Fałszywe wyznanie wiary w Prawosławnym tłumaczeniu Psałterza ks. Paprockiego

PSAŁTERZ Przetłumaczył ks. Henryk Paprocki Warszawa, luty 2010. SYMBOL, czyli Wyznanie świętego ojca naszego Atanazego, patriarchy Aleksandrii.

<<Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać katolicką wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność. Wiara zaś katolicka polega na tym … Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna …Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie. …Taką jest wiara katolicka. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wyznawał, nie może być zbawiony.>>

Cerkiew niezmiennie w św. Liturgii wyznaje Symbol Wiary II-go Soboru Powszechnego w Konstantynopolu (381 r.): <<Wieruju wo Jedinaho Boha Otca, …I w Ducha Swiataho, Hospoda Żywotworiaszczaho, Iże ot otca ischodiaszczaho, …>>

  • Atanazjańskie wyznanie wiary umieszczane w prawosławnych wydaniach psałterza każdorazowo korygowano zgodnie z Ortodoksyjną wiarą ustaloną przez II-gi Sobór Powszechny – Konstantynopolitański I z 381 r. (i kolejne)- wykreślając z niego słowa mówiące o pochodzeniu Ducha Św. także i od Syna (czyli rzymsko-katolicki dodatek do symbolu wiary filioque)
  • Św Atanazy zmarł 8 lat przed Soborem Konstantynopolitańskim I. Ten powszechny Sobór po raz pierwszy nieomylnie dogmatycznie orzekł pochodzenie Ducha Świętego od Ojca (a nie od Ojca i Syna).
  • Zgodnie z nauką Cerkwi, poszczególni Ojcowie Kościoła nie zawsze i we wszystkich sprawach wyznawali ortodoksyjną doktrynę, ale liczył się zawsze konsensus Patrystyczny. Filioque jest takim właśnie przykładem w nauczaniu Św. Atanazego oraz u błogosławionego Augustyna.

Zgodnie z przytoczonym przez ks. Paprockiego wyznaniem wiary nasi Święci Prawosławni Ojcowie, męczennicy, ojcowie Kościoła, patriarchowie, biskupi, ojcowie Soborów Powszechnych i Synodów – którzy przez dwa tysiące lat Cerkwi Chrystusowej – nie tylko nie wyznawali wiary w pochodzenie Św. Ducha także i od Syna – ale wielokrotnie wręcz ją potępiali – bez wątpienia zginęli na wieczność

  • Ks. Henryk Paprocki Pełni funkcję rzecznika prasowego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Wykłada w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracę duszpasterską prowadzi w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim św. Męczennika Archimandryty Grzegorza w Warszawie. (za Wikipedia)

Mamy szczerą nadzieję, iż jest to jedynie omyłka tłumacza, która rychło zostanie skorygowana, a nie jawny już etap ekumenicznych przygotowań do podpisania kolejnej w historii Cerkwi fałszywej unii z Rzymem.

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl