Światowa rada przywódców religijnych

mpws_meeting

Millennium World Peace Summit
United Nations, New York, United States, August 28-31, 2000

W szczycie uczestniczyli:

 • Apart from His Holiness Pope John Paul II and The Most Reverend Dr. George Carey, Archbishop of Canterbury,
 • religious leaders who have been approached include Sheikh Ahmed Keftaro, the Grand Mufti of Syria, the Grand Sheikh of Al-Alazar from Cairo, the imans of the mosques of Mecca and Medina, Dr. Abdullah Salehal-Obaid, the secretary of the World Muslim League, the Israel’s Chief Rabbi, Israel Meir Lau,
 • the Ecumenical Patriarch of the Orthodox Church, the Most Rev Bartholomew,
 • the Russian Patriarch, His Holiness Alexii II,
 • Archbishop Desmond Tutu and Bishop Carlos Belo, the 1996 Nobel Peace Prize winner from East Timor.

 

home_religion_circle

Oficjalne Logo Organizacji to symbole różnych religii zjednoczone wokół ONZ. Chrześcijaństwo jawi się na nim jako jedna z wielu światowych religii.

 Zapoznajmy się z celami jakie stawia sobie Rada.  Celem podstawowym jest współpraca dla osiągnięcia pokoju – cel sławetny. Niestety wpisuje także jako pierwszorzędne cele duchowe i religijne. Oto one:

 

World Council of Religious Leaders Charter: Bangkok, czerwiec 2002:

Potwierdzamy iż, będziemy wspólnie pracować nad promocją wartości i praktyk duchowych na całym świecie.  (Chapter 1 PREAMBLE c )

Światowa Rada przywódców religijnych ma na celu służyć jako wzór i przewodnik dla utworzenia wspólnoty religii świata. … promowanie praktyk duchowych wartości podzielanych przez wszystkie tradycje religijne i przez jednoczenie wspólnoty ludzkiej na czas modlitwy i medytacji światowej ( Chapter 2 MISSION )

Narodowa  Rada  przywódców religijnych będzie  w każdym państwie członkowskim ONZ.

Światowa Rada powierza  następujące zadania i uprawnienia do:
a) Promowania religijnej  i duchowej harmonii. …  (Chapter  5  FUNCTIONSA 5.1)

Światowa Rada będzie dążyć do wykuwania aktywnych powiązań z: a) organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Bank Światowy. … (5.3)

 

Reasumując cele duchowe:

 • utworzenie wspólnoty religii świata
 • promowanie praktyk duchowych wartości podzielanych przez wszystkie tradycje religijne 
 • jednoczenia wspólnoty ludzkiej na czas modlitwy i medytacji światowej

Kościół Chrystusowy może zapewne współpracować w różnych inicjatywach społecznych i pokojowo współżyć z wyznawcami innych religii, ale czy może współpracować w tworzeniu wspólnoty z religiami pogańskimi? Czy może promować pogańskie praktyki duchowe? Czy dozwolona jest wspólna modlitwa i światowa medytacja wraz z wyznawcami pogaństwa? Czy Chrystusowy Kościół może współpracować nad promocją pogańskich wartości i praktyk duchowych? Czy modlitwa oderwana od wiary prawdziwej – modlitwa wyznawców religii pogańskich jest zrównana przed Bogiem z  modlitwą wyznawców Kościoła Chrystusowego?  Nie, Nie, Nie, Nie, Nie.

Jaką duchową harmonię możemy osiągnąć wraz z poganami? Czy hierarchowie cerkwi mogą zobowiązywać się do uczestniczenia i współpracy w organizacji która stawia sobie cele sprzeczne z wyznawaną wiarą?

 

2 List do Koryntian 6:14-18

 • Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
 • Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?
 • Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym?
 • Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami?
 • Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
 • Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste,
 • a Ja was przyjmę  i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący.

 

Opracowanie: PrawoslawniKatolicy.pl