Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 87 (86) SYJON – PRZYSZŁA MATKA NARODÓW.
Ps87(86),1 1 1 Filiis Core. Psalmus cantici. 3588
τοις
To the 5207
υιοίς
sons *
Κορέ
of Korah; 5568
ψαλμός
a psalm 5603
ωδής
of an ode. 87:1 3588
οι
2310-1473
θεμέλιοι αυτού
His foundations 1722
εν
are in 3588
τοις
the 3735
όρεσι
[2mountains 3588
τοις
39
αγίοις
1holy].
Synom Korego psalm i pieśń. Fundament jego jest na górach świętych. Synów Koracha. Psalm. Pieśń. To, co na górach świętych założył: Synom Kore, Psalm pienia. Synom Korieowym, psałom piesni. СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни Сыно́мъ Коре́овымъ, псало́мъ пѣ́сни. Сынов Кореевых, псалом, песнь, 86
Ps87(86),2 2 1 Fundamenta ejus in montibus sanctis; 2 diligit Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob. 87:2 25-2962
αγαπά κύριος
The lord loves 3588
τας
the 4439
πύλας
gates *
Σιών
of Zion 5228
υπέρ
above 3956
πάντα
all 3588
τα
the 4638
σκηνώματα
tents *
Ιακώβ
of Jacob.
Umiłował Pan bramy Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe. Bramy Syjonu, miłuje PanBardziej niż wszystkie siedziby Jakuba, 1 Fundamenty jego na górach świętych. 2 Miłuje Pan bramy Syon nade wszystkie przybytki Jakób. Osnowanija jego na gorach swiatych: liubit Gospod' wrata Sionia paczie wsiech sielienij Iakowlich. Њснов†ніz є3гw2 на горaхъ с™hхъ: лю1битъ гDь вратA сіw6нz пaче всёхъ селeній їaкwвлихъ. Основа́нiя его́ на гора́хъ святы́хъ: лю́битъ Госпо́дь врата́ Сiо́ня па́че всѣ́хъ селе́нiй Иа́ковлихъ. Основания града на горах святых; любит Господь врата Сиона более всех селений Иаковлевых.
Ps87(86),3 3 3 Gloriosa dicta sunt de te, civitas Dei! 87:3 1392
δεδοξασμένα
Things being glorified 2980
ελαλήθη
was spoken 4012
περί
concerning 1473
σου
you, 3588
η
O 4172
πόλις
city 3588
του
2316
θεού
of God.
Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto Boże! Sela. Chwalebne rzeczy mówi się o tobie, Miasto Boże. Sela. Sławne rzeczy powiedziano o tobie, miasto Boże. Priesławnaja głagołaszasia o tiebie, gradie Bożyj. Пресл†внаz глаг0лашасz њ тебЁ, грaде б9ій. Пресла́вная глаго́лашася о тебѣ́, гра́де Бо́жiй. Славное было сказано о тебе, град Божий!
Ps87(86),4 4 4 Memor ero Rahab et Babylonis, scientium me;
ecce alienigenæ, et Tyrus, et populus Æthiopum,
hi fuerunt illic.
87:4 3403
μνησθήσομαι
I shall make mention *
Ραάβ
of Rahab 2532
και
and *
Βαβυλώνος
Babylon 3588
τοις
to the 1097
γινώσκουσί
ones knowing 1473
με
me; 2532
και
and 2400
ιδού
behold, 246
αλλόφυλοι
the Philistines 2532
και
and *
Τύρος
Tyre, 2532
και
and 2992
λαός
the people *
Αιθιόπων
of the Ethiopians; 3778
ούτοι
these 1096
εγενήθησαν
were 1563
εκεί
there.
