Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 80 (79) PROŚBA O ODNOWIENIE WINNICY BOŻEJ.
Ps80(79),1 1 1 In finem, pro iis qui commutabuntur. Testimonium Asaph, psalmus. 1519
εις
To 3588
το
the 5056
τέλος
director; 5228
υπέρ
for 3588
των
the 241.2
αλλοιωθησομένων
changings; 3142
μαρτύριον
a testimony 3588
τω
to *
Ασάφ
Asaph; 5568
ψαλμός
a psalm. 80:1 3588
ο
O one 4165
ποιμαίνων
tending 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel, 4337
πρόσχες
take heed! 3588
ο
O one 3594
οδηγών
guiding 5616
ωσεί
[2as 4263
πρόβατα
3sheep 3588
τον
*
Ιωσήφ
1Joseph], 3588
ο
the one 2521
καθήμενος
sitting down 1909
επί
upon 3588
των
the 5502
χερουβίμ
cherubim — 1716.4
εμφάνηθι
appear!
Przedniejszemu śpiewakowi na Sosannim psalm świadectwa Asafowi. (80:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie...” Świadectwo. Asafowy. Psalm. (80:1) Na koniec, dla tych, którzy będą odmienieni, świadectw Asaphowi, Psalm. W koniec, o izmienszychsia, swidienije Asafu, psałom 79. Въ конeцъ, њ и3змёньшихсz, свидёніе ґсaфу, pал0мъ Въ коне́цъ, о измѣ́ншихся, свидѣ́нiе Аса́фу, псало́мъ 79. В конец, об имеющих измениться, откровение Асафа, 79
Ps80(79),2 2 2 Qui regis Israël, intende;
qui deducis velut ovem Joseph.
Qui sedes super cherubim, manifestare
80:2 1726
εναντίον
Before *
Εφραϊμ
Ephraim, 2532
και
and *
Βενιαμίν
Benjamin, 2532
και
and *
Μανασσή
Manasseh — 1825
εξέγειρον
awaken 3588
την
1412.1-1473
δυναστείαν σου
your might, 2532
και
and 2064
ελθέ
come 1519
εις
for 3588
το
the 4982
σώσαι
delivering 1473
ημάς
us!
(80:2) O Pasterzu Izraelski! posłuchaj, który prowadzisz Józefa jako stado owiec; który siedzisz na Cherubinach, rozjaśnij się. (80:2) Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż się w chwale! (80:2) Który rządzisz Izrael, posłuchaj: który prowadzisz jako owcę, Józeph: który siedzisz na Cherubinach: Pasyj Izrailia wonmi: nastawliajaj jako owcza Iosifa, siediaj na chieruwimiech, jawisia: Пасhй ї}лz, вонми2: наставлszй ћкw nвчA їHсифа, сэдsй на херувjмэхъ, kви1сz: Пасы́й Изра́иля вонми́: наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа, сѣдя́й на херуви́мѣхъ, яви́ся: Пастырь Израиля, внемли нам! Ты, что ведешь Иосифа, точно овцу, и летишь на Херувимах, явись!
Ps80(79),3 3 3 coram Ephraim, Benjamin, et Manasse.
Excita potentiam tuam, et veni,
ut salvos facias nos.
80:3 3588
ο
O 2316
θεός
God, 1994
επίστρεψον
turn towards 1473
ημάς
us, 2532
και
and 2014
επίφανον
let [2appear 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
1your face]! 2532
και
and 4982
σωθησόμεθα
we shall be delivered.
(80:3) Wzbudź moc swoję przed Efraimem, i Benjaminem, i Manasesem, a przybądź na wybawienie nasze. (80:3) Przed obliczem Efraima, Beniamina i ManassesaZbudź moc swoją i przybądź nam z pomocą! (80:3) Okaż się przed Ephraimem, Benjaminem i Manassem: wzbudź możność twoję, a przyjdź, abyś nas wybawił. pried Jefriemom i Wieniaminom i Manassijem wozdwigni siłu twoju, i priidi wo jeże spasti nas. пред8 є3фрeмомъ и3 веніамjномъ и3 манассjемъ воздви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 во є4же спcти2 нaсъ. предъ Ефре́момъ и Венiами́номъ и Манассі́емъ воз­дви́гни си́лу твою́, и прiиди́ во е́же спасти́ на́съ. Пред Ефремом и Вениамином и Манассиею яви силу Твою и приди спасти нас!
Ps80(79),4 4 4 Deus, converte nos, et ostende faciem tuam,
et salvi erimus.
