaskawe jest miłosierdzie twoje: według mnóstwa litości twoich wejrzyj na mię. Usłyszy mia, Gospodi, jako błaga miłost' twoja: po mnożestwu szczedrot twoich prizri na mia. Ўслhши мS, гDи, ћкw бlга млcть твоS: по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ при1зри на мS. Услы́ши мя́, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость твоя́: по мно́же­ст­ву щедро́тъ тво­и́хъ при́зри на мя́. Услышь меня, Господи, ибо благ в милости Твоей; по множеству щедрот Твоих воззри на меня!
Ps69(68),18 18 18 Et ne avertas faciem tuam a puero tuo;
quoniam tribulor, velociter exaudi me.
69:18 4337
πρόσχες
Take heed 3588
τη
to 5590-1473
ψυχή μου
my soul, 2532
και
and 3084
λύτρωσαι
ransom 1473
αυτήν
it! 1752
ένεκα
[3because of 3588
των
2190-1473
εχθρών μου
4my enemies 4506
ρύσαί
1Rescue 1473
με
2me]!
(69:18) Nie zakrywajże oblicza twego od sługi swego, bom jest w utrapieniu; pośpieszże się, wysłuchaj mię. (69:18) Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, Kiedy jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie! (69:18) A nie odwracaj oblicza twego od sługi swego; bom jest w utrapieniu: prędko wysłuchaj mię. Nie otwrati lica twojego ot otroka twojego, jako skorbliu: skoro usłyszy mia. Не tврати2 лицA твоегw2 t џтрока твоегw2, ћкw скорблю2: ск0рw ўслhши мS. Не от­врати́ лица́ тво­его́ от­ о́трока тво­его́, я́ко скорблю́: ско́ро услы́ши мя́. Не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ибо я скорблю; не замедли услышать меня!
Ps69(68),19 19 19 Intende animæ meæ, et libera eam;
propter inimicos meos, eripe me.
69:19 1473-1063
συ γαρ
For you 1097
γινώσκεις
know 3588
τον
3680-1473
ονειδισμόν μου
my scorning, 2532
και
and 3588
την
152-1473
αισχύνην μου
my shame, 2532
και
and 3588
την
1791-1473
εντροπήν μου
my remorse. 1726
εναντίον
Before 1473
σου
you 3956
πάντες
are all 3588
οι
the ones 2346
θλίβοντές
afflicting 1473
με
me.
(69:19) Przybliż się do duszy mojej, a wybaw ją; dla nieprzyjaciół moich odkup mię. (69:19) Zbliż się do mnie, wyzwól mnie; Wybaw mnie przez wzgląd na nieprzyjaciół moich! (69:19) Przybliż się ku duszy mojéj, a wybaw ją: dla nieprzyjaciół moich wyrwij mię. Wonmi duszy mojej i izbawi ju: wrag moich radi izbawi mia. Вонми2 души2 моeй и3 и3збaви ю5: вр†гъ мои1хъ рaди и3збaви мS. Вонми́ души́ мо­е́й и изба́ви ю́: вра́гъ мо­и́хъ ра́ди изба́ви мя́. Внемли зову души моей, избавь ее, от врагов моих избавь меня!
Ps69(68),20 20 20 Tu scis improperium meum, et confusionem meam, et reverentiam meam; 69:20 3680
ονειδισμόν
[3scorning 4328
προσεδόκησεν
2expected 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 2532
και
and 5004
ταλαιπωρίαν
misery; 2532
και
and 5278
υπέμεινα
I remained behind 4818
συλλυπούμενον
for one grieving, 2532
και
and 3756
ουχ
he did not 5224
υπήρξε
exist; 2532
και
and 3870
παρακαλούντας
for ones comforting, 2532
και
but 3756
ουχ
I did not 2147
εύρον
find.
(69:20) Ty znasz pohańbienie moje, i zelżywość moję, i wstyd mój: przed tobąć są wszyscy nieprzyjaciele moi. (69:20) Ty znasz hańbę, wstyd i zelżywość moją; Przed tobą są wszyscy dręczyciele moi! (69:20) Ty znasz pohańbienie moje i zelżywość moję i wstyd mój: przed oczyma twemi są wszyscy, którzy mię trapią. Ty bo wiesi ponoszenije moje, i stud moj, i sramotu moju: pried toboju wsi oskorbliajuszczyi mia. Тh бо вёси поношeніе моE, и3 стyдъ м0й, и3 срамотY мою2: пред8 тоб0ю вси2 њскорблsющіи мS. Ты́ бо вѣ́си поноше́нiе мое́, и сту́дъ мо́й, и срамоту́ мою́: предъ тобо́ю вси́ оскорбля́ющiи мя́. Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и посрамление мое; пред Тобою оскорбители мои.
