Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Katyzma XII
K12Ps 86 (85) MODLITWA PODCZAS UDRĘKI.
↓GODZINA IX na koniec 
Ps86(85),1 1 1 Oratio ipsi David. Inclina, Domine, aurem tuam et exaudi me,
quoniam inops et pauper sum ego.
4335
προσευχή
A prayer 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 86:1 2827
κλίνον
Lean, 2962
κύριε
O lord, 3588
το
3775-1473
ους σου
your ear, 2532
και
and 1873
επάκουσόν
heed 1473
μου
me! 3754
ότι
for 4434
πτωχός
[2poor 2532
και
3and 3993
πένης
4needy 1510.2.1-1473
ειμί εγώ
1I am].
Modlitwa Dawidowa. Nakłoń, Panie! ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci nędzny i ubogi. Modlitwa. Dawidowy. Nakłoń, Panie, ucha swego! Wysłuchaj mnie, bom ubogi i nędzny! Modlitwa samemu Dawidowi. Nakłoń, Panie, ucha twego, a wysłuchaj mię; bomci ja jest nędzny i ubogi. Prikłoni, Gospodi, ucho twoje, i usłyszy mia: jako niszcz i ubog jesm' az. Приклони2, гDи, ќхо твоE, и3 ўслhши мS: ћкw ни1щь и3 ўб0гъ є4смь ѓзъ. Приклони́, Го́споди, у́хо твое́, и услы́ши мя́: я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и убог!
Ps86(85),2 2 2 Custodi animam meam, quoniam sanctus sum;
salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in te.
86:2 5442
φύλαξον
Guard 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul, 3754
ότι
for 3741-1510.2.1
όσιός ειμι
I am sacred! 4982
σώσον
Deliver 3588
τον
1401-1473
δούλόν σου
your servant, 3588
ο
O 2316-1473
θεός μου
my God! 3588
τον
the 1679
ελπίζοντα
one hoping 1909
επί
upon 1473
σε
you.
Strzeżże duszy mojej, bom jest ten, którego ty miłujesz; zachowaj sługę twego, Boże mój! który ma nadzieję w tobie. Zachowaj duszę moją, bom jest pobożny! Wybaw, Boże mój, sługę swego, który ufa tobie! Strzeż dusze mojéj; bom święty jest: zbaw sługę twego, Boże mój, nadzieję mającego w tobie. Sochrani duszu moju, jako priepodobien jesm': spasi raba twojego, Boże moj, upowajuszczago na tia. Сохрани2 дyшу мою2, ћкw прпdбенъ є4смь: сп7си2 рабA твоего2, б9е м0й, ўповaющаго на тS. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бенъ е́смь: спаси́ раба́ тво­его́, Бо́же мо́й, упова́ющаго на тя́. Сохрани душу мою, ибо я чист пред Тобою; спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя!
Ps86(85),3 3 3 Miserere mei, Domine,
quoniam ad te clamavi tota die;
86:3 1653
ελέησόν
Show mercy on 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord! 3754
ότι
for 4314
προς
to 1473
σε
you 2896
κεκράξομαι
I will cry out 3650
όλην
the entire 3588
την
2250
ημέραν
day.
Zmiłuj się nademną, Panie, albowiem do ciebie na każdy dzień wołam. Zmiłuj się nade mną, Panie, Bo codziennie wołam do ciebie! Zmiłuj się nademną, Panie; bom do ciebie wołał cały dzień. Pomiłuj mia, Gospodi, jako k tiebie wozzowu wies' dien'. Поми1луй мS, гDи, ћкw къ тебЁ воззовY вeсь дeнь. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко къ тебѣ́ воз­зову́ ве́сь де́нь. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю всяк день!
Ps86(85),4 4 4 lætifica animam servi tui,
quoniam ad te, Domine, animam meam levavi.
86:4 2165
εύφρανον
Gladden 3588
την
the 5590
ψυχήν
soul 3588
του
1401-1473
δούλου σου
of your servant! 3754
ότι
for 4314
προς
to 1473
σε
you 142
ήρα
I lifted 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul.
Rozwesel duszę sługi twego; bo do ciebie, o Panie! duszę swą podnoszę. Rozwesel duszę sługi swego, Bo do ciebie, Panie, duszę mą podnoszę! Rozwesel duszę sługi twego; bom ku tobie, Panie, podniósł duszę moję. Wozwiesieli duszu raba twojego: jako k tiebie wziach duszu moju. Возвесели2 дyшу рабA твоегw2: ћкw къ тебЁ взsхъ дyшу мою2. Возвесели́ ду́шу раба́ тво­его́: я́ко къ тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе вознесся я душою моею!
