Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 121 (120) PAN STRÓŻEM MOIM.
↓O PÓŁNOCY po katyźmie 
Ps121(120),1 1 1 Canticum graduum. Levavi oculos meos in montes,
unde veniet auxilium mihi.
5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 121:1 142
ήρα
I lifted 3588
τους
3788-1473
οφθαλμούς μου
my eyes 1519
εις
unto 3588
τα
the 3735
όρη
mountains, 3606
όθεν
from where 2240
ήξει
[2shall come 3588
η
996-1473
βοήθειά μου
1my help].
Pieśń stopni. Oczy moje podnoszę na góry, skądby mi pomoc przyszła. Pieśń pielgrzymek. Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc? Pieśń stopniów. Podniosłem oczy moje na góry, skąd przyjdzie mi pomoc. Wozwiedoch oczi moi w gory, otniuduże priidiet pomoszcz' moja. Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS. Возведо́хъ о́чи мо­и́ въ го́ры, от­ню́дуже прiи́детъ по́мощь моя́. Возвел я очи мои на горы, откуда придет помощь мне.
Ps121(120),2 2 2 Auxilium meum a Domino,
qui fecit cælum et terram.
121:2 3588
η
996-1473
βοήθειά μου
My help 3844
παρά
is from 2962
κυρίου
the lord; 3588
του
of the one 4160
ποιήσαντος
making 3588
τον
the 3772
ουρανόν
heaven 2532
και
and 3588
την
the 1093
γην
earth.
Pomoc moja jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Pomoszcz' moja ot Gospoda, sotworszago niebo i ziemliu. П0мощь моS t гDа, сотв0ршагw нeбо и3 зeмлю. По́мощь моя́ от­ Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Помощь мне будет от Господа, сотворившего небо и землю!
Ps121(120),3 3 3 Non det in commotionem pedem tuum,
neque dormitet qui custodit te.
121:3 3361-1325
μη δώη
May he not give 1519
εις
[2to 4535
σάλον
3tossing about 3588
τον
4228-1473
πόδα σου
1your foot], 3366
μηδέ
nor 3573
νυστάξη
should [4slumber 3588
ο
1the one 5442
φυλάσσων
2guarding 1473
σε
3you].
Nie dopuści, aby się zachwiać miała noga twoja; nie drzemieć stróż twój. Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój. Niech nie da zachwiać się nodze twojéj: i niech nie zdrzymie, który cię strzeże. Nie dażd' wo smiatienije nogi twojeja, niże wozdriemliet chraniaj tia: Не дaждь во смzтeніе ноги2 твоеS, нижE воздрeмлетъ хранsй тS: Не да́ждь во смяте́нiе ноги́ тво­ея́, ниже́ воз­дре́млетъ храня́й тя́: Не даст поколебаться стопам твоим, Израиль, и не задремлет Хранитель твой;
Ps121(120),4 4 4 Ecce non dormitabit neque dormiet
qui custodit Israël.
121:4 2400
ιδού
Behold, 3756
ου
[4shall not 3573
νυστάξει
5slumber 3761
ουδέ
6nor 5258.1
υπνώσει
7sleep 3588
ο
1the one 5442
φυλάσσων
2guarding 3588
τον
*
Ισραήλ
3Israel].
Oto nie drzemie ani śpi ten, który strzeże Izraela. Oto nie drzemieAni nie zasypia stróż Izraela. Oto się nie zdrzymie ani zaśnie, który strzeże Izraela. sie, nie wozdriemliet, niże usniet chraniaj Izrailia. сE, не воздрeмлетъ, нижE ќснетъ хранsй ї}лz. се́, не воз­дре́млетъ, ниже́ у́снетъ храня́й Изра́иля. нет, не задремлет и не уснет Хранитель Израилев!
Ps121(120),5 5 5 Dominus custodit te;
Dominus protectio tua super manum dexteram tuam.
121:5 2962
κύριος
The lord 5442
φυλάξει
shall guard 1473
σε
you. 2962
κύριος
The lord 4629.2
σκέπη
is protection 1473
σοι
to you 1909
επί
at 5495
χείρα
[2hand 1188-1473
δεξιάν σου
1your right].
Pan jest stróżem twoim; Pan jest cieniem twoim po prawej ręce twojej. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej. Pan cię strzeże: Pan obrona twoja po prawéj ręce twojéj. Gospod' sochranit tia, Gospod' pokrow twoj na ruku diesnuju twoju. ГDь сохрани1тъ тS, гDь покр0въ тв0й на рyку деснyю твою2. Госпо́дь сохрани́тъ тя́, Госпо́дь покро́въ тво́й на ру́ку десну́ю твою́. Господь сохранит тебя, Господь будет покровом над рукою правой твоей.
Ps121(120),6 6 6 Per diem sol non uret te,
neque luna per noctem.
121:6 2250
ημέρας
By day 3588
ο
the 2246
ήλιος
sun 3756
ου
shall not 4776.2
συγκαύσει
burn 1473
σε
you, 3761
ουδέ
nor 3588
η
the 4582
σελήνη
moon 3588
την
3571
νύκτα
by night.
We dnie słońce nie uderzy na cię, ani miesiąc w nocy. Słońce nie będzie cię razić za dniaAni księżyc w nocy. Nie upali cię słońce we dnie, ani miesiąc w nocy. Wo dni sołnce nie ożżet tiebie, niże łuna noszczyju. Во дни2 с0лнце не њжжeтъ тебE, нижE лунA н0щію. Во дни́ со́лнце не ожже́тъ тебе́, ниже́ луна́ но́щiю. Днем солнце не опалит тебя, и луна не будет тебе во вред ночью.
Ps121(120),7 7 7 Dominus custodit te ab omni malo;
custodiat animam tuam Dominus.
121:7 2962
κύριος
The lord 5442
φυλάξει
shall guard 1473
σε
you 575
από
from 3956
παντός
all 2556
κακού
evil; 5442
φυλαξει
[3shall guard 3588
την
5590-1473
ψυχήν σου
4your soul 3588
ο
1the 2962
κύριος
2 lord].
Pan cię strzec będzie od wszystkiego złego; on duszy twojej strzec będzie. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej. Pan strzeże cię ode wszego złego: Pan niech strzeże dusze twojéj. Gospod' sochranit tia ot wsiakago zła, sochranit duszu twoju Gospod': ГDь сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь: Госпо́дь сохрани́тъ тя́ от­ вся́каго зла́, сохрани́тъ ду́шу твою́ Госпо́дь: Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь.
Ps121(120),8 8 8 Dominus custodiat introitum tuum et exitum tuum,
ex hoc nunc et usque in sæculum.
121:8 2962
κύριος
The lord 5442
φυλάξει
shall guard 3588
την
1529-1473
είσοδόν σου
your entrance 2532
και
and 3588
την
1841-1473
έξοδόν σου
your exit, 575
από
from 3588
του
the 3568
νυν
present 2532
και
and 2193
έως
unto 3588
του
the 165
αιώνος
eon.
Pan strzec będzie wyjścia twego i wejścia twego, odtąd aż na wieki. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki. Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, odtąd i aż na wieki. Gospod' sochranit wchożdienije twoje i ischożdienije twoje, otnynie i do wieka. гDь сохрани1тъ вхождeніе твоE и3 и3схождeніе твоE, tнн7э и3 до вёка. Госпо́дь сохрани́тъ вхожде́нiе твое́ и исхожде́нiе твое́, от­ны́нѣ и до вѣ́ка. Господь охранит всякий вход твой и исход твой отныне и вовеки!
← dalej O PÓŁNOCY na koniec Ps 134(133)