Ps69(68),21 21 21 in conspectu tuo sunt omnes qui tribulant me.
Improperium exspectavit cor meum et miseriam:
et sustinui qui simul contristaretur, et non fuit;
et qui consolaretur, et non inveni.
69:21 2532
και
And 1325
έδωκαν
they gave 1519
εις
[2for 3588
το
1033-1473
βρώμά μου
3my food 5521
χολήν
1bile]; 2532
και
and 1519
εις
for 3588
την
1371.2-1473
δίψαν μου
my thirst 4222
επότισάν
they gave [3to drink 1473
με
1me 3690
όξος
2vinegar].
(69:21) Pohańbienie pokruszyło serce moje, z czegom był żałośny; oczekiwałem, azaliby się mię kto użalił, ale nikt nie był; azaliby mię kto pocieszył, alem nie znalazł. (69:21) Hańba skruszyła serce moje i sił mi zabrakło, Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. (69:21) Urągania i nędze czekało serce moje: i czekałem, ktoby się społem smęcił; a nie było: i ktoby pocieszył; a nie znalazłem. Ponoszenije czajasze dusza moja i strast': i żdach soskorbiaszczago, i nie bie, i utieszajuszczych, i nie obrietoch. Поношeніе чazше душA моS и3 стрaсть: и3 ждaхъ соскорбsщагw, и3 не бЁ, и3 ўтэшaющихъ, и3 не њбрэт0хъ. Поноше́нiе ча́яше душа́ моя́ и стра́сть: и жда́хъ соскорбя́щаго, и не бѣ́, и утѣша́ющихъ, и не обрѣто́хъ. Унижений ожидала душа моя и страданий; и ждал я сострадающего, и не было, и утешающих ждал, и не обрел их.
Ps69(68),22 22 22 Et dederunt in escam meam fel,
et in siti mea potaverunt me aceto.
69:22 1096
γενηθήτω
Let [4become 3588
η
5132-1473
τράπεζα αυτών
1their table 1799
ενώπιον
2before 1473
αυτών
3them] 1519
εις
as a 3803
παγίδα
snare, 2532
και
and 1519
εις
for 469
ανταπόδοσιν
a recompense, 2532
και
and 1519
εις
for 4625
σκάνδαλον
an obstacle!
(69:22) Owszem, miasto pokarmu podali mi żółć, a w pragnieniu mojem napoili mię octem. (69:22) Dodali żółci do pokarmu mego, A w pragnieniu moim napoili mnie octem. (69:22) I dali żółć na pokarm mój: a w pragnieniu mojem napawali mię octem. I dasza w snied' moju żełcz', i w żażdu moju napoisza mia octa. И# дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша мS џцта. И да́ша въ снѣ́дь мою́ же́лчь, и въ жа́жду мою́ напо­и́ша мя́ о́цта. И дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.
Ps69(68),23 23 23 Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum,
et in retributiones, et in scandalum.
69:23 4654
σκοτισθήτωσαν
Let [2be darkened 3588
οι
3788-1473
οφθαλμοί αυτών
1their eyes] 3588
του
to 3361
μη
not 991
βλέπειν
see, 2532
και
and 3588
τον
3577-1473
νώτον αυτών
their back 1275
διαπαντός
always 4781
σύγκαμψον
bent downwards!
(69:23) Niechajże im będzie stół ich przed nimi sidłem, a szczęście ich na upadek. (69:23) Niechaj stół ich stanie się dla nich pułapką, A ich uczty ofiarne potrzaskiem! (69:23) Niechaj będzie stół ich przed nimi sidłem, i zapłaty, i na upadek. Da budiet trapieza ich pried nimi w siet' i w wozdajanije i w sobłazn. Да бyдетъ трапeза и4хъ пред8 ни1ми въ сёть и3 въ воздаsніе и3 въ соблaзнъ. Да бу́детъ трапе́за и́хъ предъ ни́ми въ сѣ́ть и въ воз­дая́нiе и въ собла́знъ. Да будет их трапеза для них сетью, и возмездием, и западней!
