Księga Psalmów
Indeksy
PrawoslawniKatolicy.pl
Ps 21 (20) DZIĘKCZYNIENIE ZA ZWYCIĘSTWO KRÓLA.
↓JUTRZNIA początek cd. 
Ps21(20),1 1 1 In finem. Psalmus David. 5568
ψαλμός
A psalm 3588
τω
to *
Δαυίδ
David. 21:1 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
[4in 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
5your power 2165
ευφρανθήσεται
3shall be glad 3588
ο
1the 935
βασιλεύς
2king]; 2532
και
and 1909
επί
over 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω σου
your deliverance 21
αγαλλιάσεται
he shall exult 4970
σφόδρα
exceedingly.
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. (21:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (21:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. Psałom Dawidu. Pал0мъ дв7ду Псало́мъ Дави́ду. Псалом Давида, 20
Ps21(20),2 2 2 Domine, in virtute tua lætabitur rex,
et super salutare tuum exsultabit vehementer.
21:2 3588
την
The 1939
επιθυμίαν
desire 3588
της
2588-1473
καρδίας αυτού
of his heart 1325
έδωκας
you gave 1473
αυτώ
to him; 2532
και
and 3588
την
the 1162
δέησιν
supplication 3588
των
5491-1473
χειλέων αυτού
of his lips 3756
ουκ
you did not 4732.1
εστέρησας
deprive 1473
αυτόν
him.
(21:2) Panie! w mocy twojej raduje się król, a w zbawieniu twojem wielce się weseli. (21:2) Panie! Król raduje się mocą twoją I weseli się bardzo zbawieniem twoim! (21:2) Panie, w mocy twojéj rozweseli się król: a w zbawieniu twojem rozraduje się wielce. Gospodi, siłoju twojeiu wozwiesielitsia car', i o spasienii twojem wozradujetsia zieło. ГDи, си1лою твоeю возвесели1тсz цaрь, и3 њ спcніи твоeмъ возрaдуетсz ѕэлw2. Го́споди, си́лою тво­е́ю воз­весели́т­ся ца́рь, и о спасе́нiи тво­е́мъ воз­ра́дует­ся зѣло́. Господи, могущество Твое возвеселит царя, и, спасенный Тобою возрадуется он.
Ps21(20),3 3 3 Desiderium cordis ejus tribuisti ei,
et voluntate labiorum ejus non fraudasti eum.
21:3 3754
ότι
For 4399
προέφθασας
you were [3beforehand 1with 1473
αυτόν
2him] 1722
εν
in 2129
ευλογίαις
blessings 5544
χρηστότητος
of graciousness. 5087
έθηκας
You put 1909
επί
upon 3588
την
2776-1473
κεφαλήν αυτού
his head 4735
στέφανον
a crown 1537
εκ
of 3037
λίθου
[2stone 5093
τιμίου
1precious].
(21:3) Dałeś mu żądość serca jego, a prośby ust jego nie odmówiłeś mu. Sela. (21:3) Spełniłeś pragnienie serca jegoI prośbie ust jego nie odmówiłeś. Sela. (21:3) Żądanie serca jego dałeś mu: a w woli ust jego nie omyliłeś go. Żełanije sierdca jego dał jesi jemu, i chotienija ustnu jego niesi liszył jego. Желaніе сeрдца є3гw2 дaлъ є3си2 є3мY, и3 хотёніz ўстнY є3гw2 нёси лиши1лъ є3го2. Жела́нiе се́рдца его́ да́лъ еси́ ему́, и хотѣ́нiя устну́ его́ нѣ́си лиши́лъ его́. Чего желало сердце его, даровал Ты ему, и прошения уст его не отринул.
Ps21(20),4 4 4 Quoniam prævenisti eum in benedictionibus dulcedinis;
posuisti in capite ejus coronam de lapide pretioso.
21:4 2222
ζωήν
[2life 154
ητήσατό
1He asked] 1473
σε
of you, 2532
και
and 1325
έδωκας
you gave 1473
αυτώ
to him 3117.1
μακρότητα
duration 2250
ημερών
of days, 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon.