Ps86(85),5 5 5 Quoniam tu, Domine, suavis et mitis,
et multæ misericordiæ omnibus invocantibus te.
86:5 3754
ότι
For 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 5543
χρηστός
are gracious, 2532
και
and 1933
επιεικής
lenient, 2532
και
and 4179.4
πολυέλεος
full of mercy 3956
πάσι
to all 3588
τοις
the 1941
επικαλουμένοις
ones calling upon 1473
σε
you.
Boś ty, Panie! dobry i litościwy, i wielce miłosierny wszystkim, którzy cię wzywają. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają. Albowiemeś ty, Panie, słodki i cichy, i wielce miłosierny ku wszystkim, którzy cię wzywają. Jako ty, Gospodi, błag i krotok i mnogomiłostiw wsiem prizywajuszczym tia. Ћкw ты2, гDи, бlгъ и3 кр0токъ и3 многомлcтивъ всBмъ призывaющымъ тS. Я́ко ты́, Го́споди, бла́гъ и кро́токъ и многоми́лостивъ всѣ́мъ при­­зыва́ющымъ тя́. Ибо Ты, Господи, благ, и кроток, и исполнен милости ко всем, призывающим Тебя.
Ps86(85),6 6 6 Auribus percipe, Domine, orationem meam,
et intende voci deprecationis meæ.
86:6 1801
ενώτισαι
Give ear, 2962
κύριε
O lord, 3588
την
to 4335-1473
προσευχήν μου
my prayer, 2532
και
and 4337
πρόσχες
take heed 3588
τη
to the 5456
φωνή
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication!
Wysłuchajże, Panie! modlitwę moję, a posłuchaj pilnie głosu prośby mojej. Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojejI zważ na głośne błaganie moje! Wysłuchaj, Panie, modlitwę moję, a przypilnuj głosu prośby mojéj. Wnuszy, Gospodi, molitwu moju i wonmiasu molienija mojego. Внуши2, гDи, моли1тву мою2 и3 вонми2 глaсу молeніz моегw2. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́нiя мо­его́. Услышь, Господи, молитву мою, внемли молению моему!
Ps86(85),7 7 7 In die tribulationis meæ clamavi ad te,
quia exaudisti me.
86:7 1722
εν
In 2250
ημέρα
the day 2347-1473
θλίψεώς μου
of my affliction 2896
εκέκραξα
I cried out 4314
προς
to 1473
σε
you, 3754
ότι
for 1873
επήκουσάς
you heeded 1473
μου
me.
Wzywam cię w dzień ucisku mego; bo mię ty wysłuchasz. W dniu mej niedoli wzywam cię, Bo mię wysłuchujesz. W dzień ucisku mego wołałem do ciebie; boś wysłuchał mię. W dien' skorbi mojeja wozzwach k tiebie, jako usłyszał mia jesi. Въ дeнь ск0рби моеS воззвaхъ къ тебЁ, ћкw ўслhшалъ мS є3си2. Въ де́нь ско́рби мо­ея́ воз­зва́хъ къ тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́. В день скорби моей воззвал к Тебе, и Ты услышал меня.
Ps86(85),8 8 8 Non est similis tui in diis, Domine,
et non est secundum opera tua.
86:8 3756-1510.2.3
ουκ έστιν
There is not 3664
όμοιός
one likened 1473
σοι
to you 1722
εν
among 2316
θεοίς
gods, 2962
κύριε
O lord; 2532
και
and 3756-1510.2.3
ουκ έστι
there is not one likened 2596
κατά
according to 3588
τα
2041-1473
έργα σου
your works.
Nie masz żadnego podobnego tobie między bogami, o Panie! i nie masz takowych spraw, jako są twoje. Nie ma równego tobie między bogami, Panie, I nie ma takiego dzieła, jak twoje. Niemasz tobie podobnego między bogi, Panie, i niemasz według uczynków twoich. Niest' podobien tiebie w boziech, Gospodi, i niest' po diełom twoim. Нёсть под0бенъ тебЁ въ бозёхъ, гDи, и3 нёсть по дэлHмъ твои6мъ. Нѣ́сть подо́бенъ тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, и нѣ́сть по дѣло́мъ тво­и́мъ. Нет подобного Тебе среди богов, Господи, и никто не сравнится в деяниях с Тобой.