Ps69(68),24 24 24 Obscurentur oculi eorum, ne videant,
et dorsum eorum semper incurva.
69:24 1632
έκχεον
Pour out 1909
επ'
upon 1473
αυτούς
them 3588
την
3709-1473
οργήν σου
your anger! 2532
και
and 3588
ο
[2the 2372
θυμός
3rage 3588
της
3709-1473
οργής σου
4of your anger 2638
καταλάβοι
1may] overtake 1473
αυτούς
them.
(69:24) Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli, a biodra ich niech się zawżdy chwieją. (69:24) Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; Spraw, by biodra ich zawsze się chwiały! (69:24) Niech się zaćmią oczy ich, aby nie widzieli: a grzbietu ich zawżdy nachylaj. Da pomraczatsia oczi ich, jeże nie widieti, i chriebiet ich wynu sliacy. Да помрачaтсz џчи и4хъ, є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вhну слzцы2. Да помрача́т­ся о́чи и́хъ, е́же не ви́дѣти, и хребе́тъ и́хъ вы́ну сляцы́. Да помрачатся очи их, и не будут видеть, и хребет их да будет всегда согбен!
Ps69(68),25 25 25 Effunde super eos iram tuam,
et furor iræ tuæ comprehendat eos.
69:25 1096
γενηθήτω
Let [2become 3588
η
1886-1473
έπαυλις αυτών
1their property] 2049
ηρημωμένη
having been made desolate! 2532
και
and 1722
εν
[4in 3588
τοις
4638-1473
σκηνώμασιν αυτών
5their tents 3361
μη
1let there not 1510.5
έστω
2be 3588
ο
2730
κατοικών
3one dwelling]!
(69:25) Wylij na nich rozgniewanie swoje, a popędliwość gniewu twego niech ich ogarnie. (69:25) Wylej na nich zapalczywość swoją, Niech dosięgnie ich żar gniewu twego! (69:25) Wyléj na nie gniew twój: i zapalczywość gniewu twego niech je ogarnie. Prolij na nia gniew twoj, i jarost' gniewa twojego da postigniet ich. Пролjй на нS гнёвъ тв0й, и3 ћрость гнёва твоегw2 да пости1гнетъ и5хъ. Пролі́й на ня́ гнѣ́въ тво́й, и я́рость гнѣ́ва тво­его́ да пости́гнетъ и́хъ. Излей на них гнев Твой, ярость гнева Твоего да постигнет их!
Ps69(68),26 26 26 Fiat habitatio eorum deserta,
et in tabernaculis eorum non sit qui inhabitet.
69:26 3754
ότι
For 3739
ον
whom 1473
συ
you 3960
επάταξας
struck, 1473
αυτοί
they 2614
κατεδίωξαν
pursued; 2532
και
and 1909
επί
[2to 3588
το
3the 217.5
άλγος
4pain 3588
των
5134-1473
τραυμάτων μου
5of my wounds 4369
προσέθηκαν
1they added].
(69:26) Niech będzie mieszkanie ich puste, w namiotach ich niech nikt nie mieszka. (69:26) Niech zagroda ich stanie się pustkowiem, A w namiotach ich niech nie będzie mieszkańców. (69:26) Mieszkanie ich niech się stanie puste: a w przybytkach ich niechaj nie będzie, ktoby mieszkał. Da budiet dwor ich pust, i w żyliszczych ich da nie budiet żywyj. Да бyдетъ дв0ръ и4хъ пyстъ, и3 въ жили1щихъ и4хъ да не бyдетъ живhй. Да бу́детъ дво́ръ и́хъ пу́стъ, и въ жили́щихъ и́хъ да не бу́детъ живы́й. Да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живых!
Ps69(68),27 27 27 Quoniam quem tu percussisti persecuti sunt,
et super dolorem vulnerum meorum addiderunt.
69:27 4369
πρόσθες
Add 458
ανομίαν
lawlessness 1909
επί
upon 3588
τη
458-1473
ανομία αυτών
their lawlessness! 2532
και
and 3361
μη
let not 1525
εισελθέτωσαν
[2enter 1722
εν
3in 1343-1473
δικαιοσύνη σου
1your righteousness]!