80:4 2962
κύριος
O lord 3588
ο
2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 2193
έως
for 4219
πότε
how long 3710
οργίζη
are you provoked to anger 1909
επί
over 3588
την
the 4335
προσευχήν
prayer 3588
των
1401-1473
δούλων σου
of your servants?
(80:4) O Boże! przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni. (80:4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, A będziemy zbawieni! (80:4) Boże, nawróć nas: a ukaż oblicze twoje, i będziemy zbawieni. Boże, obrati ny, i proswieti lice twoje, i spasiemsia. Б9е, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz. Бо́же, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся. Боже, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся!
Ps80(79),5 5 5 Domine Deus virtutum,
quousque irasceris super orationem servi tui?
80:5 5595
ψωμιείς
You shall feed 1473
ημάς
us 740
άρτον
bread 1144
δακρύων
of tears, 2532
και
and 4222-1473
ποτιείς ημάς
give us to drink 1722
εν
with 1144
δάκρυσιν
tears 1722
εν
by 3358
μέτρω
measure.
(80:5) Panie, Boże zastępów! dokądże się będziesz gniewał na modlitwę ludu swego? (80:5) Panie, Boże Zastępów, dopókiż gniewać się będziesz, pomimo modlitwy ludu swojego? (80:5) Panie, Boże zastępów, dokądże się będziesz gniewał na modlitwę sługi twego? Gospodi Boże sił, dokolie gniewajeszysia na molitwu rab twoich? ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву р†бъ твои1хъ; Го́споди Бо́же си́лъ, доко́лѣ гнѣ́ваешися на моли́тву ра́бъ тво­и́хъ? Господи Боже сил, доколе в гневе отвергать будешь молитву рабов Твоих?
Ps80(79),6 6 6 cibabis nos pane lacrimarum,
et potum dabis nobis in lacrimis in mensura?
80:6 5087
έθου
You made 1473
ημάς
us 1519
εις
for 485
αντιλογίαν
dispute 3588
τοις
to 1069-1473
γείτοσιν ημών
our neighbors; 2532
και
and 3588
οι
2190-1473
εχθροί ημών
our enemies 3456
εμυκτήρισαν
sneer at 1473
ημάς
us.
(80:6) Nakarmiłeś ich chlebem płaczu, i napoiłeś ich łzami miarą wielką. (80:6) Karmisz nas płaczem jak chlebemI poisz nas łzami nad miarę. (80:6) Będziesz nas karmił chlebem płaczu, a będziesz napawał nas łzami miarą? Napitajeszy nas chliebom slieznym, i napoiszy nas sliezami w mieru. Напитaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 напои1ши нaсъ слезaми въ мёру. Напита́еши на́съ хлѣ́бомъ сле́знымъ, и напо­и́ши на́съ слеза́ми въ мѣ́ру. Напитаешь нас, точно хлебом, слезами, напоишь слезами нас вдоволь?
Ps80(79),7 7 7 Posuisti nos in contradictionem vicinis nostris,
et inimici nostri subsannaverunt nos.
80:7 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1994
επίστρεψον
turn towards 1473
ημάς
us, 2532
και
and 2014
επίφανον
let [2appear 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
1your face]! 2532
και
and 4982
σωθησόμεθα
we shall be delivered.
(80:7) Wystawiłeś nas na zwadę sąsiadom naszym; a nieprzyjaciołom naszym, aby sobie z nas śmiech stroili. (80:7) Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszychI szydzą z nas nieprzyjaciele nasi. (80:7) Wystawiłeś nas na przeciwieństwo sąsiadom naszym: a nieprzyjaciele nasi naśmiewali się z nas. Położył jesi nas w prieriekanije sosiedom naszym, i wrazi naszy podrażnisza ny. Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшымъ, и3 врази2 нaши подражни1ша ны2. Положи́лъ еси́ на́съ въ прерѣка́нiе сосѣ́домъ на́шымъ, и врази́ на́ши подражни́ша ны́. Из-за нас пререкаются соседи наши, и враги наши позорят нас.
Ps80(79),8 8 8 Deus virtutum, converte nos, et ostende faciem tuam,
et salvi erimus.
80:8 288
άμπελον
[2a grapevine 1537
εξ
3from out of *
Αιγύπτου
4Egypt 3332
μετήρας
1You moved]; 1544
εξέβαλες
you cast out 1484
έθνη
nations, 2532
και
and 2707.3
κατεφύτευσας
planted 1473
αυτήν
her.
(80:8) O Boże zastępów; przywróć nas, a rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni. (80:8) Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! (80:8) Boże zastępów, nawróćże nas: i okaż oblicze twoje, a będziem zbawieni. Gospodi Boże sił, obrati ny, i proswieti lice twoje, i spasiemsia. ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz. Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся!