(21:4) Albowiemeś go uprzedził błogosławieństwy hojnemi; włożyłeś na głowę jego koronę ze złota szczerego. (21:4) Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo, Włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. (21:4) Boś go uprzedził błogosławieństwy słodkości: włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego. Jako priedwarił jesi jego błagosłowienijem błagostynnym, położył jesi na gławie jego wieniec ot kamienie cziestna. Ћкw предвари1лъ є3си2 є3го2 блгcвeніемъ бlгостhннымъ, положи1лъ є3си2 на главЁ є3гw2 вэнeцъ t кaмене чeстна. Я́ко предвари́лъ еси́ его́ благослове́нiемъ благосты́н­нымъ, положи́лъ еси́ на главѣ́ его́ вѣне́цъ от­ ка́мене че́стна. Ибо встретил Ты его благословением благостным, возложил на главу его венец с камнями драгоценными.
Ps21(20),5 5 5 Vitam petiit a te, et tribuisti ei longitudinem dierum,
in sæculum, et in sæculum sæculi.
21:5 3173
μεγάλη
[2 is great 3588
η
1391-1473
δόξα αυτού
1His glory] 1722
εν
in 3588
τω
4992-1473
σωτηρίω σου
your deliverance; 1391
δόξαν
glory 2532
και
and 3168.1
μεγαλοπρέπειαν
majesty 2007
επιθήσεις
you shall place 1909
επ'
upon 1473
αυτόν
him.
(21:5) Prosił cię o żywot, a dałeś mu przedłużenie dni na wieki wieków. (21:5) Prosił cię o życie, dałeś mu je, Długie dni na zawsze, na wieki. (21:5) Żywota prosił u ciebie: i dałeś mu przedłużenie dni na wieki, i na wieki wieków. Żywota prosił jest' u tiebie, i dał jesi jemu dołgotu dnij wo wiek wieka. ЖивотA проси1лъ є4сть ў тебє2, и3 дaлъ є3си2 є3мY долготY днjй во вёкъ вёка. Живота́ проси́лъ е́сть у тебе́, и да́лъ еси́ ему́ долготу́ дні́й во вѣ́къ вѣ́ка. Жизни просил он у Тебя, и даровал Ты ему навеки.
Ps21(20),6 6 6 Magna est gloria ejus in salutari tuo;
gloriam et magnum decorem impones super eum.
21:6 3754
ότι
For 1325
δώσεις
you shall give 1473
αυτώ
to him 2129
ευλογίαν
a blessing 1519
εις
into 165
αιώνα
the eon 165
αιώνος
of the eon; 2165
ευφρανείς
you shall gladden 1473
αυτόν
him 1722
εν
with 5479
χαρά
joy 3326
μετά
with 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
your countenance.
(21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem; chwałą i zacnością przyodziałeś go; (21:6) Chwała jego jest wielka dzięki zbawieniu twemu, Wspaniałością i dostojeństwem okryłeś go. (21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem: sławę i wielką ozdobę nań włożysz. Wielija sława jego spasienijem twoim: sławu i wielieliepije wozłożyszy na niego. Вeліz слaва є3гw2 спcніемъ твои1мъ: слaву и3 велелёпіе возложи1ши на него2. Ве́лiя сла́ва его́ спасе́нiемъ тво­и́мъ: сла́ву и велелѣ́пiе воз­ложи́ши на него́. Велика слава его, спасенного Тобой; славу и великолепие возложишь Ты на него.
Ps21(20),7 7 7 Quoniam dabis eum in benedictionem in sæculum sæculi;
lætificabis eum in gaudio cum vultu tuo.
21:7 3754
ότι
For 3588
ο
the 935
βασιλεύς
king 1679
ελπίζει
hopes 1909
επί
upon 2962
κύριον
the lord, 2532
και
and 1722
εν
in 3588
τω
the 1656
ελέει
mercy 3588
του
of the 5310
υψίστου
highest 3766.2
ου μη
in no way 4531
σαλευθή
shall he be shaken.
(21:7) Boś go wystawił na rozmaite błogosławieństwo aż na wieki; rozweseliłeś go weselem oblicza twego. (21:7) Bo czynisz go błogosławieństwem na zawsze, Udzielasz mu radości przed obliczem swoim. (21:7) Albowiem dasz go na błogosławieństwo na wieki wieków: rozweselisz go w radości obliczem twojem. Jako dasi jemu błagosłowienije wo wiek wieka: wozwiesieliszy jego radostiju s licem twoim. Ћкw дaси є3мY блгcвeніе во вёкъ вёка: возвесели1ши є3гw2 рaдостію съ лицeмъ твои1мъ. Я́ко да́си ему́ благослове́нiе во вѣ́къ вѣ́ка: воз­весели́ши его́ ра́достiю съ лице́мъ тво­и́мъ. Ибо даруешь Ты ему благословение навеки; возвеселишь его радостью перед лицем Твоим.