(69:27) Bo tego, któregoś ty ubił, prześladują, a o boleści poranionych twoich rozmawiają. (69:27) Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył, I pomnażają ból zranionego przez ciebie. (69:27) Bo, któregoś ty zranił, prześladowali: a na boleści ran moich naddawali. Zanie jegoże ty poraził jesi, tii pognasza, i k boliezni jazw moich priłożysza. ЗанE є3г0же ты2 порази1лъ є3си2, тjи погнaша, и3 къ болёзни ћзвъ мои1хъ приложи1ша. Зане́ его́же ты́ порази́лъ еси́, ті́и погна́ша, и къ болѣ́зни я́звъ мо­и́хъ при­­ложи́ша. Ибо меня, наказанного Тобою, они преследовали, и раны мои умножили.
Ps69(68),28 28 28 Appone iniquitatem super iniquitatem eorum,
et non intrent in justitiam tuam.
69:28 1813
εξαλειφθήτωσαν
Let them be wiped away 1537
εκ
from out of 976
βίβλου
the book 2198
ζώντων
of the living! 2532
και
and 3326
μετά
[3with 1342
δικαίων
4 the just 3361
μη
1let them not 1125
γραφήτωσαν
2be written]!
(69:28) Przydajże nieprawość ku nieprawości ich, a niech nie przychodzą do sprawiedliwości twojej. (69:28) Przydaj winy do winy ich, Niech nie dostąpią sprawiedliwości twojej! (69:28) Przydajże nieprawość ku nieprawości ich: a niech nie wchodzą do sprawiedliwości twojéj. Priłoży biezzakonije k biezzakoniju ich, i da nie wnidut w prawdu twoju. Приложи2 беззак0ніе къ беззак0нію и4хъ, и3 да не вни1дутъ въ прaвду твою2. Приложи́ беззако́нiе къ беззако́нiю и́хъ, и да не вни́дутъ въ пра́вду твою́. Попусти им творить беззакония, и да не войдут они в обитель правды Твоей!
Ps69(68),29 29 29 Deleantur de libro viventium,
et cum justis non scribantur.
69:29 4434
πτωχός
[2poor 2532
και
3and 217.1
αλγών
4aching 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am]; 3588
η
4991-1473
σωτηρία σου
your deliverance, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 482
αντιλάβοιτό
may it take hold of 1473
μου
me.
(69:29) Niech będą wymazani z ksiąg żyjących, a z sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. (69:29) Niech będą wymazani z księgi życia, A ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani! (69:29) Niechaj będą wymazani z ksiąg żywiących: a niech z sprawiedliwymi nie będą wspisani. Da potriebiatsia ot knigi żywych, i s prawiednymi da nie napiszutsia. Да потребsтсz t кни1ги живhхъ, и3 съ првdными да не напи1шутсz. Да потребя́т­ся от­ кни́ги живы́хъ, и съ пра́ведными да не напи́шут­ся. Да изгладятся их имена из книги жизни, и с праведниками да не напишутся.
Ps69(68),30 30 30 Ego sum pauper et dolens;
salus tua, Deus, suscepit me.
69:30 134
αινέσω
I will praise 3588
το
the 3686
όνομα
name 3588
του
2316-1473
θεού μου
of my God 3326
μετ'
with 5603
ωδής
an ode; 3170
μεγαλυνώ
I shall magnify 1473
αυτόν
him 1722
εν
in 133
αινέσει
praise,
(69:30) Jamci utrapiony, i zbolały; lecz zbawienie twoje, Boże! na miejscu bezpiecznem postawi mię. (69:30) Ja zaś jestem nędzny i zbolały; Niech zbawienie twoje podniesie mnie, Boże! (69:30) Jamci jest ubogi i zbolały: zbawienie twoje, Boże, wspomogło mię. Niszcz i boliaj jesm' az: spasienije twoje, Boże, da priimiet mia. Ни1щь и3 болsй є4смь ѓзъ: спcніе твоE, б9е, да пріи1метъ мS. Ни́щъ и боля́й е́смь а́зъ: спасе́нiе твое́, Бо́же, да прiи́метъ мя́. А я в нищете и скорби; прими и спаси меня, Боже!
