Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 74 (73) LAMENTACJA NAD SPUSTOSZONĄ ŚWIĄTYNIĄ.
Ps74(73),1 1 1 Intellectus Asaph. Ut quid, Deus, repulisti in finem,
iratus est furor tuus super oves pascuæ tuæ?
4907
συνέσεως
A psalm of contemplation 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph. 74:1 3588
ο
O 2316
θεός
God, 2444
ινατί
why 683
απώσω
did you thrust us away 1519
εις
unto 5056
τέλος
the end? 3710
ωργίσθη
Why [2provoked to anger 3588
ο
2372-1473
θυμός σου
1is your rage] 1909
επί
against 4263
πρόβατα
the sheep 3542-1473
νομής σου
of your pasture?
Pieśń wyuczająca, podana Asafowi. Przeczżeś nas, o Boże! do końca odrzucił? Przeczże się rozpaliła zapalczywość twoja przeciwko owcom pastwiska twego? Pieśń pouczająca. Asafowy. Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego? Wyrozumienia Asaphowi. Przeczżeś, Boże, odegnał nas do końca? rozgniewała się zapalczywość twoja na owce pastwiska twego? Wskuju, Boże, otrinuł jesi do konca? razgniewasia jarost' twoja na owcy pażyti twojeja? Вскyю, б9е, tри1нулъ є3си2 до концA; разгнёвасz ћрость твоS на џвцы пaжити твоеS; Вску́ю, Бо́же, от­ри́нулъ еси́ до конца́? разгнѣ́вася я́рость твоя́ на о́вцы па́жити тво­ея́? Для чего, Боже, вконец отринул Ты нас? Возгорелся гнев Твой на овец пастбища Твоего?
Ps74(73),2 2 2 Memor esto congregationis tuæ,
quam possedisti ab initio.
Redemisti virgam hæreditatis tuæ,
mons Sion, in quo habitasti in eo.
74:2 3403
μνήσθητι
Remember 3588
της
4864-1473
συναγωγής σου
your congregation! 3739
ης
of which 2932
εκτήσω
you acquired 575
απ'
from 746
αρχής
the beginning. 3084
ελυτρώσω
You ransomed 4464
ράβδον
the rod 2817-1473
κληρονομίας σου
of your inheritance; 3735
όρος
[2mount *
Σιών
3Zion 3778
τούτο
1this] 3739
ο
where 2681
κατεσκήνωσας
you encamped 1722
εν
in 1473
αυτώ
it.
Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreś sobie zdawna nabył i odkupił, na pręt dziedzictwa twego, na tę górę Syon, na której mieszkasz. Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego, Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz! Wspomnij na zgromadzenie twoje, któreś posiadł od początku: odkupiłeś pręt dziedzictwa twego, górę Syon, na któréjeś mieszkał. Pomiani sonm twoj, jegoże stiażał jesi ispierwa, izbawił jesi żezłom dostojanija twojego, gora Sion sija , w niejże wsieliłsia jesi. Помzни2 с0нмъ тв0й, є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва, и3збaвилъ є3си2 жезл0мъ достоsніz твоегw2, горA сіHнъ сіS, въ нeйже всели1лсz є3си2. Помяни́ со́нмъ тво́й, его́же стяжа́лъ еси́ испе́рва, изба́вилъ еси́ жезло́мъ достоя́нiя тво­его́, гора́ Сiо́нъ сiя́ , въ не́йже всели́л­ся еси́. Вспомни о народе Твоем, который избрал Ты издревле; – освободил его жезлом владения Твоего – эту гору Сион, на которой поселился Ты.
Ps74(73),3 3 3 Leva manus tuas in superbias eorum in finem:
quanta malignatus est inimicus in sancto!
74:3 1869
έπαρον
Lift up 3588
τας
5495-1473
χείράς σου
your hands 1909
επί
against 3588
τας
5243-1473
υπερηφανίας αυτών
their pride 1519
εις
unto 5056
τέλος
completion! 3745
όσα
for as much as 4188.2
επονηρεύσατο
[3did wickedly 3588
ο
1the 2190
εχθρός
2enemy] 1722
εν
in 3588
τω
39-1473
αγίω σου
your holy place.
Pospieszże się na srogie popustoszenie; a jako wszystko poburzył nieprzyjaciel w świątnicy! Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą: Wróg wszystko spustoszył w świątyni! Podnieś ręce twoje na pychy ich, na koniec: jako wiele nabroił nieprzyjaciel w świątnicy. Wozdwigni ruce twoi na gordyni ich w koniec, jelika łukawnowa wrag wo swiatiem twojem. Воздви1гни рyцэ твои2 на горды6ни и4хъ въ конeцъ, є3ли6ка лукaвнова врaгъ во с™ёмъ твоeмъ. Воздви́гни ру́цѣ тво­и́ на горды́ни и́хъ въ коне́цъ, ели́ка лука́внова вра́гъ во святѣ́мъ тво­е́мъ. Воздень руки Твои и сокруши вконец гордыню врага! Сколько зла соделал он во святилище Твоем!
Ps74(73),4 4 4 Et gloriati sunt qui oderunt te in medio solemnitatis tuæ;
posuerunt signa sua, signa:
74:4 2532
και
And 1460.2
ενεκαυχήσαντο
[4boasted 3588
οι
1the 3404
μισούντές
2ones detesting 1473
σε
3you] 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 3588
της
1859-1473
εορτής σου
of your holiday; 5087
έθεντο
they set 3588
τα
4592-1473
σημεία αυτών
their signs 4592
σημεία
for signs.
Ryczeli nieprzyjaciele twoi w pośrodku zgromadzenia twego, a na znak tego zostawili wiele chorągwi swoich. Ryczeli wrogowie twoi w miejscu twych zgromadzeń, Zatknęli sztandary swoje. I chlubili się, którzy cię nienawidzą: w pośrodku święta uroczystego twego położyli znaki swoje za znaki. I woschwaliszasia nienawidiaszczyi tia posriedie prazdnika twojego: położysza znamienija swoja znamienija, i nie poznasza, И# восхвали1шасz ненави1дzщіи тS посредЁ прaздника твоегw2: положи1ша знaмєніz сво‰ знaмєніz, и3 не познaша, И восхвали́шася ненави́дящiи тя́ посредѣ́ пра́здника тво­его́: положи́ша зна́менiя своя́ зна́менiя, и не позна́ша, Как похвалялись ненавистники Твои во время праздника Твоего: поставили изображения богов своих, а священных изображений наших не признали;
Ps74(73),5 5 5 et non cognoverunt sicut in exitu super summum.
Quasi in silva lignorum securibus
74:5 2532
και
And 3756-1097
ουκ έγνωσαν
they knew not 5613
ως
as 1519
εις
in 3588
την
the 1841
έξοδον
conclusion 5231
υπεράνω
above, 5613
ως
as 1722
εν
[2in 1409.1
δρυμώ
3 the forest 3586
ξύλων
4of woods 513
αξίναις
5 with axes 1581
εξέκοψαν
1they cut down],
Za rycerza miano tego, który się z wysoka z siekierą zanosił, rąbiąc drzewo wiązania jego. Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, Niby w gęstwinie leśnej. A nie poznali, jako na wyjściu na wierzch, jako w lesie drzew siekierami: jako wo ischodie priewysze: jako w dubrawie driewianie siekirami razsiekosza ћкw во и3сх0дэ превhше: ћкw въ дубрaвэ дрeвzнэ сэки1рами разсэк0ша я́ко во исхо́дѣ превы́ше: я́ко въ дубра́вѣ дре́вянѣ сѣки́рами разсѣко́ша поставили их над вратами. Как в дубраве лесной, секирами рассекли все двери храма;
Ps74(73),6 6 6 exciderunt januas ejus in idipsum;
in securi et ascia dejecerunt eam.
74:6 3588
τας
so 2374-1473
θύρας αυτής
[2its doors 2009.1
επιτοαυτό
3together 1722
εν
4with 3990.1
πελέκει
5a hewing axe 2532
και
6and 2990.1
λαξευτηρίω
7chisel 2674.2-1473
κατέρραξαν αυτήν
1they broke down].
A teraz już i rzezania jego na porząd siekierami i młotami tłuką. Już wszystkie jej bramy rąbią toporemI rozbijają młotami. Wyrębowali drzwi jego pospołu: toporem i oskardem obalili je. dwieri jego wkupie, siecziwom i oskordom razruszysza i. двє1ри є3гw2 вкyпэ, сёчивомъ и3 nск0рдомъ разруши1ша и5. две́ри его́ вку́пѣ, сѣ́чивомъ и оско́рдомъ разруши́ша и́. секирой и топором разрушили их.
Ps74(73),7 7 7 Incenderunt igni sanctuarium tuum;
in terra polluerunt tabernaculum nominis tui.
74:7 1716.1
ενεπύρισαν
They set 1722
εν
[2on 4442
πυρί
3fire 3588
το
38.1-1473
αγιαστήριόν σου
1your sanctuary] 1519
εις
to 3588
την
the 1093
γην
ground. 953
εβεβήλωσαν
They profaned 3588
το
the 4638
σκήνωμα
tent 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
of your name.
Założyli ogień w świątnicy twojej, a obaliwszy na ziemię, splugawili przybytek imienia twego. Puścili z dymem świątynię twoją, Aż do gruntu splugawili przybytek imienia twego. Zapalili ogniem świątnicę twą: na ziemi splugawili prybytek imienia twego. Wozżgosza ogniem swiatiło twoje: na ziemli oskwiernisza żyliszcze imienie twojego. Возжг0ша nгнeмъ с™и1ло твоE: на земли2 њскверни1ша жили1ще и4мене твоегw2. Возжго́ша огне́мъ святи́ло твое́: на земли́ оскверни́ша жили́ще и́мене тво­его́. Предали огню святилище Твое; осквернили на земле обитель имени Твоего.
Ps74(73),8 8 8 Dixerunt in corde suo cognatio eorum simul:
Quiescere faciamus omnes dies festos Dei a terra.
74:8 2036
είπαν
[3said 1722
εν
4in 3588
τη
2588-1473
καρδία αυτών
5their heart 3588
αι
4772-1473
συγγένεια αυτών
1Their kin 2009.1
επιτοαυτό
2together], 1205
δεύτε
Come 2532
και
and 2664
καταπαύσωμεν
let us cause to cease 3956
πάσας
all 3588
τας
the 1859
εορτάς
holidays 3588
του
2316
θεού
of God 575
από
from 3588
της
the 1093
γης
land!
Mówili w sercu swojem: Zburzmy je pospołu; popalili wszystkie przybytki Boże w ziemi. Pomyśleli sobie: Zniszczmy ją od razu; Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych. Mówili w sercu swojem, rodzaj ich pospołu: Uczyńmy, że ustaną wszystkie święta, Boże, z ziemie. Riesza w sierdcy swojem jużyki ich wkupie: priiditie, i otstawim wsia prazdniki Bożyja ot ziemli. Рёша въ сeрдцы своeмъ ю4жики и4хъ вкyпэ: пріиди1те, и3 tстaвимъ вс‰ прaздники б9іz t земли2. Рѣ́ша въ се́рдцы сво­е́мъ ю́жики и́хъ вку́пѣ: прiиди́те, и от­ста́вимъ вся́ пра́здники Бо́жiя от­ земли́. Сказали в сердце своем союзники их: "Придите, упраздним все праздники Божьи на земле!”
Ps74(73),9 9 9 Signa nostra non vidimus;
jam non est propheta;
et nos non cognoscet amplius.
74:9 3588
τα
4592-1473
σημεία ημών
[3our signs 3756
ουκ
1We did not 1492
είδομεν
2see]; 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is not 2089
έτι
yet 4396
προφήτης
a prophet; 2532
και
and \ 1473
ημάς
one of us 3756
ου
does not 1097
γνώσεται
know 2089
έτι
any longer.
Znaków naszych nie widzimy:już niemasz proroka, i niemasz między nami, któryby wiedział, póki to ma trwać. Nie widzimy godeł naszych; już nie ma proroka, A nikt pośród nas nie wie, jak długo? Znaków naszych nie widzieliśmy: już niemasz proroka: i już nas więcéj nie pozna. Znamienija ich nie widiechom: niest' ktomu proroka, i nas nie poznajet ktomu. Знaмєніz и4хъ не ви1дэхомъ: нёсть ктомY прbр0ка, и3 нaсъ не познaетъ ктомY. Зна́менiя и́хъ не ви́дѣхомъ: нѣ́сть ктому́ проро́ка, и на́съ не позна́етъ ктому́. Изображений наших мы не видели; уже не стало пророков, и нас забудут.
Ps74(73),10 10 10 Usquequo, Deus, improperabit inimicus?
irritat adversarius nomen tuum in finem?
74:10 2193
έως
For 4219
πότε
how long, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3679
ονειδιεί
shall [3berate 3588
ο
1the 2190
εχθρός
2enemy]? 3947
παροξυνεί
He provokes 3588
ο
the 5227
υπεναντίος
opposition 3588
το
3686-1473
όνομά σου
of your name 1519
εις
to 5056
τέλος
the end.
Dokądże, o Boże! przeciwnik będzie urągać? izali nieprzyjaciel będzie bluźnił imię twoje aż na wieki? Jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe imię? Dokądże, Boże, nieprzyjaciel urągać będzie? draźni przeciwnik imię twe do końca? Dokolie, Boże, ponosit wrag? razdrażyt protiwnyj imia twoje do konca? Док0лэ, б9е, пон0ситъ врaгъ; раздражи1тъ проти1вный и4мz твоE до концA; Доко́лѣ, Бо́же, поно́ситъ вра́гъ? раздражи́тъ проти́вный и́мя твое́ до конца́? Доколе, Боже, будет поносить Тебя враг? Доколе унижать будет противник имя Твое?
Ps74(73),11 11 11 Ut quid avertis manum tuam,
et dexteram tuam de medio sinu tuo in finem?
74:11 2444
ινατί
Why 654
αποστρέφεις
did you turn away 3588
την
5495-1473
χείρά σου
your hand, 2532
και
even 3588
την
1188-1473
δεξιάν σου
your right hand 1537
εκ
from 3319
μέσου
the midst 3588
του
2859-1473
κόλπου σου
of your bosom 1519
εις
to 5056
τέλος
the end?
Przeczże zstrzymujesz rękę twoję; a prawicy swej z zanadrza swego cale nie dobędziesz? Dlaczego cofasz rękę swoją, A prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ! Czemuż odwracasz rękę twoję, i prawicę twoję z pośrodku zanadrza twego do końca? Wskuju otwraszczajeszy ruku twoju i diesnicu twoju ot sriedy niedra twojego w koniec? Вскyю tвращaеши рyку твою2 и3 десни1цу твою2 t среды2 нёдра твоегw2 въ конeцъ; Вску́ю от­враща́еши ру́ку твою́ и десни́цу твою́ от­ среды́ нѣ́дра тво­его́ въ коне́цъ? Зачем не подаешь нам рукой Твоей, десницей Твоей благ, сокрытых в сердце Твоем?
Ps74(73),12 12 12 Deus autem rex noster ante sæcula:
operatus est salutem in medio terræ.
74:12 3588
ο
1161
δε
But 2316
θεός
God 935-1473
βασιλεύς ημών
our king 4253
προ
is before 165
αιώνος
the eon. 2038
ειργάσατο
He worked 4991
σωτηρίαν
deliverance 1722
εν
in 3319
μέσω
the midst 3588
της
of the 1093
γης
earth.
Wszakeś ty, Boże! zdawna królem moim; ty sprawujesz hojne zbawienie w pośród ziemi. Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem; Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi. Ale Bóg król nasz: przed wieki sprawił zbawienie w pośrodku ziemie. Bog że, Car' nasz, prieżdie wieka sodieła spasienije posriedie ziemli. БGъ же, цRь нaшъ, прeжде вёка содёла спcніе посредЁ земли2. Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ, пре́жде вѣ́ка содѣ́ла спасе́нiе посредѣ́ земли́. Но Бог, Царь наш, прежде веков уготовал спасение нам посреди земли.
Ps74(73),13 13 13 Tu confirmasti in virtute tua mare;
contribulasti capita draconum in aquis.
74:13 1473
συ
You 2901
εκραταίωσας
held [3in check 1722
εν
4by 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
5your power 3588
την
1the 2281
θάλασσαν
2sea]. 1473
συ
You 4937
συνέτριψας
broke 3588
τας
the 2776
κεφαλάς
heads 3588
των
of the 1404
δρακόντων
dragons 1909
επί
upon 3588
του
the 5204
ύδατος
water.