Ps21(20),8 8 8 Quoniam rex sperat in Domino,
et in misericordia Altissimi non commovebitur.
21:8 2147
ευρεθείη
May [2be found 3588
η
5495-1473
χειρ σου
1your hand] 3956
πάσι
by all 3588
τοις
2190-1473
εχθροίς σου
your enemies; 3588
η
1188-1473
δεξιά σου
[2your right hand 2147
εύροι
1may] be found 3956
πάντας
by all 3588
τους
the 3404
μισούντάς
ones detesting 1473
σε
you.
(21:8) Gdyż król nadzieję ma w Panu, a z miłosierdzia Najwyższego nie będzie poruszony. (21:8) Król bowiem ufa PanuI dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się... (21:8) Bo król nadzieję ma w Panu: a w miłosierdziu Najwyższego nie będzie poruszony. Jako car' upowajet na Gospoda, i miłostiju wyszniago nie podwiżytsia. Ћкw цaрь ўповaетъ на гDа, и3 млcтію вhшнzгw не подви1житсz. Я́ко ца́рь упова́етъ на Го́спода, и ми́лостiю вы́шняго не подви́жит­ся. Ибо царь уповает на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется.
Ps21(20),9 9 9 Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis;
dextera tua inveniat omnes qui te oderunt.
21:9 3754
ότι
For 5087
θήσεις
you shall put 1473
αυτούς
them 5613
ως
as 2823
κλίβανον
an oven 4442
πυρός
of fire 1519
εις
in 2540
καιρόν
the time 3588
του
4383-1473
προσώπου σου
of your person; 2962
κύριος
the lord 1722
εν
in 3709-1473
οργή αυτού
his anger 4928.4-1473
συνταράξει αυτούς
disturbs them, 2532
και
and 2719
καταφάγεται
[2shall devour 1473
αυτούς
3them 4442
πυρ
1fire].
(21:9) Znajdzie ręka twoja wszystkich nieprzyjaciół twoich, prawica twoja dosięże wszystkich, co cię w nienawiści mają. (21:9) Ręka twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół twoich, Prawica twoja dosięgnie tych, którzy cię nienawidzą. (21:9) Niech znajdą rękę twoję wszyscy nieprzyjaciele twoi: prawica twa niech najdzie wszystkie, którzy cię w nienawiści mają. Da obriaszczetsia ruka twoja wsiem wragom twoim, diesnica twoja da obriaszczet wsia nienawidiaszczyja tiebie. Да њбрsщетсz рукA твоS всBмъ врагHмъ твои6мъ, десни1ца твоS да њбрsщетъ вс‰ ненави1дzщыz тебE. Да обря́щет­ся рука́ твоя́ всѣ́мъ враго́мъ тво­и́мъ, десни́ца твоя́ да обря́щетъ вся́ ненави́дящыя тебе́. Да настигнет рука Твоя всех врагов Твоих, десница Твоя да настигнет ненавистников Твоих!
Ps21(20),10 10 10 Pones eos ut clibanum ignis in tempore vultus tui:
Dominus in ira sua conturbabit eos,
et devorabit eos ignis.
21:10 3588
τον
2590-1473
καρπόν αυτών
[2their fruit 575
από
3from 1093
γης
4 the earth 622
απολείς
1You shall destroy]; 2532
και
and 3588
το
4690-1473
σπέρμα αυτών
their seed 575
από
from 5207
υιών
the sons 444
ανθρώπων
of men.
(21:10) Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu twego; Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogień ich pożre. (21:10) Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, Gdy się zjawisz... Pan w gniewie swoim pochłonie ich, A ogień ich pożre. (21:10) Położysz je jako piec ognisty czasu twarzy twojéj: Pan w gniewie swoim zatrwoży je, i pożre je ogień. Jako położyszy ich jako pieszcz' ogniennuju wo wriemia lica twojego: Gospod' gniewom swoim smiatiet ja, i sniest' ich ogn'. Ћкw положи1ши и5хъ ћкw пeщь џгненную во врeмz лицA твоегw2: гDь гнёвомъ свои1мъ смzтeтъ |, и3 снёсть и5хъ џгнь. Я́ко положи́ши и́хъ я́ко пе́щь о́гнен­ную во вре́мя лица́ тво­его́: Госпо́дь гнѣ́вомъ сво­и́мъ смяте́тъ я́, и снѣ́сть и́хъ о́гнь. Ибо ввергнешь Ты их в пламя, словно в печь огненную, в час явления лица Твоего. Ты, Господи, в гневе Своем приведешь их в смятение и предашь их огню.