Ps86(85),9 9 9 Omnes gentes quascumque fecisti venient,
et adorabunt coram te, Domine,
et glorificabunt nomen tuum.
86:9 3956
πάντα
All 3588
τα
the 1484
έθνη
nations, 3745
όσα
as many as 4160
εποίησας
you made, 2240
ήξουσι
shall come 2532
και
and 4352
προσκυνήσουσιν
do obeisance 1799
ενώπιόν
before 1473
σου
you, 2962
κύριε
O lord, 2532
και
and 1392
δοξάσουσι
they shall glorify 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name.
Wszystkie narody, któreś ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed obliczem twojem, Panie! i wielbić będą imię twoje. Wszystkie narody, któreś Ty stworzył, Przyjdą i kłaniać się będą tobie, Panie, I wielbić imię twoje. Wszyscy narodowie, któreśkolwiek stworzył, przyjdą, a pokłonią się przed tobą, Panie, i będą sławić imię twoje. Wsi jazycy, jeliki sotworił jesi, priidut i pokłoniatsia pried toboju, Gospodi, i prosławiat imia twoje: Вси2 kзhцы, є3ли1ки сотвори1лъ є3си2, пріи1дутъ и3 покл0нzтсz пред8 тоб0ю, гDи, и3 прослaвzтъ и4мz твоE: Вси́ язы́цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, прiи́дутъ и покло́нят­ся предъ тобо́ю, Го́споди, и просла́вятъ и́мя твое́: Все народы, сотворенные Тобой, придут и поклонятся Тебе, Господи, и прославят имя Твое!
Ps86(85),10 10 10 Quoniam magnus es tu, et faciens mirabilia;
tu es Deus solus.
86:10 3754
ότι
For 3173
μέγας
[2great 1510.2.2-1473
ει συ
1you are], 2532
και
and 4160
ποιών
performing 2297
θαυμάσια
wonders. 1473
συ
You 1510.2.2
ει
are 3588
ο
the 2316-3441
θεός μόνος
only God.
Boś ty jest wielki, a czynisz cuda; tyś sam jest Bogiem. Boś Ty wielki i czynisz cuda:Ty jedynie jesteś Bogiem. Albowiemeś ty wielki i czyniący cuda: ty jesteś Bóg sam. jako wielij jesi ty i tworiaj czudiesa, ty jesi Bog jedin. ћкw вeлій є3си2 ты2 и3 творsй чудесA, ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ. я́ко ве́лiй еси́ ты́ и творя́й чудеса́, ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ. Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Бог Единый!
Ps86(85),11 11 11 Deduc me, Domine, in via tua, et ingrediar in veritate tua;
lætetur cor meum, ut timeat nomen tuum.
86:11 3594
οδήγησόν
Guide 1473
με
me, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3588
τη
3598-1473
οδώ σου
your way! 2532
και
and 4198
πορεύσομαι
I will go 1722
εν
in 3588
τη
225-1473
αληθεία σου
your truth. 2165
ευφρανθήτω
Let [2be glad 3588
η
2588-1473
καρδία μου
1my heart] 3588
του
5399
φοβείσθαι
to fear 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name!
Naucz mię, Panie, drogi twojej, abym chodził w prawdzie twojej, a ustanów serce moje w bojaźni imienia twego; Wskaż mi, Panie, drogę swoją, Bym postępował w prawdzie twojej; Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia twego! Prowadź mię, Panie, drogą twoją: a niechaj chodzę w prawdzie twojéj, niech się weseli serce moje, aby się bało imienia twego. Nastawi mia, Gospodi, na put' twoj, i pojdu wo istinie twojej: da wozwiesielitsia sierdce moje bojatisia imienie twojego. Настaви мS, гDи, на пyть тв0й, и3 пойдY во и4стинэ твоeй: да возвесели1тсz сeрдце моE боsтисz и4мене твоегw2. Наста́ви мя́, Го́споди, на пу́ть тво́й, и пойду́ во и́стинѣ тво­е́й: да воз­весели́т­ся се́рдце мое́ боя́тися и́мене тво­его́. Наставь меня, Господи, на путь Твой и пойду в истине Твоей. Да будет радостен сердцу моему страх пред именем Твоим!
