Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 93 (92) MAJESTAT BOGA - STWÓRCY ŚWIATA.
Ps93(92),1 1 1 Laus cantici ipsi David, in die ante sabbatum, quando fundata est terra. Dominus regnavit, decorem indutus est:
indutus est Dominus fortitudinem, et præcinxit se.
Etenim firmavit orbem terræ, qui non commovebitur.
1519
εις
For 3588
την
the 2250
ημέραν
day 3588
του
4315
προσαββάτου
before the Sabbath; 3753
ότε
when 2733.1
κατώκισται
[3was settled 3588
η
1the 1093
γη
2land]; 136
αίνος
praise 5603
ωδής
of an ode 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 93:1 3588
ο
The 2962
κύριος
lord 936
εβασίλευσεν
reigned; 2143
ευπρέπειαν
[2beauty 1746
ενεδύσατο
1he put on]; 1746-2962
ενεδύσατο κύριος
the lord put on 1411
δύναμιν
power 2532
και
and 4024
περιεζώσατο
girded himself. 2532
και
1063
γαρ
For 4732
εστερέωσε
he solidified 3588
την
the 3611
οικουμένην
inhabitable world, 3748
ήτις
which 3756
ου
shall not 4531
σαλευθήσεται
be shaken.
Pan króluje, oblekł się w dostojność; oblekł się Pan w możność, i przepasał się; utwierdził też okrąg świata, aby się nie poruszył. Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł się i przepasał mocą, Utwierdził okrąg świata, tak że się nie zachwieje. Chwała pienia samemu Dawidowi, przed Sobotą, kiedy ziemia jest fundowana. Pan królował, oblókł się w ozdobę: oblókł się Pan mocą i przepasał się; albowiem umocnił okrąg świata, który się nie poruszy. Gospod' wocarisia, w liepotu obliecziesia: obliecziesia Gospod' w siłu i priepojasasia: ibo utwierdi wsieliennuju, jaże nie podwiżytsia. ГDь воцRи1сz, въ лёпоту њблечeсz: њблечeсz гDь въ си1лу и3 препоsсасz: и4бо ўтверди2 вселeнную, ћже не подви1житсz. Госпо́дь воцари́ся, въ лѣ́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь въ си́лу и препоя́сася: и́бо утверди́ вселе́н­ную, я́же не подви́жит­ся. Господь воцарился, красотою облекся; облекся Господь силою и препоясался; ибо утвердил Он вселенную, и не поколеблется она.
Ps93(92),2 2 2 Parata sedes tua ex tunc;
a sæculo tu es.
93:2 2092
έτοιμος
[2 was prepared 3588
ο
2362-1473
θρόνος σου
1Your throne] 575
από
from 5119
τότε
then; 575
από
from 3588
του
the 165
αιώνος
eon 1473
συ
you 1510.2.2
ει
are.
Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności. Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności. Zgotowana stolica twoja od onego czasu: ty jesteś od wieku. Gotow priestoł twoj ottolie: ot wieka ty jesi. Гот0въ пrт0лъ тв0й tт0лэ: t вёка ты2 є3си2. Гото́въ престо́лъ тво́й от­то́лѣ: от­ вѣ́ка ты́ еси́. От начала уготован Престол Твой, вечен Ты.
Ps93(92),3 3 3 Elevaverunt flumina, Domine,
elevaverunt flumina vocem suam;
elevaverunt flumina fluctus suos,
93:3 1869
επήραν
[3lifted up 3588
οι
1The 4215
ποταμοί
2rivers], 2962
κύριε
O lord, 1869
επήραν
[3lifted up 3588
οι
1the 4215
ποταμοί
2rivers] 5456-1473
φωνάς αυτών
their voices.
Podniosły rzeki, o Panie! podniosły rzeki szum swój; podniosły rzeki nawałności swoje. Podnoszą rzeki, Panie, Podnoszą rzeki swój głos, Podnoszą rzeki swe wzburzone fale. Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki głos swój: podniosły rzeki nawałności swoje. Wozdwigosza rieki, Gospodi, wozdwigosza rieki głasy swoja: Воздвиг0ша рёки, гDи, воздвиг0ша рёки глaсы сво‰: Воздвиго́ша рѣ́ки, Го́споди, воз­двиго́ша рѣ́ки гла́сы своя́: Возшумели реки, Господи, возвысили реки голос свой;
Ps93(92),4 4 4 a vocibus aquarum multarum.
Mirabiles elationes maris;
mirabilis in altis Dominus.
93:4 142
αρούσιν
[3shall take away 3588
οι
1The 4215
ποταμοί
2rivers]; 2010.3-1473
επιτρίψεις αυτών
you shall wear them away 575
από
by 5456
φωνών
sounds 5204
υδάτων
[2waters 4183
πολλών
1of many]. 2298
θαυμαστοί
[5 are wonderful 3588
οι
1the 3349.1
μετεωρισμοί
2crests 3588
της
3of the 2281
θαλάσσης
4sea]; 2298
θαυμαστός
[3 is wonderful 1722
εν
4in 5308
υψηλοίς
5high places 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord].
Nad szum wielkich wód, nad mocne wały morskie mocniejszy jest Pan na wysokości. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, Mocniejszy jest Pan na wysokości. Od szumu wód wielkich dziwne nawałności morskie: wozmut rieki sotrienija swoja, ot głasow wod mnogich. в0змутъ рёки сотрє1ніz сво‰, t гласHвъ в0дъ мн0гихъ. во́змутъ рѣ́ки сотре́нiя своя́, от­ гласо́въ во́дъ мно́гихъ. вздымают реки волны свои, слышен голос вод многих.
Ps93(92),5 5 5 Testimonia tua credibilia facta sunt nimis;
domum tuam decet sanctitudo, Domine,
in longitudinem dierum.
93:5 3588
τα
3142-1473
μαρτύριά σου
Your testimonies 4104
επιστώθησαν
are trustworthy — 4970
σφόδρα
exceedingly. 3588
τω
[3 to 3624-1473
οίκω σου
4your house 4241
πρέπει
2is becoming 37.1
αγίασμα
1Sanctification], 2962
κύριε
O lord, 1519
εις
for 3117.1
μακρότητα
the duration 2250
ημερών
of days.
Świadectwa twoje są bardzo pewne; świętobliwość, Panie! jest domu twego ozdobą na wieczne dni. Świadectwa twoje są godne wiary, Ozdobą domu twego, Panie, jest świętość po wsze czasy. 4 dziwny na wysokościach Pan. 5 Świadectwa twoje okazały się być bardzo wiary godne: domowi twemu, Panie, przystoi świętobliwość na długość dni. Diwny wysoty morskija: diwien w wysokich Gospod'. Ди6вны высwты2 мwрскjz: ди1венъ въ выс0кихъ гDь. Ди́вны высоты́ морскі́я: ди́венъ въ высо́кихъ Госпо́дь. Дивны высокие волны морские; дивен в высях Небесных Господь.