Tyś mocą twoją rozdzielił morze, a potarłeś głowy wielorybów w wodach. Tyś mocą swoją rozdzielił morza, Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach. Tyś utwierdził mocą twoją morze: pokruszyłeś głowy smoków w wodach. Ty utwierdił jesi siłoju twojeiu morie: ty stierł jesi gławy zmijew w wodie: Ты2 ўтверди1лъ є3си2 си1лою твоeю м0ре: ты2 стeрлъ є3си2 главы6 ѕміє1въ въ водЁ: Ты́ утверди́лъ еси́ си́лою тво­е́ю мо́ре: ты́ сте́рлъ еси́ главы́ змие́въ въ водѣ́: Ты разделил силою Твоею море; Ты истребил змиев в воде;
Ps74(73),14 14 14 Tu confregisti capita draconis;
dedisti eum escam populis Æthiopum.
74:14 1473
συ
You 4917
συνέθλασας
fractured 3588
τας
the 2776
κεφαλάς
heads 3588
του
of the 1404
δράκοντος
dragon; 1325
έδωκας
you gave 1473
αυτόν
him 1033
βρώμα
for food 2992
λαοίς
[3peoples 3588
τοις
1to the *
Αιθίοψι
2Ethiopian].
Tyś skruszył głowę Lewiatana, dałeś go za pokarm ludowi na puszczy. Tyś rozbił głowę Lewiatana, Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. Tyś potarł głowy smokowe: dałeś go na pokarm ludziom Murzyńskim. ty sokruszył jesi gławu zmijewu, dał jesi togo braszno liudiem jefiopskim. ты2 сокруши1лъ є3си2 главY ѕмjеву, дaлъ є3си2 того2 брaшно лю1демъ є3fіHпскимъ. ты́ сокруши́лъ еси́ главу́ змі́еву, да́лъ еси́ того́ бра́шно лю́демъ еѳiо́пскимъ. Ты сокрушил голову змия, дал его в пищу народу Эфиопскому.
Ps74(73),15 15 15 Tu dirupisti fontes et torrentes;
tu siccasti fluvios Ethan.
74:15 1473
συ
You 1284
διέρρηξας
tore open 4077
πηγάς
the springs 2532
και
and 5493
χειμάρρους
rushing streams. 1473
συ
You 3583
εξήρανας
dried 4215
ποταμούς
the rivers 2238.6
ηθάμ
of continuance.
Tyś przerwał źródła i potoki; tyś osuszył rzeki bystre. Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki, Tyś osuszył rzeki potężne. Tyś przerwał źródła i potoki: tyś wysuszył rzeki Ethan. Ty rastorgł jesi istoczniki i potoki: ty izsuszył jesi rieki ifamskija. Ты2 раст0рглъ є3си2 и3ст0чники и3 пот0ки: ты2 и3зсуши1лъ є3си2 рёки и3f†мскіz. Ты́ расто́рглъ еси́ исто́чники и пото́ки: ты́ изсуши́лъ еси́ рѣ́ки иѳа́мскiя. Ты исторг из земли источники и потоки, Ты иссушил реки полноводные.
Ps74(73),16 16 16 Tuus est dies, et tua est nox;
tu fabricatus es auroram et solem.
74:16 4674
ση
Yours 1510.2.3
εστιν
is 3588
η
the 2250
ημέρα
day, 2532
και
and 4674
ση
yours 1510.2.3
εστιν
is 3588
η
the 3571
νυξ
night; 1473
συ
you 2675
κατηριτίσω
fashioned 5337.1
φαύσιν
giving light 2532
και
and 2246
ήλιον
the sun.
Twójci jest dzień, twoja też i noc; tyś uczynił światło i słońce. Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce. Twójci jest dzień, i twoja jest noc: tyś udziałał zorzę i słońce. Twoj jest' dien', i twoja jest' noszcz': ty sowierszył jesi zariu i sołnce. Тв0й є4сть дeнь, и3 твоS є4сть н0щь: ты2 соверши1лъ є3си2 зарю2 и3 с0лнце. Тво́й е́сть де́нь, и твоя́ е́сть но́щь: ты́ соверши́лъ еси́ зарю́ и со́лнце. Ты властитель дня, Ты властитель ночи; Ты сотворил зарю и солнце.
Ps74(73),17 17 17 Tu fecisti omnes terminos terræ;
æstatem et ver tu plasmasti ea.
74:17 1473
συ
You 4160
εποίησας
made 3956
πάντα
all 3588
τα
the 3725
όρια
boundaries 3588
της
of the 1093
γης
earth; 2330
θέρος
summer 2532
και
and 1437.2
έαρ
spring, 1473
συ
you 4111
έπλασας
shaped 1473
αυτά
them.