Ps80(79),9 9 9 Vineam de Ægypto transtulisti:
ejecisti gentes, et plantasti eam.
80:9 3597.2
ωδοποίησας
You opened a way 1715
έμπροσθεν
before 1473
αυτής
her, 2532
και
and 2707.3
κατεφύτευσας
you planted 3588
τας
4491-1473
ρίζας αυτής
her roots, 2532
και
and 4137
επλήρωσε
[3was filled 3588
την
1the 1093
γην
2earth].
(80:9) Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. (80:9) Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, Wygnałeś narody i ją zasadziłeś. (80:9) Przeniosłeś winnicę z Egiptu: wygnałeś pogany i nasadziłeś ją. Winograd iz Jegipta prieniesł jesi: izgnał jesi jazyki, i nasadił jesi i: Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2: и3згнaлъ є3си2 kзhки, и3 насади1лъ є3си2 и5: Виногра́дъ изъ Еги́пта прене́слъ еси́: изгна́лъ еси́ язы́ки, и насади́лъ еси́ и́: Виноград Ты перенес из Египта; изгнал язычников и насадил его;
Ps80(79),10 10 10 Dux itineris fuisti in conspectu ejus;
plantasti radices ejus, et implevit terram.
80:10 2572
εκάλυψεν
[2covered 3735
όρη
3mountains 3588
η
4639-1473
σκιά αυτής
1Her shadow], 2532
και
and 3588
αι
323.1-1473
αναδενδράδες αυτής
her tendrils 3588
τας
covered the 2748
κέδρους
cedars 3588
του
2316
θεού
of God.
(80:10) Uprzątnąłeś dla niej, i sprawiłeś, że się rozkorzeniła i napełniła ziemię. (80:10) Przygotowałeś jej miejsce, Zapuściła korzenie i bujnie pokryła ziemię. (80:10) Byłeś przewodnikiem w drodze przed nią: wsadziłeś korzenie jéj, i napełniła ziemię. putiesotworił jesi pried nim, i nasadił jesi korienija jego, i ispołni ziemliu. путесотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади1лъ є3си2 корє1ніz є3гw2, и3 и3сп0лни зeмлю. путесотвори́лъ еси́ предъ ни́мъ, и насади́лъ еси́ коре́нiя его́, и испо́лни зе́млю. путь расчистил пред ним, и посадил корни его, и он заполнил землю.
Ps80(79),11 11 11 Operuit montes umbra ejus,
et arbusta ejus cedros Dei.
80:11 1614
εξέτεινε
She stretched out 3588
τα
2814-1473
κλήματα αυτής
her vine branches 2193
έως
unto 2281
θαλάσσης
the sea, 2532
και
and 2193
έως
[2unto 4215
ποταμών
3 the rivers 3588
τας
3913.1-1473
παραφυάδας αυτής
1her shoots].
(80:11) Okryte są góry cieniem jej, a gałęzie jej jako najwyższe cedry. (80:11) Jej cieniem góry zostały okryte, A jej gałęziami cedry Boże. (80:11) Okrył cień jéj góry, a drzewka jéj cedry Boże. Pokry gory sien' jego, i wietwija jego kiedry Bożyja: Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz: Покры́ го́ры сѣ́нь его́, и вѣ́твiя его́ ке́дры Бо́жiя: Легла на горы тень его, и ветви его выше кедров Божьих;
Ps80(79),12 12 12 Extendit palmites suos usque ad mare,
et usque ad flumen propagines ejus.
80:12 2444
ινατί
Why 2507
καθείλες
did you demolish 3588
τον
5418-1473
φραγμόν αυτής
her barrier, 2532
και
and 5166-1473
τρυγώσιν αυτήν
[6gather her vintage 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the ones 3899
παραπορευόμενοι
3passing by 3588
την
4the 3598
οδόν
5way]?
(80:12) Rozpuściła latorośle swe aż do morza, i aż do rzeki gałązki swe. (80:12) Wypuściła pędy aż do morza, A latorośle swe aż do Rzeki, (80:12) Rozpuściła latorostki swe aż do morza, a gałązki swe aż do rzeki. prostrie rozgi jego do moria, i daże do riek otrasli jego . прострE рHзги є3гw2 до м0рz, и3 дaже до рёкъ tр†сли є3гw2. простре́ ро́зги его́ до мо́ря, и да́же до рѣ́къ от­ра́сли его́ . Ты простер побеги его до моря, и до рек – отрасли его.