Wspomnę na Egipt, i na Babilon przed swymi znajomymi; oto i Filistyńczycy, i Tyryjczycy, i Murzyni rzeką, że się tu każdy z nich urodził. Rahab i Babilon zaliczę do wyznawców moich; Również Filistea i Tyr wraz z Etiopią powiedzą: Oni się tu urodzili. Wspomnię na Rahab, i na Babilon, którzy mię znają: oto cudzoziemcy i Tyr i lud Murzyński, ci tam byli. Pomianu raaw i Wawiłona wieduszczym mia: i sie, inopliemiennicy i tir i liudije jefiopstii, sii bysza tamo. ПомzнY раaвъ и3 вавmлHна вёдущымъ мS: и3 сE, и3ноплемє1нницы и3 тЂръ и3 лю1діе є3fі0пстіи, сjи бhша тaмw. Помяну́ раа́въ и Вавило́на вѣ́дущымъ мя́: и се́, иноплеме́н­ницы и ти́ръ и лю́дiе еѳiо́пстiи, сі́и бы́ша та́мо. Напомню о Египте и Вавилоне, знающим меня. Иноплеменники, жители Тира и народ Эфиопский посетили Сион.
Ps87(86),5 5 5 Numquid Sion dicet: Homo et homo natus est in ea,
et ipse fundavit eam Altissimus?
87:5 3384
μήτηρ
Mother *
Σιών
of Zion, 2046
ερεί
[2shall say 444
άνθρωπος
1a man], 2532
και
and 444
άνθρωπος
the man 1080
εγεννήθη
born 1722
εν
in 1473
αυτή
her; 2532
και
and 1473
αυτός
[3himself 2311
εθεμελίωσεν
4founded 1473
αυτήν
5her 3588
ο
1the 5310
ύψιστος
2highest].
Także i o Syonie mówić będą:Ten i ów urodził się w nim; a sam Najwyższy ugruntuje go. A o Syjonie mówić się będzie:Wszyscy co do jednego w nim się urodzili, A On, Najwyższy, utwierdzi go. Izali Syonowi mówić nie będą: Człowiek i człowiek narodził się w nim: a sam je Najwyższy ugruntował. Mati Sion riecziet: cziełowiek i cziełowiek rodisia w niem, i toj osnowa i wysznij. Мaти сіHнъ речeтъ: человёкъ и3 человёкъ роди1сz въ нeмъ, и3 т0й њсновA и5 вhшній. Ма́ти Сiо́нъ рече́тъ: человѣ́къ и человѣ́къ роди́ся въ не́мъ, и то́й основа́ и́ вы́шнiй. Матерью своей назовет Сион всяк человек, ибо Человек родился в нем, и основал его Всевышний.
Ps87(86),6 6 6 Dominus narrabit in scripturis populorum et principum,
horum qui fuerunt in ea.
87:6 2962
κύριος
The lord 1334
διηγήσεται
shall describe 1722
εν
in 1124
γραφή
the writing 2992
λαών
of peoples, 2532
και
and 758-3778
αρχόντων τούτων
of these rulers 3588
των
1096
γεγενημένων
being born 1722
εν
in 1473
αυτή
her. 1316.1
διάψαλμα
PAUSE.
Pan policzy narody, gdy je popisywać będzie, mówiąc:Ten się tu urodził. Sela. Pan zapisze w księdze ludów:Oni się tu urodzili. Sela. Pan wypowie w pismach narodów i książąt tych, którzy w nim byli. Gospod' powiest' w pisanii liudij i kniaziej, sich bywszych w niem. ГDь повёсть въ писaніи людjй и3 кнzзeй, си1хъ бhвшихъ въ нeмъ. Госпо́дь повѣ́сть въ писа́нiи люді́й и князе́й, си́хъ бы́в­шихъ въ не́мъ. Господь поведает в Писании о народах и князьях, посещавших град Его;
Ps87(86),7 7 7 Sicut lætantium omnium
habitatio est in te.
87:7 5613
ως
As 2165
ευφραινομένων
ones being glad 3956
πάντων
are all 3588
η
2733
κατοικία
dwelling 1722
εν
in 1473
σοι
you.
Przetoż o tobie śpiewać będą z pląsaniem wszystkie siły żywota mego. Śpiewać będą w pląsach:Wszystkie me zdroje są w tobie. Jako weselących się wszystkich mieszkanie jest w tobie. Jako wiesieliaszczychsia wsiech żyliszcze w tiebie. Ћкw веселsщихсz всёхъ жили1ще въ тебЁ. Я́ко веселя́щихся всѣ́хъ жили́ще въ тебѣ́. ибо ты, Сион, обитель всех вкушающих радость!