Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 97 (96) SĄD BOGA NAD POGANAMI I ICH BOGAMI.
Ps97(96),1 1 1 Huic David, quando terra ejus restituta est. Dominus regnavit: exsultet terra;
lætentur insulæ multæ.
5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David; 3753
ότε
when 3588
η
1093-1473
γη αυτού
his land 2525
καθίσταται
is established. 97:1 3588
ο
The 2962
κύριος
lord 936
εβασίλευσεν
reigned. 21
αγαλλιάσθω
Exult, 3588
η
O 1093
γη
earth! 2165
ευφρανθήτωσαν
Let [3be glad 3520
νήσοι
2islands 4183
πολλαί
1many]!
Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep! Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, Niech się weselą mnogie wyspy! Temu Dawidowi, kiedy ziemia jego była przywrócona. Pan króluje, niech się raduje ziemia: niech się weselą wyspy mnogie. Gospod' wocarisia, da radujetsia ziemlia, da wiesieliatsia ostrowi mnozi. ГDь воцRи1сz, да рaдуетсz землS, да веселsтсz џстрови мн0зи. Госпо́дь воцари́ся, да ра́дует­ся земля́, да веселя́т­ся о́строви мно́зи. Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся острова многие!
Ps97(96),2 2 2 Nubes et caligo in circuitu ejus;
justitia et judicium correctio sedis ejus.
97:2 3507
νεφέλη
There is a cloud 2532
και
and 1105
γνόφος
dimness 2945
κύκλω
round about 1473
αυτού
him; 1343
δικαιοσύνη
righteousness 2532
και
and 2917
κρίμα
judgment 2735.1
κατόρθωσις
are the success 3588
του
2362-1473
θρόνου αυτού
of his throne.
Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego. Obłok i ciemność wokół niego, Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu jego. Obłok i mgła około niego; sprawiedliwość i sąd naprawienie stolice jego. Obłak i mrak okriest jego: prawda i sud'ba isprawlienije priestoła jego. W$блакъ и3 мрaкъ w4крестъ є3гw2: прaвда и3 судьбA и3справлeніе пrт0ла є3гw2. О́блакъ и мра́къ о́крестъ его́: пра́вда и судьба́ исправле́нiе престо́ла его́. Облако и мрак окрест Него; правда и закон – основание престола Его.
Ps97(96),3 3 3 Ignis ante ipsum præcedet,
et inflammabit in circuitu inimicos ejus.
97:3 4442
πυρ
Fire 1799
ενώπιον
[2before 1473
αυτού
3him 4313
προπορεύσεται
1shall go forth], 2532
και
and 5394
φλογιεί
it shall blaze 2945
κύκλω
round about 3588
τους
2190-1473
εχθρούς αυτού
his enemies.
Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala w około nieprzyjaciół jego. Ogień idzie przed obliczem jegoI pożera wokoło nieprzyjaciół jego. Ogień przed nim uprzedzi, i zapali wokoło nieprzyjacioły jego. Ogn' pried nim priedidiet i popalit okriest wragi jego. Џгнь пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 попали1тъ w4крестъ враги2 є3гw2. О́гнь предъ ни́мъ предъи́детъ и попали́тъ о́крестъ враги́ его́. Огонь пред Ним воспылает, истребит всех врагов Его.
Ps97(96),4 4 4 Illuxerunt fulgura ejus orbi terræ;
vidit, et commota est terra.
97:4 5316
έφαναν
[2appeared 3588
αι
796-1473
αστραπαί αυτού
1His lightnings] 3588
τη
to the 3611
οικουμένη
inhabitable world; 1492
είδε
[3beheld 2532
και
4and 4531
εσαλεύθη
5shook 3588
η
1the 1093
γη
2earth].
Błyskawice jego oświecają okrąg świata, co widząc ziemia zadrżała. Błyskawice jego oświecają świat, Widzi to ziemia i drży. Oświeciły błyskawice jego okrąg ziemie: ujrzała i zadrżała ziemia. Oswietisza mołnija jego wsieliennuju: widie i podwiżesia ziemlia. Њсвэти1ша мHлніz є3гw2 вселeнную: ви1дэ и3 подви1жесz землS. Освѣти́ша мо́лнiя его́ вселе́н­ную: ви́дѣ и подви́жеся земля́. Осветили Его молнии вселенную; увидела и содрогнулась земля.
Ps97(96),5 5 5 Montes sicut cera fluxerunt a facie Domini;
a facie Domini omnis terra.
97:5 3588
τα
The 3735
όρη
mountains 5616
ωσεί
[2as 2781.1
κηρός
3beeswax 5080
ετάκησαν
1melted away] 575
από
from 4383
προσώπου
the face 2962
κυρίου
of the lord; 575
από
from 4383
προσώπου
the face 2962
κυρίου
of the lord 3956
πάσης
of all 3588
της
the 1093
γης
earth.
Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi. Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, Przed Panem całej ziemi. Góry się jako wosk rozpłynęły przed obliczem Pańskiem; przed obliczem Pana wszystka ziemia. Gory jako wosk rastajasza ot lica Gospodnia, ot lica Gospoda wsieja ziemli. Г0ры ћкw в0скъ растazша t лицA гDнz, t лицA гDа всеS земли2. Го́ры я́ко во́скъ раста́яша от­ лица́ Госпо́дня, от­ лица́ Го́спода всея́ земли́. Горы, как воск, растаяли пред лицом Господним, пред лицом Господа всей земли.
Ps97(96),6 6 6 Annuntiaverunt cæli justitiam ejus,
et viderunt omnes populi gloriam ejus.
97:6 312
ανήγγειλαν
[3announced 3588
οι
1The 3772
ουρανοί
2heavens] 3588
την
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness; 2532
και
and 1492
είδοσαν
[4beheld 3956
πάντες
1all 3588
οι
2the 2992
λαοί
3peoples] 3588
την
1391-1473
δόξαν αυτού
his glory.
Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, a wszystkie narody oglądają chwałę jego. Niebiosa głoszą sprawiedliwość jego, A wszystkie ludy widzą chwałę jego. Oznajmiły niebiosa sprawiedliwość jego, i oglądali wszyscy ludzie chwałę jego. Wozwiestisza niebiesa prawdu jego, i widiesza wsi liudije sławu jego. Возвэсти1ша нб7сA прaвду є3гw2, и3 ви1дэша вси2 лю1діе слaву є3гw2. Возвѣсти́ша небеса́ пра́вду его́, и ви́дѣша вси́ лю́дiе сла́ву его́. Возвестили Небеса правду Его, и увидели все народы славу Его.
Ps97(96),7 7 7 Confundantur omnes qui adorant sculptilia,
et qui gloriantur in simulacris suis.
Adorate eum omnes angeli ejus.
97:7 153
αισχυνθήτωσαν
[6were shamed 3956
πάντες
1All 3588
οι
2the ones 4352
προσκυνούντες
3doing obeisance to 3588
τοις
4the 1099.3
γλυπτοίς
5carvings]; 3588
οι
the 1460.2
εγκαυχώμενοι
ones boasting 1722
εν
in 3588
τοις
1497-1473
ειδώλοις αυτών
their idols. 4352
προσκυνήσατε
Let [3do obeisance to 1473
αυτώ
4him 3956
πάντες
1all 32-1473
άγγελοι αυτού
2his angels]!
Niechże będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą obrazom, którzy się chlubią w bałwanach; kłaniajcież mu się wszyscy bogowie. Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami, Ukórzcie się przed nim wszyscy bogowie. Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą rycinom: i którzy się chlubią w bałwanach swoich: kłaniajcie się mu wszyscy Aniołowie jego. Da postydiatsia wsianiajuszczyisia istukannym, chwaliaszczyisia o idoliech swoich: pokłonitiesia jemu, wsi angieli jego. Да постыдsтсz вси2 клaнzющіисz и3стук†ннымъ, хвaлzщіисz њ јдwлэхъ свои1хъ: поклони1тесz є3мY, вси2 ѓгGли є3гw2. Да постыдя́т­ся вси́ кла́ня­ю­щiися истука́н­нымъ, хва́лящiися о и́долѣхъ сво­и́хъ: поклони́теся ему́, вси́ а́нгели его́. Да посрамятся все, кто кланяется истуканам и похваляется идолами своими! Поклонитесь Богу, все Ангелы Его!
Ps97(96),8 8 8 Audivit, et lætata est Sion,
et exsultaverunt filiæ Judæ
propter judicia tua, Domine.
97:8 191
ήκουσε
[2heard 2532
και
3and 2165
ευφράνθη
4was glad 3588
η
*
Σιών
1Zion]; 2532
και
and 21
ηγαλλιάσαντο
[4exulted 3588
αι
1the 2364
θυγατέρες
2daughters 3588
της
*
Ιουδαίας
3of Judea] 1752
ένεκεν
because of 3588
των
2917-1473
κριμάτων σου
your judgments, 2962
κύριε
O lord.
To usłyszawszy Syon rozweseli się, a radować się będą córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie! Słyszy to Syjon i raduje się, I weselą się córki judzkie Z powodu sądów twoich, Panie! Usłyszał, i uweselił się Syon. I rozradowały się córki Judzkie, dla sądów twoich, Panie. ysza i wozwiesielisia Sion, i wozradowaszasia dszczeri iudiejskija, sudieb radi twoich, Gospodi: Слhша и3 возвесели1сz сіHнъ, и3 возрaдовашасz дщє1ри їудє1йскіz, судeбъ рaди твои1хъ, гDи: Слы́ша и воз­весели́ся Сiо́нъ, и воз­ра́довашася дще́ри иуде́йскiя, суде́бъ ра́ди тво­и́хъ, Го́споди: Услышал и возвеселился Сион, и возрадовались дочери Иудейские о праведных судах Твоих, Господи;
Ps97(96),9 9 9 Quoniam tu Dominus altissimus super omnem terram;
nimis exaltatus es super omnes deos.