Ps86(85),12 12 12 Confitebor tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo,
et glorificabo nomen tuum in æternum:
86:12 1843
εξομολογήσομαί
I shall make acknowledgment 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316-1473
θεός μου
my God, 1722
εν
with 3650
όλη
[2entire 2588
καρδία
3heart 1473
μου
1my]; 2532
και
and 1392
δοξάσω
I will glorify 3588
το
3686-1473
όνομά σου
your name 1519
εις
into 3588
τον
the 165
αιώνα
eon.
A będę cię chwalił, Panie, Boże mój! ze wszystkiego serca mego, i będę wielbił imię twoje na wieki, Będę cię wysławiał, Panie, Boże mój, całym sercemI będę wielbił imię twoje na wieki, Wyznawać ci będę, Panie, Boże mój, ze wszystkiego serca mego: a będę wysławiał imię twe na wieki. Ispowiemsia tiebie, Gospodi Boże moj, wsiem sierdcem moim i prosławliu imia twoje w wiek: И#сповёмсz тебЁ, гDи б9е м0й, всёмъ сeрдцемъ мои1мъ и3 прослaвлю и4мz твоE въ вёкъ: Исповѣ́мся тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мо­и́мъ и просла́влю и́мя твое́ въ вѣ́къ: Восхвалю Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и прославлю имя Твое вовеки;
Ps86(85),13 13 13 quia misericordia tua magna est super me,
et eruisti animam meam ex inferno inferiori.
86:13 3754
ότι
For 3588
το
1656-1473
έλεός σου
your mercy 3173
μέγα
is great 1909
επ'
towards 1473
εμέ
me; 2532
και
and 4506
ερρύσω
you rescued 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 1537
εξ
from out of 86
άδου
[2Hades 2737
κατωτάτου
1lowermost].
Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nademną, a tyś wyrwał duszę moję z dołu głębokiego. Ponieważ wielka jest łaska twoja dla mnie:Wybawiłeś duszę moją z głębin krainy umarłych. Bo miłosierdzie twoje wielkie jest nademną: i wyrwałeś duszę moję z niższego piekła. jako miłost' twoja wielija na mnie, i izbawił jesi duszu moju ot ada prieispodniejszago. ћкw млcть твоS вeліz на мнЁ, и3 и3збaвилъ є3си2 дyшу мою2 t ѓда преисп0днэйшагw. я́ко ми́лость твоя́ ве́лiя на мнѣ́, и изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ от­ а́да преиспо́днѣйшаго. ибо велика милость Твоя ко мне, и Ты избавил душу мою от преисподней.
Ps86(85),14 14 14 Deus, iniqui insurrexerunt super me,
et synagoga potentium quæsierunt animam meam:
et non proposuerunt te in conspectu suo.
86:14 3588
ο
O 2316
θεός
God, 3892.1
παράνομοι
lawbreakers 1881
επανέστησαν
rose up 1909
επ'
against 1473
εμέ
me, 2532
και
and 4864
συναγωγή
a gathering 2900
κραταιών
of strong ones 2212
εζήτησαν
sought 3588
την
5590-1473
ψυχήν μου
my life; 2532
και
and 3756
ου
they did not 4388
προέθεντό
set 1473
σε
you 1799
ενώπιον
before 1473
αυτών
them.
O Boże! powstali hardzi przeciwko mnie, a rota okrutników szukała duszy mojej, ci, którzy cię przed oczyma nie mają. Boże, zuchwali powstali przeciwko mnie, A zgraja gwałtowników czyha na życie moje I nie mają ciebie przed oczyma swymi. Boże, nieprawi powstali na mię: a zgromadzenie mocarzów szukało dusze mojéj: i nie kładli ciebie przed oczyma swemi Boże, zakonopriestupnicy wostasza na mia, i sonm dierżawnych wzyskasza duszu moju, i nie priedłożysza tiebie pried soboju. Б9е, законопрест{пницы востaша на мS, и3 с0нмъ держaвныхъ взыскaша дyшу мою2, и3 не предложи1ша тебE пред8 соб0ю. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя́, и со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша тебе́ предъ собо́ю. Боже, беззаконники восстали на меня и сборище сильных искало смерти моей, и не имели они Тебя пред собою.
Ps86(85),15 15 15 Et tu, Domine Deus, miserator et misericors;
patiens, et multæ misericordiæ, et verax.