Tyś założył wszystkie granice ziemi; lato i zimę tyś sprawił. Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę. Tyś uczynił wszystkie granice ziemie: lato i wiosnę, tyś je sprawił. Ty sotworił jesi wsia priedieły ziemli: żatwu i wiesnu ty sozdał jesi ja. Ты2 сотвори1лъ є3си2 вс‰ предёлы земли2: жaтву и3 вeсну ты2 создaлъ є3си2 |. Ты́ сотвори́лъ еси́ вся́ предѣ́лы земли́: жа́тву и ве́сну ты́ созда́лъ еси́ я́. Ты начертал пределы земли; Тобою созданы лето и весна.
Ps74(73),18 18 18 Memor esto hujus: inimicus improperavit Domino,
et populus insipiens incitavit nomen tuum.
74:18 3403
μνήσθητι
Remember 3778
ταύτης
this! 2190
εχθρός
an enemy 3679
ωνείδισε
berated 3588
τον
the 2962
κύριον
lord, 2532
και
and 2992
λαός
[2people 878
άφρων
1a foolish] 3947
παρώξυνε
provoked 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name.
Wspomnijże na to, że nieprzyjaciel zelżył Pana, a lud szalony jako urąga imieniowi twemu. Pamiętaj o tym, Panie, że nieprzyjaciel urąga, A lud nierozumny lży imię twoje! Pamiętaj na to: nieprzyjaciel urągał Panu, a lud bezrozumny draźnił imię twoje. Pomiani sija: wrag ponosi Gospodiewi, i liudije biezumnii razdrażysza imia twoje. Помzни2 сі‰: врaгъ поноси2 гDеви, и3 лю1діе безyмніи раздражи1ша и4мz твоE. Помяни́ сiя́: вра́гъ поноси́ Го́сподеви, и лю́дiе безу́мнiи раздражи́ша и́мя твое́. Вспомни это: враг поносит Тебя, Господи, народ безумный хулит имя Твое.
Ps74(73),19 19 19 Ne tradas bestiis animas confitentes tibi,
et animas pauperum tuorum ne obliviscaris in finem.
74:19 3361
μη
You should not 3860
παραδώς
deliver up 3588
τοις
[4to the 2342
θηρίοις
5wild beasts 5590
ψυχήν
1a soul 1843
εξομολογουμένην
2making acknowledgment 1473
σοι
3to you]; 3588
των
of the 5590
ψυχών
souls 3588
των
3993-1473
πενήτων σου
of your needy 3361
μη
you should not 1950
επιλάθη
forget 1519
εις
to 5056
τέλος
the end.
Nie podawajże tej kupie duszy synogarlicy twojej; na stadko ubogich twoich nie zapominaj na wieki. Nie wydawaj dzikim zwierzętom duszy gołębicy swojej, Nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich! Nie podawaj bestyom dusz wyznawających tobie, i dusz ubogich twoich nie zapominaj do końca. Nie priedażd' zwieriem duszu ispowiedajuszczujusia tiebie: dusz ubogich twoich nie zabudi do konca. Не предaждь ѕвэрє1мъ дyшу и3сповёдающуюсz тебЁ: дyшъ ўб0гихъ твои1хъ не забyди до концA. Не преда́ждь звѣре́мъ ду́шу исповѣ́да­ю­щуюся тебѣ́: ду́шъ убо́гихъ тво­и́хъ не забу́ди до конца́. Не предай этим зверям души, прославляющие Тебя; душ убогих Твоих не забудь!
Ps74(73),20 20 20 Respice in testamentum tuum,
quia repleti sunt qui obscurati sunt terræ domibus iniquitatum.
74:20 1914
επίβλεψον
Look 1519
εις
unto 3588
την
1242-1473
διαθήκην σου
your covenant! 3754
ότι
for 4137
επληρώθησαν
[3filled 3588
οι
1the ones 4654
εσκοτισμένοι
2being darkened] 3588
της
the 1093
γης
earth 3624
οίκων
with houses 458
ανομιών
of lawless deeds.
Obejrzyj się na przymierze twoje; albowiem i najciemniejsze kąty ziemi pełne jaskiń drapiestwa. Pomnij na przymierze, Gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu. Wejrzyj na Testament twój; albowiem napełnieni są najpodlejsi na ziemi domów nieprawości. Prizri na zawiet twoj: jako ispołniszasia pomracziennii ziemli domow biezzakonij. При1зри на завётъ тв0й: ћкw и3сп0лнишасz помрачeнніи земли2 домHвъ беззак0ній. При́зри на завѣ́тъ тво́й: я́ко испо́лнишася помраче́н­нiи земли́ домо́въ беззако́нiй. Воззри на хранящих завет Твой; ибо умножились дома беззаконий в земле помраченной.
