Ekumenizm – nowa fałszywa eklezjologia Cerkwi

PolskaRadaEkumeniczna

Zwróćmy uwagę na krzyż zwieńczający nowy ekumeniczny kościół budowany przez Światową Radę Kościołów

Poniżej krótko zasygnalizujemy fałszywe doktryny eklezjologiczne które szerzą się u podstaw współczesnego ruchu ekumenicznego. Ruch ten jest koordynowany poprzez Światową Radę Kościołów która nie jest forum współpracy różnych wyznań na niwie socjalnej czy społecznej. Jest ona, wbrew własnym zapewnieniom, organizacją koordynująca powstanie jednej nowej chrześcijańskiej wiary którą będą ostatecznie mogły zaakceptować wchodzące w jej skład tak zwane kościoły. W celu krótkiego uzasadnienia poszczególnych faktów cytujemy oficjalne dokumenty i deklaracje Światowej Rady Kościołów.

I. Podważenie wiary w Jeden Święty Kościół

Kościołami w sensie właściwym stają się także schizmatyckie i heretyckie nowo powstałe – jak w przypadku ewangelików „kościoły”, albo „kościoły” które przez całe wieki były odłączone od kanonicznej i eucharystycznej jedności – jak ma to miejsce w przypadku rzymskich katolików czy anglikanów.

___________________________________________________________

OikomeneEklezjologiczne znaczenie Światowej Rady Kościołów

Deklaracja z Toronto, 1950

IV. Założenia leżące u podstaw Światowej Rady Kościołów :

2. Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów wierzą na podstawie Nowego Testamentu w jeden Kościół Chrystusowy.

3. Kościoły członkowskie uznają, że członkostwo w Kościele Chrystusowym jest rozleglejsze niż członkostwo we własnym Kościele.

Wszystkie Kościoły chrześcijańskie, … uważają, że nie istnieje całkowita tożsamość między członkostwem w Kościele Uniwersalnym a członkostwem w ich własnym Kościele. …

5. Kościoły członkowskie Światowej Rady Kościołów uznają w innych Kościołach elementy prawdziwego Kościoła

___________________________________________________________

II Sobór powszechny-Konstantynopolitański I 381 r.

Wyznanie wiary 150 Ojców

 

Wierzymy …W jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

 

Patriarcha Jerozolimy Dositheos, Wyznanie wiary z 1672 r.

10. Wierzymy, że nazywany i [w istocie] będący świętym, powszechny i apostolski Kościół, w który również nauczyliśmy się wierzyć, obejmuje całość wszystkich wierzących w Chrystusa, …

11. Wierzymy, ze wszyscy wierni są członkami Kościoła powszechnego jedynie oni, to znaczy ci, którzy bez wahania głoszą niczym nieskalaną wiarę zbawiciela Chrystusa (przez samego Chrystusa, apostołów oraz święte sobory powszechne przekazaną, głoszoną i wyjaśnianą) 

II. Uznawanie kanonicznej ważności sakramentów sprawowanych poza Cerkwią Chrystusową w szczególności Chrztu Świętego

Jest to naturalna konsekwencja uznania istnienia kościoła poza Jedną Chrystusową Cerkwią. Zwracam uwagę, iż nie chodzi tu o odstąpienie od udzielania chrztu świętego tym którzy powracają do Ortodoksji – gdyż takowe motywowane starożytną tradycją Kościoła wielokrotnie stosującego ekonomię – jest w pełni uzasadnione. Ale chodzi o kanoniczne uznanie ważności tegoż sakramentu udzielanego przez heretyckie wspólnoty.

___________________________________________________________

OikomeneSAKRAMENT CHRZTU ZNAKIEM JEDNOŚCI

Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia
Warszawa, 23 stycznia 2000 r.

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek nowego życia w Chrystusie …

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego tych Kościołów:

Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Kościół Ewangelicko-Reformowany
Kościół Katolicki
Kościół Polskokatolicki
Kościół Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

___________________________________________________________

Kanony Apostolskie

Kanon 46

Nakazujemy, aby został pozbawiony godności biskup lub prezbiter, który uzna chrzest heretyków lub przyjmie od nich ofiarę. <<Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernym?>> (2Kor6,15)

Kanon 47

Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów.

III. Nierespektowanie Kanonów zakazujących wspólnoty z wyłączonymi z kościoła

___________________________________________________________

OikomeneKARTA EKUMENICZNA

Wytyczne dla wzrastającej  współpracy pomiędzy Kościołami w Europie – 2001

Jako Konferencja Kościołów Europejskich … zdecydowanie postanawiamy, by strzec i rozwijać wspólnotę, która się wytworzyła między nami. Dziękujemy naszemu Bogu w Trójcy Jedynemu, że przez swego Ducha Świętego kieruje nasze kroki ku coraz głębszej wspólnocie.

W tym duchu przyjmujemy tę Kartę jako wspólne zobowiązanie do dialogu i współpracy. Opisuje ona podstawowe zadania ekumeniczne, wyprowadzając z nich szereg wytycznych i zobowiązań

5. Wspólnie się modlić

Ekumenia żyje dzięki temu, że wspólnie słuchamy Słowa Bożego oraz pozwalamy, aby Duch Święty działał w nas i przez nas. Mocą otrzymanej w ten sposób łaski istnieją dziś różne inicjatywy, które zmierzają – przez modlitwy i nabożeństwa – do pogłębienia wspólnoty duchowej między Kościołami oraz do widzialnej jedności Kościoła Chrystusowego.

11. Utrzymywać relacje z islamem

…Chcemy nasilić spotkania między chrześcijanami i muzułmanami oraz rozwinąć dialog chrześcijańsko-muzułmański na wszystkich płaszczyznach. W sposób szczególny zalecamy wspólną refleksję na temat wiary w jednego Boga  …

___________________________________________________________

Kanony Apostolskie

Kanon 10

Jeśli ktokolwiek wspólnie z wyłączonymi ze społeczności kościelnej modlić się będzie, bez względu na to, gdyby to nawet miało miejsce w domu, niech będzie wyłączony sam.

Kanon 45

Biskup, prezbiter lub diakon, który by z heretykami jedynie wspólnie się modlił, niech będzie pozbawiony urzędu. Jeśli zaś zezwoli im na wykonywanie jakichkolwiek czynności duchownych, niech będzie pozbawiony godności.

Kanony soboru lokalnego w Laodycei – 343 r.
uznane za powszechnie obowiązujące

Kanon 6

Nie należy zezwalać heretykom, trwającym w herezji, wchodzić do domu Bożego.

Kanon 32

Nie godzi się przyjmować od heretyków błogosławieństwa, które są raczej próżną mową niż błogosławieństwem.

Kanon 33

Nie należy modlić się z heretykiem lub odszczepieńcem.

_________________________________

 

Przykład zastosowania fałszywej ekumenicznej eklezjologii w Cerkwi:

ks. Mariusz Synak:    Chrzest łacinników – od Boga czy od ludzi?

Redaktor portalu cerkiew.info, Proboszcz parafii w Słupsku. Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego (1997) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2008) : 

____________________________________________________________

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl