Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 149 TRIUMF NAD POGANAMI.
↓JUTRZNIA laudesy cd. 
Ps149,1 1 1 Alleluja. Cantate Domino canticum novum;
laus ejus in ecclesia sanctorum.
239
αλληλούϊα
Alleluiah. 149:1 103
άσατε
Sing 3588
τω
to the 2962
κυρίω
lord 779.1
άσμα
[2song 2537
καινόν
1a new], 3588
η
133-1473
αίνεσις αυτού
of his praise 1722
εν
in 1577
εκκλησία
the assembly 3741
οσίων
of the sacred ones!
Halleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych. Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych! Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową: chwała jego w zgromadzeniu świętych. Wospojtie Gospodiewi piesn' nowu: chwalienije jego w cerkwi priepodobnych. Восп0йте гDеви пёснь н0ву: хвалeніе є3гw2 въ цRкви прпdбныхъ. Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву: хвале́нiе его́ въ це́ркви преподо́бныхъ. Воспойте Господу песнь новую! Восхваляет Его сонм праведных!
Ps149,2 2 2 Lætetur Israël in eo qui fecit eum,
et filii Sion exsultent in rege suo.
149:2 2165-*
ευφρανθήτω Ισραήλ
Let Israel be glad 1909
επί
upon 3588
τω
the 4160
ποιήσαντι
one making 1473
αυτόν
him! 2532
και
and 5207
υιοί
the sons *
Σιών
of Zion, 21
αγαλλιάσθωσαν
let them exult 1909
επί
over 3588
τω
935-1473
βασιλεί αυτών
their king!
Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się w królu swoim. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego! Niech się weseli Izrael w tym, który go stworzył: a synowie Syońscy niech się radują w królu swoim. Da wozwiesielitsia Izrail' o sotworszem jego, i synowie Sioni wozradujutsia o Cari swojem. Да возвесели1тсz ї}ль њ сотв0ршемъ є3го2, и3 сhнове сіHни возрaдуютсz њ царЁ своeмъ. Да воз­весели́т­ся Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове Сiо́ни воз­ра́дуют­ся о Цари́ сво­е́мъ. Да возвеселится Израиль о Творце своем, да возрадуются сыны Сиона о Царе своем!
Ps149,3 3 3 Laudent nomen ejus in choro;
in tympano et psalterio psallant ei.
149:3 134
αινεσάτωσαν
Let them praise 3588
το
3686-1473
όνομα αυτού
his name 1722
εν
among 5525
χορώ
the company of dancers! 1722
εν
with 5178.2
τυμπάνω
tambourine 2532
και
and 5568.1
ψαλτηρίω
psaltery 5567
ψαλάτωσαν
let them strum 1473
αυτώ
to him!
Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu. Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze, Niechaj imię jego chwalą w śpiewaniu spółecznem: na bębnie i na arfie niechaj mu grają. Da woschwaliat imia jego w lice, w timpanie i psałtiri da pojut jemu. Да восхвaлzтъ и4мz є3гw2 въ ли1цэ, въ тmмпaнэ и3 pалти1ри да пою1тъ є3мY. Да восхва́лятъ и́мя его́ въ ли́цѣ, въ тимпа́нѣ и псалти́ри да пою́тъ ему́. Да восхвалят имя Его хором, под звуки тимпана и псалтири да поют Ему!
Ps149,4 4 4 Quia beneplacitum est Domino in populo suo,
et exaltabit mansuetos in salutem.
149:4 3754
ότι
For 2106-2962
ευδοκεί κύριος
the lord takes pleasure 1722
εν
in 2992-1473
λαώ αυτού
his people, 2532
και
and 5312
υψώσει
he shall exalt 4239
πραείς
the gentle 1722
εν
with 4991
σωτηρία
deliverance.
Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia. Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem! Bo się kocha Pan w ludu swoim: i podwyższy ciche ku zbawieniu. Jako błagowolit Gospod' w liudiech swoich, i wozniesiet krotkija wo spasienije. Ћкw бlговоли1тъ гDь въ лю1дехъ свои1хъ, и3 вознесeтъ крHткіz во спcніе. Я́ко благоволи́тъ Госпо́дь въ лю́дехъ сво­и́хъ, и воз­несе́тъ кро́ткiя во спасе́нiе. Ибо благоволит Господь к народу Своему, вознесет кротких и дарует им спасение.
Ps149,5 5 5 Exsultabunt sancti in gloria;
lætabuntur in cubilibus suis.
149:5 2744
καυχήσονται
[2shall boast 3741
όσιοι
1sacred ones] 1722
εν
in 1391
δόξη
glory, 2532
και
and 21
αγαλλιάσονται
shall exult 1909
επί
upon 3588
των
2845-1473
κοιτών αυτών
their beds.
Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych. Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu! Rozweselą się święci w chwale: rozradują się w łóżnicach swoich. Woschwaliatsia priepodobnii wo sławie i wozradujutsia na łożach swoich. Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ. Восхва́лят­ся преподо́бнiи во сла́вѣ и воз­ра́дуют­ся на ло́жахъ сво­и́хъ. Возликуют праведники во славе и возрадуются в обителях Господних на ложах своих.
Ps149,6 6 6 Exaltationes Dei in gutture eorum,
et gladii ancipites in manibus eorum:
149:6 3588
αι
The 5313.1
υψώσεις
act of exaltation 3588
του
2316
θεού
of God 1722
εν
is in 3588
τω
2995-1473
λάρυγγι αυτών
their throat, 2532
και
and 4501
ρομφαίαι
[2broadswords 1366
δίστομοι
1double-edged] 1722
εν
are in 3588
ταις
5495-1473
χερσίν αυτών
their hands;
Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich, Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku, Wysławiania Boga w gardlech ich: a miecze z obu stron ostre w rękach ich: Woznoszenija Bożyja w gortani ich, i mieczi obojudu ostry w rukach ich: Возношє1ніz б9іz въ гортaни и4хъ, и3 мечи6 nбою1ду nстры2 въ рукaхъ и4хъ: Возноше́нiя Бо́жiя въ горта́ни и́хъ, и мечи́ обою́ду остры́ въ рука́хъ и́хъ: Славословие Бога в устах у них, и мечи обоюдоострые в руках у них,
Ps149,7 7 7 ad faciendam vindictam in nationibus,
increpationes in populis;
149:7 3588
του
4160
ποιήσαι
to execute 1557
εκδίκησιν
punishment 1722
εν
among 3588
τοις
the 1484
έθνεσιν
nations, 1648.1
ελεγμούς
and rebukes 1722
εν
among 3588
τοις
the 2992
λαοίς
peoples;
Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody; Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody, Aby czynili pomstę nad pogany, skaranie między narody. sotworiti otmszczenije wo jazycech, obliczienija w liudiech: сотвори1ти tмщeніе во kзhцэхъ, њбличє1ніz въ лю1дехъ: сотвори́ти от­мще́нiе во язы́цѣхъ, обличе́нiя въ лю́дехъ: чтобы сотворили они возмездие народам, наказание племенам;
Ps149,8 8 8 ad alligandos reges eorum in compedibus,
et nobiles eorum in manicis ferreis;
149:8 3588
του
1210
δήσαι
to tie 3588
τους
935-1473
βασιλείς αυτών
their kings 1722
εν
in 3976
πέδαις
shackles, 2532
και
and 3588
τους
1741-1473
ενδόξους αυτών
their nobles 1722
εν
in 5498.1
χειροπέδαις
manacles 4603
σιδηραίς
of iron;
Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi; Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany, Aby powiązali króle ich pętami: a szlachtę ich okowami żelaznemi. swiazati cari ich puty, i sławnyja ich rucznymi okowy żelieznymi: свzзaти цари6 и4хъ п{ты, и3 сл†вныz и4хъ ручнhми њкHвы желёзными: связа́ти цари́ и́хъ пу́ты, и сла́вныя и́хъ ручны́ми око́вы желѣ́зными: свяжут их царей цепями, и вельмож их – оковами железными;
Ps149,9 9 9 ut faciant in eis judicium conscriptum:
gloria hæc est omnibus sanctis ejus.
Alleluja.
149:9 3588
του
4160
ποιήσαι
to execute 1722
εν
among 1473
αυτοίς
them 2917
κρίμα
[2judgment 1448.3
έγγραπτον
1written]. 1391-3778
δόξα αύτη
This glory 1510.2.3
εστί
is 3956
πάσι
to all 3588
τοις
3741-1473
οσίοις αυτού
his sacred ones.
Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja. Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja. Aby uczynili o nich prawo napisane: Tać jest chwała wszystkim świętym jego. Alleluja. sotworiti w nich sud napisan. Sława sija budiet wsiem priepodobnym jego. сотвори1ти въ ни1хъ сyдъ напи1санъ. Слaва сіS бyдетъ всBмъ прпdбнымъ є3гw2. сотвори́ти въ ни́хъ су́дъ напи́санъ. Сла́ва сiя́ бу́детъ всѣ́мъ преподо́бнымъ его́. совершат суд предназначенный. Тогда будут прославлены праведники Его!
↓ dalej JUTRZNIA laudesy cd. Ps 150