Ps74(73),21 21 21 Ne avertatur humilis factus confusus;
pauper et inops laudabunt nomen tuum.
74:21 3361
μη
Let not 654
αποστραφήτω
[2be turned away 5013
τεταπεινωμένος
1 the one being humbled] 2617
κατησχυμμένος
being disgraced! 4434
πτωχός
The poor 2532
και
and 3993
πένης
needy 134
αινέσουσι
shall praise 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name.
Niechajże nędznik nie odchodzi z hańbą; ubogi i żebrak niechaj chwali imię twoje. Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem! Ubogi i biedny niech wysławia imię twoje! Niech się nie wraca nędznik zawstydzony: ubogi a niedostateczny będą chwalić imię twoje. Da nie wozwratitsia smiriennyj posramlien: niszcz i ubog woschwalita imia twoje. Да не возврати1тсz смирeнный посрaмленъ: ни1щь и3 ўб0гъ восхвали1та и4мz твоE. Да не воз­врати́т­ся смире́н­ный посра́мленъ: ни́щъ и убо́гъ восхвали́та и́мя твое́. Да не будет смиренный посрамлен! Бедный и убогий да восхвалят имя Твое!
Ps74(73),22 22 22 Exsurge, Deus, judica causam tuam;
memor esto improperiorum tuorum,
eorum quæ ab insipiente sunt tota die.
74:22 450
ανάστα
Rise up, 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1340.1
δίκασον
adjudicate 3588
την
1349-1473
δίκην σου
your cause! 3403
μνήσθητι
Remember 3588
του
3680-1473
ονειδισμού σου
your scorning 3588-5259
του υπό
by the 878
άφρονος
fool 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day!
Powstańże, o Boże! ujmij się o sprawę twoję; wspomnij na pohańbienie twoje, które się dzieje od szalonych na każdy dzień. Powstań, Boże, broń sprawy swojej! Pomnij na zniewagę, którą co dzień wyrządza ci bezbożny! Powstań, Boże, rozsądź sprawę twoję: pomnij na pohańbienia twoje: te, które się dzieją od głupiego cały dzień. Wostani, Boże, sudi priu twoju: pomiani ponoszenije twoje, jeże ot biezumnago wies' dien'. Востaни, б9е, суди2 прю2 твою2: помzни2 поношeніе твоE, є4же t безyмнагw вeсь дeнь. Воста́ни, Бо́же, суди́ прю́ твою́: помяни́ поноше́нiе твое́, е́же от­ безу́мнаго ве́сь де́нь. Восстань, Боже, разреши тяжбу Твою! Вспомни, как поносят Тебя безумцы всяк день!
Ps74(73),23 23 23 Ne obliviscaris voces inimicorum tuorum:
superbia eorum qui te oderunt ascendit semper.
74:23 3361
μη
You should not 1950
επιλάθη
forget 3588
της
the 5456
φωνής
voice 3588
των
3610-1473
οικετών σου
of your servants. 3588
η
The 5243
υπερηφανία
pride 3588
των
of the 3404
μισούντων
ones detesting 1473
σε
you 305
ανέβη
ascended 1275
διαπαντός
continually.
Nie zapominajże wykrzykania nieprzyjaciół twoich, i huku tych, co przeciwko tobie powstawają, który się ustawicznie sili. Nie zapomnij krzyku wrogów swoich, Wrzawy swych przeciwników, która ustawicznie się wzmaga. Nie zapominaj głosów nieprzyjaciół twoich: pycha tych, którzy cię nienawidzą, ku górze idzie zawsze. Nie zabudi głasa molitwiennik twoich: gordynia nienawidiaszczych tia wzydie wynu . Не забyди глaса моли1твєнникъ твои1хъ: гордhнz ненави1дzщихъ тS взhде вhну. Не забу́ди гла́са моли́твен­никъ тво­и́хъ: горды́ня ненави́дящихъ тя́ взы́де вы́ну . Не забудь голоса молящихся Тебе! Ненавистники Твои в гордыне заносятся все выше!
Chwała