Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 130 (129) UFNE WOŁANIE POKUTNIKA.
↓NIESZPORY lucernarium cd. 
Ps130(129),1 1 1 Canticum graduum. De profundis clamavi ad te, Domine; 5603
ωδή
An ode 3588
των
of the 304
αναβαθμών
steps. 130:1 1537
εκ
From out of 899
βαθέων
the depths 2896
εκέκραξά
I cried out 1473
σοι
to you, 2962
κύριε
O lord.
Pieśń stopni. Z głębokości wołam do ciebie, o Panie! Pieśń pielgrzymek. Z głębokości wołam do ciebie, Panie! Pieśń stopniów. Z głębokości wołałem k tobie, Panie! Iz głubiny wozzwach k tiebie, Gospodi: Gospodi, usłyszy głas moj. И#з8 глубины2 воззвaхъ къ тебЁ, гDи: гDи, ўслhши глaсъ м0й. Изъ глубины́ воз­зва́хъ къ тебѣ́, Го́споди: Го́споди, услы́ши гла́съ мо́й. Из глубин воззвал я к Тебе, Господи; Господи, услышь голос мой!
Ps130(129),2 2 2 Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuæ intendentes in vocem deprecationis meæ.
130:2 2962
κύριε
O lord, 1522
εισάκουσον
listen to 3588
της
5456-1473
φωνής μου
my voice! 1096
γενηθήτω
Let [2be 3588
τα
3775-1473
ωτά σου
1your ears] 4337
προσέχοντα
attentive 1519
εις
to 3588
την
the 5456
φωνήν
voice 3588
της
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication!
Panie! wysłuchaj głos mój: nakłoń uszów twych do głosu prośb moich. Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego! Panie, wysłuchaj głos mój: niech będą uszy twoje nakłonione na głos modlitwy mojéj. Da budut uszy twoi wniemliuszcze głasu molienija mojego. Да бyдутъ ќши твои2 внeмлющэ глaсу молeніz моегw2. Да бу́дутъ у́ши тво­и́ вне́млющѣ гла́су моле́нiя мо­его́. Да внемлют уши Твои молению моему!
Ps130(129),3 3 3 Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?
130:3 1437
εάν
If 458
ανομίας
[2lawless deeds 3906
παρατηρήσης
1you should closely watch], 2962
κύριε
O Lord, 2962
κύριε
O lord, 5100
τις
who 5307.2
υποστήσεται
shall stand?
Panie! będzieszli nieprawości upatrywał, Panie! któż się zostoi? Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi? Jeźli będziesz obaczał nieprawości, Panie: Panie, któż wydzierży? 4 Albowiem u ciebie jest ubłaganie, Aszcze biezzakonija nazriszy, Gospodi, Gospodi, kto postoit? jako u tiebie ocziszczenije jest'. Ѓще беззакHніz нaзриши, гDи, гDи, кто2 постои1тъ; ћкw ў тебє2 њчищeніе є4сть. А́ще беззако́нiя на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ посто­и́тъ? я́ко у тебе́ очище́нiе е́сть. Если Ты обратишь взор на беззакония наши, Господи, Господи, кто устоит? Ибо только Ты даруешь нам очищение.
Ps130(129),4 4 4 Quia apud te propitiatio est;
et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo ejus:5 speravit anima mea in Domino.
130:4 3754
ότι
For 3844
παρά
[3by 1473
σοι
4you 3588
ο
2434
ιλασμός
1atonement 1510.2.3
εστιν
2is]. 1752
ένεκεν
Because of 3588
του
3686-1473
ονόματός σου
your name 5278
υπέμεινά
I waited 1473
σε
for you, 2962
κύριε
O lord.
Aleć u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano. Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano. i dla zakonu twego. 5 Czekałem cię, Panie: czekała dusza moja na słowo jego. 6 Nadzieję miała dusza moja w Panu, Imienie radi twojego potierpiech tia, Gospodi, potierpie dusza moja w słowo twoje: upowa dusza moja na Gospoda. И$мене рaди твоегw2 потерпёхъ тS, гDи, потерпЁ душA моS въ сл0во твоE: ўповA душA моS на гDа. И́мене ра́ди тво­его́ потерпѣ́хъ тя́, Го́споди, потерпѣ́ душа́ моя́ въ сло́во твое́: упова́ душа́ моя́ на Го́спода. Почитая имя Твое святое, надеюсь на Тебя, Господи; надеется душа моя на слово Твое; уповает душа моя на Господа.
Ps130(129),5 5 6 A custodia matutina usque ad noctem,
speret Israël in Domino.
130:5 5278
υπέμεινεν
[2waited 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 1519
εις
for 3588
τον
3056-1473
λόγον σου
your word.
Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego. W Panu pokładam nadzieję, Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego. 6 od straży porannéj aż do nocy. 7 Niechaj nadzieję ma Izrael w Panu; Ot straży utriennija do noszczy, ot straży utriennija da upowajet Izrail' na Gospoda: T стрaжи ќтренніz до н0щи, t стрaжи ќтренніz да ўповaетъ ї}ль на гDа: От стра́жи у́трен­нiя до но́щи, от­ стра́жи у́трен­нiя да упова́етъ Изра́иль на Го́спода: От стражи утренней до ночи, от стражи утренней да уповает Израиль на Господа!
Ps130(129),6 6 7 Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.8 Et ipse redimet Israël
ex omnibus iniquitatibus ejus.
130:6 1679
ήλπισεν
[2hoped 3588
η
5590-1473
ψυχή μου
1My soul] 1909
επί
upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord 575
από
from 5438
φυλακής
[2watch 4405
πρωϊας
1 the morning] 3360
μέχρι
till 3571
νυκτός
night.
Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż świtania, która strzeże aż do poranku. Dusza moja oczekuje Pana, Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku. bo u Pana miłosierdzie, i obfite u niego odkupienie. 8 A on odkupi Izraela ze wszystkich nieprawości jego. jako u Gospoda miłost', i mnogoje u niego izbawlienije: i toj izbawit Izrailia ot wsiech biezzakonij jego. ћкw ў гDа млcть, и3 мн0гое ў негw2 и3збавлeніе: и3 т0й и3збaвитъ ї}лz t всёхъ беззак0ній є3гw2. я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у него́ избавле́нiе: и то́й изба́витъ Изра́иля от­ всѣ́хъ беззако́нiй его́. Ибо у Господа милость, и великое у Него избавление; и Он избавит Израиля от всех беззаконий его.
Ps130(129),7 7 130:7 1679-*
ελπισάτω Ισραήλ
Let Israel hope 1909
επί
upon 3588
τον
the 2962
κύριον
lord! 3754
ότι
for 3844
παρά
with 3588
τω
the 2962
κυρίω
lord 3588
το
1656
έλεος
is mercy, 2532
και
and 4183
πολλή
an abundant 3844
παρ'
[2by 1473
αυτώ
3him 3085
λύτρωσις
1ransoming].
Oczekujże, Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaskaI odkupienie u niego obfite!
Ps130(129),8 8 130:8 2532
και
And 1473
αυτός
he 3084
λυτρώσεται
shall ransom 3588
τον
*
Ισραήλ
Israel 1537
εκ
from 3956
πασών
all 3588
των
458-1473
ανομιών αυτού
his lawlessnesses.
Onci sam odkupi Izraela od wszystkich nieprawości jego. On sam odkupi IzraelaOd wszystkich win jego.
← dalej NIESZPORY lucernarium cd. Ps 117(116)