Ps69(68),31 31 31 Laudabo nomen Dei cum cantico,
et magnificabo eum in laude:
69:31 2532
και
and 700
αρέσει
it shall please 3588
τω
2316
θεώ
God 5228
υπέρ
above 3448
μόσχον
[2calf 3501
νέον
1a young 2768
κέρατα
4horns 1627
εκφέροντα
3bringing forth] 2532
και
and 3694.1
οπλάς
hoofs.
(69:31) Tedy będę chwalił imię Boże pieśnią, a będę je wielbił z dziękczynieniem. (69:31) Wysławiać będę pieśnią imię BożeI dziękczynieniem będę je uwielbiał. (69:31) Będę chwalił imię Boże pieśnią, i wielbić go będę chwałą. Woschwaliu imia Boga mojego s piesniju, wozwieliczu jego wo chwalienii: Восхвалю2 и4мz бGа моегw2 съ пёснію, возвели1чу є3го2 во хвалeніи: Восхвалю́ и́мя Бо́га мо­его́ съ пѣ́снiю, воз­вели́чу его́ во хвале́нiи: Восхвалю имя Бога моего в песнопении, возвеличу, прославляя;
Ps69(68),32 32 32 et placebit Deo super vitulum novellum,
cornua producentem et ungulas.
69:32 1492
ιδέτωσαν
Let [2see 4434
πτωχοί
1 the poor] 2532
και
and 2165
ευφρανθήτωσαν
let them be glad! 1567
εκζητήσατε
Inquire 3588
τον
2316
θεόν
of God! 2532
και
and 2198
ζήσεται
[2shall live 3588
η
5590-1473
ψυχή υμών
1your soul].
(69:32) A będzie to przyjemniejsze Panu, niżeli wół albo cielec rogaty z rozdzielonemi kopytami. (69:32) A będzie to milsze Panu niż wół, Niż byk z rogami i racicami. (69:32) A przyjemniéj będzie Panu, niźli młode cielę, któremu rogi i kopyta podrastają. i ugodno budiet Bogu paczie tiełca juna, rogi iznosiaszcza i paznokti. и3 ўг0дно бyдетъ бGу пaче тельцA ю4на, р0ги и3зносsща и3 пaзнwкти. и уго́дно бу́детъ Бо́гу па́че телца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. и эта жертва будет угоднее Богу, чем телец юный с рогами его и копытами.
Ps69(68),33 33 33 Videant pauperes, et lætentur;
quærite Deum, et vivet anima vestra:
69:33 3754
ότι
For 1522
εισήκουσε
[2listens to 3588
των
3the 3993
πενήτων
4needy 3588
ο
2962
κύριος
1 the lord]; 2532
και
and 3588
τους
the ones 3975.2-1473
πεπεδημένους αυτού
of his being shackled 3756
ουκ
he does not 1847
εξουδένωσεν
treat with contempt.
(69:33) To widząc pokorni rozradują się, szukając Boga, a ożyje serce ich; (69:33) Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się! O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! (69:33) Niech widzą ubodzy, a niech się weselą: szukajcie Boga, a będzie żyła dusza moja. Da uzriat niszczyi i wozwiesieliatsia: wzyszczytie Boga, i żywa budiet dusza wasza. Да ќзрzтъ ни1щіи и3 возвеселsтсz: взыщи1те бGа, и3 живA бyдетъ душA вaша. Да у́зрятъ ни́щiи и воз­веселя́т­ся: взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́детъ душа́ ва́ша. Да узрят это нищие и возвеселятся! Ищите Бога, и жива будет душа ваша!
Ps69(68),34 34 34 quoniam exaudivit pauperes Dominus,
et vinctos suos non despexit.
69:34 134
αινεσάτωσαν
Let [3praise 1473
αυτόν
4him 3588
οι
1the 3772
ουρανοί
2heavens], 2532
και
and 3588
η
the 1093
γη
earth, 2281
θάλασσα
sea, 2532
και
and 3956
πάντα
all 3588
τα
the things 2062.1
έρποντα
crawling 1722
εν
in 1473
αυτή
her!