Ps21(20),11 11 11 Fructum eorum de terra perdes,
et semen eorum a filiis hominum,
21:11 3754
ότι
For 2827
έκλιναν
they leaned 1519
εις
[2to 1473
σε
3you 2556
κακά
1bad things], 1260
διελογίσαντο
they argued 1012
βουλάς
over plans 3739
αις
which 3766.2
ου μη
in no way 1410
δύνωνται
might they be able 2476
στήναι
to establish.
(21:11) Plemię ich z ziemi wygubisz, a nasienie ich z synów ludzkich. (21:11) Wygubisz z ziemi ich pokolenie, A potomstwo ich spośród ludzi. (21:11) Owoc ich z ziemie wygubisz: a nasienie ich z synów ludzkich. od ich ot ziemli pogubiszy, i siemia ich ot synow cziełowieczieskich. Пл0дъ и4хъ t земли2 погуби1ши, и3 сёмz и4хъ t сынHвъ человёческихъ. Пло́дъ и́хъ от­ земли́ погуби́ши, и сѣ́мя и́хъ от­ сыно́въ человѣ́ческихъ. Плоды их трудов на земле Ты погубишь и потомков их исторгнешь из числа сынов человеческих.
Ps21(20),12 12 12 quoniam declinaverunt in te mala;
cogitaverunt consilia quæ non potuerunt stabilire.
21:12 3754
ότι
For 5087
θήσεις
you shall put 1473
αυτούς
of them 3577
νώτον
their back 1722
εν
among 3588
τοις
4035.2-1473
περιλοίποις σου
your residue; 2090
ετοιμάσεις
you shall prepare 3588
το
4383-1473
πρόσωπον αυτών
their front.
(21:12) Albowiem czyhali na twoje złe; zmyślali radę, której dowieść nie mogli. (21:12) Bo zamierzyli zło przeciwko tobie, Uknuli spisek, lecz nie przemogli. (21:12) Albowiem obrócili na cię złości: myślili rady, których utwierdzić nie mogli. Jako ukłonisza na tiaaja, pomyslisza sowiety, ichże nie wozmogut sostawiti. Ћкw ўклони1ша на тS ѕл†z, помhслиша совёты, и5хже не возм0гутъ состaвити. Я́ко уклони́ша на тя́ зла́я, помы́слиша совѣ́ты, и́хже не воз­мо́гутъ соста́вити. Ибо задумали они Тебе зло, возымели намерения, но не могут их совершить.
Ps21(20),13 13 13 Quoniam pones eos dorsum;
in reliquiis tuis præparabis vultum eorum.
21:13 5312
υψώθητι
Be raised up high, 2962
κύριε
O lord, 1722
εν
in 3588
τη
1411-1473
δυνάμει σου
your power! 103
άσομεν
We shall sing 2532
και
and 5567
ψαλούμεν
strum 3588
τας
1412.1-1473
δυναστείας σου
of your dominations.
(21:13) Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich. (21:13) Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki, Cięciwę łuku swego nastawisz przeciwko nim. (21:13) Albowiem obrócisz je w tył: w ostatkach twoich przygotujesz twarzy ich. Jako położyszy ja chriebiet: wo izbytcech twoich ugotowiszy lice ich. Ћкw положи1ши | хребeтъ: во и3збhтцэхъ твои1хъ ўгот0виши лицE и4хъ. Я́ко положи́ши я́ хребе́тъ: во избы́тцѣхъ тво­и́хъ угото́виши лице́ и́хъ. И обратишь Ты их вспять, и поразишь лица их.
Ps21(20),14 14 14 Exaltare, Domine, in virtute tua;
cantabimus et psallemus virtutes tuas.
(21:14) Podnieśże się, Panie! w mocy twojej, tedy będziemy śpiewać i wysławiać możność twoję. (21:14) Powstań, Panie, w mocy swojej, A będziemy śpiewać i wysławiać potęgę twoją! (21:14) Podnieś się, Panie, w mocy twojéj: będziem śpiewać i wysławiać możności twoje. Wozniesisia, Gospodi, siłoju twojeiu: wospojem i pojem siły twoja. Вознеси1сz, гDи, си1лою твоeю: воспоeмъ и3 поeмъ си6лы тво‰. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою тво­е́ю: воспо­е́мъ и по­е́мъ си́лы твоя́. Вознесись, Господи, в силе Твоей! Воспоем и поем силу Твою.
← dalej JUTRZNIA sześciopsalm Ps 3 
Chwała