Ps80(79),13 13 13 Ut quid destruxisti maceriam ejus,
et vindemiant eam omnes qui prætergrediuntur viam?
80:13 3075-1473
ελυμήνατο αυτήν
[4laid her wasted 5300
υς
1 The pig 1537
εκ
2from 1409.1
δρυμού
3 the forest], 2532
και
and 3438.2
μονιός
[2boar 66
άγριος
1 the wild] 2655.1
κατενεμήσατο
feeds on 1473
αυτήν
her.
(80:13) Przeczżeś tedy rozwalił płot winnicy, tak, że ją szarpają wszyscy, którzy mimo drogą idą? (80:13) Dlaczego rozwaliłeś ogrodzenie jej, Tak że obrywał ją każdy, kto przechodził drogą? (80:13) Przeczżeś rozwalił płot jéj? i obierają ją wszyscy, którzy mimo idą drogą? Wskuju nizłożył jesi opłot jego, i obimajut i wsi mimochodiaszczyi putiem? Вскyю низложи1лъ є3си2 њпл0тъ є3гw2, и3 њб8имaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ; Вску́ю низложи́лъ еси́ опло́тъ его́, и объима́ютъ и́ вси́ мимоходя́щiи путе́мъ? Для чего поверг Ты на землю ограду его, и вот обрывает его всяк мимо идущий?
Ps80(79),14 14 14 Exterminavit eam aper de silva,
et singularis ferus depastus est eam.
80:14 3588
ο
O 2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1994
επίστρεψον
turn towards us 1211
δη
indeed! 2532
και
And 1914
επίβλεψον
look upon us 1537
εξ
from out of 3772
ουρανού
heaven, 2532
και
and 1492
ίδε
behold 2532
και
and 1980
επίσκεψαι
visit 3588
την
288-3778
άμπελον ταύτην
this grapevine!
(80:14) Zniszczył ją wieprz dziki, a zwierz polny spasł ją. (80:14) Pustoszy ją dzik, A zwierz dziki pasie się na niej. (80:14) Rozkopał ją dziki wieprz z lasa, a jedyniec spasł ją. Ozoba i wiepr' ot dubrawy, i ujediniennyj diwij pojadie i. ЊзобA и5 вeпрь t дубрaвы, и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5. Озоба́ и́ ве́прь от­ дубра́вы, и уедине́н­ный ди́вiй пояде́ и́. Истребляет его вепрь лесной, зверь пустынный поедает его.
Ps80(79),15 15 15 Deus virtutum, convertere,
respice de cælo, et vide,
et visita vineam istam:
80:15 2532
και
And 2675
κατάρτισαι
ready 1473
αυτήν
her 3739
ην
whom 5452
εφύτευσεν
[2planted 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
1your right hand]! 2532
και
and 1909
επί
upon 5207
υιόν
the son 444
ανθρώπου
of man 3739
ον
whom 2901
εκραταίωσας
you fortified 4572
σεαυτώ
to yourself.
(80:15) O Boże zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę; (80:15) Boże Zastępów, spraw nam odnowę! Spójrz z nieba i patrz, I ujmij się za tą winoroślą (80:15) Boże zastępów, nawróćże się: wejrzyj z nieba, a obacz, i nawiedź tę winnicę. Boże sił, obratisia ubo, i prizri s niebiesie i wiżd', i posieti winograd siej: Б9е си1лъ, њбрати1сz u5бо, и3 при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 віногрaдъ сeй: Бо́же си́лъ, обрати́ся у́бо, и при́зри съ небесе́ и ви́ждь, и посѣти́ виногра́дъ се́й: Боже сил, обрати к нам взор, воззри с Небес, взгляни и посети виноградник Твой!
Ps80(79),16 16 16 et perfice eam quam plantavit dextera tua,
et super filium hominis quem confirmasti tibi.
80:16 1716.1
εμπεπυρισμένη
She is being set on 4442
πυρί
fire 2532
και
and 383.1
ανεσκαμμένη
being dug up. 575
από
From 2008.1
επιτιμήσεως
the reproach 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
of your face 622
απολούνται
they shall be destroyed.
(80:16) Tę winnicę, którą szczepiła prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił. (80:16) I szczepem, który zasadziła prawica twoja, Latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. (80:16) I napraw tę, którą szczepiła prawica twoja: i na syna człowieczego, któregoś sobie zmocnił. i sowierszy i, jegoże nasadi diesnica twoja, i na syna cziełowieczieskago, jegoże ukriepił jesi siebie. и3 соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ. и соверши́ и́, его́же насади́ десни́ца твоя́, и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрепи́лъ еси́ себѣ́. И восстанови насажденное десницей Твоей, и воззри на сына человеческого, которому даровал Ты силу Твою!
Ps80(79),17 17 17 Incensa igni et suffossa,
ab increpatione vultus tui peribunt.
80:17 1096
γενηθήτω
Let [2be 3588
η
5495-1473
χειρ σου
1your hand] 1909
επ'
upon 435
άνδρα
the man 1188-1473
δεξιάς σου
of your right, 2532
και
even 1909
επί
upon 5207
υιόν
the son 444
ανθρώπου
of man 3739
ον
whom 2901
εκραταίωσας
you strengthened 4572
σεαυτώ
to yourself.
(80:17) Spalona jest ogniem, i wyrąbana; ginie od zapalczywości oblicza twego. (80:17) Spalili ją ogniem i porąbali; Niech zginą od grozy oblicza twego! (80:17) Spalona ogniem i rozkopana: od łajania oblicza twego poginą. Pożżen ogniem i raskopan: ot zaprieszczenija lica twojego pogibnut. Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ: t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ. Пожже́нъ огне́мъ и раско́панъ: от­ запреще́нiя лица́ тво­его́ поги́бнутъ. Сожжен огнем и весь разрыт виноградник. Наказанные Тобою, погибнут люди.
Ps80(79),18 18 18 Fiat manus tua super virum dexteræ tuæ,
et super filium hominis quem confirmasti tibi.
80:18 2532
και
For 3766.2
ου μη
in no way 868
αποστώμεν
should we separate 575
από
from 1473
σου
you. 2227.4
ζωώσεις
You shall enliven 1473
ημάς
us, 2532
και
and 3588
το
3686-1473
όνομά σου
[2your name 1941
επικαλεσόμεθα
1we shall call upon].
(80:18) Niech będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił. (80:18) Ręka twoja niech spocznie na mężu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie wychował. (80:18) Niech będzie ręka twoja nad mężem prawice twojéj: i nad synem człowieczym, któregoś sobie zmocnił. Da budiet ruka twoja na muża diesnicy twojeja i na syna cziełowieczieskago, jegoże ukriepił jesi siebie, Да бyдетъ рукA твоS на мyжа десни1цы твоеS и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ, Да бу́детъ рука́ твоя́ на му́жа десни́цы тво­ея́ и на сы́на человѣ́ческаго, его́же укрѣпи́лъ еси́ себѣ́, Да будет простерта рука Твоя над мужем, хранимым десницей Твоей, над сыном человеческим, которому даровал Ты силу Твою!
Ps80(79),19 19 19 Et non discedimus a te:
vivificabis nos, et nomen tuum invocabimus.
80:19 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316
θεός
God 3588
των
of the 1411
δυνάμεων
forces, 1994
επίστρεψον
turn towards 1473
ημάς
us, 2532
και
and 2014
επίφανον
let [2appear 3588
το
4383-1473
πρόσωπόν σου
1your face]! 2532
και
and 4982
σωθησόμεθα
we shall be delivered.
(80:19) A nie odstąpimy od ciebie; zachowaj nas przy żywocie, a imienia twego wzywać będziemy. (80:19) My zaś nie odstąpimy już od ciebie. Zachowaj nas przy życiu A będziemy wzywali imienia twojego! (80:19) A nie odstępujem od ciebie: ożywisz nas, a będziemy wzywać imienia twego. i nie otstupim ot tiebie: ożywiszy ny, i imia twoje prizowiem. и3 не tстyпимъ t тебє2: њживи1ши ны2, и3 и4мz твоE призовeмъ. и не от­сту́пимъ от­ тебе́: оживи́ши ны́, и и́мя твое́ при­­зове́мъ. И не отступим мы от Тебя; верни нам жизнь, и мы призовем имя Твое!
Ps80(79),20 20 20 Domine Deus virtutum, converte nos, et ostende faciem tuam,
et salvi erimus.
(80:20) O Panie, Boże zastępów! nawróćże nas zasię; rozjaśnij nad nami oblicze twoje, a będziemy zbawieni. (80:20) Panie, Boże Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. (80:20) Panie, Boże zastępów, nawróć nas: i okaż nam oblicze twoje, a będziem zbawieni. Gospodi Boże sił, obrati ny, i proswieti lice twoje, i spasiemsia. ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz. Го́споди Бо́же си́лъ, обрати́ ны, и просвѣти́ лице́ твое́, и спасе́мся. Господи Боже сил, возврати нам милость Твою, яви нам сияние лица Твоего, и спасемся!