97:9 3754
ότι
For 1473
συ
you 2962
κύριος
the lord 3588
ο
5310
ύψιστος
are highest 1909
επί
over 3956
πάσαν
all 3588
την
the 1093
γην
earth — 4970
σφόδρα
exceedingly. 5251
υπερυψώθης
You were greatly exalted 5228
υπέρ
above 3956
πάντας
all 3588
τους
the 2316
θεούς
gods.
Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, Bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów! Albowiem tyś Pan najwyższy nade wszystką ziemią; bardzoś wywyższony nade wszystkie bogi. jako ty Gospod' wysznij nad wsieju ziemlieju, zieło priewozniesłsia jesi nad wsiemi bogi. ћкw ты2 гDь вhшній над8 всeю землeю, ѕэлw2 превознeслсz є3си2 над8 всёми бHги. я́ко ты́ Госпо́дь вы́шнiй надъ все́ю земле́ю, зѣло́ превоз­не́сл­ся еси́ надъ всѣ́ми бо́ги. ибо Ты, Всевышний, Господь всей земли, и высоко превознесен над всеми богами.
Ps97(96),10 10 10 Qui diligitis Dominum, odite malum:
custodit Dominus animas sanctorum suorum;
de manu peccatoris liberabit eos.
97:10 3588
οι
The ones 25
αγαπώντες
loving 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 3404
μισείτε
detest 4190
πονηρά
evil. 5442-2962
φυλάσσει κύριος
The lord guards 3588
τας
the 5590
ψυχάς
souls 3588
των
3741-1473
οσίων αυτού
of his sacred ones. 1537
εκ
From out of 5495
χειρός
the hand 268
αμαρτωλού
of the sinner 4506
ρύσεται
he shall rescue 1473
αυτούς
them.
Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie złe w nienawiści; on strzeże świętych swoich, a z ręki niepobożnych wyrywa ich. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, Z ręki bezbożnych wyrywa ich. Którzy miłujecie Pana, miejcież złość w nienawiści; strzeże Pan dusz świętych swoich: wyrwie je z ręki grzesznika. Ljubiaszczyi Gospoda, nienawiditie złaja: chranit Gospod' duszy priepodobnych swoich, iz ruki grieszniczi izbawit ja. Лю1бzщіи гDа, ненави1дите ѕл†z: храни1тъ гDь дyшы прпdбныхъ свои1хъ, и3з8 руки2 грёшничи и3збaвитъ |. Лю́бящiи Го́спода, ненави́дите зла́я: храни́тъ Госпо́дь ду́шы преподо́бныхъ сво­и́хъ, изъ руки́ грѣ́шничи изба́витъ я́. Любящие Господа, возненавидьте зло! Хранит Господь души праведников Своих, и от руки грешника избавит их.
Ps97(96),11 11 11 Lux orta est justo,
et rectis corde lætitia.
97:11 5457
φως
Light 393
ανέτειλε
arose 3588
τω
to the 1342
δικαίω
just, 2532
και
and 3588
τοις
[2to the 2117
ευθέσι
3straight 3588
τη
2588
καρδία
4in heart 2167
ευφροσύνη
1gladness].
Światłości nasiano sprawiedliwemu, a radości tym, którzy są uprzejmego serca. Światłość wschodzi sprawiedliwemuI radość tym, którzy są prawego serca. Światłość weszła sprawiedliwemu, a wesele ludziom prawego serca. Swiet wozsija prawiedniku, i prawym sierdcem wiesielije. Свётъ возсіS првdнику, и3 пр†вымъ срdцемъ весeліе. Свѣ́тъ воз­сiя́ пра́веднику, и пра́вымъ се́рдцемъ весе́лiе. Свет воссиял праведнику, и веселие – тем, кто чист сердцем.
Ps97(96),12 12 12 Lætamini, justi, in Domino,
et confitemini memoriæ sanctificationis ejus.
97:12 2165
ευφράνθητε
[2should be glad 1342
δίκαιοι
1 The just] 1722
εν
in 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord, 2532
και
and 1843
εξομολογείσθε
make acknowledgment 3588
τη
to the 3420
μνήμη
remembrance 3588
της
42-1473
αγιωσύνης αυτού
of his holiness.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego. Radujcie się sprawiedliwi w PanuI wysławiajcie święte imię jego! Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego. Wiesielitiesia, prawiednii, o Gospodie, i ispowiedajtie pamiat' swiatyni jego. Весели1тесz, првdніи, њ гDэ, и3 и3сповёдайте пaмzть с™hни є3гw2. Весели́теся, пра́веднiи, о Го́сподѣ, и исповѣ́дайте па́мять святы́ни его́. Веселитесь, праведные, о Господе, помните и восхваляйте святыню Его.
Chwała