(69:34) Iż wysłuchiwa Pan ubogich, a więźniami swymi nie gardzi. (69:34) Bo Pan wysłuchuje biednychI nie gardzi więźniami swymi. (69:34) Albowiem Pan wysłuchał ubogich: a więźniami swymi nie wzgardził. Jako usłysza ubogija Gospod', i okowannyja swoja nie unicziży. Ћкw ўслhша ўбHгіz гDь, и3 њков†нныz сво‰ не ўничижи2. Я́ко услы́ша убо́гiя Госпо́дь, и окова́н­ныя своя́ не уничижи́. Ибо услышал убогих Господь и рабов Своих не унизил.
Ps69(68),35 35 35 Laudent illum cæli et terra;
mare, et omnia reptilia in eis.
69:35 3754
ότι
For 3588
ο
2316
θεός
God 4982
σώσει
shall deliver 3588
την
*
Σιών
Zion, 2532
και
and 3618
οικοδομηθήσονται
[4shall be built up 3588
αι
1the 4172
πόλεις
2cities 3588
της
*
Ιουδαίας
3of Judea]. 2532
και
And 2730
κατοικήσουσιν
they shall dwell 1563
εκεί
there, 2532
και
and 2816
κληρονομήσουσιν
they shall inherit 1473
αυτήν
her.
(69:35) Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich rucha. (69:35) Niechaj go chwalą niebiosa i ziemia, Morza i wszystko, co w nich się porusza! (69:35) Niechaj go chwalą niebiosa, i ziemia: morze i wszystek płaz na nich. Da woschwaliat jego niebiesa i ziemlia, morie i wsia żywuszczaja w niem. Да восхвaлzтъ є3го2 нб7сA и3 землS, м0ре и3 вс‰ жив{щаz въ нeмъ. Да восхва́лятъ его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся́ живу́щая въ не́мъ. Да восхвалят Его небеса и земля, море и все живущее в нем!
Ps69(68),36 36 36 Quoniam Deus salvam faciet Sion,
et ædificabuntur civitates Juda,
et inhabitabunt ibi, et hæreditate acquirent eam.
69:36 2532
και
And 3588
το
the 4690
σπέρμα
seed 3588
των
1401-1473
δούλων σου
of your servants 2722
καθέξουσιν
shall hold 1473
αυτήν
her; 2532
και
and 3588
οι
the 25
αγαπώντες
ones loving 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name 2681
κατασκηνώσουσιν
shall encamp 1722
εν
in 1473
αυτή
her.
(69:36) Bógci zaiste zachowa Syon, i pobuduje miasta Judzkie; i będą tam mieszkać, a ziemię tę dziedzicznie otrzymają. (69:36) Albowiem Bóg wybawi SyjonI odbuduje miasta ziemi judzkiej, I zamieszkają tam, i posiądą ją. (69:36) Albowiem Bóg zbawi Syon: i będą zbudowane miasta Juda: i będą tam mieszkać, i dostaną jéj dziedzictwem. Jako Bog spasiet Siona, i soziżdutsia gradi Iudiejstii, i wsieliatsia tamo i nasliediat i: Ћкw бGъ сп7сeтъ сіHна, и3 сози1ждутсz грaди їудeйстіи, и3 вселsтсz тaмw и3 наслёдzтъ и5: Я́ко Бо́гъ спасе́тъ Сiо́на, и сози́ждут­ся гра́ди Иуде́йстiи, и вселя́т­ся та́мо и наслѣ́дятъ и́: Ибо спасен будет Богом Сион, и созиждутся города Иудейские, и поселится там народ Твой и унаследуют их;
Ps69(68),37 37 37 Et semen servorum ejus possidebit eam;
et qui diligunt nomen ejus habitabunt in ea.
(69:37) Także i nasienie sług jego dziedzicznie ją otrzyma, a którzy miłują imię jego, będą w niej mieszkać. (69:37) Potomkowie sług jego odziedziczą ją I osiądą w niej ci, którzy miłują imię jego. (69:37) I nasienie sług jego otrzymają: a którzy miłują imię jego, będą w niéj mieszkać. i siemia rabow twoich udierżyt i, i liubiaszczyi imia twoje wsieliatsia w niem. и3 сёмz рабHвъ твои1хъ ўдержи1тъ и5, и3 лю1бzщіи и4мz твоE вселsтсz въ нeмъ. и сѣ́мя рабо́въ тво­и́хъ удержи́тъ и́, и лю́бящiи и́мя твое́ вселя́т­ся въ не́мъ. и потомство рабов Его удержится на Сионе, и любящие имя Твое поселятся в нем.