86:15 2532
και
And 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord 3588
ο
2316
θεός μου
my God, 3629
οικτίρμων
are pitying 2532
και
and 1655
ελεήμων
merciful, 3115.1
μακρόθυμος
lenient 2532
και
and 4179.4
πολυέλεος
full of mercy, 2532
και
and 228
αληθινός
true.
Ale ty, Panie, Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy! Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. A ty, Panie, Bóg litościwy i miłościwy, cierpliwy i wielce miłosierny i prawdziwy: I ty, Gospodi Boże moj, szczedryj i miłostiwyj, dołgotierpieliwyj i mnogomiłostiwyj i istinnyj, И# ты2, гDи б9е м0й, щeдрый и3 млcтивый, долготерпэли1вый и3 многомлcтивый и3 и4стинный, И ты́, Го́споди Бо́же мо́й, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпѣли́вый и многоми́лостивый и и́стин­ный, Но Ты Господи, Боже мой, Щедрый и Милостивый, Долготерпеливый, Многомилостивый, Истинный,
Ps86(85),16 16 16 Respice in me, et miserere mei;
da imperium tuum puero tuo,
et salvum fac filium ancillæ tuæ.
86:16 1914
επίβλεψον
Look 1909
επ'
upon 1473
εμέ
me, 2532
και
and 1653
ελέησόν
show mercy on 1473
με
me! 1325
δος
Give 3588
το
2904-1473
κράτος σου
your might 3588
τω
to 3816-1473
παιδί σου
your child, 2532
και
and 4982
σώσον
deliver 3588
τον
the 5207
υιόν
son 3588
της
3814-1473
παιδίσκης σου
of your maidservant!
Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną, dajże moc twoję słudze twemu, a zachowaj syna służebnicy twojej. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną! Udziel mocy swojej słudze swemu I wybaw syna służebnicy swojej! Wejrzyj na mię, a zmiłuj się nademną: daj panowanie twoje słudze twemu, a zbaw syna służebnice twojéj. prizri na mia i pomiłuj mia: dażd' dierżawu twoju otroku twojemu i spasi syna raby twojeja. при1зри на мS и3 поми1луй мS: дaждь держaву твою2 џтроку твоемY и3 сп7си2 сhна рабы2 твоеS. при́зри на мя́ и поми́луй мя́: да́ждь держа́ву твою́ о́троку тво­ему́ и спаси́ сы́на рабы́ тво­ея́. воззри на меня и помилуй меня! Даруй силу Твою слуге Твоему и спаси сына рабы Твоей!
Ps86(85),17 17 17 Fac mecum signum in bonum,
ut videant qui oderunt me, et confundantur:
quoniam tu, Domine, adjuvisti me, et consolatus es me.
86:17 4160
ποίησον
Establish 3326
μετ'
with 1473
εμού
me 4592
σημείον
a sign 1519
εις
for 18
αγαθόν
good, 2532
και
and 1492
ιδέτωσαν
let [4see 3588
οι
1the 3404
μισούντές
2ones detesting 1473
με
3me], 2532
και
and 153
αισχυνθήτωσαν
be ashamed! 3754
ότι
For 1473
συ
you, 2962
κύριε
O lord, 997
εβοήθησάς
helped 1473
μοι
me, 2532
και
and 3870
παρεκάλεσάς
comforted 1473
με
me.
Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie! poratował, i pocieszyłeś mię. Daj znak, że jesteś mi przychylny, Aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, Żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie! Uczyń zemną znak ku dobremu, aby ujrzeli ci, którzy mię nienawidzą, a byli zawstydzeni, iżeś ty. Panie, ratował mię, i pocieszyłeś mię. Sotwori so mnoju znamienije wo błago: i da widiat nienawidiaszczyi mia, i postydiatsia, jako ty, Gospodi, pomogł mi i utieszył mia jesi. Сотвори2 со мн0ю знaменіе во бlго: и3 да ви1дzтъ ненави1дzщіи мS, и3 постыдsтсz, ћкw ты2, гDи, пом0глъ ми2 и3 ўтёшилъ мS є3си2. Сотвори́ со мно́ю зна́менiе во благо: и да ви́дятъ ненави́дящiи мя́, и постыдя́т­ся, я́ко ты́, Го́споди, помо́глъ ми́ и утѣ́шилъ мя́ еси́. Сотвори знамение мне во благо; и да увидят ненавистники мои и постыдятся, ибо Ты, Господи, помог мне и утешил меня.